ТОП 10:

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. АРТЕРІЇ. СУДИНИ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО КРОВОНОСНОГО РУСЛААктуальність теми:Діагностування і лікування захворювань серцево-судинної системи неможливе без знання мікро- і ультрамікроскопічної будови артерій, судин мікрогеморусла. Нормальне функціонування організму, всіх його систем, тісно пов'язане з будовою і функцією серцево-судинної системи.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будова і функції капілярів, артеріол, артерій.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах капіляри, артеріоли, артерії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Інтерпретуйте еволюцію кровоносних судин. 2. Інтерпретуйте рух рідини і крові в еластичних трубках. 3. Будова кровоносної та лімфатичної систем людини.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Загальна характеристика. Джерела розвитку. Функціональне значення. 2. Кровоносні судини. Класифікація. Загальний план будови: оболонки, тканинний склад. Залежність будови стінки судин від умов гемодинаміки. 3.

Ендотелій. Загальна характеристика. Структурні прояви та біомаркери функціональної активності ендотелію. Вікові зміни ендотелію. Поняття про роль у регуляції трофіки, гемостазу, тонусу та регенерації судинної стінки. 4. Артерії. Загальний план будови. Класифікація. Структурні основи класифікації артерій (еластичні, м'язово-еластичні, м'язові). 5. Артерії еластичного типу. Особливості будови оболонок, секреторний тип гладких міоцитів, сучасні уявлення про роль у розвитку атеросклерозу. Трофіка стінки. Особливості регуляції та функціонування. 6. Артерії мішаного типу. Локалізація. Гістофізіологія. 7. Артерії м’язового (резистивного) типу. Будова, трофіка, іннервація. Механізми регуляції судинного тонусу та периферійного судинного опору. Органні особливості артерій. 8. Гемомікроциркуляторне русло. Артеріоли, прекапілярні артеріоли, капіляри, посткапілярні венули, венули. Артеріоло-венулярні анастомози. 9. Артеріоли: будова, функціональне значення. Міоендотеліальні взаємодії. 10. Прекапіляри: будова, функціональне значення. Прекапілярні сфінктери. 11. Капіляри. Класифікація, будова, функціональне значення. Особливості будови ендотелію. Гістофізіологія транскапілярного обміну. Гістогематичні бар’єри. 12. Ангіогенез під час розвитку та постнатального ремоделювання органів. Ендотеліальні попередники: джерела, молекулярна характеристика, роль у регенерації та рості судин. Ключові регулятори ангіогенезу. Використання ендотеліальних клітин-попередниць у клітинній терапії. 13. Посткапіляри: будова, функціональне значення. 14. Венули: (класифікація) види, будова, функціональне значення. Механізми реабсорбції інтерстиційної рідини. Участь у запальному процесі. Механізми взаємодії між ендотелієм і лейкоцитами. 15. Базальна мембрана. Перицити: будова, зв’язок з ендотеліоцитами, роль у регенерації стінки судин і периваскулярної сполучної тканини. 16. Нейрогуморальні, ендотелій-залежні та локальні механізми регуляції мікроциркуляції.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Артеріоли, гемокапіляри, венули.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: А - Артеріоли : 1-ядра поперечно розміщених гладких міоцитів, 2-ядра ендотеліоцитів. В - Венули: 3-ядра ендотеліоцитів, 4-зовнішня оболонка, 5-клітини крові. С - Гемокапілляри: 6-ядра ендотеліоцитів, 7-еритроцити, 8-ядра клітин сполучної тканини.

Рис.2. Артерії м'язового типу.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: А-внутрішня оболонка: 1-ядра ендотеліоцитів, 2-ендотеліальний шар, 3-внутрішня еластична мембрана, Б - середня оболонка : 4-гладкі міоцити, 5-еластичні волокна, 6-зовнішня еластична мембрана, В - зовнішня оболонка : 7-волокниста сполучна тканина.

Рис.3. Стінка аорти.

Забарвлення: орсеїн.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-внутрішня оболонка, 2-зовнішня оболонка, 3-середня оболонка, 4-вікончасті мембрани, 5-судини судин.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Артеріола (зб.6000), (рис. 33).

Позначення:1-ендотеліоцит, 2-базальна мембрана, 3-гладка м'язова клітина, 4-адвентиція, 5-просвіт судини.

2. Гемокапілляр соматичного типу. Кора великих півкуль (зб.5000), (рис. 34).

Позначення:1-ендотелій, 2-базальна мембрана, 3-перицит, 4-протоплазматичний астроцит, 5-просвіт капіляра.

3. Гемокапіляр вісцерального типу. Щитоподібна залоза (зб.25000), (рис. 35).

Позначення:1-ендотеліоцит: а)ядерна зона, б)зона органел, в)фенестри в периферійній зоні, 2-базальна мембрана, 3-просвіт капіляра, 4-тироцит.

4. Лімфатичний капіляр. Власна пластинка слизистої оболонки тонкої кишки(зб.3000), (рис. 36).

Позначення:1-ендотеліоцит, 2-просвіт капіляра, 3-Пухка волокниста сполучна тканина.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.506-519.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999. - С.84-87.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.132-134.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.66-69.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

Заняття 9 (33).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.59.63 (0.006 с.)