ТОП 10:

СКЕЛЕТНІ СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ. ХРЯЩОВІ ТКАНИНИ.Актуальність теми:Хрящові тканини належать до скелетних (опорних) сполучних тканин. Входять до складу скелета, забезпечують рухову моторику разом з кістковою і м'язовою тканинами, а також виконують важливу роль у забезпеченні механічних функцій скелета.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, будова і функції гіалінової, еластичної і волокнистої хрящової тканини.

УМІТИ: Визначати в гістологічних мікропрепаратах гіаліновий, еластичний і волокнистий хрящ.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети заняття необхідні базисні знання-уміння:

1. Анатомічна будова і топографія хрящів. 2. Характеристика складних ефірів органічних і неорганічних кислот. 3. Інтерпретувати глікопротеїди.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Загальна характеристика скелетних тканин (джерела розвитку, будова, функції). Класифікація. 2. Хрящові тканини. Класифікація хрящових тканин (гіалінова, еластична, волокниста). 3. Структурний склад. Гістогенез хрящової тканини. 4. Клітини хрящової тканини. Хондробласти. Молоді та зрілі хондроцити. Ізогенні групи клітин. Метаболізм і секреторна активності хондроцитів. 5. Міжклітинна речовина. Хондринові волокна. Колагени ІІ і ІХ типів. Архітектоніка волокон у хрящі. 6. Основна аморфна речовина (хондромукоїд), хімічний склад. Протеоглікани хряща. 7. Гіалінова хрящова тканина. Локалізація, особливості будови і хімічного складу матриксу, властивості, функціональне значення. 8. Хрящ як орган. Охрястя, його значення в живленні, рості та регенерації хряща. Зона молодого хряща. Зона зрілого хряща. 9. Апозиційний та інтерстиційний ріст хряща. 10. Еластична хрящова тканина. Локалізація, будова, властивості і функціональне значення. 11. Волокнистий хрящ. Локалізація, будова, властивості, функції. Будова міжхребцевого диска. 12. Хрящ як об’єкт трансплантації та тканинної інженерії.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Гіалінова хрящова тканина.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-охрястя, 2-колагенові волокна охрястя, 3-ядра клітин охрястя, 4-міжклітинна речовина хряща, 5-хондроцити зовнішньої зони хряща, 6-хондроцити ізогенних груп.

Рис.2. Еластична хрящова тканина.

Забарвлення: орсеїн.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-охрястя, 2-міжклітинна речовина хряща, 3-сітка еластичних волокон, 4-хондроцити зовнішньої зони хряща, 5-хондроцити ізогенних груп.

Рис.3. Волокниста хрящова тканина.

Забарвлення: гематоксилін- еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-новоутворена кісткова тканина, 2-гіаліновий хрящ, 3-пучки колагенових волокон матриксу гіалінового хряща, 4-хондроцити, 5-фіброцити.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Гіалінова хрящова тканина (зб.8000), (рис.66).

Позначення:1-хондроцит: а) ядро, б) цитоплазма, 2-хондромукоїд (аморфний компонент міжклітинної речовини), 3-хондринові волокна (колагенові фібрили).

2. Ізогенна група хрящових клітин (гіаліновий хрящ) (зб.5000), (рис.67).

Позначення:1-хондроцити у складі ізогенної групи, 2-капсула, 3-основна міжклітинна речовина, 4-хондринові волокна.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.183-189.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - С.72-73.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.63-67.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.26-27.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 18.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.006 с.)