ТОП 10:

Обґрунтування рішення щодо збереження старого трактораПоказник Роки Грошовий потік, $ 10% коефіці­єнт перера­хунку Теперішнє значення, $
Капітальний ремонт зараз (4.000) 1.000 (4.000)
Річна вартість експлуа­тації 1-6 (15.000) 4.355 (65.325)

 

Розрахунки показують, що теперішнє значення грошових витрат при прийнятті рішення щодо збереження старого трактора складає $69.325.

Отже, теперішнє значення грошових витрат свідчить на користь купівлі нової машини (трактора). Втрати будуть на $10.950 менші.

 

7.3. Прогноз прибутків і грошових потоків в процесі реалізаціїінвестиційного проекту

Фактори, які необхідно враховувати при прогнозуванні прибутку:

  1. Виручка = обсяг реалізації х ціну, або:

(7.3)

Для багатономенклатурної продукції вона вираховується за формулою:

(7.4)

2. Витрати:

■ сировина і матеріали;

■ покупні вироби та напівфабрикати;

■ зарплата основних робочих;

■ енергія і паливо;

■ амортизація;

■ адміністративні витрати;

■ витрати, пов'язані з продажем;

■ процентні платежі;

■ податки.

Врахування фактора інфляції.Воно може виконуватися шляхом:

1. Змін індексу споживчих цін в якості універсального множника для всіх видів доходів і витрат.

2. Врахування різних інфляційних факторів збільшення цін для різ­них статей доходів і витрат.

3. Переведення всіх грошових показників у тверду валюту. Величина прогнозованого прибутку по роках, як відповідність

будь-якої інвестиції, не є кінцевим результатом інвестиції при визна­ченні ефективності інвестицій (додаток Д).

Кінцевим результатом реалізації інвестиційного проекту є чистий грошовий потік, що ввійшов у підприємство, і який оцінюється за допомогою стандартної процедури звіту про рух грошових засобів (рис. 7.4).

 

Рис.7.4. Прибуток і кінцевий результат інвестиції

Отже, чистий грошовий потік = чистий прибуток + амортизаційні відрахування - виплата основної частини боргу - дивіденди ± корек­тування у зв'язку із змінами в засобах підприємства.

 

7.4. Порівняння розрахункової вартості капіталу з прогнозними грошовими потоками при оцінці ефективності інвестицій

 

В практиці оцінки інвестиційних проектів найбільше розповсюджені наступні методи:

■ традиційний метод;

■ метод власного капіталу.

Традиційний метод.При цьому методі використовуються такі положення.

1. Вартість капіталу рівна розрахованій ставці дисконту і яка є взваженою середньою вартістю його окремих компонент (WАСС).

2. При прогнозуванні грошових потоків не враховуються:

■ процентні платежі;

■ виплата основної частини боргу.

Метод власного капіталу.Він ґрунтується на таких положеннях:

1. Ставка дисконту рівна вартості власного капіталу.

2. Процентні платежі і виплати основної частини боргу враховуються при прогнозуванні грошових потоків від реалізації інвестиційного проекту.

3. Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) проекту визна­чається на основі співставлення власних фінансових ресурсів підпри­ємства, що вкладені в проект, і чистих грошових потоків проекту, які визначаються, виходячи з положення 2.

4. Висновок про ефективність проекту робиться порівнянням внут­рішньої норми прибутковості (рентабельності) і вартості власного капіталу підприємства.

Приклад. Підприємство планує інвестицію в обсягу 29 млн. дола­рів США.

Ця інвестиція буде фінансуватися наступним чином:

■ 30% інвестиційних потреб підприємство буде фінансувати за рахунок власного капіталу, а іншу частину складають запозичення.

■ В сучасних умовах підприємство не передбачає випуск облігацій, а планує отримати кредит від двох банків.

■ Місцевий комерційний банк може надати кредит в сумі $11.600.000, що складає 40% від необхідного обсягу фінансування під 15% річних.

■ Відбуваються переговори про те, що Європейський банк розвитку надасть кредит в розмірі $8.700.000 під 12% річних.

■ Підприємство розраховує отримати віддачу на власні вкладені фінансові ресурси в розмірі 28%.

■ Термін дії кредитів співпадає з часом впровадження проекту і складає 5 років.

■ Із загального обсягу інвестицій $700.000 приходиться на оборотні засоби, які після закінчення проекту вивільнюються, основна частина фінансових ресурсів інвестується в основні засоби, які повністю аморти­зуються протягом 5 років.

Згідно стандартному підходу до розрахунку ефективності капіталь­них вкладень прогноз грошових потоків виконується з допомогою табл. 7.16.

Розрахунок внутрішньої норми прибутковості (рентабельності).Він виконується за допомогою рішення рівняння:

(7.5)

де INV- загальний обсяг вкладень підприємства

CF - грошові потоки по роках реалізації інвестиційного проекту. Рішення рівняння дозволяє отримати значення IRR = 14,65%.

Таблиця 7.16

Розрахунок ефективності капіталовкладень за стандартним підходом(в доларах)

  1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
Чистий прибуток до процентів і амортизації 9.681.870 9.681.870 9.681.870 9.681.870 9.681.870
мінус амортиза­ція 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000
Чистий прибуток до виплати податків 4.021.870 4.021.870 4.021.870 4.021.870 4.021.870
Чистий прибуток після виплати податків 2.815.309 2.815.309 2.815.309 2.815.309 2.815.309
Додатки: - амортизація 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000
-робочий капітал 700.000
Грошові потоки 8.475.309 8.475.309 8.475.309 8.475.309 9.175.309

 

Для прийняття рішення щодо ефективності інвестицій значення внутрішньої норми прибутковості необхідно порівняти зі зваженою середньою вартістю капіталу проекту (WACC), яка в цьому випадку складає 15,20%, а не з вартістю власного капіталу. Оскільки IRR < 15,20, ефективність проекту необхідно визнати недостатньою та відхилити проект, який не задовольняє вимоги власників підприємства та креди­торів.

Використавши метод власного капіталу, прогноз грошових потоків виконується за схемою (табл. 7.17).

Значення IRR визначається за допомогою рішення рівняння (7.5), за яким INV рівні власним вкладенням підприємства, тобто складають 30% від 29 млн. доларів США. Рішення рівняння (7.5) дозволяє в цьому випадку отримати IRR = 24,0%. Оскільки отримане значення IRR нижче вартості власного капіталу підприємства згідно існуючих вимог проект повинен бути відхилений власниками підприємства, або вони повинні задовольнитися меншою віддачею на власні вкладення капіталу.

Таблиця 7.17Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.125.29 (0.007 с.)