Роздягнув VI. Законодавство про підприємницьку діяльність. Фінансове законодавство. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роздягнув VI. Законодавство про підприємницьку діяльність. Фінансове законодавство.Рівень

У відповіді, під якими номерами правильно зазначено, хто може бути засновником господарчого товариства?

1. юридична особа;

2. громадянин України, що досяг 16 років, зареєстрований як підприємець;

3. суддя;

4. економіко-правовий факультет університету.

У відповіді, під яким номером правильно зазначений момент придбання господарчим товариством прав юридичної особи?

1. с моменту створення;

2. с моменту реєстрації;

3. с моменту твердження установчих документів

4. с моменту представлення заяви про реєстрації.

У відповіді, під яким номером зазначений один з видів господарчих товариств?

1. кооператив;

2. орендне підприємство;

3. повне товариство;

4. загальноосвітня школа.

У відповіді, під яким номером правильно названий вид акціонерного товариства?

1. відкрите;

2. орендне;

3. корпоративне;

4. самостійне.

У відповідях, під якими номерами правильно названі права засновника господарчого товариства?

1. брати участь у керуванні справами суспільства;

2. вийти із суспільства;

3. укладати договір;

4. брати участь у розподілі прибутку.

У відповідях, під якими номерами правильно названі обов'язки учасників господарчого товариства?

1. дотримувати установчих документів;


2. не розголошувати комерційну таємницю;

3. виплачувати заробітну плату;

4. стежити за виконанням обов'язків іншими членами суспільства.

У відповідях, під якими номерами правильно названі особи, що не можуть займатися підприємницькою діяльністю?

1. народні депутати;

2. викладачі навчальних закладів;

3. державні службовці;

4. іноземці.

8. Заповните пробіли: «Засновники акціонерного товариства зобов'язані бути власниками акцій на суму не менш чим _____ % статутного фонду і терміном не менш ______років».

1. 50;

2. 2;

3. 25;

4. 1.

9. Керування справами командитного товариства здійснюється:

1. загальними зборами всіх учасників;

2. правлінням;

3. головою;

4. учасниками з повною відповідальністю.

10. Фізична особа, що досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю, може бути зареєстроване як підприємець:

1. по особистій заяві;

2. за згодою батьків (усиновителів);

3. при наявності нотаріально засвідченої згоди батьків (усиновителів) або органів опіки і піклування;

4. при наявності письмової згоди батьків (усиновителів) або органів опіки і піклування.

11. У залежності від форми власності в Україні можуть діяти підприємства:

1. частки;

2. сімейні;

3. комунальні;

4. підприємства, засновані на змішаній формі власності.


 

У відповідях, під якими номерами НЕ правильно зазначено, які податки і збори (обов'язкові платежі) відносяться до загальнодержавних?

1. податок на рекламу;

2. прибутковий податок;

3. курортний збір;

4. податок на промисел.

У відповідях, під якими номерами НЕ правильно зазначено, які податки і збори (обов'язкові платежі) належать до місцевих?

1. готельний збір;

2. комунальний податок;

3. податок на нерухоме майно;

4. плата за землю.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені суми виплат, що НЕ включаються в сукупний оподатковуваний доход, отриманий фізичними особами за період, за який здійснюється оподатковування?

1. державні премії;

2. авторська винагорода;

3. суми державної адресної допомоги;

4. виграші в державну лотерею.

15. Платник податку з доходів фізичних осіб має право включити до складу податкового кредиту звітного року такі витрати, понесені, їм протягом звітного року, як:

1. суму кошт, виплачених установам утворення як компенсацію вартості вищого утворення;

2. суму кошт, виплачених установам охорони здоров'я як компенсацію вартості лікування тютюнової й алкогольної залежності;

3. суму кошт, виплачених установам утворення як компенсацію вартості середнього професійного утворення;

4. суму кошт, виплачених установам охорони здоров'я як компенсацію вартості протезування зубів з використанням дорогоцінних металів.

16. Податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо їм протягом звітного податкового місяця були отримані такі доходи, як:

1. заробітна плата по основному місцю роботи;

2. стипендія;

3. заробітна плата осіб, що є державними службовцями;

4. доходи від незалежної професійної діяльності.

 

 

Роздягнув VII. Екологічне і земельне законодавство.

 

Рівень

 

1. Екологічне право являє собою:

A. Реальні дії людей по охороні навколишнього середовища;

Б. Відновлення і раціональне використання людиною природних ресурсів;

B. Збереження рівноваги між розвитком виробництва і стійкістю навколишнього природного середовища;

М. Систему правових норм, що регулюють суспільні відносини по раціональному використанню природних ресурсів і охороні навколишнього середовища з метою збереження і поліпшення природних умов обитания людини, гарантування екологічної безпеки;

Д.Систему кошт, що забезпечує нешкідливу для природи виробничу діяльність.

2. Підставою еколого-економічної відповідальності є:

A. Правопорушення;

Б. Факт заподіяння шкоди;

B. Погроза екологічної безпеки;

М. Адміністративна провина;

Д. Стихійне лихо.

3. Договір оренди земельної ділянки набирає сили після:

A. Досягнення угоди по всіх істотних умовах;

Б. Підписання його сторонами

B. Перенесення границь земельної ділянки на місцевість;

М. Досягнення угоди по всіх істотних умовах, підписання сторонами, нотаріального посвідчення і державної реєстрації;

Д. Висновку його у формі, установленої Кабінетом Міністрів України, підписання сторонами і нотаріальним посвідченням.

4. Екологічним обов'язком громадян є:

A. Поєднуватися в суспільні природоохоронні суспільства;

Б. Одержання екологічного утворення;

B. Брати участь у твердженні екологічних програм;

Г. Не порушувати екологічні права а законні інтереси інших суб'єктів;

Д. Одержувати у встановленому порядку повну і достовірну інформацію про стан навколишнього середовища.

5. Державною власністю є:

A. Усі землі в межах границь України;

Б. Усі землі України, за винятком земель, переданих у колективну і приватну власність;

B. Землі, що знаходяться у веденні місцевої державної адміністрації і Кабінет Міністрів України;

М. Землі, що знаходяться в розпорядженні Верховної Ради України і місцевих рад;

Д. Усі перераховані вище землі.

6. Громадяни одержують право власності на земельні ділянки у випадку:

A. Купівлі-продажу, дарування, обміну;

Б. Позитивного рішення відповідного власника;

B. Фактичного використання землі на 15 березня 1992р.;

М. Укладання договору оренди з реєстрацією його в Раді;

Д. Рішення сільськогосподарського підприємства про виділення земельної ділянки.

7. Предметом екологічного права є:

A. Відносини власності на природні ресурси;

Б. Відносини по користуванню природними ресурсами й охороні навколишнього природного середовища;

B. Відносини по охороні навколишнього природного середовища;

М. Природоресурсные, природоохоронні й антропоохранные відносини;

Д. Відносини по охороні здоров'я і шкідливих впливів природи.

8. Система екологічного права включає:

A. Земельне, лісове, водне право й ін.;

Б. Гірське, водне, земельне право, правову екологію людини;

B. Загальну, особливу, спеціальну частину;

М. Природоресурсное і природоохоронне право;

Д. Екологічне право як науку, як законодавство і як навчальну дисципліну.

9. Екологічним правом громадян є:

A. Вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів;

Б. Здійснювати загальне і спеціальне використання природних ресурсів;

B. Одержувати пільги по оплаті користування природними ресурсами;

М. Затверджувати державні екологічні програми;

Д. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

10. Оренда земельної ділянки може бути короткострокової довгострокової. Короткострокова - це оренда земельної ділянки:

A. До 3-х років;

Б. До 1-го року;

B. До 5 років;

Г. До 10 років;

Д. 6 місяців.

11. Природні багатства - це:

А. Сукупність природних ресурсів як джерел матеріального виробництва;

Б. Окремі види природних ресурсів;

В. Частина природного об'єкта, що необхідна для розвитку флори;

М. Сукупність усіх природних об'єктів, комплексів, що має природний характер походження;

Д. Найбільш коштовна частина природних об'єктів.

12. Природокористування - це:

A. Право на одержання всіх благ від природи;

Б. Забезпечена законом можливість безпосередньої експлуатації природного об'єкта з метою одержання визначених благ;

B. Право володіти, користуватися і розпоряджатися природою;

М. Сукупність права й обов'язків для витягу корисних властивостей природних ресурсів;

Д. Цільове використання для виробництва матеріальних благ.

13. Спеціальне природокористування - це:

A. Користування природними ресурсами для витягів корисних властивостей, якостей у порядку встановленому законом по спец. дозволах або рішенням;

Б. Володіння природними ресурсами за рішенням відповідних органів керування;

B. Право на усебічне використання природного ресурсу;

М. Право використовувати усі властивості природних ресурсів підприємствами, громадянами при наявності документів;

Д. Право підприємств експлуатувати природні ресурси для своїх виробничих нестатків.

14. Право загального природокористування - це:

A. Платне користування природними ресурсом для витягу корисних властивостей і якостей;

Б. Право визначати юридичну долю природного ресурсу;

B. Гарантована законом можливість користування чистим, здоровою навколишнім природним середовищем і обов'язок дотримання встановлених правил охорони природи;

М. Обов'язок дотримувати екологічне законодавство;

Д. Право користування землею для: будівництва будинку, дачі, гаража, господарських будівель.

15. НЕ є обов'язком природопользователей:

A. Використати природні ресурси за цільовому призначенням;

Б. Вимога відновлення порушених прав;

B. Не порушувати права інших користувачів;

М. Раціональне використання;

Д. Дотримання термінів користування природним ресурсом.

16. Орендар земельної ділянки сплачує орендну плату, розмір якої визначається:

A. Угодою сторін у договорі оренди;

Б. Орендарем при укладанні договору оренди;

B. Земельним кодексом України;

М. Органами, що здійснюють контроль за сплатою земельного податку й орендної плати;

Д. Тільки в грошовому еквіваленті.

17. Використання земельної ділянки можливо після:

A. Ухвалення рішення відповідної Ради;

Б. Посвідчення договору в нотаріальному порядку;

B. Пред'явлення документа про оплату вартості землі;

М. Установлення землевпорядними організаціями границь земельної ділянки в натурі й одержання документа, що засвідчує це право, державної реєстрації;

Д. Укладання договору купівлі-продажу або оренди.

18. Земельне правопорушення - це:

A. Порушення правил користування землею;

Б. Поводження суб'єкта правовідносини, що суперечать земельному законодавству;

B. Протиправне поводження, що влекет вилучення землі;

М. Винне протиправне діяння, що зазіхає на встановлений

земельним законодавством порядок використання землі як еколого-економічний об'єкт;

Д. Порушення рішень, що стосується землі, що видаються відповідною радою.

19. Майнові суперечки, зв'язані з земельними відносинами, дозволяються:

A. Господарським судом;

Б. Судом, господарським судом або третейським судом;

B. Вищестоящою радою;

М. Місцевими радами;

Д. Органами Міністерства охорони навколишнього середовища.

20. Рішення ради по земельних спорах може бути оскаржене в:

A. Вищестояща рада;

Б. Прокуратуру;

B. Суд, господарський суд;

М. Спеціальну комісію ради;

Д. Суд, господарський суд, третейський суд.

21. Документом, що підтверджує право власності на землю, є:

A. Рішення ради про приватизацію;

Б. Договір між радою і власником;

B. Договір закупівлі-продажу земельної ділянки;

М. Державний акт на право власності;

Д. Усі перераховані вище документи.

22. Заява громадянина про передачу йому землі у власність повинне бути розглянуто місцевою радою в термін:

A. Два тижні після узгодження з органами держконтролю;

Б. Один місяць із дня подачі заяви;

B. Два місяці після оплати землевпорядного проекту;

Г. Не пізніше скликання чергової сесії місцевої ради;

Д. Одного тижня після всіх погоджень.

23. Нормативи збору за використання природних ресурсів, а також порядок їхнього стягування встановлюється:

A. Кабінетом Міністрів України;

Б. Верховної Ради України:

B. Сільською, селищною, міською Радою;

М. Місцевими державними адміністраціями;

Д. Державним казначейством.

24. Сукупність природних і природно-соціальних умов і процесів - це:

A. Гарантії екологічних прав громадян;

Б. Навколишнє природне середовище;

B. Екологічна безпека;

М. Природні ресурси;

Д. Екологічні права громадян.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.035 с.)