В інших випадках права та обов'язки страхувальника можуть перейти до третіх осіб лише за згодою страховика, якщо інше не встановлено договором страхування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В інших випадках права та обов'язки страхувальника можуть перейти до третіх осіб лише за згодою страховика, якщо інше не встановлено договором страхування.У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третьої особи, його права та обов'язки можуть перейти до цієї особи або до осіб, на яких відповідно до закону покладено обов'язки щодо охорони прав та інтересів застрахованої особи.

У статті, що коментується, містяться положення щодо переходу прав на застраховане майно від страхувальника до іншої особи по договору страхування. При цьому дія договору не припиняється, і до цієї особи, у силу переходу прав на майно, переходять права й обов'язки і за договором страхування. При переході прав на застраховане майно новий власник зобов'язаний сповістити про це страховику, оскільки зазначений перехід прав може вплинути на ступінь імовірності настання страхового випадку.

Заміна особи страхувальника повинна розглядатися як зміна істотних умов договору, оскільки вона може вагомо вплинути на ймовірність настання страхового випадку через інший характер життєдіяльності іншої особи.

Перехід прав на майно може статися внаслідок смерті страхувальника. Страховик або будь-хто із спадкоємців має право ініціювати переукладення договору страхування.

Частина 2 статті 994 ЦК передбачає можливість переходу прав і обов'язків страхувальника, який уклав угоду на користь третьої особи, до цієї особи або до осіб, на яких відповідно до закону покладено обов'язки щодо охорони прав та інтересів застрахованої особи. Але якщо особа, на користь якої був укладений договір страхування, не виявить бажання прийняти права та обов'язки за цим договором, то він втрачає чинність.

Стаття 995. Наслідки припинення юридичної особи — страхувальника

1. Якщо юридична особа — страхувальник припиняється і встановлюються її правонаступники, права та обов'язки страхувальника переходять до правонаступників.

Стаття 995 ЦК передбачає положення, згідно з яким після припинення юридичної особи її права та обов'язки переходять до правонаступника. У цьому випадку застосовуються загальні норми про правонаступництво, а саме статті 104 та 107 ЦК.

Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника — фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності

1. Права та обов'язки страхувальника — фізичної особи, яка визнана судом недієздатною, здійснюються її опікуном з моменту визнання особи недієздатною.

Договір страхування відповідальності фізичної особи, яка визнана судом недієздатною, припиняється з моменту визнання особи недієздатною.

Страхувальник — фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена судом, здійснює свої права та обов'язки страхувальника лише за згодою піклувальника.

Наслідки обмеження дієздатності особи або визнання її недієздатною передбачені ст.ст. 223, 224 та 226 ЦК. У випадках, коли страхувальник — фізична особа визнається недієздатною та вчиняє певні дії за договором страхування, такий договір може бути визнаний нікчемним.

Стаття 997. Припинення договору страхування

1. Договір страхування припиняється у випадках, встановлених договором та законом.

Якщо страхувальник прострочив внесення страхового платежу і не сплатив його протягом десяти робочих днів після пред'явлення страховиком письмової вимоги про сплату страхового платежу, страховик може відмовитися від договору страхування, якщо інше не встановлено договором.

Страхувальник або страховик може відмовитися від договору страхування в інших випадках, встановлених договором.

Страхувальник або страховик зобов'язаний повідомити другу сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не встановлено договором.

Страховик не має права відмовитися від договору особистого страхування без згоди на це страхувальника, який не допускає порушення договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

Якщо страхувальник відмовився від договору страхування (крім договору страхування життя), страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страховиком страхових виплат.

Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.

Якщо страховик відмовився від договору страхування (крім договору страхування життя), страховик повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.

Якщо відмова страховика від договору обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично здійснених страхових виплат.

Наслідки відмови від договору страхування життя встановлюються законом.

Якщо страхувальник або страховик відмовився від договору страхування, договір припиняється.

Згідно зі статтею 997 ЦК дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі: закінчення терміну дії, виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі, несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором терміни. Договір може бути достроково припинений у випадку, коли перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика; ліквідації страхувальника — юридичної особи або смерті страхувальника — громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 994, 995 і 996 ЦК; ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України; прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним; в інших випадках, передбачених законодавством України.

Згідно зі статтею, що коментується, своєчасне внесення страхових платежів є головним обов'язком страхувальника. У відповідності зі ст. 983 ЦК договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхувальником першого страхового платежу. Таким чином, несплата платежів є безумовною підставою для припинення договору або для того, щоб вважати його таким, що не набрав чинності.

Сторонами договору може бути передбачено дострокове припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника або страховика.

Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Договір страхування також може бути припинений достроково за вимогою страхувальника. У залежності від того, чи передбачена ця можливість договором, настають різні юридичні наслідки в частині повернення страхової премії. Страхова премія підлягає поверненню тільки в тому випадку, якщо це передбачено договором.

У разі припинення договору страхування життя страховиком може сплачуватись викупна сума.

Стаття 998, Недійсність договору страхування

1. Договір страхування є нікчемним або визнається недійсним у випадках, встановлених цим Кодексом.

Договір страхування також визнається судом недійсним, якщо:

1) його укладено після настання страхового випадку;

2) об'єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації.

2. Наслідки недійсності договору страхування визначаються відповідно до положень про недійсність правочинів, встановлених цим Кодексом.

Стаття 998 ЦК передбачає особливі випадки визнання договору страхування недійсним. Крім вказаних випадків договір страхування може бути визнаний недійсним й у загальному порядку, передбаченому ст. 215 ЦК.

Наслідки недійсності договору страхування визначаються відповідно до положень про недійсність правочинів, а саме: ст.ст. 215—218 ЦК.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.186.43 (0.008 с.)