VI.3.Основні організаційно-правові форми здійснення підприємницької діяльності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VI.3.Основні організаційно-правові форми здійснення підприємницької діяльностіЗгідно ст. 45 Господарського кодексу від 16.01.03р. підприємництво в Украййе здійснюється в будь-яких організаційних формах, визначених законами України, на вибір підприємця.

Вибір організаційно-правової форми проводиться через механізм державної реєстрації.

Фізичні особи можуть бути зареєстровані як індивідуальні підприємці (фізична особа - підприємець) без створення юридичної особи.

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, що володіє цивільною правоздатністю і дієздатністю, що може бути позивачем і відповідачем у суді.

Ст. 81 Цивільного кодексу виділяє такі види юридичних осіб:

1. у залежності від мети їхнього створення:

· юридична особа, створена шляхом об'єднання осіб (благодійні фонди, партії);

· юридична особа, створена шляхом об'єднання капіталу (господарчі товариства);

· юридична особа, створена шляхом об'єднання осіб і капіталу
(виробничі кооперативи, члени яких формують майно
кооперативу з пайових внесків і одночасно своєю роботою беруть
участь у діяльності кооперативу).

2. у залежності від порядку їхнього створення (ст. 81 ГК):

· юридичні особи приватного права (створюються на^ підставі
установчих документів);

· юридичні особи публічного права (створюються розпорядницьким
актом Президента України, органа державної влади, органа влади
Автономної Республіки Крим або органа місцевого самоврядування).


Згідно ст. 83 ГК України юридичні особи можуть створюватися у формі суспільств, установ і в інших формах, установлених законом.

Суспільствомвизнається організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), що мають право участі в цьому суспільстві. Суспільство може бути створено одною особою, якщо інше не встановлено законом.

Суспільства поділяються на підприємницьку, здійснюючу підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку і наступного його розподілу між учасниками - господарчі товариства (повне товариство, командитне товариство, суспільство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або непідприємницькі (не мають метою одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками).

Повним є суспільство, учасники якого відповідно до ув'язненого між ними договором здійснюють підприємницьку діяльність від імені суспільства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність по його зобов'язаннях усім приналежної їм майном.

Командитним товариством є суспільство, у якому поряд з учасниками, що здійснюють від імені суспільства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) ответственноегь по зобов'язаннях суспільства усім своїм майном (повні учасники), є один або трохи учасників (вкладників), що несуть ризик збитків, зв'язаних з діяльністю суспільства, у межах сум внесених ними внесків і не приймають участі в діяльності суспільства.


Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або декількома особами суспільство, статутний капітал якого розділений на частини, розмір яких установлюється статутом. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають по його зобов'язаннях і несуть ризик збитків, зв'язаних з діяльністю суспільства, у межах своїх внесків.

Товариством з додатковою відповідальністю є суспільство, засноване одним або декількома особами, статутний капітал якого розділений на частини, розмір яких визначається статутом. Учасники товариства з додатковою відповідальністю солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність по його зобов'язаннях своїм майном у розмірі, що встановлюється статутом суспільства і є однаково кратним для всіх учасників до розміру внесеного кожним учасником внеску.

Акціонернимє суспільство, статутний капітал якого розділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості.

Установоювизнається організація, створена одним або декількома особами (засновниками), що не приймають участі в керуванні їм, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

Господарський кодекс виділяє такі види юридичних осіб, як підприємства й об'єднання,

Згідно ст. 62 ХК підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних і особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, інший господарської діяльності.

У залежності від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

· приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян або суб'єкта господарювання (юридичної особи);

· підприємство, що діють на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

· комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

· державне підприємство, що діє на основі державної власності;

· підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом.

У залежності від способу утворення (установи) і формування статутного фонду в Україні діють підприємства:

· унітарні (створюється одним засновником, що виділяє необхідне для цього майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не розділений на частині (паї), затверджує статут, розподіляє- доходи, безпосередньо йди через керівника, що їм призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на основах трудового найманню, вирішує питання реорганізації і ліквідації підприємства - підприємства державного, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника);

· корпоративні(створюється, як правило, двома або більше засновниками їхнім загальним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна і/або підприємницької або трудової діяльності засновників (учасників), їхнього загального керування справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через створювані ними органи, участі засновників (учасників) у розподілі доходів і ризиків підприємства - кооперативні підприємства, підприємства, створювані у формі господарчого товариства, а також інші підприємства, у тому числі засновані на приватній власності двох або більш осіб).

У залежності від кількості працюючих і обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік підприємства можуть бути віднесені до малим, середнім, великим.

Об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена з двох або більш підприємств із метою координації їх виробничої, наукової й іншої діяльності для рішення загальних економічних і соціальних задач.

У залежності від порядку установи об'єднання підприємств можуть бути у виді:

· господарських об'єднань (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом)

· державні або комунальні господарські об'єднання.

 

 

VI.4. Поняття податку і його види

Принципи побудови системи оподатковування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) у бюджети і державні цільові фонди, а також права, обов'язки і відповідальність платників установлюються Законом України "Про систему оподатковування".

Під податком і збором (обов'язковим платежем) у бюджет і державний цільовий фонд варто розуміти обов'язковий внесок у бюджет відповідного рівня або державний цільовий фонд, здійснюваний платника мі в порядку і на умовах, визначених законами України про оподатковування.

Податок - це нецільовий, безоплатний, безповоротний, безумовний платіж, здійснюваний юридичними і фізичними особами в бюджет відповідного рівня (цільовий бюджетний фонд) на підставі акта Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або сільських, селищного, міського рад у строго визначеному розмірі й у встановлений термін.

Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких відповідно до законів України покладений обов'язок платити податки і збори (обов'язкові платежі).

Об'єктами оподатковування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг-), у тому числі митна або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподатковування.

В Україні стягуються:

· загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) (установлюються Верховною Радою України і стягуються на всій території України.):

1. податок на додану вартість;

2. акцизний збір;

3. податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, що платяться в бюджет державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами;

4. податок на доходи фізичних осіб;

5. мито;

6. державний збір;

7. податок на нерухоме майно (нерухомість);

8. плата (податок) за землю;

9. рентні платежі;

10. податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і
механізмів;

11. податок на промисел;

12. збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету;

13. збір за спеціальне використання природних ресурсів;

14. збір за забруднення навколишнього природного середовища;

15. збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення;

16. збір па обов'язкове державне пенсійне страхування;

17. збір у Державний інноваційний фонд;

18. плата за торговельний патент на деякі види підприємницької
діяльності;

19. фіксований сільськогосподарський податок;

20. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмільництва;

21. єдиний збір, що стягується в пунктах пропуску через державний
кордон України;

22. збір за використання радіочастотного ресурсу України;

23. збір у Фонд гарантування внесків фізичних осіб (початковий,
регулярний, спеціальний);

24. збір у виді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і
теплову енергію.

· місцеві податки і збори (обов'язкові платежі) (механізм взымания і порядок їхньої сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно перелікові й у границях граничних розмірів ставок, установлених законами України, крім збору за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що спрямовується за кордон, встановлюваного обласними радами):

1. податок з реклами;

2. комунальний податок;

3. готельний збір;

4. збір за паркування автотранспорту;

5. ринковий збір;

6. збір за видачу ордера на квартиру;

7. курортний збір;

8. збір за участь у бігах на іподромі;

9. збір за виграш на бігах на іподромі;

10. збір з осіб приймаючу участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

11. збір за право використання місцевої символіки;

12. збір за право проведення кіно- і телезйомок;

13. збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

14. збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що спрямовується за кордон;

15. збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг;

16. збір із власників собак.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 140; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.015 с.)