МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНОЮ ФІРМОЮ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНОЮ ФІРМОЮГоловним завданням управління людськими ресурсами є ефективне використання здібностей співробітників відповідно до цілей підприємства і суспільства в цілому. У будь-якому бізнесі, а в туристичному особливо, через складність і багатогранність побудови взаємодії на етапах «виробник – споживач», «виробник – виробник», «виробник – менеджмент», «споживач – менеджмент», у кожному його елементі присутній чинник взаємодії управлінського і виробничо-реалізаційного процесів, стабільність і якість яких безпосередньо залежать від мотивації співробітників. Можливості ефективного мотивування необхідно закладати як у методології, так і в організації управління. Крім того, у практиці українського менеджменту необхідно враховувати міжособову культуру, сімейний стан, соціальну обстановку, політичні чинники, менталітет, патріотизм, ентузіазм, терплячість та ін. Слід мати на увазі, що існує мотивація на рівні топ-менеджменту і мотивація на рівні безпосереднього управління. При цьому вони розрізняються масштабами діяльності менеджера і рівнем системи управління в цілому. Основа мотивації складається з певної низки заходів, які у разі успішної реалізації здатні збільшити ступінь якості послуги майже в два рази. Мотиваційний менеджмент у туристичному бізнесі є процесом управління, побудованим на пріоритетах мотивації ділової поведінки, тобто на створенні умов зацікавленості в результаті та прагненні до його досягнення. Ця зацікавленість безпосередньо відбивається на процесі надання послуг, причому ступінь зацікавленості вищих ступенів менеджменту в активізації просування туристичної послуги і виведення її на конкурентоспроможний рівень визначає якісність вироблюваних співробітниками трудового колективу матеріалізованих і нематеріалізованих споживчих цінностей. Фахівці західної школи управління, проводячи оцінку рентабельності організаційних одиниць, що спеціалізуються в галузі сервісної діяльності, дійшли висновку про те, що ступінь мотиваційного сприйняття впливає на рівень прибутку підприємства [1]:

Z = X(у+m)

де Z – прибуток підприємства сервісної діяльності; X – сума грошових коштів, що проходять від потенційних споживачів послуг; у – ступінь задоволеності клієнтури в процесі придбання сервісної послуги; m – ступінь мотиваційного сприйняття у потенційного виробника послуги.

Менеджменту необхідно визначати шляхи зниження відсотка відторгнення сприйняття мотиваційних програм, направлених як на колектив взагалі, так і на окремих виробників споживчих цінностей, а не займатися виключно удосконаленням систем заохочень і покарань. Особливу роль у системі мотиваційного менеджменту відіграють також ринкові відносини, засновані на купівлі-продажу продукції та послуг, стосунках власності, дотриманні інтересів продавця і покупця. Від того, якому з конкретних чинників надається пріоритет, залежить формування іміджу туристичного підприємства (готелю). Управлінський цикл включає всі основні управлінські функції: планування, організацію діяльності, регулювання, контроль, координацію. При цьому планування є початком і основою всієї управлінської діяльності. Планові програми показують, що, як, коли і ким повинно бути виконано. План передбачає також вивчення попереднього розвитку діяльності готелю, аналіз поточної ситуації та постановку завдань для реалізації на майбутнє. Планування у поєднанні з ухваленням зважених управлінських рішень може викликати високий ступінь мотивації у співробітників туристичного підприємства, який виражатиметься в бажанні виконати поставлене завдання найефективніше.

Таким чином, завжди необхідно пам'ятати про те, що мотивація як важіль стимулювання членів трудового колективу має бути найважливішою управлінською функцією сучасного керівника. Вся система управління, у тому числі і в галузі мотивації, побудована на конкретних принципах, закономірностях і правилах поведінки керівників у рамках здійснення ними управлінських функцій. При цьому ключовим є принцип оптимального поєднання централізації та децентралізації в управлінні, ефективного розподілу повноважень під час ухвалення управлінських рішень.

Література

1. Солонкина, O.В. Психодиагностика в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. пособие / О.В. Солонкина, Д.М. Рамендик – М.: Академия, 2008. – 578 с.

 

Мельник Олена,

Маковецький Максим

студенти IV курсу факультету менеджменту ЗНУ

Наук. кер.: ст. викладач Олійник О.М.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА

ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

Світова фінансова криза 2008-09 рр. мала руйнівні наслідки для економіки України в цілому та, зокрема, для металургійної промисловості України та одного з її найважливіших металургійних підприємств – ВАТ «Запоріжсталь». Як повідомляє Економічна правда [1], у 2008 році металургійний комбінат скоротив прибутки у 10 разів, проте згідно з внутрішньою фінансовою звітністю за 2008 рік, підприємство працювало практично у «мінуси» [2]. Саме тому необхідною є робота у всіх можливих напрямках для скорочення витрат і виведення рівня виробництва та прибутків ВАТ «Запоріжсталь» на докризовий рівень. Одним з таких напрямків є економія паливно-енергетичних ресурсів, – однієї з найбільш затратних статей витрат на підприємстві. Державний комітет України з енергозбереження, що постійно проводить моніторинг реалізації державних програм енергозбереження, повідомляє, що обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів промисловими підприємствами Запорізької області серед найвищих в Україні. [3] Швидкий перехід на нові енергоресурси у виробництві безперервним характером виробництва, що використовує фіксовану, розраховану експертами кількість енергоресурсів, отже введення нових джерел енергії потребувало б порушення темпів виробництва та додаткових розрахунків. Крім того, причиною неефективності Державних комплексних програм з енергозбереження є відсутність системи їхнього фінансування з бюджету області чи держбюджету. Як зазначається у висновках КДПЕ, заходи з енергозбереження промисловими підприємствами виконувалися на 92% за власний рахунок і лише на 8% - за рахунок бюджетних коштів [4].

Реалізація Державної комплексної програми з енергозбереження в Запорізькі області у 2008 році мала деякі позитивні наслідки. На комбінаті ВАТ «Запоріжсталь» введено в промислову експлуатацію котел 120/50 та турбогенератор потужністю 35 МВт для забезпечення підприємства електроенергією власного виробництва. Економія електроенергії від впровадження зазначеного заходу склала 66 млн.кВт.г. [4]. Ефективним напрямком економії паливно-енергетичних ресурсів на ВАТ «Запоріжсталь» стало використання вторинних енергоресурсів у вигляді доменного, коксового та феросплавного газів, які утворюються під час основних технологічних процесів на ВАТ "Запоріжсталь" та інших промислових підприємств Запорізького регіону. За звітний період від використання штучних газів на ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "Запорізький завод феросплавів" було заощаджено 655,86 млн.м3 природного газу [4]. Лише на ВАТ «Запоріжсталь» було вироблено 726,39 тис.т.у.п. доменного газу та спожито 686,31 тис.т.у.п. доменного та 38,42 тис.т.у.п. коксового газів [4]. З усього обсягу створених штучних газів було спожито 94,4%, що є досить високим показником, який свідчить про доцільність продовження роботи в цьому напрямку. Іншими перспективними напрямками економії паливно-енергетичних ресурсів на металургійному підприємстві ВАТ «Запоріжсталь» є: повторне використання відходів; економія освітлення (зміна часу та тривалості робочих змін у цехах); виготовлення біопалива; пошук джерел фінансування для впровадження енергоощадних технологій на підприємствах (встановлення енергоощадного обладнання, безперечно, мало б значно більший ефект, ніж просто енергозбереження, проте відсутність фінансування поки що унеможливлює такі заходи).

Таким чином, в ході даного дослідження було проаналізовано заходи з економії паливно-енергетичних ресурсів на металургійному комбінаті ВАТ «Запоріжсталь», розглянуто основні проблеми, що унеможливлюють деякі перспективні дії для скорочення витрат виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції металургійного підприємства на ринку; запропоновано інші напрямки роботи з енергозбереження.

Література

1. Економічна правда. "Запоріжсталь" скоротив прибутки в 10 разів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/ news/499c11a9c4e27/

2. Виробничо-фінансова звітність за 2008 рік. Запоріжжя: ВАТ «Запоріжсталь», 2009. – 156 с.

3. Державний комітет України з енергозбереження. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.necin.com.ua/energetika/monitoring.htm

4. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій області у 2008 році: Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/.

 

Мороз Тетяна

студентка V курсу факультету менеджменту ЗНУ

Наук. кер.: Коваленко Н.М.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 447; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.007 с.)