Оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і негайно повідомити комісіонера про виявлені у цьому майні недоліки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і негайно повідомити комісіонера про виявлені у цьому майні недоліки.Стаття, що коментується, визначає обов'язки комітента, зв'язані з прийняттям виконання доручення з боку комісіонера. Ці обов'язки випливають із сутності договору комісії: все, що здійснює комісіонер в рамках доручення, він робить для комітента і за його рахунок.

Комітент, в першу чергу, зобов'язаний прийняти від комісіонера все виконане за договором (придбане для нього майно, в тому числі грошові кошти, майнові права). Належне виконання комісіонером своїх обов'язків складається з двох аспектів: відповідність дій комісіонера вказівкам комітента та здійснення правочину на найбільш вигідних умовах для комітента. Комітент не вправі, наприклад, відмовитися від купленої для нього речі, якщо такий правочин був здійснений у відповідності з його вказівками. Це питання може бути врегульоване договором. У тому випадку, коли комісіонером запропоновано комітенту неналежне виконання (наприклад, майно відчужено не на тих умовах, які були передбачені договором комісії), комітент вправі відмовитися від прийняття виконання свого доручення. Якщо неналежне виконання залежало від комісіонера чи від третьої особи, комітент вправі пред'явити вимоги або до комісіонера, або до третьої особи, в залежності від того, хто допустив неналежне виконання.


Комітент також зобов'язаний оглянути майно, придбане для нього комісіонером. Якщо в майні маються які-небудь недоліки, то комітент зобов'язаний сповістити про виявлені недоліки комісіонера без зволікання. Строк для сповіщення повинен бути достатній для збору доказів та пред'явлення вимог до третьої особи, тому що зволікання комітента може позбавити комісіонера такої можливості.

Стаття 1024. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору комісії

1. Комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням своїх обов'язків за договором комісії, зокрема у випадку, якщо він або субкомісіонер вжив усіх заходів щодо вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставин, які від нього не залежали.

Комітент зобов'язаний відшкодувати комісіонерові витрати, пов'язані з виконанням ним доручення, незалежно від виплати комісійної винагороди. Це можуть бути витрати з транспортування, навантаження, розвантаження та інші. Тобто це не звичайні витрати, які пов'язані з комісійною діяльністю та компенсуються комісійною винагородою, а такі витрати, які є специфічними, особливими при виконанні доручення. Ці витрати можуть бути вчинені за прямою вказівкою комітента або за власною ініціативою. Але витрати мають бути розумними та доцільними, а також дійсно необхідними, щоб забезпечити належне виконання покладеного на комісіонера доручення. Крім того, вони повинні підтверджуватися відповідними документами. Обов'язок комітента компенсувати названі витрати комісіонера виникає тому, що комісіонер діє для комітента та за його рахунок. Однак договором комісії можуть бути передбачені інші умови.


Право компенсування витрат, пов'язаних з виконанням доручення, не зникає у комісіонера і у тому випадку, якщо він або субкомісіонер вжив усіх заходів щодо вчинення правочину, але не міг його вчинити за обставин, які від нього не залежали. Тому комітент зобов'язаний виплатити не тільки комісійну винагороду (ст. 1032 ЦК), а й компенсувати витрати комісіонера.

Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії

Комітент має право відмовитися від договору комісії.

Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент повинен повідомити комісіонера про відмову від договору не пізніше ніж за тридцять днів.

У разі відмови комітента від договору комісії він повинен у строк, встановлений договором, а якщо такий строк не встановлений, — негайно розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера. У разі невиконання комітентом цього обов'язку комісіонер має право передати це майно на зберігання за рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною.

У разі відмови комітента від договору комісії комісіонер має право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору.

Договір комісії, як договір про надання нематеріальних послуг, який носить довірчий характер, може бути припинений в однобічному порядку шляхом скасування доручення комітентом чи відмовлення від виконання договору комісіонером. Такі дії сторін припиняють дію основного зобов'язання, але зберігають окремі обов'язки у обох сторін договору комісії.

Комітент, на відміну від комісіонера, вправі в будь-який час, в односторонньому порядку відмовитися від договору комісії, скасувавши доручення. У зв'язку з цим він зобов'язаний сплатити комісіонерові комісійну винагороду за здійснені ним до скасування доручення право-чину та інші дії, направлені на виконання договору. Адже у разі односторонньої відмови від договору комісії комісіонер має право на винагороду за фактично вчинені дії (ч.5 ст.1013 ЦК).

Питання про форму відмови комітента від договору в законі не врегульоване, тому вона можлива як у письмовій, так і в усній формі.

Особливий порядок застосовується при укладанні договору комісії без вказівки терміну. Такий договір може бути розірваний в однобічному порядку за заявою комітента з обов'язковим попереднім повідомленням комісіонера не пізніше ніж за тридцять днів. Такий обов'язок обумовлений тим, що при укладанні договору на невизначений строк мається на увазі прагнення сторін до установлення довготривалих відношень, а раптове припинення таких відношень може привести до несприятливих наслідків. Договором може бути встановлений і більш тривалий термін для повідомлення про розірвання договору комісії.

У випадку припинення договору комісії у комісіонера може залишатися майно комітента. Скасувавши доручення, комітент повинен у строк, встановлений договором, а якщо такий строк не встановлений, — негайно розпорядитися своїм майном, що є у комісіонера, тобто дати комісіонеру вказівки, куди і яким чином йому слід передати майно. Якщо комітент не виконав цей обов'язок, не розпорядився майном, яке знаходиться у комісіонера, комісіонер вправі сам прийняти одне з наступних рішень: або здати це майно на зберігання за рахунок комітента або, з метою покриття своїх вимог до комітента, продати його за більш вигідною для комітента ціною.

У зв'язку з відмовою від договору комітент зобов'язаний не тільки сплатити комісіонерові комісійну винагороду за його фактичні дії до скасування доручення, а також відшкодувати йому понесені перед цим витрати, пов'язані з виконанням доручення (докладніше про витрати комісіонера див. коментар до ст.1024 ЦК).

Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії

Комісіонер має право відмовитися від договору комісії лише тоді, коли строк не встановлений договором. Комісіонер повинен повідомити комітента про відмову від договору не пізніше ніж за тридцять днів.

Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента.

У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент повинен розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера, протягом п'ятнадцяти днів від дня отримання повідомлення про відмову комісіонера від договору. У разі невиконання комітентом цього обов'язку комісіонер має право передати це майно на зберігання за рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною.

Комісіонер, на відміну від комітента, не може вільно і безпідставно відмовитись від виконання прийнятого доручення. Він вправі це зробити тільки за наявності певних обставин: укладення договору без указівки терміну, а також в інших випадках, передбачених законом та договором. Таке обмеження комісіонера пов'язане з намаганням захистити права комітента, адже ніяких мір відповідальності, крім покладання на комісіонера обов'язку по відшкодуванню збитків за відмовлення від виконання договору, комітент застосувати не може.

На відміну від комітента, комісіонер у всіх випадках повинен сповістити про свою відмову від виконання договору комісії не пізніше ніж за тридцять днів. Договором може бути встановлений і більш тривалий термін для повідомлення про розірвання договору комісії.

У разі відмови комісіонера від договору комітент зобов'язаний виплатити комісіонеру комісійну винагороду і відшкодувати понесені витрати за правочини, зроблені до припинення договору, а комісіонер зобов'язаний ужити заходів, що забезпечують схоронність майна комітента.

Комітент, зі своєї сторони, в межах п'ятнадцяти днів з дня одержання відмови комісіонера про відмовлення від виконання договору, зобов'язаний розпорядитися майном, тобто дати комісіонеру вказівки, куди і яким чином йому слід передати майно, під загрозою його продажу комісіонером або здачі на зберігання третім особам за рахунок комітента.

Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи — комісіонера
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.009 с.)