ТОП 10:

БУДОВА І ФУНКЦІЇ РІЗНИХ ВІДДІЛІВ ТОНКОЇ І ТОВСТОЇ КИШКИ.Актуальність теми: У складі тонкої кишки розрізняють дванадцятипалу, порожню і клубову кишку, в яких проходить травлення і всмоктування частинок їжі. Відділи товстої кишки пристосовані для завершення обробки їжі і формування калових мас. Вивчення будови і функції тонкої і товстої кишки є важливим для розуміння їх ролі в процесах травлення, а також для розуміння механізмів розвитку патологічних процесів в різних відділах кишки.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Будову і функції тонкої і товстої кишки.

УМІТИ: Визначати в мікропрепараті дванадцятипалу, порожню і товсту кишки. Ідентифікувати електронні мікрофотографії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Будова і функції одношарового призматичного епітелію. 2. Загальний план будови і класифікація екзокринних залоз. 3. Келихоподібні клітини як одноклітинні залози. 4. Анатомічна будова тонкої і товстої кишки.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Тонка кишка. Загальна характеристика різних анатомічних відділів, будова стінки. Особливості рельєфу слизової оболонки. Система "крипта-ворсинка". 2. Слизова оболонка. Особливості крово- та лімфопостачання. 3. Покривний епітелій: клітинний склад, різновиди ентероцитів ворсинок і крипт, їхня будова та функції. 4. Кишкові стовбурові клітини: локалізація, маркери, мікрооточення – перикриптальні міофібробласти. Регенерація епітелію тонкої кишки. 5. Ендокринні клітини тонкої кишки: типи, локалізація, структура, функції, мішені гормонів та їх ефекти. 6. Інтрамуральні ганглії, роль у регуляції моторики. 7. Гістофізіологія кишкового травлення: фази, хімічне та структурне забезпечення. 8. Особливості будови дванадцятипалої, порожньої та клубової кишки. 9. Кишково-асоційована лімфоїдна тканина: локалізація, структурна організація, функціональне значення. 10. Вікові зміни тонкої кишки. 11. Товста кишка. Джерела та хід розвитку, роль клітин нервового гребеню. 12. Будова стінки: оболонки, тканинний склад, рельєф. 13. Слизова оболонка. Особливості рельєфу слизової оболонки. Крипти. 14. Покривний епітелій: клітинний склад, структурно-функціональна характеристика різних клітин. 15. Ендокринні клітини товстої кишки: типи, локалізація, будова, гормони, їх мішені та біологічні ефекти. 16. Інтрамуральні ганглії. Гістофізіологія товстої кишки. 17. Червоподібний відросток, його будова, функція. 18. Пряма кишка, відділи, їх морфо-функціональні особливості. 19. Вікові зміни.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Дванадцятипала кишка собаки.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-ворсинки кишки, 2-крипти кишки, 3-одношаровий циліндричний епітелій слизової оболонки, 4-м’язова пластинка слизової оболонки, 5-дуоденальні залози, 6-келихоподібні клітини, 7-солітарний лімфатичний фолікул, 8-м’язова оболонка, 9-мезотелій, 10-кровоносні судіни.

Рис.2. Слизова оболонка порожньої кишки.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-поздовжній зріз ворсинки, 2-поперечний зріз ворсинки, 3-одношаровий епітелій з облямівкою, 4-келихоподібні клітини, 5-власна пластинка слизової оболонки, 6-пучки непосмугованих м’язів у ворсинці, 7-лімфатичний капіляр ворсинки, 8-крипти кишки, 9-внутрішній циркулярний шар м’язової пластинки слизової оболонки, 10-зовнішній поздовжній шар м’язової пластинки слизової оболонки.

Рис.3. Слизова оболонка товстої кишки.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-крипти, 2-одношаровий циліндричний (призматичний) епітелій, 3-келихоподібні клітини, 4-власна пластинка слизової оболонки, 5-лімфатичний фолікул, 6-м’язова пластинка слизової оболонки.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Епітеліальна пластинка. Ворсинка слизової оболонки тонкої кишки (зб.6000), (рис. 49).

Позначення:1-стовпчастий епітеліоцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) мікроворсинки, 2-келихоподібна клітина: а) ядро, б) цитоплазма, в) секреторні гранули.

2. Мікроворсинка. Апікальний полюс стовпчастих епітеліоцитов (зб.32000), (рис. 50).

Позначення:А: 1-цитоплазма епітеліоцита, 2-ворсинки, 3-плазмолеми і міжклітинні контакти; Б: 1-цитоплазма ендотеліоцита, 2-ворсинки, 3-глікокалікс, 4-термінальний шар, 5-плазмолема і міжклітинні контакти.

3. Епітеліальна пластинка. Крипта тонкої кишки (поперечний зріз) (зб.3000), (рис. 51).

Позначення:1-стовпчастий епітеліоцит без облямівки, 2-молоді стовпчасті епітеліоцити на стадії диференціації (з облямівкою), 3-келихоподібні клітини, 4-базальні клітини, 5-гемокапіляр, 6-просвіт крипти.

4. Клітина Панета. Дно крипти тонкої кишки (зб.7000), (рис. 52).

Позначення:1-ядро, 2-цитоплазма, 3-секреторні гранули.

5. Ендокриноцит. Епітеліальна пластинка ворсинки тонкої кишки (зб.12000), (рис. 53).

Позначення:1-Ендокриноцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) гранули гормона, 2-стовпчастий епітеліоцит (базальна частина): а) ядро, б) цитоплазма.

6. Власна пластинка слизової оболонки тонкої кишки (зб.4000), (рис. 54).

Позначення:1-плазмоцит, 2-лімфоцит, 3-лімфатичний капіляр, 4-міжклітинна речовина.

7. М'язова пластинка слизової оболонки тонкої кишки (зб.7000), (рис. 55).

Позначення:1-гладкий міоцит: а) ядро, б) цитоплазма, в) плазмолема.

8. Епітеліальна пластинка крипти слизистої оболонки товстої кишки (зб.7000), (рис. 56).

Позначення:1-келихоподібна клітина: а) секреторні гранули, 2-стовпчастий епітеліоцит: а) цитоплазма, б) мікроворсинки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.333-348.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999. - С.60-69.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.120-123.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.100-103.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2013. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 21 (45).

БУДОВА СЛИННИХ ЗАЛОЗ

Актуальність теми: На поверхні слизової оболонки ротової порожнини відкриваються вивідні протоки великих і дрібних слинних залоз. Привушна, під’язикова та підщелепна слинні залози належать до великих слинних залоз порожнини рота. Знання будови і функції великих слинних залоз порожнини рота має важливе значення для розробки і цілеспрямованих заходів по лікуванню і профілактиці уражень органів ротової порожнини.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Розвиток і будову привушної, підщелепної та під’язикової слинних залоз.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах привушну, під’язикову і підщелепну слинні залози.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-вміння:

1. Інтерпретувати зародкові листки, їх похідні. 2. Будова залозистого епітелію. 3. Фази утворення і виведення секрету залозистою клітиною - секреторний цикл залозистої клітини. 4. Типи залозистої секреції.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Розвиток привушної, підщелепної та під’язикової слинних залоз: тканинні джерела. 2. Класифікація слинних залоз. 3. Структурні компоненти привушної слинної залози. 4. Клітинний склад секреторних відділів залози. 5. Характеристика вивідних проток привушної слинної залози. 6. Характер секрету привушної слинної залози. 7. Структурні компоненти підщелепної та під’язикової слинних залоз. 8. Характеристика білкових кінцевих відділів. 9. Морфологічні особливості слизових кінцевих відділів. 10. Будова мішаних кінцевих відділів. Білкові півмісяці. 11. Вивідні протоки. Особливості будови. 12. Регенерація.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ:

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис. 1. Привушна слинна залоза.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-прошарки міжчасточкової сполучної тканини, 2-кровоносні судини, 3-міжчасточкові вивідні протоки, 4-кінцевий (секреторний) відділ, 5-білкові залозисті клітини (сероцити), 6-ядра міоепітеліальних клітин, 7-вставні протоки, 8-посмугована протока, 9-внутрішньочасточкові прошарки сполучної тканини, 10-жирові клітини.

Рис. 2. Під’язикова слинна залоза.

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: 40х10.

Позначення: 1-міжчасточкові прошарки сполучної тканини, 2-міжчасточкова вивідна протока, 3-посмугована протока, 4-слизовий кінцевий відділ, 5-слизові клітини (мукоцити), 6-кровоносні судини, 7-мішаний кінцевий відділ.

Рис.3. Схема будови слинних залоз (за даними світлової мікроскопії).

Позначення:А-часточка підщелепної залози, Б-часточка під’язикової залози, В-часточка привушної залози, Г-поперечний переріз різних відділів привушної залози.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.349-357.

2. Спеціальна гістологія і ембріологія внутрішніх органів: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ, ВСВ «Медицина», 2013. - 471 с.

3. Волков К.С. Ультраструктура основних компонентів органів систем організму (атлас). Тернопіль, 1999.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013. - С.108-111.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.108-111.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

Заняття 22 (46).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.011 с.)