ТОП 10:

ЕМБРІОГЕНЕЗ ГОЛОВИ ТА ШИЇ, ВУХА, ОКА, ШКІРИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ, НЕРВОВОЇ ТА СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМ. ПЛОДОВІ ОБОЛОНКИ ТА ПЛАЦЕНТА НА ЕТАПАХ ЕМБРІОГЕНЕЗУ.Актуальність теми:Вивчення плодового періоду ембріонального розвитку людини має велике значення для розуміння процесів органо- та системогенезу, а також для вивчення тератології. Вивчення розвитку позазародкових органів має істотне значення для розуміння зв'язку зародка з організмом матері. патологія плаценти та амноітичної оболонки може стати причиною порушень розвитку плода, передчасних пологів чи антенатальної смерті.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Визначальні особливості морфогенезу плода у плодовому періоді (від третього міясця до народження). Основні закономірності формування голови та шиї, вуха, ока, шкіри та її похідних, нервової та сечостатевої систем. Утворення та будову позазародкових органів та їх значення в процесах ембріогенезу.

УМІТИ: Визначати послідовність та механізми морфогенетичних подій при формуванні голови та шиї, вуха, ока, шкіри та її похідних, нервової та сечостатевої систем. Визначати в препаратах частини плаценти.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Етапи ембріогенезу. 2. Позазародкові органи. 3. Плацентація. Етапи формування ворсинчастого хоріона.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Основні джерела формування сечової системи. Переднирка (пронефрос), первинна нирка (мезонефрос), остаточна нирка (метанефрос). Регуляція розвитку нирки. 2. Формування сечоводів, сечового міхура, сечівника. 6. Основні джерела формування чоловічих та жіночих статевих органів. Послідовність морфогенетичних подій, регуляція. 7. Джерела, ріст і розвиток голови та шиї. Горлові (зяброві) дуги, кишені та щілини. Їх утворення та похідні. Молекулярна регуляція розвитку. 8. Формування щитоподібної залози, обличчя, носової та ротової порожнин. 9. Джерела та послідовність формування зовнішнього, середнього, внутрішнього вуха та ока. Молекулярна регуляція. 10. Характристика шкіри та її похідних. 11. Розвиток головного та спинного мозку. Ембріогенез, ріст та розвииток органів периферійної нервової системи. Молекулярна регуляція. 12. Формування автономної нервової системи та надниркових залоз. 13. Клінічні паралелі. Природжені вади розвитку голови та шиї, вуха, ока, шкіри та її похідних, нервової та сечостатевої систем. 14. Плацентація: терміни, морфогенез, регуляція, функціональне значення. 15. Плацента: частини, будова, функціональне значення. 16. Кровопостачання плаценти. Котиледон як струткруно-функціональна одиниця плаценти. 17. Зміни плаценти протягом вагітності. 18. Амніотична оболонка: джерела утворення, будова, функція. 19. Пупковий канатик: джерела утворення, будова, функція.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Зародкова (дитяча) частина плаценти.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-епітелій амніона, 2-сполучна тканина амніона, 3-сполучна тканина хоріона, 4-ворсинки плаценти, 5-трофобластичний епітелій, 6-пухка волокниста тканина ворсинки з кровоносними судинами.

Рис.2. Материнська частина плаценти.

Забарвлення: гематоксилін і еозин.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-волокниста сполучна тканина базальної пластинки, 2-децидуальні клітини, 3-сполучнотканинні септи, 4-ворсинки плаценти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – 582 с.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013.

4. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

5. Ембріологія. Навчальний посібник. Під ред. О.Є.Кузів. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

6. Томас В.Сандлер. Медична ембріологія за Лангманом. – Львів: Наутілус, 2001. – С.279-476.

7. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

8. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 34 (58)

КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 4 "ГІСТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ. МЕДИЧНА ЕМБРІОЛОГІЯ"

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток, особливості будови і гістофізіологію відділів травної трубки, печінки і підшлункової залози, слинних залоз, органів дихальної, сечової та статевої систем; ембріогенез органів та систем організму, основи тератології.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах: органи порожнини рота, стравохід, шлунок, тонку і товсту кишку, печінку, підшлункову залозу, слинні залози, трахею, легені, яєчко, над'яєчкj, яєчник, матку, яйцевід, передміхурову залозу, нирку, сечовід, сечовий міхур, серце та легені плода, плаценту.

Зміст заняття:На занятті проводиться комп'ютерний тестовий контроль рівня знань і уміння діагностувати та описувати мікропрепарати і електронні мікрофотографії з розділу "Гістологія та ембріологія внутрішніх органів. Медична ембріологія".

Підсумковий контроль засвоєння змістовогомодуля 4 проводиться в два етапи:

1-й – комп'ютерне тестування – вирішення тесту із 40 тестових завдань (45 хвилин);

2-й - контроль засвоєння умінь шляхом діагностики 2 мікропрепаратів і 1електронної мікрофотографії (45 хвилин). Діагностика гістологічних препаратів передбачає визначення органів і опис характерних особливостей їх будови. Еталони описів приведені у практикумах. Діагностика електронних мікрофотографій передбачає визначення органу (тканини, клітини), їх структурних елементів, позначених на малюнках цифрами (див. атлас), опис будови і функції. Результати підсумкового контролю оформляються у вигляді протоколу в спеціальному зошиті.

Перелік тестових завдань для підготовки до заняття приведенийу відповідних розділах "Збірника тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с."

Перелік мікропрепаратів для діагностики:


1. Ниткоподібні та грибоподібні сосочки язика.

2. Листоподібні сосочки язика.

3. Жолобуватий сосочок язика.

4. Рання стадія розвитку зуба (стадія закладки епітеліального зубного органа).

5. Пізня стадія розвитку зуба (закладка дентину і емалі).

6. Привушна слинна залоза.

7. Підязикова слинна залоза.

8. Стравохід (поперечний переріз).

9. Фундальний відділ шлунку.

10. Пілоричний відділ шлунку.

11. Дванадцятипала кишка собаки.

12. Слизова оболонка голодної кишки.

13. Слизова оболонка товстої кишки.

14. Печінка свині.

15. Печінка людини.

16. Підшлункова залоз.а

17. Трахея (поперечний переріз).

18. Легеня.

19. Шкіра з волоcсям.

20. Шкіра пальця.

21. Молочна (лактуюча) залоза.

22. Нирка.

23. Сечовід (поперечний переріз).

24. Сечовий міхур.

25. Яєчко.

26. Над'яєчко.

27. Передміхурова залоза.

28. Яєчник

29. Жовте тіло в стадії розквіту

30. Маткова труба (поперечний переріз)

31. Матка

32. Гістогенез м'язової тканини серця зародка.

33. Легеня плода на 9 місяці гестації.

34. Зародкова (дитяча) частина плаценти.

35. Материнська частина плаценти.

36. Поперечний зріз зародка курки на стадії утворення тулубової і амніотичної складок.


Перелік електронних мікрофотографій для діагностики:


1. Одношаровий призматичний залозистий епітелій. Епітеліальна пластинка слизової оболонки шлунка.

2. Головні екзокриноцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка.

3. Парієтальний екзокриноцит. Власна залоза слизової оболонки шлунка.

4. Додаткові мукоцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка.

5. Шийкові мукоцити. Власна залоза слизової оболонки шлунка.

6. Ендокриноцит. Власна залоза слизової оболонки шлунка.

7. Епітеліальна пластинка. Ворсинки слизової оболонки тонкої кишки.

8. Мікроворсинка. Апікальна ділянка стовпчастих епітеліоцитів.

9. Епітеліальна пластинка. Крипта тонкої кишки(поперечний переріз).

10. Клітина Панета. Дно крипти тонкої кишки.

11. Ендокриноцит.Епітеліальна пластинка ворсинки тонкої кишки.

12. Власна пластинка слизової оболонки тонкої кишки.

13. М`язова пластинка слизової оболонки тонкої кишки.

14. Епітеліальна пластинка крипти слизової оболонки товстої кишки.

15. Гепатоцит в складі часточки печінки.

16. Біліарні полюси гепатоцитів.

17. Двоядерний гепатоцит.

18. Фрагмент гемокапіляра і васкулярного полюса гепатоцита.

19. Міжчасточкова жовчна протока.

20. Панкреатоцити(апікальна частина).

21. Панкреатоцити(базальна частина).

22. Інсулоцити. Панкреатичний острівець.

23. Апікальні частини війчастих епітеліоцитів. Епітеліальна пластинка слизової оболонки дихальної ділянки носової порожнини.

24. Альвеоли в складі альвеолярного мішечка. Респіраторний відділ легень.

25. Респіраторний епітеліоцит – альвеолоцит 1 типу.

26. Великий секреторний епітеліоцит – альвеолоцит 2 типу.

27. Аерогематичний бар’єр – стінка альвеоли.

28. Фрагмент ниркового тільця. Кіркова речовина нирки.

29. Контакт подоцитів із гемокапілярами. Ниркове тільце.

30. Фільтраційний бар’єр у складі ниркового тільця.

31. Епітеліоцит проксимального відділу нефрона. Кіркова речовина нирки.

32. Фрагмент базальної частини епітеліоцита дистального відділу нефрона.

33. Фрагмент стінки звивистоо сім`яного канальця.

34. Сперматозоїд.

35. Яйцеклітина. Фрагмент фолікула яєчника.

36. Епітеліальна пластинка слизової оболонки матки.

37. Фрагмент альвеоли молочної залози.


ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – 582 с.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013.

4. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

5. Ембріологія. Навчальний посібник. Під ред. О.Є.Кузів. Тернопіль. Укрмедкнига, 1998.

6. Томас В.Сандлер. Медична ембріологія за Лангманом. – Львів: Наутілус, 2001. – 410 с.

7. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

8. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 35, 36 (59, 60)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.014 с.)