Діяльності Військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері військової служби 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Діяльності Військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері військової служби 

Військова прокуратура України є єдиною державною централізованою системою органів, що здійснюють від імені України нагляд за дотриманням Конституції України і виконанням законів, що діють на території України, а також інші функції, встановлені законами. Цілі діяльності військової прокуратури України полягають у забезпеченні верховенства закону, єдності і зміцнення законності, а також у захисті прав і свобод людини та громадянина, охоронюваних законом інтересів суспільства і держави.

Конституція України встановлює обов’язок держави забезпечувати цілісність і недоторканність своєї території, і, одночасно, визначає захист Вітчизни обов’язком і обов’язком громадянина України. Забезпечення захисту Вітчизни є, таким чином, як найважливішим обов’язком органів державної влади України, так і обов’язком громадян країни.

Військова служба є одним з найважливіших елементів виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни. При цьому проходження військової служби здійснюється громадянами як за призовом, так і в добровільному порядку, або за контрактом. Органи державної влади України, організовуючи проходження громадянами військової служби, зобов’язані забезпечити реалізацію прав і свобод громадян. При цьому повинні враховуватися, як положення, що містяться у Конституції України, так і вимоги конституційних норм про те, що політика держави повинна бути спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя людини, охорону життя, здоров’я, гідності особистості.

У той же час зміцнення правопорядку і військової дисципліни визнані Військовою доктриною України одним з основних напрямків будівництва та розвитку Збройних Сил і інших військ. Особливе значення у зв’язку з викладеним набуває ефективність діяльності органів військової прокуратури, найважливішими цілями діяльності якої є забезпечення єдності, верховенства і зміцнення законності, а також захист прав і свобод людини і громадянина та охоронюваних законом інтересів держави. Порушення законності у сфері військової служби, призводять до загибелі людей, заподіяння шкоди їх здоров’ю та інших тяжких наслідків, значною мірою ослабляють обороноздатність країни та ведуть до ескалації соціальної напруженості, свідчать про необхідність розробки заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності прокуратури щодо забезпечення законності у військовій сфері.

Тому проблема ефективної діяльності військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері військової служби актуальна як для громадян України, так і для держави.

Законність у вузькому сенсі являє собою точне, обов’язкове і однакове виконання норм Конституції України, законодавчих та інших нормативних правових актів посадовими особами та органами державної і муніципальної влади, громадськими об’єднаннями і громадянами. Під законністю в широкому сенсі слід розуміти не тільки точне, обов’язкове і однакове виконання норм Конституції України, законодавчих та інших нормативних правових актів посадовими особами та органами державної і місцевої влади, громадськими об’єднаннями та громадянами, а й відповідність самого чинного законодавства сукупності обґрунтованих вимог до змісту закону з боку суспільства, суб’єктів відповідних правових суспільних відносин в певний період суспільного розвитку.

Забезпечення законності у сфері військової служби - це здійснювана на підставі конституційних і законодавчих норм діяльність органів (посадових осіб), в першу чергу, державної влади, військового командування щодо повного та всебічного конституційного і іншого законодавчого та нормативного правового регулювання процесу проходження військової служби; точному, обов’язковому і однаковому виконанню цих законодавчих норм; визнання, дотримання і захист конституційних у інших прав і свобод людини та громадянина під час проходження військової служби, а також з організації у військах ефективної діяльності суду, прокуратури та правоохоронних органів, спрямованої, насамперед, на точне, обов’язкове і однакове виконання законодавчих норм, що регулюють організацію оборони країни, визнання, дотримання і захист конституційних і інших прав і свобод людини і громадянина при проходженні військової служби.

Складовими забезпечення законності у сфері військової служби є:

- повне і всебічне конституційне й інше законодавче та нормативне правове регулювання процесу захисту Вітчизни (організації оборони України) і, зокрема, проходження військової служби;

- постійна, цілеспрямована й ефективна діяльність військового командування по точному, обов’язковому і однаковому виконанню законодавчих норм, що регулюють організацію оборони країни, підтримці правового порядку у військах;

- постійна, всебічна та повномасштабна діяльність органів державної та муніципальної влади, військового командування за визнання, дотримання та захисту конституційних та інших прав і свобод людини і громадянина під час проходження військової служби;

- організація у військах ефективної діяльності суду, військової прокуратури та правоохоронних органів, спрямованої на точне, обов’язкове і однакове виконання законодавчих норм, що регулюють організацію оборони країни, визнання, дотримання і захист конституційних та інших прав і свобод людини і громадянина при проходженні військової служби.

Сфера військової служби являє собою комплекс особливо значущих для суспільства вчинених державою та громадянином дій, що забезпечують військову безпеку держави, а забезпечення законності відповідно до Закону України «Про прокуратуру» є однією з цілей діяльності військової прокуратури України і займає в ієрархії цілей діяльності прокуратури найважливіше, пріоритетне місце. Ця ціль визначає необхідність постійної, комплексної, ефективної діяльності військової прокуратури щодо реалізації.

Законність є найважливішим засобом захисту прав громадян України при проходженні військової служби. Тому постійно зростаючу кількість порушень законів, особливо що стосуються прав громадян при проходженні військової служби, високий рівень злочинності у військах обумовлюють зростання ролі, особливої актуальності і нагальну необхідність здійснення військовою прокуратурою діяльності щодо забезпечення законності у сфері проходження військової служби.

Завданнями забезпечення законності у сфері військової служби є:

- аналіз та об’єктивне формулювання в законодавстві прав громадянина і повноважень (інтересів) держави при проходженні військової служби;

- постійний моніторинг фактичного стану законності (у тому числі злочинності) при проходженні військової служби;

- розробка, прийняття і реалізація, з урахуванням даних проведеного моніторингу стану законності при проходженні військової служби, таких законодавчих норм, які б могли усунути мають місце проблеми і забезпечити законність при проходженні військової служби.

Спеціальними принципами забезпечення законності у сфері проходження військової служби мають стати, зокрема:

- справедливе врегулювання взаємних прав та обов’язків держави і громадянина під час проходження військової служби в законодавчих нормах і положеннях прийнятих у розвиток законодавчих актів;

- забезпечення стійкості, стабільності чинних законодавчих норм, але, в той же час, швидке і адекватне реагування на фактичний стан правових відносин та внесення відповідних змін до законодавства;

- визначення найближчих і наступних перспектив вдосконалення конституційних і законодавчих норм, що задовольняють взаємні інтереси держави і громадянина; забезпечення постійного переговорного процесу між державою і громадянином при вирішенні питань вдосконалення законодавства про військову службу, застосування можливостей розумного компромісного підходу при прийнятті відповідних рішень.

Об’єктом діяльності військової прокуратури щодо забезпечення законності є сфера суспільних відносин, що виникають між державою та громадянином у зв’язку з організацією державою та проходженням громадянином військової служби.

Предметом діяльності військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері військової служби є сукупність предметів кожної зі складових діяльність прокуратури у даній сфері функцій, що розглядаються, виходячи з пріоритету саме забезпечення законності.

Мети забезпечення законності у сфері військової служби полягають у забезпеченні державою:

- всебічного і повного виконання своїх визначених конституційними та законодавчими нормами завдань і функцій щодо забезпечення оборони країни, у тому числі організації військової служби;

- законодавчого (конституційного) встановлення в обсязі, що відповідає обґрунтованим інтересам суспільства та громадянина, і реальною, фактичної реалізації прав і свобод громадян при проходженні військової служби (за допомогою чого досягається баланс інтересів держави та громадянина, забезпечує легітимність проведеної державною владою політики – визнання та добровільне виконання інтересів держави громадянами, а інтересів громадянина державою).

Систематизовані та структуровані умови, що сприяють забезпеченню законності у сфері проходження військової служби включають:

- забезпечення достатності потреб держави для організації оборони країни, у тому числі фінансового, правового, людського, інтелектуального і інших ресурсів;

- постійний ефективний контроль з боку суспільства за діяльністю держави у сфері захисту Вітчизни (організації оборони), отримання своєчасної об’єктивної інформації про фактичний стан справ у Збройних Силах і інших військах, а також своєчасне виявлення, регулювання і вирішення виникаючих в них проблем;

- забезпечення державою заходів щодо формування та реалізації державної політики у сфері духовного і морального виховання громадян (у тому числі військовослужбовців);

- проведення державою заходів щодо забезпечення гідного соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Військова прокуратура України наділена особливим конституційно-правовим статусом незалежного державного органу, що здійснює від імені держави нагляд за виконанням законів. Такий статус інституційно позиціонує її як орган державної влади щодо забезпечення законності, включаючи пріоритетну сферу проходження військової служби.

Діяльність військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері проходження військової служби являє собою здійснювану нею на підставі конституційних і законодавчих норм діяльність, яка має комплексний характер і різноманітні форми (з використанням всіх функцій, в тому числі нагляд за виконанням законів, кримінальне переслідування та інші), спрямовану на точне, обов’язкове і однакове виконання законодавчих норм, що регулюють організацію оборони країни, у тому числі проходження військової служби, а також на захист конституційних і інших прав і свобод людини та громадянина і охоронюваних законом інтересів суспільства і держави у сфері військової служби.

Діяльність військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері військової служби зумовлюється двома основними чинниками:

- інституціональним – статусним становищем військової прокуратури, як органу державної влади, покликаного здійснювати нагляд за дотриманням Конституції України і виконанням законів органами державної влади (за винятком окремих обмежень);

- функціональним, який полягає в наданні прокуратурі законодавством функцій і повноважень щодо захисту прав, свобод громадян і інтересів суспільства та держави, як учасників даних правових відносин.

Законодавець не створює при цьому пріоритету інтересів (преференції) держави або громадянина в спірних ситуаціях і покладає на військову прокуратуру місію (можливість) за їх досудового вирішення.

Цілями діяльності військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері військової служби є:

- забезпечення визнання, дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина (в тому числі виконуючого свій конституційний обов’язок по захисту Вітчизни), що є найвищою цінністю в суспільстві;

- захист охоронюваних законом інтересів суспільства і держави, що полягають, насамперед, у забезпеченні встановленими законом засобами належного захисту Вітчизни, в тому числі організації військової служби; забезпечення при проходженні військової служби точного, обов’язкового і однакового виконання норм Конституції, законодавчих і інших нормативно-правових актів посадовими особами і органами державної та місцевої влади, військовим командуванням, громадськими об’єднаннями та громадянами.

Досягненню військовою прокуратурою цілей щодо забезпечення законності у сфері військової служби має сприяти виконання завдань, які поділяють на загальні та спеціальні, віднісши до числа найважливіших з них:

- повне і всебічне виконання своїх функцій і повноважень; збереження при виконанні своїх функцій і повноважень незалежності від інших підсистем і органів державної і місцевої влади, громадських об’єднань і громадян; забезпечення об’єктивності при виконанні своїх функцій і повноважень, що полягає в неупередженості при захисті як інтересів людини та громадянина, так і охоронюваних законом інтересів суспільства та держави (загальні завдання);

- своєчасне виявлення правопорушень у сфері військової служби та їх припинення, попередження порушень закону у сфері військової служби; встановлення осіб, винних у їх вчиненні та залучення їх до встановленої законом відповідальності; відновлення порушених прав і свобод людини і громадянина та охоронюваних законом інтересів держави (спеціальні завдання).

Механізм забезпечення військовою прокуратурою законності у сфері військової служби полягає в тому, що:

- повно, всебічно, незалежно і об’єктивно виконуючи свої функції і повноваження, прокуратура:

- своєчасно виявляє у сфері проходження військової служби порушення прав і свобод людини і громадянина, а також охоронюваних законом інтересів держави посадовими особами та органами державної влади та громадянами і попереджає їх;

- встановлює обставини порушень прав і свобод людини та громадянина, охоронюваних законом інтересів держави;

- встановлює осіб, винних у скоєнні зазначених порушень;

- вживає заходів щодо притягнення цих осіб до відповідальності;

- приймає адекватні заходи по відновленню порушених прав і свобод людини та громадянина, а також охоронюваних законом інтересів суспільства та держави.

Специфіку діяльності військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері військової служби складають:

- наявність двоєдиної правозахисної мети своєї діяльності, що припускає в якості однієї з цілей діяльності як захист прав і свобод людини і громадянина, так і захист охоронюваних законом інтересів держави (суспільства);

- володіння функцією здійснення нагляду за виконанням законів і відповідністю закону правових актів, що видаються посадовими особами державної влади, на яких покладено завдання щодо організації проходження військової служби, до яких в першу чергу відносяться органи військового управління, відсутність серед об’єктів такого нагляду громадянина;

- володіння функцією кримінального переслідування громадян (військовослужбовців), яке від імені держави здійснюється тільки зазначеним органом державної влади;

- володіння незалежністю у своїх діях від інших органів державної влади при здійсненні своїх функцій і повноважень.

До особливостей діяльності самих органів військової прокуратури щодо забезпечення законності саме в сфері військової служби слід віднести:

- підвищену відповідальність діяльності в даній сфері, яка полягає у виключній важливості для всього суспільства як забезпечення державою належного захисту Вітчизни з одного боку (зовнішній фактор), так і дотримання при цьому конституційних прав і свобод громадян, власне і визначають стан цього захисту (внутрішній фактор);

- більш помітну роль в діяльності щодо забезпечення законності у сфері військової служби, що виражається в обґрунтованою відносної непрозорості для суспільства військової структури та відсутності в ній інших органів, наділених у відповідному обсязі функціями та повноваженнями щодо захисту прав і свобод людини та громадянина і охоронюваних законом інтересів держави (суспільства).

- спеціальне створення на основі законодавчих норм в системі прокуратури України здійснюють діяльність щодо забезпечення законності у сфері проходження військової служби військових прокуратур різних ланок (регіонів, гарнізонів, а також Головної військової прокуратури і наділення Головного військового прокурора статусом заступника Генерального прокурора України, необхідність спеціального навчання (підготовки) осіб, які займають посади прокурорських працівників у військових прокуратурах.

Суттєвою особливістю діяльності військової прокуратури щодо забезпечення законності у сфері військової служби є відсутність у прокуратури можливості здійснювати в Збройних Силах та інших піднаглядних військах України належний нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, в силу того, що законодавством в повному обсязі не покладені на жоден з органів повноваження щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності в Збройних Силах та інших військах України. Тому виключно важливе місце серед заходів щодо забезпечення законності у сфері військової служби слід відвести необхідності створення такого органу, на який були б покладені повноваження по здійсненню оперативно-розшукової діяльності в Збройних Силах та інших військах України.

Такі повноваження могли б бути законом покладено на органи військової поліції. Основними функціями органів військової поліції повинні стати наступні:

- здійснення у військах оперативно-розшукової діяльності з метою виявлення, припинення, розкриття та попередження злочинів;

- проведення розслідування кримінальних правопорушень;

- охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки у зв’язку з функціонуванням Збройних Сил;

- здійснення правовиховної профілактичної роботи.

Водночас, органи військової юстиції не завжди вільні у прийнятті того чи іншого рішення (не слід забувати, що практично все постачання працівники військової юстиції отримують в армії, військові звання – теж). Військове командування в міру своїх можливостей також робить негативний тиск на військових прокурорів. Істотний внесок у забезпечення незалежності у діяльності органів військової прокуратури внесе проходження принципу їх структурної відособленості від військових формувань, в яких вони діють, недопущення їх створення при органах виконавчої влади, в родах і видах військ і військових об’єднаннях.

Діяльність військової прокуратури це особливий системний вид державної діяльності прокуратури, яка має комплексний характер і різноманітні функціональні форми, що здійснюється відповідно до норм Конституції та законодавства шляхом нагляду за виконанням конституційних і законодавчих норм; кримінального переслідування; координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю та виконання інших покладених на неї функцій, і спрямованої на забезпечення верховенства закону, єдності і зміцнення законності, захист прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів у сфері військової організації суспільства і держави.

Контрольні питання

1. Які державні органи відносяться до правоохоронних у Збройних Силах України?

2. Назвіть ознаки військового правопорядку.

3. Яку роль у військовому правопорядку відіграє є статутний порядок?

4. Яким законом регулюється діяльність Військової служби правопорядку у Збройних Силах України?

5. Назвіть основні функції Військової служби правопорядку у Збройних Силах України?

6. Діяльність яких військових формувань підконтрольна Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України?

7. На яких принципах базується Військова служба правопорядку у Збройних Силах України?

8. Яку організаційну структуру має Військова служба правопорядку у Збройних Силах України?

9. Який нормативний акт регулює діяльність військової прокуратури України?

10. Назвіть складові забезпечення законності у сфері військової служби.

11. Назвіть завданнями забезпечення законності у сфері військової служби

Рекомендовані нормативно-правові акти
та література для підготовки до семінарського заняття, написання рефератівПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 427; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.72 (0.05 с.)