ТОП 10:

ОРГАН ЗОРУ. БУДОВА СІТКІВКИ ОКА. ДОПОМІЖНИЙ АПАРАТ ОКА.Актуальність теми:У основі реакції людини на світловий подразник лежить особлива властивість і будова чутливих до світла елементів сітківки. Знання з цієї теми мають безпосереднє відношення до розуміння анатомії, фізіології і клініки захворювань органу зору.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток і будова сітківки ока, будова і функції допоміжного апарату ока.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах задню стінку ока - сітківку.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1.Інтерпретуйте формування нервової системи у філогенезі. 2. Зародкові листки, похідні ектодерми і мезенхіми. 3. Формування нервової трубки і мозкових пухирів. 4. Анатомічна будова і функції фіброзної, судинної оболонок і ядра ока.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями: 1. 1. Тканинні джерела розвитку сітківки і допоміжного апарату ока. 2. Шари сітківки. Їх клітинний склад. 3. Нейронний ланцюг сітківки. 4. Глія сітківки. 5. Функціональні особливості нейроцитів сітківки. 6. Пігментний епітелій сітківки: будова і функції. 7. Фоторецепторні клітини: частини фоторецепторного нейрону, особливості будови дендриту, зоровий пігмент, механізми рецепції світла. 8. Паличкові та колбочкові нейрони: кількість, локалізація, будова, функціональне значення. механізми фото рецепції. 9. Жовта пляма. Зоровий нерв. Диск зорового нерву (сліпа пляма). 10. Трофіка сітківки. Власне судинна оболонка: шари, будова. Основний комплекс. Гематоретинальний бар’єр. 11. Теорії кольорового бачення. 12. Розвиток і будова повік, кон'юнктиви, сльозового апарату (сльозових залоз, сльозового мішка, носо-спьозової протоки), м'язів ока.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Рис.1. Задня стінка ока.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: А - Склера, Б - Судинна оболонка, В - Сітківка.

Шари сітківки: 1-пігментний шар, 2-шар колбочок і паличок, 3-зовнішній зернистий шар, 4-зовнішній сітчастий шар, 5-внутрішній зернистий шар, 6-внутрішній сітчастий шар, 7-гангліонарний шар, 8-шар нервових волокон.

Рис.2. Схема нейронного ланцюга сітківки.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронну мікрофотографію:

Будова паличкової і колбочкової нейросенсорних клітин (схема)(рис. 14).

Позначення: А - Паличка: 1-зовнішній сегмент: а) плазмолема, б) диски, 2-зв'язуючий відділ: а) війка, 3-внутрішній сегмент: а) скупчення мітохондрій, б) ендоплазматична сітка, в) комплекс Гольджі, 4-ядровмісна частина клітини: а) ядро, б) перикаріон, 5-аксон: а) пресинаптичний полюс.

Б - Колбочка: 1-зовнішній сегмент: а) плазмолема, б) напівдиски, 2-зв'язуючий відділ: а) війка, 3-внутрішній сегмент: а) скупчення мітохондрій, б) ендоплазматична сітка, в) комплекс Гольджі, 4-ядровмісна частина клітини: а) ядро, б) перикаріон, 5-аксон: а) пресинаптичний полюс.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.483-491.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999. - С.20-21.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.88-89.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.56-59.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 6 (30).

ОРГАН СЛУХУ І РІВНОВАГИ.

Актуальність теми:Вивчення мікро- і макроскопічної будови органу слуху і рівноваги (статоакустичної сенсорної системи) дозволяє встановити, які морфологічні утворення лежать в основі слухового сприйняття і сприйняття положення тіла в просторі. Знання, які студенти одержують на занятті, мають безпосереднє відношення до розуміння фізіології і клініки захворювань органу слуху і рівноваги.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток і будова органу слуху і рівноваги.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах спіральний орган і гребінці вестибулярного апарату.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1.Інтерпретуйте становлення нервової системи у філогенезі. 2. Зародкові листки, похідні ектодерми і мезенхіми. 3. Формування нервової трубки і мозкових пухирів. 4. Анатомічна будова і функція зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха. 5. Класифікація органів чуття за клітинним складом.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями: 1. 1. Слуховий аналізатор: частини, їх структурні компоненти, функціональне значення. 2. Тканинні джерела та хід розвитку зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха. 3. Зовнішнє вухо: структурні компоненти, функціональне значення. 4. Середнє вухо: слухові кісточки, барабанна порожнина, слухова труба. 5. Внутрішнє вухо: кістковий і перетинчастий лабіринти. Кістковий лабіринт: зони, перилімфа. 6. Завиткова (слухова) частина перетинчастого лабіринту: вестибулярна мембрана, базилярна мембрана, судинна смужка. Ендолімфа: склад, механізми фільтрації. 7. Спіральний орган (Корті): клітинний склад, покривна мембрана, цитофізіологія слухового апарату. 8. Вестибулярна частина перетинчастого лабіринту: маточка, мішечок та півколові протоки. 9. Рецепторні зони присінку: пляма, ампульні гребінці. Клітинний склад рецепторних зон: вестибулоцити І і ІІ типу (волоскові чутливі клітини), опорні вестибулоцити. Цитофізіологія волоскових чутливих клітин.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарат і схему:

Рис.1. Вертикальний зріз завитки морської свинки.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення:40х10.

Позначення: 1-протока завитки, 2-вестибулярні сходи, 3-барабанні сходи, 4-судинна смужка, 5-вестибулярна мембрана, 6-спіральна зв'язка, 7-спіральна кісткова пластинка, 8-базилярна мембрана, 9-спіральний орган, 10-лімб спіральної кісткової пластинки, 11-вестибулярна губа, 12-барабанна губа, 13-покривна пластинка, 14-клітини-стовпи, 15-тунель, 16-внутрішні волоскові клітини, 17-внутрішні опорні клітини, 18-зовнішні волоскові клітини, 19-зовнішні опорні клітини, 20-спіральний ганглій.

Рис.2. Схема будови гребінця ампул півкруглих каналів внутрішнього вуха.

Позначення: 1-гребінець, 2-пограничний купол, 3-опорні клітини, 4-волоскові клітини, 5-нервові закінчення, 6-епітелій перетинчастого лабіринту.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронну мікрофотографію:

Нюхова ділянка слизової оболонки носової порожнини (схема) (рис. 15).

Позначення: 1-рецепторна клітина: а) ядро, б) цитоплазма, в) дендрит, г) нюхова булава, д) волоски, е) аксон, 2-підтримуюча клітина: а) ядро, б) цитоплазма, в) мікроворсинки, 3-базальна клітина.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.492-505.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.90-92.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.60-63.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 7 (31).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.006 с.)