ТОП 10:

ЦИТОЛОГІЯ. ЯДРО. РЕПРОДУКЦІЯ КЛІТИН. КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. МІТОЗ ТА МЕЙОЗ. ДЕТЕРМІНАЦІЯ. ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ. СТАРІННЯ І СМЕРТЬ.Актуальність теми: Вивчення структури і функцій ядра, різних видів поділу клітини, структури хромосом і шляхів передачі генетичної інформації в декількох поколіннях має велике значення для розуміння причин спадкових хвороб, які виникають в результаті змін в структурі ДНК (гемофілія ) і зміни в якісному наборі хромосом. Вивчення різних видів поділу клітини, структури хромосом і шляхів передачі генетичної інформації в декількох поколіннях має велике значення для розуміння причин спадкових хвороб, які виникають в результаті змін в структурі ДНК (гемофілія ) і зміни в якісному наборі хромосом.

Мета заняття:

ЗНАТИ: Будова і функції ядра. Основні етапи клітинного циклу. Різні види поділу клітини. Біологічне значення видів поділу клітин. Морфологічні прояви реакції клітин напошкодження. Ознаки старіння, види смерті клітин.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах інтерфазне ядро, його структурні елементи, фази мітозу, хромосоми.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

Для реалізації мети навчання необхідні базисні знання-уміння:

1. Інтерпретувати хімічний склад ДНК і РНК, білків, вуглеводів, ліпідів. 2. Інтерпретувати структуру біологічної мембрани і її відношення до будови ядра. 3. Інтерпретувати процес передачі генетичної інформації в клітині і від клітини до клітини.

Вивчіть тему за конспектом лекції і підручником. Проконтролюйте свої знання за такими питаннями:

1. Загальна характеристика і функції ядра. Форма, розміри, тинкторіальні властивості, ядерно-цитоплазматичне співвідношення у різних типах клітин. 2. Основні компоненти ядра: ядерна оболонка, хроматин, ядерце, каріоплазма. Будова і функція ламіни. 3. Хроматин. Функціональне значення. Хімічний склад хроматину: ДНК і пістонові білки. Рівні та механізми пакування хроматину (нуклеосоми, фібрили, петлі, хромосоми). 4. Еухроматин та гетерохроматин. Зв'язок з синтезом білка (транскрипція). Структурна характеристика при світловій та електронній мікроскопії. 5. Статевий хроматин. 6. Будова хромосоми. Хроматиди. Центромер. Кінетохор. Теломер. 7. Ядерце. Характеристика при світловій та електронній мікроскопії (кількість і розташування ядерець). Ядерцеві організатори. 8. Структурні компоненти ядерця (аморфна, волокнистаа та зернистаа) частини, їхній хімічний склад. Біогенез рибосом. 9. Ядерна оболонка (каріолемма). Зовнішня та внутрішня ядерні мембрани, навколоядерний простір. 10. Ядерні пори. Комплекс ядерної пори. Транспорт між ядром та цитоплазмою. 11. Нуклеоплазма, фізико-хімічні властивості, хімічний склад, значення. 12. Зміна будови ядра при різних функціональних станах клітини. Структурні прояви посилення транскрипції при активації синтезу білка. 13. Життєвий цикл клітини. 14. Стовбурові клітини (тотипотентні, поліпотентні, уніпотентні), клітини-попередниці, бласти, малодиференційовані клітини, їх характеристика. 15. Проліферація клітин, біологічне значення. Протоонкогени та антионкогени. 16. Клітинний цикл. Періоди інтерфази (G1, S, G2). Точки рестрикції та їх регуляція. 17. Мітоз: фази, морфологічні прояви, регулятори. 18. Ендорепродукція, поліплоїдія. 19. Диференціювання клітин. Епігенетичний контроль. 20. Ядерно-цитоплазматичне відношення. Ультраструктурна характеристика клітин, що виконують різні функції. Функціональна активність клітин та її регуляція. 21. Реакції клітин на дію факторів пошкодження. Зворотні та незворотні зміни клітин. Їхні морфологічні прояви. 22. Внутрішньоклітинна регенерація: загальна характеристика, біологічне значення. 23. Адаптація клітин, її значення для збереження життєдіяльності клітин за умов змін навколишнього середовища. 24. Старіння клітин. Морфологічні прояви та молекулярні маркери. 25. Загибель клітин. Види загибелі клітин (некроз, апоптоз, аутофагія). 26. Апоптоз. Біологічний сенс та значення. Морфологічні прояви. 27. Шляхи індукції апоптозу. Регулятори і молекулярні маркери апоптозу. 28. Мейоз: фази мейозу, механізми та біологічне значення.

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ

Вивчіть, намалюйте в альбомі і опишіть мікропрепарати:

Рис.1. Мітоз рослинних клітинах корінця цибулі.

Забарвлення: залізний гематоксилін за Гейденгайном.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-клітина в інтерфазі, 2-клітина в профазі (пухкий або щільний клубочок ), 3-метафаза, 4-анафаза, 5-телофаза.

Рис.2. Амітоз в епітеліальних клітинах сечового міхура (мазок).

Забарвлення: гематоксилін-еозин.

Збільшення: об.40, ок.10.

Позначення: 1-одноядерна клітина, 2-клітина з каріотомією, 3-клітина з двома ядрами.

Вивчіть і опишіть в альбомі електронні мікрофотографії:

1. Ядро круглої форми (зб.17000), (рис. 39).

Позначення: 1-каріоплазма, 2-цитоплазма, 3-ядерна оболонка, 4-ядерце.

2. Фрагмент ядра (зб.91000), (рис. 40).

Позначення: 1-каріолема, 2-цитоплазма, 3-зовнішня мембрана каріолеми, 4-внутрішня мембрана каріолеми, 5-ядерна пора.

3. Ядра еліпсоподібної і видовженої форми (зб.11000), (рис. 41).

Позначення: 1-каріолема, 2-гетерохроматин, 3-еухроматин, 4-примембранний гетерохроматин.

4. Структура ядерця (зб.71000) (рис. 42).

Позначення: 1-фібрилярний компонент, 2-гранулярний компонент, 3-білядерцевий гетерохроматин, 4-каріоплазма, 5-каріолема.

ЛІТЕРАТУРА

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник. Київ „Книга-плюс”, 2010. – С.51-70.

2. Цитологія і загальна ембріологія: навчальний посібник / Під ред. Баринова Е.Ф., Чайковського Ю.Б. - Київ: ВСВ «Медицина», 2010. - 216 с.

3. Волков К.С., Пасєчко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас). - Тернополь: Укрмедкнига, 2004. - С.44-47.

4. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолoгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2013- С.33-36.

5. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - С.10-11.

6. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології для студентів медичного факультету. Видання 10-е, виправлене і доповнене / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Бойко О.В., Довга Н.З., Соболь Л.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2015. – 72 с.

7. Конспект лекцій з гістології, цитології та ембріології.

 

ЗАНЯТТЯ 6.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.77 (0.007 с.)