РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ

У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ

Стаття 279. Підсудність

1. За умов, визначених Законом України "Про психіатричну допомогу", заява лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку подається до суду за місцем проживання особи, а заява представника психіатричного закладу про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у примусовому порядку та заява про продовження такої госпіталізації подається до суду за місцезнаходженням зазначеного закладу.

2. Заява особи, якій за рішенням суду надасться амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку, або її законного представника про припинення цієї допомоги подається до суду за місце проживанням особи, а про припинення госпіталізації до психіатричного закладу у примусовому порядку - до суду за місцезна­ходженням психіатричного закладу.

1. Глава 10 розділу IV ЦПК регулює розгляд справ про надан­ня особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. Комен­тована стаття, відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу», визначає, перш за все, коло заявників та предмет за­яви по цій категорії цивільних справ. Заявником, по-перше, може бути лікар-психіатр. Предметом його заяви може бути вимога про:

1) психіатричний огляд особи у примусовому порядку; 2) надання особі амбулаторної психіатричної допомоги; 3) продовження ам­булаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку. По-друге, заявником може бути представник психіатричного закладу. Предметом його заяви може бути вимога про: 1) госпіталізацію особи до психіатричного закладу у примусовому порядку; 2) про продовження госпіталізації особи у психіатричному закладі у при­мусовому порядку.

2. Дана стаття встановлює також правило про підсудність справ цієї категорії: заява лікаря-психіатра подається до суду за місцем проживання особи, щодо якої подається заява, а заява представни­ка психіатричного закладу - до суду за місцезнаходженням даного психіатричного закладу.

3. Частина 2 коментованої статті визначає коло заявників та предмет заяв про припинення зазначених у п. 1 коментаря приму­сових заходів до особи. Заявниками згідно цієї норми можуть бути особа, до якої застосовано примусові заходи, або її законний пред­ставник. Предметом заяви зазначених осіб може бути припинен­ня амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку або припинення госпіталізації до психіатричного закладу в тако­му ж порядку. Перша заява подається до суду за місцем прожи­вання особи, якій надається амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку, а друга - до суду за місцезнаходженням психіатричного закладу, де перебуває особа.

 

Стаття 280. Зміст заяви і строк її подання

1. У заяві про проведення психіатричного огляду фізичної особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіат­ричної допомоги у примусовому порядку та її продовження, про госпіталізацію до психіатричного закладу у примусовому порядку та продовження такої госпіталізації повинні бути зазначені підстави для надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, вста­новлені законом.

2. До заяви про психіатричний огляд або надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку додається висно­вок лікаря-психіатра, а про продовження примусово амбулаторної психіатричної допомоги, про примусову госпіталізацію, її продовжен­ня - висновок комісії лікарів-психіатрів та інші відповідні матеріали.

3. У заяві фізичної особи або її законного представника про при­пинення амбулаторної психіатричної допомоги чи госпіталізації до психіатричного закладу у примусовому порядку мають бути наведені обставини і докази, на яких грунтуються ці вимоги.

4. У випадках, коли відповідно до закону госпіталізація у примусо­вому порядку була проведена за рішенням лікаря-психіатра і визна­на доцільною комісією лікарів-психіатрів, психіатричний заклад, в якому перебуває особа, направляє до суду заяву про її госпіталізацію у примусовому порядку протягом 24 годин.

5. Заява фізичної особи або її законного представника про припи­нення надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку може бути подана через три місяці з дня ухвалення рішення суду про надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку або її продовження, госпіталізацію у примусовому порядку, її продовження.

1. Коментована стаття встановлює правило про зміст заяви, строк її подання та склад документів, що до неї додаються. Зага­лом заяви по цих справах повинні містити найменування суду, до якого подається заява, ім'я заявника та його посаду, адресу або міс­цезнаходження, номер засобів зв'язку, підпис і дату, склад додатку до заяви тощо. Особливою вимогою цієї статті до заяв про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку є обов'язок за­явника зазначити підстави для надання психіатричної допомоги у примусовому порядку, встановлені Законом України «Про психіат­ричну допомогу».

2. Підстави, встановлені зазначеним законом, повинні підтвер­джуватися певними, вказаними у частині 2 даної статті, доданими до заяви документами: 1) до заяви лікаря-психіатра додається ви­сновок лікаря-психіатра; 2) до заяви представника психіатричного закладу додається висновок комісії лікарів-психіатрів та інші від­повідні матеріали.

3. Якщо згідно з частиною 2 ст. 279 ЦПК до суду звертаються фізична особа або її законний представник із заявою про припи­нення психіатричної допомоги або припинення госпіталізації до психіатричного закладу, у заяві мають бути наведені обставини, які свідчать про обгрунтованість вимоги, та докази цих обставин.

4. Коментована частина 4 даної статті встановлює строк, який дорівнює 24 годинам, на подання заяви про госпіталізацію у приму­совому порядку, якщо госпіталізацію було проведено за рішенням лікаря-психіатра і визнано доцільною комісією лікарів-психіатрів.

5. Частина 5 коментованої статті встановлює можливість по­дання заяви особою або її законним представником про припинення-психіатричної допомоги після спливу трьох місяців із дня ухвалення рішення суду про надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку, або її продовження, госпіталіза­ції у примусовому порядку або її продовження.

Стаття 281. Розгляд справи

1. Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому по­
рядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду:
про госпіталізацію особи до психіатричного закладу - протягом 24
годин; про психіатричний огляд - протягом трьох днів; про надання
амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовжен­
ня госпіталізації - протягом десяти днів.

2. Справа за заявою про надання психіатричної допомоги у
примусовому порядку чи про припинення надання амбулаторної
психіатричної допомоги, госпіталізацію у примусовому порядку
розглядається в присутності особи, щодо якої вирішується питання
про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку, з
обов'язковою участю прокурора, лікаря-психіатра, представника
психіатричного закладу, що подав заяву, та законного представника
особи, щодо якої розглядаються питання, пов'язані з наданням
психіатричної допомоги.

1. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку здійснюється судом із додержанням загаль­них правил цивільного судочинства з урахуванням деяких особли­востей, передбачених коментованою статтею.

2. Дана стаття встановлює особливі строки розгляду заяв про надання психіатричної допомоги: 1) заяви про госпіталізацію особи до психіатричного закладу розглядаються протягом 24 го­дин із дня їх надходження до суду; 2) про психіатричний огляд у примусовому порядку - протягом трьох днів; 3) про надання ам­булаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку, або її продовження та продовження госпіталізації - протягом десяти днів.

3. Частина 2 даної статті зобов'язує суд, по-перше, розглядати справи цієї категорії в присутності особи, щодо якої вирішується питання про надання їй психіатричної допомоги у примусовому порядку. По-друге, ЦПК зобов'язує суд розглядати такі справи за обов'язкової участі прокурора, лікаря-психіатра, представника . психіатричного закладу, що подав заяву, та законного представни-316


ка особи, щодо якої розглядаються питання, пов'язані з наданням психіатричної допомоги. Правила про особливості вирішення пи­тань про учасників розгляду є обгрунтованими, оскільки згідно зі статтею -49 Конституції України охорона здоров'я, медична допо­мога є правом кожного, і деякі обмеження у цьому повинні контро­люватися зазначеними особами.

Стаття 282. Рішення суду

1. Залежно від встановлених обставин суд ухвалює рішення про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні.

2. Рішення про задоволення заяви лікаря-психіатра, представника психіатричного закладу є підставою для надання відповідної психіат­ричної допомоги у примусовому порядку.

3. Рішення про відмову в задоволенні заяви про продовження
амбулаторної психіатричної допомоги, продовження госпіталізації, а
також рішення про задоволення заяви фізичної особи чи її законного
представника є підставою для припинення надання зазначеної при­
мусової психіатричної допомоги.

1. Рішення суду по справах про надання психіатричної допомо­
ги у примусовому порядку та припинення такої допомоги повинні
відповідати вимогам статей 208, 209, 212 - 215 та ін. За наявності
достатніх підстав, визначених Законом України «Про психіатрич­
ну допомогу» та коментованою главою ЦПК, суд ухвалює рішен­
ня про задоволення відповідної заяви. Таке рішення є підставою
для надання відповідної психіатричної допомоги у примусовому
порядку. Але законодавець оминув питання про виконання тако­
го рішення. Уявляється, що з урахуванням особливості цих справ
та стану здоров'я фізичної особи, у кожному випадку необхідно
надати суду право вирішувати питання про негайне виконання су­
дового рішення, оскільки ст. 367 ЦПК містить вичерпний перелік
підстав негайного виконання, але можливості допустити його по
даних справах не передбачає.

2. Частина 3 коментованої статті передбачає як підставу для
припинення надання зазначеної примусової психіатричної допо­
моги винесення рішення суду про відмову у задоволенні заяви про
продовження амбулаторної психіатричної допомоги, продовження
госпіталізації, про задоволення заяви фізичної особи чи її законно­
го представника про припинення психіатричної допомоги у при­
мусовому порядку.


Глава 11.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.011 с.)