ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II. Розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджетНа розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місце­вої ради разом з проектом рішення про бюджет подаються:

· пояснювальна записка до проекту рішення;

· прогноз показників місцевого бюджету за основними видами дохо­дів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

· проект показників зведеного бюджету району (міста);

· показники видатків на наступні бюджетні періоди для завершення врахованих у бюджеті проектів з терміном реалізації більше одного бю­джетного року;

· перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди;

· інформація про хід виконання відповідного бюджету в поточному бюджетному періоді;

· пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту місцевого бюджету;

· інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Авто­номної Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи виконав­чий орган відповідної ради.

Пояснювальна записка до проекту рішення про місцевий бюджет має містити:

· інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміні­стративно-територіальної одиниці та прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту місцевого бюджету; оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у резуль­таті наданих відповідною радою податкових пільг;

· пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функ­цій та програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за по­передній, поточний, наступний бюджетні періоди за класифікацією ви­датків бюджету;

· обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин (для районних, міських з районним поділом, міських, що об'єднують бюдже­ти села, селища, міста районного значення) та надання субвенцій на ви­конання інвестиційних проектів (для бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва та Севастополя, обласних бюджетів);

· інформацію про погашення боргу Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, обсяги та умови запозичень.

У разі, якщо винесений на розгляд ради бюджет є дефіцитним, ін­формація про погашення боргу місцевого бюджету має містити обґрун­тування джерел покриття його дефіциту за основними видами залуче­них коштів, а також рекомендації щодо використання невикористаних на початок бюджетного року залишків бюджетних коштів.

Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні та районні бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджети на наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної об­ласної, районної чи міської ради не пізніше, ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про державний бюджет України.

Бюджети сіл, селищ, міст районного значення та районів у містах за­тверджуються рішеннями відповідних сільських, селищних, міських та районних у містах рад не пізніше ніж у двотижневий термін після за­твердження районного або міського (міст Києва і Севастополя, міста республіканського чи обласного значення) бюджету.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні місцеві ра­ди при затвердженні місцевих бюджетів повинні врахувати обсяги між­бюджетних трансфертів та інші необхідні для формування бюджетів по­казники і положення, які були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про державний бюджет України у друго­му читанні.

Рішення про місцевий бюджет має містити такі обов'язкові елементи:

· загальна сума доходів і видатків. Вони визначаються окремо для загального та спеціального фондів бюджету, а видатки, крім того, розпо­діляються на поточні й капітальні;

· граничний обсяг річного дефіциту чи профіциту місцевого бюдже­ту в наступному бюджетному періоді й боргу Автономної Республіки Крим або місцевого самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду;

· повноваження щодо надання гарантій Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, а також обсяги цих гарантій;

· доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

· бюджетні призначення для головних розпорядників коштів і кодів бюджетної класифікації;

· бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

· обсяги обігової касової готівки місцевого бюджету;

· додаткові положення, які регламентують процес виконання бю­джету.

Рішення має містити також перелік захищених статей місцевого бюджету, визначених з урахуванням норм закону про державний бю­джет України на цей самий бюджетний період.

Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше де­сяти днів з дня його прийняття. Публікацію рішень забезпечують Вер­ховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві дер­жавні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Своєчасне затвердження бюджету є одним із важливих критеріїв ефективності бюджетного процесу. Ухвалення місцевих бюджетів з по­рушенням встановлених законодавством термінів ускладнює процеду­ри їх виконання, призводить до численних помилок при зарахуванні та розподілі бюджетних надходжень, зумовлює необхідність проведення взаємних розрахунків між бюджетами та не дає змоги своєчасно і в пов­ному обсязі фінансувати бюджетні установи.

Завдяки проведеній в Україні реформі бюджетних відносин бюджетний процес на місцевому рівні значною мірою було вдосконалено. Так, перехід від практики щорічного перегляду нормативів розмежувань загально­державних доходів між рівнями бюджетів до бюджетного регулювання на основі розрахованих за допомогою формульного методу міжбюджетних трансфертів суттєво підвищив ефективність та прозорість бюджетів. Однак при цьому зросла і з року в рік поглиблюється залежність місцевих бю­джетів від переданих з державного бюджету трансфертів. Переважна біль­шість місцевих бюджетів є дотаційними і не можуть бути затверджені до ухвалення закону про державний бюджет України в другому читанні. У разі, якщо прийняття державного бюджету відбувається з порушенням встановлених термінів, більшість місцевих бюджетів затверджуються не­своєчасно — як правило, вже після настання поточного бюджетного періо­ду. Відтак певний час чимало адміністративно-територіальних одиниць змушені функціонувати без ухваленого бюджету.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.008 с.)