ТОП 10:

СКЕЛЕТНІ СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ. КІСТКОВІ ТКАНИНИ. З'ЄДНАННЯ КІСТОК.Актуальність теми:Кісткова тканина виконує опорну функцію в організмі, визначає положення тіла в просторі. Вивчення будови і функцій кісткової тканини має істотне значення для розуміння етіології і механізмів розвитку патологічних процесів, які розвиваються в кістковій системі при її захворюваннях.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будова і функції ретикулофіброзної і пластинчастої кісткових тканин.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах пластинчасту кісткову тканину, розвиток кістки з мезенхіми та на місці хряща.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети заняття необхідні базисні знання-уміння:

1. Анатомічна будова довгих, коротких і плоских кісток. 2. Інтерпретувати кісткову тканину як депо фосфору і кальцію. 3. Біологічна роль марганцю і фтору. 4. Характеристика кристалічної і аморфної речовини, її станів.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Кісткові тканини. Загальний план будови та функції. Класифікація. Джерела розвитку кісткової тканини. 2. Клітини кісткової тканини: остеобласти, остеоцити, остеокласти. 3. Остеобласти: локалізація, метаболізм, основні регулятори, цитофізіологія остеобластів. 4. Остеоцити. Розташування, будова, трофіка, функціональне значення. 5. Остеокласти. Джерела утворення, будова, цитофізіологія, роль у регуляції кальцієвого гомеостазу. 6. Міжклітинна речовина: компоненти (осеїнові волокна і осеомукоїд), хімічний склад, функціональне значення. Етапи і механізми утворення міжклітинної речовини. 7. Будова і функції ретикулофіброзної кісткової тканини. 8. Характеристика пластинчастої кісткової тканини. Остеон: визначення, будова. 9. Види кісток (плоскі та трубчасті). Частини трубчастої кістки. Гістоархітектоніка у різних зонах трубчастої кістки. 10. Окістя, його роль у живленні, рості та регенерації кістки. 11. Будова компактної речовини. Види пластинок пластинчастої кістки. Остеон. Трофіка кістки, лакунарно-канальцева система. 12. Будова губчастої речовини. Ендост. 13. Прямий та непрямий остеогенез. Стадії, регуляція. 14. Ріст трубчастих кісток в довжину. Епіфізарна пластинка. Регулятори і механізми росту. 15. Ремоделювання кісток за умов зміни фізичного навантаження. Зони, етапи та клітини-учасниці ремоделювання кістки. 16. З'єднання кісток. Класифікація. 17. Суглоби. Суглобовий хрящ, зони, гісто- і цитоархітектоніка, трофіка, адаптація до фізичного навантаження, регенерація. Трансплантація хрящу як один з напрямків регенераторної медицини. 18. Субхондральна кістка. Особливості будов. Роль у гістофізіології суглобів. 19. Суглобова капсула: шари, тканинний склад. Синовіальна оболонка. Шари. Синовіальні клітини. 20. Синовіальні фібробласти. Роль у продукції гіалуронової кислоти. Синовіальні макрофаги. Роль у розвитку запалення та деструкції суглобового хрящу. Синовіальна рідина: склад і роль у гістофізіології суглобового хряща. 21.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Розвиток кістки з мезенхіми.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-мезенхіма, 2-новоутворена кісткова тканина, 3-фібробласти, 4-остеоцити, 5-остеобласти, 6-остеокласти.

Рис.2. Розвиток кістки з хрящової моделі.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-охрястя, 2-зона незміненого хряща, 3-метафіз, 4-зона руйнування хряща, 5-перихондральна кістка, 6-залишки звапнованого хряща, 7-ендохондральна кістка, 8-кровоносні судини, 9-остеобласти, 10-остеокласти.

Рис.3. Поперечний зріз пластинчастої кістки.

Забарвлення: тіонін-пікринова кислота за Шморлем.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-зовнішні генеральні пластинки, 2-внутрішні генеральні пластинки, 3-Гаверсові системи, 4-Гаверсів канал, 5-вставні пластинки, 6-кісткові порожнини, 7-кісткові канальці.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронну мікрофотографію:

1. Остеоцит (зб.7000), (рис.68).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-відросток, 4-лакуна, 5-міжклітинна речовина: а) осеомукоїд, б) осеїнові волокна.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.189-199.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - С.74-75.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.66-70.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.28-31.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 19.

М'ЯЗОВІ ТКАНИНИ.

Актуальність теми:М'язові тканини забезпечують рухову функцію. Вивчення будови і функції різних видів м'язових тканин має істотне значення для розуміння фізіології і анатомії функціонування м'язів. Одержані дані необхідні для розуміння патології м'язового апарату в клініці при різних захворюваннях.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будова і функції різних видів м'язової тканини: посмугованої скелетної, посмугованої нутрощевої (серцевої та несерцевої), гладкої.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах гладку, посмуговану (скелетну і серцеву) м'язові тканини.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети заняття необхідні базисні знання-уміння:

1. Анатомічна будова різних груп м'язів. 2. Зародкові листки і їх похідні. 3. Інтерпретувати універсальний характер рухових реакцій, фізико-хімічні реакції. 4. Інтерпретувати механічні властивості м'язів.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Загальна характеристика м'язових тканин, властивості, морфологічна та гістогенетична класифікація. 2. Скелетна посмугована м’язова тканина: джерела та хід розвитку, будова, характеристики скорочення. 3. М'язове волокно як структурно-функціональна одиниця посмугованої скелетної м'язової тканини. Класифікація м'язових волокон. 4. Будова скелетного м'язового волокна: міосимпласт, міосателітоцити, базальна мембрана. 5. Скорочувальний апарат скелетного м’язового волокна: міофібрили, міофіламенти, іх архітектоніка, саркомер. 6. Саркоплазматична сітка, будова, розташування, механізми регуляції внутрішньоклітинного рівню Са2+. 7. Механізми скорочення та релаксації м'язового волокна. 8. Опорний апарат скелетного м’язового волокна: молекулярний склад, структурні елементи, молекулярні детермінанти міодистрофій. 9. Трофічний апарат скелетного м’язового волокна. Структурні основи росту і гіпертрофії м’язових волокон. 10. Регуляція скорочувальної функції посмугованих м'язових волокон: особливості іннервації. Інтрафузальні м’язові волокна 11. Загальна будова скелетного м’язу. Міжтканинні відносини: кооперація м’язової, сполучної та нервововї тканин. Міон. Ендомізій, перимізій, епімізій. 12. Регенерація скелетної м’язової тканини. 13. Серцева посмугована м’язова тканина. Джерело розвитку, будова, характеристики скорочення. Типи кардіоміоцитів, особливості будови. Серцеві м’язові волокна. 14. Нутрощева посмугована несерцева м'язова тканина. 15. Гладка (непосмугована) м'язова тканина. Гістогенез, будова, характеристика скорочення. 16. Гладкий міоцит. Організація скорочувального апарату. Механізм скорочення. 17. Опорний апарат гладких міоцитів: щільні тільця. Система кавеол. 18. Регуляція скорочувальної функції гладких міоцитів: особливості іннервації, гуморальна регуляція. гуморальна регуляція. 19. Регенерація гладкої м'язової тканини. 20. Секреторний тип гладких міоцитів - роль в нормі та у розвитку патологічних станів. 21. Міоїдні та міоепітеліальні клітини. Джерела розвитку, особливості будови, функціональне значення.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Гладка м'язова тканина сечового міхура.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-пучки міоцитів в поздовжньому зрізі, 2-пучки міоцитів у поперечному зрізі, 3-ядра міоцитів, 4-прошарки пухкої сполучної тканини.

Рис.2. Посмугована (скелетна) м'язова тканина. Зріз язика.

Забарвлення: залізний гематоксилін.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-м'язове волокно в поздовжньому зрізі; 2-міосимпласт у поперечному зрізі; 3-сарколема; 4-ядра міосимпласта; 5-міофібрили; 6-ендомізій.

Рис.3. Серцева м'язова тканина.

Забарвлення: залізний гематоксилін або гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-поздовжній зріз кардіоміоцитів, 2-поперечний зріз кардіоміоцитів, 3-ядра кардіоміоцитів, 4-вставні диски, 5-сполучна тканина.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Міоцити. М'язова оболонка тонкої кишки (зб.10000), (рис.69).

Позначення:1-ядро міоцита, 2-цитоплазма, 3-цитолема, 4-міофіламенти.

2. Посмуговане скелетне м'язове волокно (зб.4000), (рис.70).

Позначення:1-міофібрила, 2-мітохондрія, 3-міофіламенти, 4-лінія Z, 5-лінія M, 6-диск I, 7-диск А, 8-зона Н, 9-саркомер, 10-саркоплазматичний ретикулум.

3. Кардіоміоцити (міокард-м'язова оболонка серця) (зб.3000), (рис.71).

Позначення:1-сарколема, 2-ядро, 3-міофібрили, 4-вставний диск (система десмосомальних і щілинних контактів), 5-гемокапіляр.

4. Фрагмент саркоплазми кардіоміоцита(зб.27000), (рис.72).

Позначення:1-міофіламенти у складі міофібрили, 2-саркомер, 3- лінії Z, 4-лінія M, 5-диск I, 6-диск А, 7-мітохондрія, 8-саркоплазматичний ретикулум.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.200-213.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - С.76-81.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.70-73.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.32-35.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 20.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.008 с.)