ТОП 10:

Розподіл балів за темами та видами контролю.Модуль 2 Максимальна кількість балів
одне заняття разом
Змістовий модуль 3.   55
Практичні заняття №№ 1-15
Підсумкове заняття № 16
Змістовий модуль 6.   61
Практичні заняття №№ 17-33
Підсумкове заняття № 34
Разом змістові модулі  
Підготовка огляду наукової літератури або проведення наукового дослідження (індивідуальна робота)  
Підсумковий контроль засвоєння модуля 2  
Разом сума балів  

Критерії оцінювання знань та умінь студентів

Модуль 2 "Спеціальна гістологія та ембріологія. Медична ембріологія"
Вид заняття Кількість балів Критерії
Практичні заняття (№№ 1-15, 17-33) теоретичний зміст теми заняття засвоєний бездоганно; усі необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом опановані: - усі передбачені програмою завдання в альбомі виконані в повному об'ємі; - якість їх виконання висока.
теоретичний зміст теми заняття, загалом, засвоєний, прогалини не є суттєві; необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом, в основному, сформовані: - усі передбачені програмою завдання в альбомі виконані; - деякі з них містять помилки.
теоретичний зміст теми заняття засвоєний частково, прогалини суттєві; необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом сформовані недостатньо: - усі передбачені програмою завдання в альбомі виконані; - якість виконання низька, більшість з них містять помилки.
теоретичний зміст теми заняття не засвоєний; необхідні практичні навички роботи не сформовані: - передбачені програмою завдання в альбомі не виконані.
Підсумкові заняття зі змістових модулів 3 і 4 (№№ 16, 34) Контроль засвоєння знань та умінь зі змістових модулів 3 і 4 передбачає вирішення тесту зі 40 тестових завдань, діагностику та опис 2 мікропрепаратів, визначення структур, позначених на 1 електронній мікрофотографії.
Оцінка за тест розраховується за формулою (максимально – 4 бали): к-сть правильно вирішених тестових завдань х 0,1 бала.
Оцінка за діагностику та опис гістологічного препарату визначається за такими критеріями (максимально – 2,5 бала): - діагностика проведена без помилок, якість протоколу опису бездоганна (відповідає еталону) – 2,5 бала; - діагностика проведена без помилок, протокол опису містять поодинокі неточності – 2,1-2,4 бала; - діагностика проведена без помилок, протокол опису містить численні неточності – 1,7-2,0 бала; - діагностика проведена без помилок, протокол опису містить поодинокі суттєві помилки – 1,3-1,6 бала; - діагностика проведена без помилок, протокол опису містить численні суттєві помилки – 0,9-1,2 бала; - діагностика проведена без помилок, протокол опису містить поодинокі грубі помилки, неповний – 0,5-0,8 бала; - діагностика проведена без помилок, протокол опису не відповідає діагностованому об'єкту – 0,1-0,4 бала; - препарат не діагностовано – 0 балів.
Оцінка за діагностику структур, позначених на електронній мікрофотографії, визначається часткою правильних відповідей (максимально – 1 бал).
Студент, який набрав менше, ніж 5 балів, вважається таким, що не склав підсумкового контролю зі змістового модуля. Підсумковий контроль зі змістового модуля підлягає перескладанню.
Підсумковий модульний контроль (тест) тестові завдання виконані на 100% (40 тестових завдань).
15-20 тестові завдання виконані на 75-99% (30-39 тестових завдань), кількість балів розраховується за формулою: к-сть правильно вирішених тестових завдань х 0,5 бала.
тестові завдання виконані менше, ніж на 75% (0-29 тестових завдань).
Студент, який правильно відповів на 29 і менше тестових завдань (отримав менше 15 балів) вважається таким, що не склав підсумкового модульного контролю. Тестовий контроль підлягає перескладанню.
         

 

 

Підсумковий модульний контроль (контроль засвоєння практичних навичок, діагностика) Контроль засвоєння практичних навичок передбачає діагностику та опис 2 гістологічних препаратів (кожен максимально по 7 балів) і 2 електронних мікрофотографій (кожна максимально по 3 бали).
Оцінка за діагностику та опис гістологічного препарату визначається за такими критеріями (максимально – 7 балів): - діагностика проведена без помилок, якість протоколу опису бездоганна (відповідає еталону) – 7 балів; - діагностика проведена без помилок, протокол опису містять поодинокі неточності – 6 балів; - діагностика проведена без помилок, протокол опису містить численні неточності – 5 балів; - діагностика проведена без помилок, протокол опису містить поодинокі суттєві помилки – 4 бали; - діагностика проведена без помилок, протокол опису містить поодинокі грубі помилки – 3 бали; - діагностика проведена без помилок, протокол опису містить численні грубі помилки, неповний – 2 бали; - діагностика проведена без помилок, протокол опису не відповідає діагностованому об'єкту – 1 бал; - препарат не діагностовано – 0 балів.
  Оцінка за діагностику структур, позначених на електронній мікрофотографії, визначається часткою правильних відповідей (максимально – 3 бали).
Студент, який набрав менше 10 балів за діагностику мікропрепаратів та електронних мікрофотографій, вважається таким, що не склав підсумкового модульного контролю. Діагностика підлягає перескладанню.
Підсумковий модульний контроль (теоретична частина) теоретичні відповіді на 3 контрольні запитання бездоганні, оцінені максимально можливим балом, всі передбачені програмою розділи опановані якнайкраще, при відповіді широко застосовуються тези лекцій та додатковий матеріал.
36-39 теоретичні відповіді на контрольні запитання оптимальні, містять дрібні неточності, оцінені близькими до максимальних балами (12 і вище), всі передбачені програмою розділи дисципліни опановані дуже добре, при відповіді застосовуються тези лекцій та додатковий матеріал.
32-35 теоретичні відповіді на контрольні запитання добрі, з окремими неточностями, оцінені переважно високими балами (10 і вище), всі передбачені програмою розділи дисципліни опановані рівномірно добре, при відповіді застосовуються тези лекцій.
28-31 теоретичні відповіді на контрольні запитання з помилками, оцінені переважно посередніми балами (9 і вище), окремі передбачені програмою розділи дисципліни опановані нерівномірно, при відповіді студент намагається застосовувати тези лекцій.
25-27 теоретичні відповіді на контрольні запитання з істотними помилками, оцінені переважно низькими балами (7 і вище), усі передбачені програмою розділи дисципліни опановані нерівномірно, при відповіді не застосовується лекційний матеріал.
16-24 теоретичні відповіді на контрольні запитання з грубими помилками, оцінені переважно низькими балами (5 і вище), окремі передбачені програмою розділи дисципліни не опановані, студент не орієнтується в основних поняттях чи відмовляється відповідати.
0-15 теоретичні відповіді на контрольні запитання помилкові, відсутні чи студент відмовляється відповідати, оцінені найнижчими балами (0-5), передбачені програмою розділи дисципліни не опановані, студент не володіє тезами лекцій.
Студент, який набрав менше 25 балів під час усної відповіді на теоретичні запитання, вважається таким, що не склав підсумкового модульного контролю. Теоретична частина підлягаю перескладанню.
       

До складання підсумкового контролю з Модуля 2 допускаються студенти, які відробили всі пропущені лекції, практичні заняття, оформили протоколи самостійної роботи та набрали не менше, ніж 48 балів за результатами оцінки поточної успішності на практичних заняттях (необхідно перескласти оцінки 0-1 бал за практичні заняття), не менше, ніж по 5 балівза результатами підсумкового контролю зі змістових модулів 3 та 4, усього 58 балів.

Заняття 1 (25).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.108.61 (0.007 с.)