Основні функції Генерального штабу Збройних Сил України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні функції Генерального штабу Збройних Сил УкраїниГенеральний штаб є головним військовим органом з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, військовими формуваннями та правоохоронними органами у межах, визначених Законом «Про оборону України», іншими законами України і нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Генеральний штаб Збройних Сил України в особливий період є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача здійснює:

- прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, обґрунтовує напрями розвитку Збройних Сил;

- здійснює стратегічне планування застосування Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів для оборони держави;

- визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами і іншими військовими формуваннями, контролює повноту і якість їх отримання;

- здійснює керівництво у сфері оборони та забезпечення громадського порядку в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан у межах, визначених відповідним законом;

- бере участь у створенні та контролює стан системи управління державою в особливий період;

- доводить до Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів, а в особливий період - і до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рад оборони Автономної Республіки Крим та областей, міст Києва та Севастополя директиви і накази Верховного Головнокомандувача Збройних Сил з питань оборони, організовує їх виконання і здійснює контроль за їх реалізацією;

- бере участь в організації та контролює підготовку системи зв’язку, комунікацій і в цілому території держави до оборони;

- бере участь у розробці мобілізаційного плану держави, контролює стан мобілізаційної підготовки державних органів, органів місцевого самоврядування, галузей економіки, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та виконання ними мобілізаційних завдань в особливий період; організовує стратегічне розгортання Збройних Сил України та інших військових формувань, взаємодію з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, радами оборони Автономної Республіки Крим та областей, міст Києва та Севастополя під час виконання завдань оборони;

Участь в обороні держави разом із Збройними Силами беруть у межах своїх повноважень інші військові формування, утворені відповідно до законів України, Державна спеціальна служба транспорту, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також відповідні правоохоронні органи.

Міністерства центральні та інші органи виконавчої влади у взаємодії з Міністерством оборони України у межах своїх повноважень: організовують і забезпечують виконання законодавства у сфері оборони, сприяють Збройним Силам у виконанні ними завдань, здійснюють їх належне забезпечення за напрямами діяльності; узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил та забезпечують проведення заходів щодо розвитку системи зв’язку, шляхів, транспорту, інших об’єктів інфраструктури і території держави та підготовки своїх галузей до оборони, забезпечують їх територіальну оборону в межах своїх повноважень; планують, організовують і контролюють виконання заходів з мобілізаційної підготовки відповідних органів управління, установ, організацій і підприємств усіх форм власності відповідних галузей національної економіки, створюють і утримують визначені Кабінетом Міністрів України резерви матеріальних і фінансових ресурсів тощо.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, забезпечуючи на відповідній території виконання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами і громадянами Конституції та законів України, актів Президента, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади з питань оборони організовують і виконують завдання територіальної оборони.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи забезпечують: підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у воєнний час; приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік військовозобов’язаних і призовників; призов громадян на строкову військову службу; направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори; організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною та цивільним захистом; бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час; проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий період.

Контрольні питання

1. Що включає поняття воєнної безпеки?

2. Як впливає військова безпека на стан суспільства?

3. З яких рівнів складається військова безпека?

4. Який документ визначив Воєнну доктрину України?

5. Які розділи має Воєнна доктрина України?

6. Які основні напрями військово-промислової політики в Україні?

7. Який нормативно-правовий документ визначає основи оборони України?

8. Які повноваження Президента України у сфері оборони держави?

9. Які гарантії безпеки надано країні у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї?

10. Які структури входять до склад Воєнною організацією держави?

Рекомендовані нормативно-правові акти
та література для підготовки до семінарського заняття, написання рефератів

Основні нормативно-правові акти і література

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws

Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 9. – Ст.106.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 44. – Ст.416.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від01.07.2010№2411-VI// Відомості Верховної Ради. – 2010. – № 40. – Ст. 527.

Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 27. –Ст. 385.

Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 12.02.2007 № 105/2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/105/2007

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 травня 2014 року «Про заходи щодо зміцнення національної безпеки України у воєнній сфері»: Указ Президента України від 05.05.2014 № 453/2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/17609.html

Про воєнну доктрину України: Указ Президента України від 15.06.2004 № 648/2004 (в редакціїУказу Президента Українивід 08.06.2012 № 390/2012). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/648/2004

Біла книга – 2013. Збройні Сили України / С. Вдовенко, М. Куцин, О. Ліщинський, В. Павленко. – К.: Міністерство оборони України, ФОП Москаленко О.М., 2014. – 75 с.

Цюрупа M.B. Основи загальної та воєнної політології: підручник / [Цюрупа М.В.; Ясинська B.C.]; / Під заг. ред. Телелима В.М. – К.: Кондор, 2013. – 512 с.

Вішняков В.В. Тактика: підручник / В.В. Вішняков, Г.А. Дробаха, А.А. Каленський, Є.Б. Смірнов. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. –607 с.

Стратегічний оборонний бюлетень. Міністерство оборони України. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/reformi-ta-planuvannya-u-sferi-oboroni/ strategichnij-oboronnij-byuleten.htmlПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 311; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.01 с.)