ТОП 10:

Стратегічні орієнтири розвитку 

Суть стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку.У відповід­ності з прогнозом світового розвитку, даним Інститутом світової еконо­міки і міжнародних відносин РАН, у перспективі (до 2015 р.) темпи зростання промисловості у країнах ЄС становитимуть близько 3%. З врахуванням купівельної спроможності гривні український душовий валовий внутрішній продукт (ВВП) складатиме 5200 дол. CUIA.

Сьогоднішнє відставання рівня виробництва України від рівня виробництва країн ЄС складає 82%. Для збереження нинішньої ситуації (по рівню відставання економіки України від країн ЄС) темпи зрос­тання промислового виробництва повинен складати 3,2%. В цьому випадку і при середніх темпах зростання української економіки у 8% рівень розвитку української промисловості щодо рівня розвитку про­мисловості країн ЄС (за виробництвом промислової продукції на душу населення) складе 70%.

Виходячи з наведених прогнозних даних, Стратегією економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки визначається завдан­ня щодо підняття рівня життя населення України, у т. ч. й Вінницької області, на зазначену перспективу до нижньої межі рівня життя у краї­нах ЄС.

Зважаючи на те, що обсяги валової доданої вартості (ВДВ) на одного жителя Вінницької області складають 75% від середньодержавних, річні темпи зростання промислового виробництва у області повинні складати 11%.

Для забезпечення таких темпів зростання промислового виробництва у області, необхідно різко зменшити технологічне відставання від країн ЄС. Стратегія переслідування, яка базується на залученні у госпо­дарський комплекс області відомих, вже відпрацьованих технологій в принципі не може забезпечити більші темпи зростання, ніж у краї­нах ЄС [Данилишин, Чижова, 2004].

Структурно-технологічна модернізація господарського комплексу області має базуватися на технологіях, які забезпечуватимуть більшу продуктивність праці, ніж в країнах ЄС. Таку стратегію розвитку при­йнято визначати як випереджувальну. Отже, перспективний техно­логічний уклад господарського комплексу області повинен базуватись на техніці і технологіях п'ятого і шостого покоління.

Оскільки 75% ВДВ у господарському комплексі області припадає на сільське господарство та харчову промисловість, які споживають майже 80% енергоресурсів, основні пріоритети інноваційного розвитку передбачають поліпшення структури, технологій та енергозбереження у цих галузях.

Отже, стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку господарського комплексу Вінницької області полягає у створенні умов для концент­рації інновацій в технологію та організацію виробництва сільського господарства, харчової промисловості та енергозбереження, які будуть створюватись на п'ятому та шостому поколіннях техніки та базуватись на використанні знань, концентрованих на підприємствах, що поєднані в єдиних підприємницьких мережах.

 

Таблиця 12.5 Проноз основних показників розвитку господарського комплексу Вінницькоїобласті

Показники розвитку 2003 р. 2009 р. 2015 р.
Обсяг ВВП на одного жителя, дол. США в країнах ЄС
В Україні (з врахуванням купівель­ної спроможності)
У Вінницькій області (з врахуван­ням купівельної спроможності)

 

Основні показники розвитку.Реалізація інноваційно-інвестицій­ного стратегії розвитку господарського комплексу області вимагає детального опису трансформаційного переходу у ньому: від нинішнього до майбутнього стану. Базовим індикатором переходу є показник ВВП на одного жителя (табл. 12.5).

Динаміка демографічних показників у прогнозованому періоді є найбільш консервативною, повільною. За цей період чисельність економічно активного населення зміниться не більше, ніж на 1% (табл. 12.6).

 

Таблиця 12.6 Прогноз найважливіших демографічних показників Вінницької області, тис. осіб

Демографічні показники 2003 р. 2009 р. 2015 р.
Середньорічна чисельність наявного насе­лення 1745,1 1642,6 1570,0
Чисельність економічно-активного населення 875,9 822,9 786,6
В тому числі: працездатного віку 764,8 719,5 687,7
Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього 833,4 804,9 770,1
3 них:      
- у промисловості 127,8 129,2 133,8
- у сільському господарстві 328,8 285,7 251,9
Спискова чисельність працівників малого підприємництва 58,6 ■ 84,0 132,3
Чисельність безробітного населення (за ме­тодологією МОП) 56,5    
        44,0 37,0
Зайнятих в інших сферах 261,7 252,0 252,0

 

Основним показником, що характеризує рівень життя, є середня заробітна плата та рівень споживання продуктів харчування. На перс­пективу передбачається така динаміка середньої заробітної плати: 2004 р. - 416 грн., 2009 р. - 649, 2015 р. - 1123 грн.

Річний рівень споживання основних продуктів харчування на дущу населення у 2015 р. планується на рівні медичних норм (табл. 12.7).

 

Таблиця 12.7 Прогноз рівня споживання населенням Вінницької області

Найменування продуктів Рівень спожи­вання у Він­ницькій області за 2003 р. Рівень спожи­вання в Україні в 2015 р. Медична норма Рівень спожи­вання у Вінницькій області в 2015 р.
М'ясо, кг 81,5
Молоко, л 345,5
Яйця, шт.  
Хлібопродукти, кг 140.4  
Картопля, кг  
Овочі та баштанні, кг 115,2  
Плоди та ягоди, кг 25,2  
Олія, кг 28,8 13,1
Цукор, кг 37,2

 

Для досягнення цих показників необхідно піднести рівень промис­лового розвитку області: збільшити обсяги інвестицій в промислову сферу, підвищити вартість одного робочого місця, зокрема на основі техніки і технологій, які дозволяють різко збільшити продуктивність праці у ній (табл. 12.8).

 

Таблиця 12.8 Прогноз основних показників розвитку промисловості

Вінницької області

 

Показники розвитку промислової сфери 2003 р. 2009 р. 2015 р.
Валова додана вартість, мли. грн. 5855,0 7811,8 13493,2
Основні фонди промисловості, млн. грн. 8334,3 16574,6 26700,0
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, млн. грн. 3863,3 5284,6 8227,9
Обсяг продукції промисловості у порівняних цінах, у % до попереднього року 111,6 113,8 111,9
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) (загальний фонд), млн. грн. 385,3 504,0 989,5
Обсяг фондів розвитку місцевих бюджетів, млн. грн. 10,5 15,1 49,5
Питома вага підприємств, які одержали при­буток у загальній кількості підприємств, % 60,3 80,0 85,0
Фінансовий результат до оподаткування при­буткових підприємств, млн. грн. 448,4 1196,3 4875,9

 

Зважаючи на велику зношеність основних фондів промислових підприємств (до 57%), оновлення основних фондів промисловості має бути в 3 рази інтенсивнішим, ніж на даний час. Фондомісткість продукції також буде зростати. Для забезпечення випереджаючої стратегії розвитку потреба в інвестиціях на приріст одиниці ВВП буде складати в середньому 2,44 грн. (табл. 12.9).

 

Таблиця 12.9 Прогноз основних показників інвестиційної діяльності у промисловості Вінницькій області, млн. грн.

Показники інвестиційної діяльності 2003 р. 2009 р. 2015 р.
Інвестиції в промисловість 300,0 1747,5 3238,0
Обігові кошти промислових підприємств   1287,9 1266,4
Основні фонди промисловості 8334,3 16574,5 26701,0

 

Для забезпечення позитивної динаміки у розвитку господарського комплексу Вінницької області необхідним є залучення значних інвес­тицій за рахунок усіх джерел інвестування (рис. 12.4).

 

 

Рис. 12.4. Прогноз динаміки залучення інвестицій у господарський комплекс Вінницької області

 

Як видно з рисунка, особливо значного припливу інвестицій потре­бують найближчі п'ять років. Потім передбачається деяке зниження обсягів інвестицій, оскільки основна потреба в них уже буде задово­лена. Після цього, згідно теорії інвестиційних циклів С. Кузнеця, роз­почнеться новий інвестиційний цикл.

Утвердження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку.Реаліза­ція інноваційно-інвестиційної моделі розвитку господарського комплексу області передбачає зміну не тільки його технологічного укладу, а й організаційних форм господарювання.

Передбачається, що характер залучення коштів в інновації буде суттєво відмінний від сучасного, коли нові технології є восновному екзогенними. За такого характеру й масовості впровадження інновацій обов'язковим є розвиток кадрового потенціалу обласного господарсь­кого комплексу.

Таблиця 12.10Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.007 с.)