У відповідях, під якими номерами правильно зазначено, у яких виняткових випадках власник або уповноважений їм орган вправі залучати працівників до понаднормових робіт? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У відповідях, під якими номерами правильно зазначено, у яких виняткових випадках власник або уповноважений їм орган вправі залучати працівників до понаднормових робіт?1. неявка працівника на роботу, що не допускає перерви;

2. проведення робіт, необхідних для оборони країни;

3. якщо робітник заподіяв матеріальну шкоду;

4. необхідність закінчити почату роботу, що унаслідок непередбачених обставин або випадкової затримки з технічних причин виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, якщо припинення роботи може спричинити псування майна.

У відповідях, під якими номерами правильно названі підстави, коли трудовий договір укладається в писемній формі?

1. при висновку контракту;

2. при організованому наборі працівників;

3. при висновку трудового договору на підприємствах з безперервним графіком змін;

4. при висновку трудового договору з неповнолітніми.

33. Для учнів віком від 14 до 15 років, що працюють у період канікул, максимальна тривалість робочого часу встановлюється ____ годин у тиждень.

1. 12;

2. 36;

3. 20;

4. 24.

 

При якій найменшій кількості присутніх на засіданні комісії з трудових спор її членів вона буде правомочна розглядати суперечку, якщо в її склад обрано 9 чоловік?

1. 5 членів;

2. 7 членів;

3. 6 членів;

4. 9 членів.

35. Нормальна тривалість робочого часу працівників НЕ може перевищувати ___ годин у тиждень

1. 28;

2. 48;

3. 40;

4. 34.

36. Для працівників у віці від 16 до 18 років максимальна тривалість робочого часу встановлена __годин у тиждень.

1. 12;

2. 36;

3. 24;

4. 30.

37. Для осіб у віці від 15 до 16 років максимальна тривалість робочого часу встановлена __ годин у тиждень.

1. 10;

2. 36;

3. 24;

4. 12.

38. Для учнів у віці від 14 до 15 років, що працюють протягом навчального року у вільне від навчання час, тривалість робочого часу НЕ може перевищувати __ годин у тиждень

1. 8;

2. 6;

3. 12;

4. 24.

39. Для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці тривалість робочого часу не може перевищувати ____годин у тиждень,

1. 24;

2. 36;

3. 16;

4. 48.

40. Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більш___ годин

1. 2;

2. 0,5;

3. 1;

4. 3.

41. Перерва для відпочинку і харчування повинний надаватися працівникам, як правило, через ___ годин після початку роботи.

1. 3;

2. 6;

3. 4;

4. 5.

У відповіді, під яким номером правильно зазначено, яким нормативним актом установлюється для працівників час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування?

1. колективним договором;

2. положенням або статутом підприємства;

3. правилами внутрішнього трудового розпорядку;

4. законодавством.

Роздягнув VI. Законодавство про підприємницьку діяльність. Фінансове законодавство.

Рівень

1. Забороняється займатися підприємницькою діяльністю:

A. Викладачам;

Б. Іноземним громадянам;

B. Військовозобов'язаним;

М. Юридичним особам;

Д. Суддям.

2. Спеціальний дозвіл, видаваний Кабінетом Міністрів України або уповноваженим їм органом, для заняття підприємницькою діяльністю - це:

A. Доручення;

Б. Посвідчення;

B. Свідчення;

М. Ліцензія;

Д. Довідка.

3. Яке слово пропущене в приведеному нормативному положенні:
«Підприємці мають право без обмежень здійснювати самостійно _________ підприємницьку діяльність, не заборонену законом»

A. Зазначену;

Б. Строго обговорену;

B. Довільну;

М. Законну;

Д. Кожну.

4. Принципом підприємницької діяльності НЕ є:

A. Вільне розпорядження прибутком;

Б. Вільний вибір видів діяльності:

B. Вільний найм працівників;

М. Вільне встановлення цін на товари або послуги;

Д. Самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

5. Відкриття банківського рахунка для суб'єкта підприємницької діяльності відбувається на підставі пред'явлення:

А. Ліцензії;

Б. Довідки з місця проживання;

В. Документа, що підтверджує сплату установленого внеску;

М. Свідчення про державну реєстрацію;

Д. Реєстраційної картки встановленого зразка.

6. Засновником господарчого товариства може бути:

A. Прокурор;
Б. Суддя;

B. Юридична особа;

М. Структурний підрозділ підприємства;

Д. Господарський суд.

7. Одним з видів господарчих товариств є:

A. Об'єднання громадян;

Б. Державне підприємство;

B. Повне товариство;
Г. Кооператив;

Д. Комунальне підприємство.

8. Суспільство, всі учасники якого відповідно до ув'язненого між ними договором здійснюють підприємницьку діяльність від імені суспільства і несуть додаткову солідарну відповідальність по зобов'язаннях суспільства усім своїм майном, називається:

A. Акціонерним;
Б. Командитним;

B. Повним;

М. Товариством з обмеженою відповідальністю;

Д. Товариством з додатковою відповідальністю.

9. Одним з видів акціонерного товариства є:

A. Додаткове;
Б. Відкрите;

B. З пільговими акціями;
Г. З іменними акціями;
Д. Різне.

10. Установчим документом командитного товариства є:

А. Статут;

Б. Установчий договір;

В. Рішення;

М. Передплатний лист;

Д. Управлінський договір.

11. Установчим документом акціонерного товариства є:

A. Статут;

Б. Установчий договір;

B. Рішення;

М. Передплатний лист;

Д. Управлінський договір.

12. Господарче товариство здобуває статус юридичної особи:

A. З дня його утворення;

Б. З дня відкриття банківського рахунка;

B. З дня його державної реєстрації;

Г. З дня підписання установчих документів;

Д. З моменту внесення внесків засновниками.

13. Яке число пропущене в приведеному нормативному положенні: «Статутний фонд акціонерного товариства не може бути менш суми, еквівалентної ____________мінімальним заробітним платам»

A. 625;
Б. 825;

B. 100;
Г. 1250;
Д. 1500.

14. Вищим органом акціонерного товариства є:

A. Загальні збори;

Б. Голова;

B. Учасники з повною відповідальністю;

М. Збори учасників або призначених ними представників;

Д. Рада директорів.

 

15. НЕ відноситься до прав учасників господарчого товариства:

A. Одержувати інформацію про діяльність суспільства;

Б. Дотримувати вимоги установчих документів суспільства і виконувати рішення загальних зборів;

B. Брати участь у керуванні справами суспільства;
Г. Брати участь у розподілі доходів;
Д. Вийти у встановленому порядку із суспільства.

16. Яке число пропущене в приведеному нормативному положенні: «У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого не повинний складати не менш суми, еквівалентної ____ мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення суспільства»

A. 425;
Б. 625;

B. 825;
Г. 100;
Д.1250.

17. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може бути виключений із суспільства на підставі рішенні, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш ніж _% загальної кількості голосів учасників товариства:

А. 25;

Б. 75;

В. 60;

Р. 50;

Д. 30.

18. Право на заняття підприємницькою діяльністю мають фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, а також фізичної особи, що досягли ______ років і мають таке бажання:

A.18;

Б. 14;

B. 16;

Р. 15;

Д. 21.

19. Державна податкова адміністрація - це:

A. Центральний орган виконавчої влади;

Б. Орган правосуддя;

B. Орган боротьби зі злочинністю;

М. Орган президентської влади;

Д. Структурний підрозділ Міністерства фінансів.

20. Функцією податків НЕ є:

A. Регулююча;

Б. Контрольна;

B. Виховна;

М. Фіскальна;

Д. Розподільна.

21. До загальнодержавних податків відносяться:

A. Акцизний збір;

Б. Курортний збір;

B. Податок з реклами;

М. Готельний збір;

Д. Комунальний податок.

22. До місцевих податків і зборів відносяться:

A. Податок на промисел;

Б. Збір за забруднення навколишнього природного середовища;

B. Податок на нерухомість;

М. Податок з реклами;

Д. Мито.

23. Загальнодержавні податки і збори встановлюються:

A. Кабінетом Міністрів України;

Б. Президентом України;

B. Верховною Радою України;

Т. Міністерством фінансів України;

Д. Головною податковою адміністрацією України.

24. Місцеві податки і збори встановлюються:

A. Виконкомом місцевої Ради;
Б. Місцевою радою;

B. Територіальною громадою;

М. Кабінетом Міністрів України;

Д. Верховною Радою України.

25. Ставка податку з доходів фізичних осіб складає від об'єкта оподатковування:

A. 5%;
Б. 13%;

B. 10%;
Г. 20%;
Д. 25%.

26. Неоподатковуваний податком мінімум доходів в Україні визначений у наступних розмірах:

A. Мінімальної заробітної плати;

Б. Визначається місцевими органами влади;

B. 100 гривень;
Г. 17 гривень;

Д. Прожиткового мінімуму.

27. Під податком, збором (обов'язковим платежем) варто розуміти:

А. Примусове перерахування коштів у бюджет держави;

Б. Часткову сплату неврахованих фінансових ресурсів у відповідний бюджет;

В. Сплачені суми від доходів, отриманих у грошовій формі, протягом бюджетного року:

М. Обов'язковий внесок, здійснюваний платником у бюджети, державні цільові фонди в порядку і на умовах, обумовлених законами про оподатковування;

Д. Сплату коштів протягом податкового періоду платниками податків.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.006 с.)