ТОП 10:

ВЧЕННЯ ПРО ТКАНИНИ. ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ТКАНИНИ. ПОКРИВНІ ЕПІТЕЛІЇ.Актуальність теми:Вивчення структури і функцій різних видів епітеліальних тканин має істотне значення для розуміння патологічних процесів у них, їх лікування і профілактики в клініці.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Основи вчення про тканини. Розвиток, будову і функцію різних видів покривного епітелію.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах одно- і багатошаровий епітелій.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети заняття необхідні базисні знання-уміння:

1.Загальний план будови клітини, клітинної оболонки, ядра, цитоплазми. 2.Интерпретуйте механізм онтогенезу на клітинному і молекулярному рівнях, чинники інтеграції процесів розвитку.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Поняття про тканину. Визначення тканини. 2. Тканина, як система гістологічних елементів. Характеристика гістологічних елементів: клітини та її похідні. 3. Класифікація тканин. Джерела розвитку тканин. Гістогенез як результат диференціювання зародкових листків. 4. Властивості тканин: детермінація, диференціювання, мінливість, адаптація, реактивність, регенерація. 5. Детермінація та диференціювання клітин, їх молекулярно-генетичні основи. 6. Стовбурові клітини, їх характеристика і властивості. Трансдиференціювання. 7. Види регенерації (фізіологічна, репаративна). Клітинна і внутрішньоклітинна регенерація. 8. Клітинна терапія як один з напрямків регенераторної медицини. 9. Епітеліальні тканини. Джерела розвитку. Класифікація епітеліїв. 10. Загальна морфо-функціональна характеристика епітеліальних тканин. 11. Покривні епітелії. Структурний склад. 12. Цитокератини як маркери різних видів епітеліальних тканин. 13. Роль міжклітинних контактів у організації епітеліального пласта та визначенні функціональних властивостей епітеліїв. 14. Базальна мембрана: структура, молекулярний склад, функціональне значення. 15. Трофіка та іннервація епітеліїв. 16. Одношарові епітелії. Класифікація. Будова плоского, високого і низького призматичного, багаторядного одношарового високого призматичного епітелію. Джерела розвитку, локалізація, будова, функції. 17. Полярність епітеліальних клітин. Спеціалізація плазмолеми епітеліальних клітин. 18. Міжклітинні контакти. Види, молекулярна організація, локалізація, структурні основи бар’єрної функції та забезпечення транспорту через епітелії. 19. Багатошарові епітелії. Класифікація. Особливості будови багатошарового зроговілого, незроговілого і перехідного епітеліїв. 20. Джерела розвитку, локалізація, будова, функції. Клітинний склад багатошарового епітелію. 21. Локалізація, структурна характеристика та молекулярні маркери епітеліальних стовбурових клітин. 22. Кінетика клітин у багатошарових епітеліях: структурні та молекулярні прояви. Фізіологічна та репаративна регенерація епітеліїв.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Одношаровий однорядний плоский епітелій (мезотелій).

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-межі мезотеліальних клітин, 2-ядра клітин, 3-цитоплазма клітин

Рис.2. Одношаровий високий призматичний війчастий багаторядний епітелій.

Забарвлення: залізний гематоксилін.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-пласт епітеліальних клітин, 2-ядра високих призматичних клітин, 3-миготливі війки, 4-ядра вставних клітин, 5-келихоподібні клітини, 6-базальна мембрана, 7-підлегла сполучна тканина.

Рис.3. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій рогівки ока.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення 40х10.

Позначення: 1-базальна мембрана, 2-базальний шар, 3-шар остистих клітин, 4-шар плоских клітин.

Рис.4. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій шкіри пальця.

Забарвлення: гематоксилін – еозин.

Збільшення 40х10.

Позначення: 1-базальна мембрана, 2-базальний шар клітин, 3-остистий шар клітин, 4-зернистий шар клітин, 5-блискучий шар клітин, 6- шар зроговілих клітин.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Одношаровий плоский епітелій (зб.9000), (рис.43).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-базальна мембрана

2. Одношаровий циліндричний епітелій (зб.5000), (рис.44).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-ворсинки, 4-базальна мембрана, 5-келихоподібна клітина

3. Одношаровий багаторядний епітелій (зб.7000), (рис.45).

Позначення:1-війчаста клітина, 2-келихоподібна клітина, 3-базальна клітина

4. Зроговілий багатошаровий епітелій (зб.7000), (рис.46).

Позначення:1-базальні клітини, 2-остисті клітини.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.109-119.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - С.48-51.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.47-52.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.16-19.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 11.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.77 (0.012 с.)