Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя.Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік.

Розрахунки, пов'язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку.

Предметом управління може бути майно, що можливо відокремити та використовувати для здобуття будь-якої користі. Предметом договору можуть бути лише індивідуально визначені речі. У договорі може бути передбачено, що в управління поступають усі прирощення від використання основного майна, переданого управителю на момент укладення договору. Об'єктом управління майном може бути як нерухоме, так і рухоме майно. Особливо відокремлюються підприємства, інші майнові комплекси та цінні папери. Саме вони є найбільш типовими об'єктами управління. У склад підприємства як єдиного майнового комплексу входять всі види майна, що передбачені для діяльності підприємства, в тому числі земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги, а також право на торгову марку або інші познаки та інші права, якщо інше не передбачене договором або законом.

Об'єктом управління можуть бути не тільки речі, але і суб'єктивні права. Звичайно в управління передаються такі права, здійснення яких досить обтяжливо для їх володільців або потребує спеціальних навичок, як правило, відсутніх у звичайних учасників цивільного обігу. Так, з метою забезпечення майнових прав авторів, виконувачів, виробників фонограм та інших володільців авторських і суміжних з ними прав у випадках, коли практичне здійснення в індивідуальному порядку утруднене, можуть створюватись організації, що управляють майновими правами вказаних осіб.

В управління може бути передане і державне, і комунальне, і приватне майно.

У силу прямої вказівки п. 2 статті, що коментується, не можуть бути самостійним об'єктом управління грошові кошти. Виключення з цього правила може бути передбачене лише законом. Так, наприклад, ст.32 ЦК встановлює, що за наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права. Тобто, право управління грошовими коштами (заробітком, стипендією чи іншими доходами) таких осіб покладається на їх батьків або піклувальників.

Крім того, грошові кошти можуть входити в склад майнового комплексу, переданого в управління. Так, в склад підприємства як майнового комплексу входять і належні цьому підприємству гроші.

Передане в управління майно представляє собою відносно відокремлену майнову масу, належну установнику управління. Тому придбані управителем в наслідку дій по управлінню права включаються в склад переданого в управління майна, а обов'язки, що виникли внаслідок таких дій, виконуються за рахунок вказаного майна.

Стаття 1031. Форма договору управління майном

Договір управління майном укладається в письмовій формі.

Договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

Стаття, що коментується, встановлює обов'язкову вимогу щодо оформлення договору управління майном у письмовій формі. Підвищені вимоги законотворець пред'являє до форми договору управління нерухомим майном, тобто він повинен бути оформлений відповідно до вимог, які передбачені для договору продажу нерухомого майна, а саме, необхідність нотаріального посвідчення та державної реєстрації. Відповідно до ч.З ст. 640 ЦК договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності, і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації — з моменту державної реєстрації. Разом з тим, оскільки договір управління майном є реальним, необхідна передача майна. Так, передача нерухомості установником в управління і прийом її управителем здійснюється по передавальному акту або іншому документу про передачу, який підписується сторонами. Передача в управління підприємства як майнового комплексу здійснюється за перевальним актом, в якому вказуються дані про склад підприємства та про повідомлення кредиторів про передачу підприємства в управління, а також відомості про виявлені недоліки переданого майна. Підприємство вважається переданим управителю з дня підписання передавального акта абома сторонами.

Стаття 1032. Установник управління

Установником управління є власник майна.

Якщо власником майна є фізична особа, місце перебування якої невідоме або її визнано безвісно відсутньою, установником управління є орган опіки та піклування.

Якщо власником майна є малолітня особа або фізична особа, яка визнана недієздатною, установником управління може бути опікун або орган опіки та піклування.

4. Якщо власником майна є неповнолітня особа, установником управління є ця особа за дозволом батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Якщо власником майна є особа, цивільна дієздатність якої обмежена, установником управління є її піклувальник.

У разі переходу права власності на майно, що є предметом договору управління, від установника управління до іншої особи договір управління не припиняється, крім випадків, коли право власності на майно переходить внаслідок звернення на нього стягнення.

В якості установника управління майном може виступати будь-який власник майна. У порядку виключення із загального правила в передбачених коментованою статтею випадках (чч.2-5 ст.1032 ЦК) установником управління майном може бути не власник майна, а інша особа. Так, наприклад, при необхідності постійного управління нерухомим і цінним рухомим майном недієздатної особи установником управління цим майном стає орган опіки та піклування. Оскільки в управління можуть передаватися не тільки речі, але і права, установниками управління можуть виступати і носії цих прав.

Необхідно відзначити, що установником управління майном може виступити як одноосібний власник, так і власники майна на праві загальної чи спільної власності. Так, подружжя вправі передати в управління належний їм на праві спільної власності житловий будинок.

Близька по змісту ситуація складається при передачі в управління державного чи комунального майна. У цьому випадку установником управління від імені власника майна вправі бути лише орган, уповноважений власником управляти його майном. Наприклад, управління акціями (частками) товариств, які перебувають у державній власності, здійснює Фонд державного майна (див. Порядок управління акціями (частками), які перебувають у державній власності, господарських товариств, створених за участю Фонду державного майна, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 p.). Згідно з Порядком управління акціями державних відкритих акціонерних товариств, державних акціонерних вугільних компаній та державних холдингових компаній, які перебувають у загальнодержавній власності, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1996 р. управління акціями державних відкритих акціонерних товариств, державних акціонерних вугільних компаній та державних холдингових компаній (у тексті глави — господарські товариства), які перебувають у загальнодержавній власності, в тому числі тими, що залишилися у такій власності після реалізації планів розміщення акцій, здійснює призначена Мінвуглепромом уповноважена особа.

Частиною 6 статті, що коментується, передбачений випадок, коли здійснюється заміна установника при переході прав власності на майно передане в управління. Ця вимога направлена на захист прав управителя. Але виключення складає випадок переходу права власності внаслідок звернення на нього стягнення.

Стаття 1033. Управитель

Управителем може бути суб'єкт підприємницької діяльності.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 182; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.152.207 (0.005 с.)