ТОП 10:

НЕРВОВА ТКАНИНА. НЕЙРОНИ. НЕЙРОГЛІЯ.



Актуальність теми:Еволюція тваринного світу, структурні і функціональні зміни, ускладнення і розвиток тваринного організму тісно пов'язані з виникненням і вдосконаленням нервової системи. Основу нервової системи складає нервова тканина. Вивчення будови і функції нервової тканини необхідне для глибокого розуміння анатомії і фізіології нервової системи, а також для подальшого вивчення патології нервової системи в клініці нервових хвороб і психіатрії.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будова і функції нервової тканини.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах нейрони і нейроглію.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні наступні знання-уміння:

1. Формування нервової тканини в еволюції (за даними біології). 2 Характеристика біопотенціалів, зокрема біоелектрична активність нейронів.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Нервова тканина: джерела розвитку, будова, функціональні властивості та значення. 2. Нейроцити (нейрони). Морфологічна та функціональна класифікація. 3. Характеристика частин нейрона: перикаріон (тіло нейрона), відростки, закінчення. 4. Будова перикаріона: особливості нейролеми та нейроплазми. Органели спеціального призначення - хроматофільна речовина (субстанція Ніссля), нейрофібрили. 5. Цитоскелет нейронів. Молекулярна і структурна організація. 6. Види відростків нейрона, особливості будови аксонів і дендритів. Система і види транспорту речовин в нейроні. 7. Нейросекреторні клітини. 8. Нейроглія. Класифікація, джерела розвитку, будова, функціональне значення. 9. Центральна глія. Астроцити: типи, будова, молекулярні маркери. Роль у формуванні гемато-енцефалічного бар’єру. Нейро-гліо-судинний комплекс. 10. Олігодендроцити: морфологія, функціональне значення. 11. Епендимоцити: локалізація, будова, функції. 12. Мікроглія. Джерела розвитку, будова, функції. 13. Периферичні гліоцити: нейролеммоцити, клітини-сателіти, ентеральні нейрогліальні клітини, термінальна нейроглія (телоглія аксо-м’язових синапсів), Мюллерівські клітини сітківки. 14. Шванівські клітини (нейролеммоцити): джерела розвитку, будова, функціональне значення.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Нервові клітини сітківки ока.

Забарвлення: метиленовий синій.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-мультиполярний нейрон, 2-тіло нейрона (перикаріон), 3-ядро нейрона, 4-дендрити, 5-нейроглія.

Рис.2. Нейрофібрили в мультиполярных нейронах спинного мозку.

Забарвлення: Імпрегнація сріблом за Рамоном-і-Кахалем.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-тіло мультиполярного нейрона, 2-ядро нейрона, 3-відростки нейрона, 4-нейрофібрили.

Рис.3. Хроматофільна субстанція (субстанція Ніссля) у нейронах спинного мозку.

Забарвлення: тіонін за Нісслем.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-тіло нейрона, 2-ядро нейрона, 3-грудочки хроматофільної субстанції, 4-дендрити, 5-нейрит.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Нейроцит (кора великих півкуль головного мозку)(зб.4000), (рис.73).

Позначення:1-ядро, 2-нейроплазма, 3-відросток (дендрит), 4-нейропіль.

2. Фрагмент нейроцита (зб.21000), (рис.74).

Позначення:1-гранулярна ендоплазматична сітка, 2-полісоми, 3-мітохондрія, 4-нейротрубочки.

3. Нейросекреторна клітина (супраоптичне ядро гіпоталамуса) (зб.6000), (рис.75).

Позначення:1-ядро, 2-нейроплазма, 3-нейросекреторні гранули.

4. Олігодендроцит (спинномозковий вузол) (зб.10000), (рис.76).

Позначення:1-нейроцит, 2-олігодендроцит.

5. Астроцит (кора великих півкуль головного мозку) (зб.17000), (рис.77).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-відросток, 4-нейропіль.

6. Епендимоцити (стінка спинномозкового каналу)(зб.4000), (рис.78).

Позначення:1-епендимоцит, 2-війки на апікальній поверхні, 3-просвіт каналу.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.214-225.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - С.82-89.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.73-75.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.36-39.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 21.







Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.59.63 (0.006 с.)