Основні нормативно-правові акти і література 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Основні нормативно-правові акти і література 

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради. –1992. – № 48. – Ст.650.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007 № 537-V // Відомості Верховної Ради. – 2007. – № 12. – Ст.102.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради. – 994. – № 31. – Ст.286.

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 16. – Ст.93.

Про науково-технічну інформацію: Закон України від 13.12.1991 № 1977-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 12. – Ст.165.

Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 № 1280-IV // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 12. – Ст.155.

Про Суспільне телебачення і радіомовлення України: Закон України від 17.04.2014 № 1227-VI // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 27. – Ст.904.

Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР// Відомості Верховної Ради. – 998. –№ 27-28. – Ст. 182.

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 74/98 // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 27-28. –Ст.181.

Про доступ публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 рр.: постанова Верховної Ради України 05.07.2012 № 5096-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 37. –Ст.492.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: постанова Верховної Ради України від 03.07.2014 № 1565-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 33. – Ст.1163.

Указ Президента України від 08.06.2012 № 389/2012 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.president.gov.ua/ru/documents/14823.html

Указ Президента України від 06.06.2014 № 504/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про скасування деяких рішень Ради національної безпеки і оборони України» та визнання такими. що втратили чинність. деяких указів Президента України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/504/2014

Указ Президента України від 08.07.2009 № 514 «Про Доктрину інформаційної безпеки України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/514/2009

Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних. телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах: постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/373-2006-п

Про затвердження Інструкції про порядок обліку. зберігання і використання документів. справ. видань та інших матеріальних носіїв інформації. які містять службову інформацію: постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1893-98-п

Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-п

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади:ПостановаКабінет Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-п

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2250-р

Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 № 51-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/51-2013-р

Про затвердження плану заходів щодо захисту державних інформаційних ресурсів: розпорядження Кабінет Міністрів України від 05.11.2014 № 1135-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1135-2014-%D1%80

Державний комітет телебачення та радіомовлення України проект від 12.11.2014. «Доктрини інформаційної безпеки України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id.

Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014№ 1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/v1_02715-14

Наказ МВС України 21.08.2013№ 805 «Про затвердження Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних «Електронний журнал обліку запитів на публічну інформацію». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/z1583-13

Директива 2009/140/EC Європейського Парламенту і Ради з 25 листопада 2009 про внесення змін до Директиви 2002/21/EC на загальної нормативної бази для електронних комунікаційних мереж та послуг. 2002/19/EC про доступ до і взаємозв’язок. мереж електронних комунікацій та пов’язаних з ними об’єктів. а також 2002/20/EC про дозвіл електронного комунікаційних мереж та послуг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nkrzi.gov.ua/.../26c5c034d22b2045a8ff8f6a61c9ab29.doc

Директива 2009/136/EC Європейського Парламенту і Ради. з 25 листопада 2009 вносить зміни до Директиви 2002/22/EC про універсальну послугу та правах користувачів. що стосуються мереж та послуг електронних комунікацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nkrzi.gov.ua/.../be7ab73b693c9bf69a6e73db128c7805.doc

Директива 2002/58/ЕС щодо обробки персональних даних і захисту приватного життя в секторі електронних комунікацій та Регламенту (ЄС) № 2006/2004 про співпрацю між національними органами. відповідальними за забезпечення дотримання законів про захист прав споживачів та інші. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.academia.edu/5664719/European_Public_Communication

Державний стандарт України Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт. ДСТУ 3396.1-96. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/.../article?art..

НД ТЗІ 3.7-003-05 «Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/doccatalog/document;...?id...

НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dstszi.gov.ua/dstszi/doccatalog/document?id..

НД ТЗІ 3.7-001-99 «Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dstszi.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art

НД ТЗІ 3.6-001-2000 «Технічний захист інформації. Комп’ютерні системи. Порядок створення. впровадження. супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dstszi.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art

Стандарт: РД 50-34.698 «Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів» (Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/doccatalog/document;...?id..

Функції захисту персональних даних покладено на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/zpd/

Лист Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 03.03.2014№ 2/9-227067.14-1/НД-129. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:zakon.rada.gov.ua/go/v7067715-14

Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния Материалы международной научной конференции ИТБ-2013. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – 120 с.

Теоретико-методологічні засади інформаційного права України: реалізація права на інформацію / Р.А. Калюжний, О.В. Копан, О.Г. Марценюк.– К.: «МП Леся», 2013. – 236 с.

Конкурентная разведка в компьютерных сетях / А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.В. Прищепа, В.Г. Путятин. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – 248 с.

Організація захисту інформації з обмеженим доступом / Гуз А.М., Довгань О.Д., Марущак А.І. та ін.; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011. –378 с.

Теоретико-методологічні засади інформаційного права України: реалізація права на інформацію /Р.А. Калюжний, О.В. Копан, О.Г. Марценюк. – К.: «МП Леся», 2013. – 236 с.

Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності Навчальний посібник. – 3 вид., змін. і допов. / За заг. ред. В.Г. Іванова. – Х.: Право, 2013. – 240 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. – К.: Юрінком Iнтер, 2014. – 432 с.

Загальне адміністративне право. / За заг. ред.I.С. Грищенка. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 568 с.

Єсін В.І. Безпека інформаційних систем і технологій: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»] / В.І. Єсін,О.О. Кузнецов, Л.С. Сорока. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. 632 с.

Рибальський О.В. Основи інформаційної безпеки та технічного захисту інформації. Посібник для курсантів ВНЗ МВС України / О.В. Рибальський, В.Г. Хахановський, В.А. Кудінов. – К.: Вид. Нац. акад. внутріш. справ, 2012. – 104 с.

Забезпечення інформаційної безпеки у провідних країнах світу. Навчальний посібник / В.М. Петрик, Д.С. Мельник, О.О. Бакалинський та ін. / За ред. Петрика В.М. – К. НТУУ КПІ, 2014. – 260 с.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 344; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.46 (0.016 с.)