ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення обсягів дотацій вирівнюванняОбсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається бюджету Автономної Республіки Крим, обласному бюджету, бюджету міста Києва чи Севастополя, міста республіканського (Автономної Рес­публіки Крим) чи обласного значення, бюджету району, або коштів, що передаються з цих бюджетів до державного бюджету, визначається за загальним фондоммісцевого бюджету як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків і розрахунковим обсягом доходів.

На 2006 р. встановлено, що у випадках, якщо коефіцієнт вирівнювання не застосовується та обсяг коштів, які передаються з відповідно­го місцевого бюджету державному бюджету у 2006 р., більший за обсяг відповідних коштів, переданих у 2005 р., то вилучення коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету у 2006 р. здійснюється в обсягах, не більших ніж у попередньому році.

Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду місцевого бюджету, що враховується при визначенні міжбюджетних транс­фертів

Обсяг доходів (кошика доходів) бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів міст Києва і Севастополя, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, райо­ну формується з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за місцевими бюджетами згідно зі ст. 64 і 66 Бюджетного кодексу України.

Розрахунок цих кошиків закріплених доходів проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адмі­ністративно-територіальної одиниці. Цей індекс визначають на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків, зборів до цих бюджетів за три останні бюджетні періоди (базовий період), що чередують рокові, в якому формуються показники бюджету на планова­ний бюджетний період. При цьому враховуються втрати закріплених доходів відповідних місцевих бюджетів у базовому періоді внаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями Верховної Ради Ав­тономної Республіки Крим і відповідних місцевих рад.

Індекс відносної податкоспроможності — це коефіцієнт, що
визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці порівняно з аналогічним середнім показником по
Україні в розрахунку на одного мешканця.

Таким чином, цей індекс показує, наскільки рівень надходжень до­ходів на певній території в розрахунку на одну особу населення відріз­няється від середнього у країні. Застосування індексів відносної податкоспроможності адміністративно-територіальних одиниць дає змогу здій­снити перерозподіл ресурсів усередині бюджетної системи на засадах об'єктивності з використанням формульного підходу для проведення фінансового вирівнювання.

Розрахунок прогнозного обсягу доходів, закріплених за місцевими бюджетами, проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на запланова­ний бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці.

Слід зазначити, що під час розрахунку прогнозного обсягу доходів ураховуються втрати закріплених доходів унаслідок надання пільг ор­ганами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до кошика закріплених доходів, за усіма місцевими бюджетами та бюдже­том адміністративно-територіальної одиниці, за відповідні роки базово­го періоду. На суми наданих податкових пільг збільшуються відповідні доходи за базові роки. Такий підхід сприяє обмеженню діяльності міс­цевих рад щодо прийняття необґрунтованих рішень у сфері пільгового оподаткування.

У формульному розрахунку передбачено стимулювання місцевих бю­джетів, які щороку нарощують обсяг доходів, що враховуються підчас визначення міжбюджетних трансфертів. Розрахунок величин доходів, закріплених за місцевими бюджетами, здійснюється з урахуванням особливого показника стимулювання. Крім того, у порядку розрахун­ку передбачені елементи, які застосовують з метою недопущення змен­шення прогнозного обсягу доходів місцевих бюджетів порівняно з попе­редніми роками.

Для місцевих бюджетів, що передають кошти державному бюджету, застосовують коефіцієнт вирівнювання, який має окреме значення в ме­жах від 0,6 до 1 залежно від зростання обсягу коштів, що передаютьсяз бюджету адміністративно-територіальної одиниці до державного бю­джету в планованому році у відсотках порівняно з роком, який передує плановому.

Під час проведення розрахунків обсягу міжбюджетних трансфертів на 2006 р. для усіх дотаційних бюджетів коефіцієнт вирівнювання бе­руть за 1. Додаткові кошти, залишені у місцевих бюджетах у зв'язку із застосуванням коефіцієнта вирівнювання, розмежовуються між галу­зями, видатки на розвиток яких враховують під час визначення між­бюджетних трансфертів.

Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду місцевих
бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних
трансфертів.

Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визна­чаються окремо для кожної галузі на основі загальних ресурсів зведеного бюджету України та місцевих бюджетів і важливості соціальних видатків.

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету Автономної Рес­публіки Крим, обласного бюджету, бюджету міст Києва чи Севастопо­ля, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) або облас­ного значення, району визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів до них.

Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпече­ності визначені так:

—з розрахунку на душу населення — для галузей: державного управ­ління, охорони здоров'я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, соціальної програми стосовно сім'ї, жінок, молоді та дітей;

—на дитину або учня — для освіти;

—на отримувача соціальних послуг — для соціальних захисту та за­безпечення.

Розрахунковий показник обсягу видатків місцевого бюджету обчис­люється відповідно до розподілу видів видатків бюджету між держав­
ним та місцевими бюджетами, визначеного у главі 14 Бюджетного кодексу України.

Видатки загального фонду місцевого бюджету, що враховується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, включають суму розра­хункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

—на утримання органів управління;

—охорону здоров'я;

—освіту;

—соціальний захист і соціальне забезпечення;

—культуру і мистецтво;

—фізичну культуру і спорт;

—інші заходи;

—нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів;

—поетапне запровадження умов оплати праці окремих категорій пра­цівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки.

Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів управ­ління

Показники обсягу видатків обласного бюджету, бюджету міст Києва чи Севастополя на утримання органів управління визначаються на основі:

1) фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на утримання органів управління; ■■'-.- ,*:■•

2) чисельності працівників цих органів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. № 890;

3) співвідношення показників обсягів видатків відповідних рівнів бюджетів на цю мету, що склалося за даними зведення місцевих бю­джетів.

У процесі розрахунку фінансовий норматив бюджетної забезпечено­сті на утримання органів управління множиться на чисельність праців­ників апарату відповідних рад, яка затверджена зазначеною вище по­становою Кабінету Міністрів України.

Загальний обсяг видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання органів управління обчислюється на підставі зведення міс­цевих бюджетів, затверджених відповідними радами, зважаючи на ча­стки видатків бюджету Автономної Республіки Крим на утримання ор­ганів управління, у тому числі Міністерства фінансів Автономної Рес­публіки Крим, у загальному обсязі видатків на цю мету.

При визначенні обсягів видатків бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення на утримання орга­нів управління застосовуються коригуючі коефіцієнти, які мають 16 зна­чень залежно від чисельності населення міста

Розрахунковий показник обсягу видатків бюджетів районів на утри­мання органів управління визначається з урахуванням:

1)фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з бюджетів районів;

2)чисельності наявного населення району;

3)коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів, що має сім зна­чень залежно від чисельності населення району (табл. 6.8);

4)додаткових видатків бюджетів районів згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

При розрахунку обсягу видатків фінансовий норматив множиться на чисельність населення і на коригуючий коефіцієнт, а зазначені додат­кові видатки додаються.

Розрахунок показника обсягу видатків на охорону здоров'я

Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я визна­чається залежно від:

1)чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці;

2)співвідношень між бюджетом Автономної Республіки Крим, облас­ними бюджетами, бюджетами міст республіканського (Автономної Рес­публіки Крим) та обласного значення, бюджетами районів;

3)коригуючих коефіцієнтів, які відображають відмінності у здій­сненні видатків з охорони здоров'я;

4)специфічних видатків, пов'язаних із реалізацією окремих законо­давчих актів, а також програм у сфері охорони здоров'я.

Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я бю­джету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету визначаєть­ся шляхом множення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для бюджету Автономної Республіки Крим та об­ласного бюджету на чисельність наявного населення відповідних ад­міністративно-територіальних одиниць з урахуванням коефіцієнта впли­ву вікової структури населення (у 2004 р. — 0,5) та відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення (табл. 6.4).

Таблиця 6.4.

Коефіцієнти відносної вартості витрат на надання ме­дичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення

 

Вікові групи, років Еквівалент надання медичної допомоги чоловікам Еквівалент надання медичної допомоги жінкам
0—1 10,0
2—4 7,0 3,5
5—9 3,7
10—14 3,0 2,5
15—19 2,2
20—24 2,6 3,5
25—29 2,0
30—34 2,0
35—39 2,5 4,5
40—44 3,5
45—49 4,5 5,5
50—54 5,0 6,5
55—59 6,5
60—64 7,5 8,5
65—69 8,0 9,5
70 і старші 10,5

Крім того, за окремим розрахунком додатково обчислюються видатки адміністративно-територіальної одиниці на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" і цільові видатки для здійснення заходів Комплексної програ­ми "Цукровий діабет" і лікування нецукрового діабету.

Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я бюд­жету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи облас­ного значення, бюджету району визначається шляхом множення фі­нансового нормативу бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для цих бюджетів на коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жите­ля і на чисельність населення відповідної адміністративно-територіаль­ної одиниці.

Коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя визначаєть­ся за середнім співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республі­канського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, бюд­жетів районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням діючого розмежування видатків між рівнями бюджетів При обчисленні видатків на охорону здоров'я для цієї групи бюдже­тів чисельність населення визначається з урахуванням населення адміні­стративно-територіальної одиниці, де немає мережі закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів, і населення, яке част­ково обслуговується відомчими закладами охорони здоров'я загальнодержавного значення.

У процесі розрахунку обсягу видатків на охорону здоров'я застосову­ють зазначені вище коригуючі коефіцієнти, які відображають відмінності у здійсненні видатків, і за якими додаються специфічні видатки у
сфері охорони здоров'я.

Розрахунок показника обсягу видатків на освіту

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту визначається за­лежно від показників:

1)загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту;

2)фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня;

3)приведеного контингенту учнів різних типів загальноосвітніх на­вчальних закладів станом на 5 вересня року, що передував поточному бю­джетному періодові.

Розрахунковий обсяг видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету на освіту визначається множенням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня на приведений контин­гент учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів.

При визначенні приведеного контингенту враховуються такі категорії
учнів:

учні з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклу­вання, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військо­во-фізичною підготовкою;

—учні (студенти) з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків­ського піклування, училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтер­натів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;

—вихованці з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, розташованих у населе­них пунктах, яким надано статус гірських;

—учні, що приходять на навчання, до загальноосвітніх шкіл-інтер­натів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірсь­ких;

—вихованці шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізич­ною підготовкою та вихованці з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- учні загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання;

— вихованці з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

—вихованці з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують ко­рекції розумового та (або) фізичного розвитку;

—учні спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують ко­рекції розумового та (або) фізичного розвитку, що приходять на навчання;

—учні й вихованці, що перебувають на повному державному утри­манні, різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, з числа ді­тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

При визначенні видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів на освіту враховуються також:

—видатки на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів;

—на проведення інших заходів загальнообласного, загальнореспублі­канського (Автономна Республіка Крим) значення для загальної освіти;

—додаткові асигнування на виплату стипендій учням і студентам вищих навчальних закладів І—IV рівня акредитації, у тому числі з чис­ла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

—додаткові асигнування на: виплату дітям-сиротам і дітям, позбав­леним батьківського піклування, які навчаються, до завершення на­вчання; щорічну допомогу на придбання навчальної літератури в обсязі трьох місячних стипендій; збільшення видатків на утримання учнів про­фесійно-технічних училищ і студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до рів­ня, не нижчого ніж двократний прожитковий мінімум, встановлений законом для таких осіб;

—додаткові асигнування на виплату одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбав­лених батьківського піклування. ;;

Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету місти республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, бюджету району включає:

1) видатки на утримання дітей дошкільного віку (визначаються мно­женням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одну дити­ну дошкільного віку на кількість дітей);

2)видатки на утримання учнів (визначаються множенням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня на приведений контингент учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів);

3)додаткові асигнування на виплату одноразової допомоги дітям-си­ротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюєть­ся 18 років;

4)видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів;

додаткові асигнування на виплату одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавле­них батьківського піклування (визначаються за окремими розрахунками).

При визначенні контингенту дітей дошкільного віку та учнів окремо
враховується їх кількість у сільській і міській місцевостях, а також у
місцях, яким надано статус гірських.

Коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, розташованих у сільській місцевості, крім учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл має п'ять значень — залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодові (табл. 6.10).

Віднесення районів до груп за середньою наповнюваністю класів і кла­сів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл.

Таблиця 6.5.

Коефіцієнти приведення кількості учнів денних за­гальноосвітніх шкіл, розташованих у сільській місцевості, крім учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл на 2009 р.

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загально­освітніх школах, розташованих у сільській місцевості, учнів Коефіцієнт
Понад 22,2 1,010
17,8-22,2 1,178
14,8-17,8 1,305
11,7-14,8 1,431
До 11,7 1,684

Коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, розташованих у сільській місцевості, якій надано статус гірської, до кіль­кості учнів усіх загальноосвітніх шкіл (табл. 6.6), має також п'ять значень — залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплек­тів у таких школах на 5 вересня року, що передував поточному бюджет­ному періодові. При визначенні розрахункового показника обсягу видатків бюджеті/ ' міст Києва чи Севастополя на освіту враховуються:

—фінансові нормативи бюджетної забезпеченості на одну дитину до­шкільного віку та на одного учня;

—кількість дітей у віці 0—6 років міської місцевості міст Києва та Севастополя;

—кількість дітей у віці 0—6 років сільської місцевості м. Севасто­поля;

охоплення дітей у віці 0—6 років дошкільними закладами міст Києва та Севастополя;

—контингент учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів; додаткові асигнування та специфічні видатки, які визначаються за окремим розрахунком.

Таблиця 6.6.

Коефіцієнти приведення кількості учнів денних за­гальноосвітніх шкіл, розташованих у сільській місцевості, якій надано статус гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл на 2009 р.

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загально­освітніх школах, розташованих у сільській місцевості, учнів Коефіцієнт
Понад 22,2 1,162
17,8—22,2 1,355
14,8—17,8 1,500
11,7—14,8 1,645
До 11,7 1,936

Розрахунок показника обсягу видатків на соціальний захист і со­ціальне забезпечення

Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення, ви­значається на основі:

1) обсягу ресурсів бюджету на цю мету;

2)фінансового нормативу бюджетної забезпеченості;

3)контингенту отримувачів соціальних послуг.

До складу видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення належать видатки:

—на утримання будинків-інтернатів для людей похилого віку та ін­валідів, будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та навчання і працевла­штування інвалідів;

—утримання притулків для неповнолітніх;

—утримання територіальних центрів соціального обслуговування пенсіо­нерів та самотніх непрацездатних громадян і відділень соціальної допо­моги вдома;

—виконання програм і здійснення заходів, пов'язаних із сім'єю, жінками, молоддю та дітьми;

—оброблення інформації з нарахування та виплати допомоги, ком­пенсацій і субсидій;

—допомогу в зв'язку з доглядом за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу;

—виплату реабілітованим громадянам;

—виконання інших державних програм соціального захисту насе­лення;

—поховання учасників бойових дій;

—видатки, пов'язані з оздоровленням осіб, які постраждали внаслі­док Чорнобильської катастрофи;

—видатки, пов'язані з пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання будинків-шернатів для людей похилого віку та інвалідів, будинків-інтернатів для дітей-інвалідів і навчання та працевлаштування інвалідів для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюдже­тів міст Києва і Севастополя визначається множенням кількості підо­пічних у таких закладах станом на 1 січня року, що передує плановано­му бюджетному періодові, на фінансовий норматив бюджетної забезпе­ченості на одного підопічного та навчання і працевлаштування інва­лідів. Крім того, враховуються додаткові видатки бюджету адміністра­тивно-територіальної одиниці згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів України", які визначаються за окреми­ми розрахунками.

Розрахунковий обсяг видатків на утримання притулків для непов­нолітніх для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюдже­ту, бюджетів міст Києва і Севастополя визначається множенням кіль­кості місць на кінець року в притулках для неповнолітніх за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бю­джетний період, що передує плановому, на фінансовий норматив бю­джетної забезпеченості дітей у притулках для неповнолітніх.

Розрахунковий обсяг видатків на утримання територіальних цен­трів соціального обслуговування пенсіонерів і самотніх непрацездат­них громадян та відділень соціальної допомоги вдома для бюджету міс­та республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, району, бюджетів міст Києва і Севастополя визначається з урахуванням:

—фінансових нормативів бюджетної забезпеченості;

—кількості самотніх непрацездатних громадян, які потребують на­дання різних видів соціальної допомоги територіальними центрами та відділеннями соціальної допомоги вдома, міської та сільської місце­вості;

—кількості одиноких непрацездатних громадян, які перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного проживання територіальних центрів;

—додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної оди­ниці згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів України", які визначаються за окремими розрахунками.

Розрахунковий обсяг видатків на виконання програм і здійснення за­ходів, пов'язаних із сім'єю, жінками, молоддю та дітьми визначається:

1) для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюдже­ту — множенням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на душу населення Автономної Республіки Крим, області на заходи, пов'я-ші з сім'єю, жінками, молоддю та дітьми, на чисельність наявного на- видатки на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, які визначаються множенням фінансового нормативу, бюджетної забез­печеності одного учня загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів послугами щодо організації відпочинку та оздоровлення на кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх шкіл) у цілому в Автономній Республіці Крим, області станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду;

2) для бюджету міста республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, бюджету району — множенням фінансо­вого нормативу бюджетної забезпеченості на душу населення міста рес­публіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, району на заходи, пов'язані з сім'єю, жінками, молоддю та дітьми на чи­сельність наявного населення міста республіканського (Автономної Рес­публіки Крим) та обласного значення, району. Окремо враховуються ви­датки цих бюджетів, пов'язані з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів України";

3)для бюджетів міст Києва і Севастополя — множенням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на душу населення міст Києва і Севастополя на чисельність їх наявного населення. Додатково врахову­ються видатки на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових катего­рій, які визначаються аналогічно до обчислення для бюджету Автоном­ної Республіки Крим та обласного бюджету.

Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів на об­робку інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсаційі субсидій для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюдже­ту, бюджетів міст Києва і Севастополя визначається на основі фінансо­вого нормативу бюджетної забезпеченості для оброблення інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій і субсидій на одну осо­бову справу та кількості особових справ із питань надання допомоги, компенсацій і субсидій. Причому окремо проводиться розрахунок у спра­вах, за якими нарахування та виплата здійснюється децентралізовано та централізовано.

Як і в раніше описаних розрахунках, обсяги видатків визначаються множенням фінансового нормативу на кількість особових справ із за­стосуванням коригувального коефіцієнта врахування видатків на утри­мання центрів в областях, в яких нарахування та виплата допомоги, компенсацій та субсидій здійснюється централізовано.

Розрахунковий показник обсягу видатків на надання допомоги у зв'язку з доглядом за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюдже­ту, бюджетів міст Києва і Севастополя визначається множенням кіль­кості психічно хворих — інвалідів І і II груп в Автономній Республіці

Крим, області, містах Києві і Севастополі на фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на виплату допомоги у зв'зку з доглядом
за психічно хворим. Крім того, до цього розрахунку включаються так
само розраховані видатки (із застосуванням коригувального коефіцієн­та 0,2), необхідні для надання такої допомоги хворим, які проживають
у гірських населених пунктах.

Розрахунковий показник обсягу видатків на виплату компенсацій реабілітованим громадянамдля бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджетів міст Києва і Севастополя визна­чається множенням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості середнього обсягу компенсацій реабілітованим громадянам у минулому бюджетному періоді на прогнозовану кількість одержувачів грошової компенсації.

Розрахунковий показник обсягу видатків на поховання учасників бойових дій для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бю­джету, бюджетів міст Києва і Севастополя визначається множенням кількості учасників бойових дій у регіоні на фінансовий норматив бю­джетної забезпеченості витрат на поховання одного учасника бойових дій відповідно до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років" і на коефіцієнт смертності осіб ві­ком 70 років і більше в регіоні.

Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з пільговим ме­дичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи,визначається залежно від чисельності осіб адміні­стративно-територіальної одиниці, що належать до І категорії постраж­далих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, і кое­фіцієнта приведення.

Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з медичним обслуговуванням зазначених осіб для всіх місцевих бюджетів визна­чається множенням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на пільгове медичне обслуговування однієї особи, яка постраждала вна­слідок Чорнобильської катастрофи, на чисельність осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до І категорії постраждалих вна­слідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, і на коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать до І категорії постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро­фи. На 2006 р. цей коефіцієнт становить 3,537.

Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з оздоровленим осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,визначається залежно від чисельності осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до І категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, зурахуванням коефіцієнта
приведення.

Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з оздоровлен­ням зазначених осіб, для усіх місцевих бюджетів визначається множен­ням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на оздоровлення однієї особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, на чисельність осіб адміністративно-територіальної одиниці, що нале­жать до І категорії, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, і на коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать до І категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської ката­строфи та потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраж­дали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На 2006 р. цей коефіцієнт становить 3,537.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.02 с.)