ТОП 10:

Схема.1. Похідні зародкових листків. 

ЗАНЯТТЯ 8.

ПРОВІЗОРНІ ОРГАНИ.

Актуальність теми:Вивчення розвитку позазародкових органів має істотне значення для розуміння зв'язку зародка з організмом Без провізорних органів не здійснюється нормальний розвиток організму людини в ході ембріогенезу.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Утворення та будову позазародкових органів та їх значення в процесах ембріогенезу.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах плаценту, амніон, алантоїс, пуповину.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1.Анатомія матки. 2.Зміни матки при вагітності. 3. Імплантація. 4. Гаструляція. 5. Зародкові листки і їх похідні. 6. Види провізорних органів у різних представників хордових. Виникнення та функція в еволюції. 7. Види плацент.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Імплантация і плацентація. 2. Гаструляція. Етапи. 3. Зародкові листки і їх похідні. 4. Провізорні органи. 5. Формування, будова зрілої плаценти та пуповини. 6. Формування, будова жовткового мішка, алантоїса, амніона.

Намалюйте в альбомі схему будови плаценти людини (схема 1):

 

 
 

 

 


ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Амніон людини (тотальний препарат).

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-амніотичний епітелій, 2-сполучнотканинна оболонка, 3-мезенхіма.

Рис.2. Пуповина.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1- амніотичний епітелій, 2-Вартонові драглі, 3- артерії, 4-вена.

Рис.3. Алантоїс (тотальний препарат).

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-епітелій алантоїса, 2-мезенхіма, 3-кровоносні судини.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.93-108.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - С.96.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.44-46.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Ембріологія. Навчальний посібник. Під ред. О.Є.Кузів. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

7. Томас В.Сандлер. Медична ембріологія за Лангманом. – Львів: Наутілус, 2001. – С.143-165.

8. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

9. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

ЗАНЯТТЯ 9.

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1 "ЦИТОЛОГІЯ. ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ"

Мета заняття:

ЗНАТИ: методи гістологічних досліджень, цитологію, загальну ембріологію.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах і електронних мікрофотографіях клітини, їх органели. Визначати ембріологічні препарати (статеві клітини, розвиток зародка на стадіях бластули, диференціації мезодерми, запліднення, плаценту, пуповину, амніон, алантоїс).

Зміст заняття:На занятті проводиться комп'ютерний тестовий контроль рівня знань і уміння діагностувати і описувати мікропрепарати і електронні мікрофотографії з розділів "Цитологія" та "Загальна ембріологія".

Підсумковий контроль засвоєння змістового модуля 1 проводиться в два етапи:

1-й – комп'ютерне тестування – вирішення тесту із 40 тестових завдань (45 хвилин);

2-й - контроль засвоєння умінь шляхом діагностики 2 мікропрепаратів і електронної мікрофотографії (45 хвилин). Діагностика гістологічних препаратів передбачає визначення клітин відповідних органів і тканин та опис характерних особливостей їх будови. Еталони описів приведені у практикумах. Діагностика електронних мікрофотографій передбачає визначення органу (тканини, клітини), їх структурних елементів, позначених на малюнках цифрами (див. атлас), опис будови і функції. Результати підсумкового контролю оформляються у вигляді протоколу в спеціальному зошиті.

Перелік тестових завдань для підготовки до заняття приведенийу відповідних розділах "Збірника тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

Перелік мікропрепаратів для діагностики:


1. Рослинні клітини шкірки корінця цибулі.

2. Тваринні клітини печінки аксолотля.

3. Апарат Гольджі.

4. Мітохондрії.

5. Клітинний центр.

6. Включення жиру.

7. Пігментні включення.

8. Включення глікогену.

9. Мітоз.

10. Амітоз.

11. Яйцеклітина.

12. Запліднення.

13. Синкаріон.

14. Поперечний зріз зародка курки на стадії первинної диференціації мезодерми (соміти).

15. Амніон.

16. Пуповина.

17. Алантоїс.


Перелік електронних мікрофотографій для діагностики:


1. Эукаріотична клітина (плазмоцит).

2. Щільно розташовані клітини печінки (гепатоцити).

3. Клітина круглої форми (лімфоцит).

4. Келихоподібна клітина (екзокриноцит).

5. Клітина з відростками (нейроцит).

6. Циліндричні клітини (стовпчасті епітеліоцити).

7. Без'ядерні клітини (еритроцити).

8. Без'ядерні структури (тромбоцити).

9. Электронномікроскопічне зображення плазмолеми (тришарова будова).

10. Фагоцитоз.

11. Макропіноцитоз мікроворсинками ендотеліоцитів кровоносних капілярів.

12. Мікропіноцитоз в ендотеліоцитах кровоносного капіляра.

13. Виділення секрету келихоподібною клітиною (гландулоцитом).

14. Простий контакт між двома епітеліальними клітинами.

15. Система міжклітинних контактів.

16. Спеціалізований контакт між нервовими клітинами – синапс.

17. Гранулярна ендоплазматична сітка.

18. Агранулярна ендоплазматична сітка.

19. Комплекс Гольдж.і

20. Мітохондрії.

21. Лізосоми.

22. Пероксисома.

23. Рибосоми.

24. Ядро круглої форми.

25. Фрагмент ядра.

26. Ядра еліпсоподібної і видовженої форми.

27. Структура ядерця.

28. Джгутик (хвостовий відділ сперматозоїда).


ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – 582 с.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - 96 с.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

6. Ембріологія. Навчальний посібник. Під ред. О.Є.Кузів. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

7. Томас В.Сандлер. Медична ембріологія за Лангманом. – Львів: Наутілус, 2001. – 410 с.

8. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

9. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

Заняття 10.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.007 с.)