Роздягнув V. Трудове законодавство 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роздягнув V. Трудове законодавствоРівень

 

У відповіді, під яким номером правильно зазначено, що є змістом трудового договору?

1. права й обов'язки власника або уповноваженого їм органа;

2. права й обов'язки працівника;

3. права та обов'язки сторін трудового договору;

4. правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.Іспитовий термін для робітників складає______ (у місяцях).

1. 1;

2. 4;

3. 3;

4. 6.

3. Термін тимчасового перекладу на іншу роботу у випадку виробничої необхідності передбачений______(у місяцях).

1. 3;

2. 2;

3. 1;

4. 6.

4. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це власника або уповноважений їм орган письмово за ______ (вкажіть у тижнях).

1. 1;

2. 3;

3. 2;

4. 4.

У відповіді, під яким номером правильно зазначений орган, що здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів?

1. місцеві органи державної виконавчої влади;

2. профспілкові органи;

3. керування юстиції;

4. органи державної податкової служби.

6. У відповіді, під яким номером правильно зазначене слово, що пропущене в приведеному нижче законодавчому положенні: "Умови колективного договору, що погіршують у порівнянні з чинним законодавством і угодами положення працівників, є ____________"?

1. недійсними;

2. неправомірними;

3. не діючими;

4. реальними

7. За загальним правилом НЕ допускається прийняття на роботу осіб моложе ______років.

1. 14;

2. 18;

3. 16;

4. 12.

8. За згодою одного з батьків або особи, його що заміняє, можуть, як виняток, прийматися на роботу особи, що досягли _____ років.

1. 12;

2. 15;

3. 14;

4. 16.

9. Для підготовки молоді до продуктивної роботи допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що НЕ наносить шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільне від навчання час по досягненню ними _____ віку за згодою одного з батьків або особи, його що заміняє.

1. 12;

2. 15;

3. 14;

4. 16.

10. Всі особи моложе _____ років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду.

1. 18;

2. 14;

3. 16;

4. 15.

11.Усі працівники до досягнення _____ віку щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові.

1. 21;

2. 16;

3. 18;

4. 20.

12. Особам, ЩО НЕ досягли вісімнадцяти років, надається щорічна основна відпустка тривалістю _______ календарних днів.

1. 30;

2. 31;

3. 28;

4. 25.

Укажіть термін (у днях), протягом якого працівник у випадку незгоди з рішенням комісії з трудових спор може оскаржити її рішення, із дня вручення йому виписки з протоколу засідання комісії або його копій, у районний (міський) суд.

1. 7 днів;

2. 14 днів;

3. 10 днів;

4. 30 днів.

Укажіть термін (у днях), протягом якого власник або уповноважений їм орган у випадку незгоди з рішенням комісії з трудових спор може оскаржити її рішення, із дня вручення йому виписки з протоколу засідання комісії або його копій, у районний (міський) суд.

1. у 7-денний термін;

2. у місячний термін;

3. у 10- денний термін;

4. у 5-денний термін.

15. Право працівника на щорічний основний і додатковий відпустки повної тривалості в перший год роботи настає після закінчення _____ (вкажіть у місяцях) безперервної роботи на даному підприємстві.

1. 1;

2. 8;

3. 6;

4. 12.

16. Щорічна відпустка на прохання працівника може бути розділений ні частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна його частина буде складати не менш _____ календарних днів.

1. 10;

2. 14;

3. 12;

4. 6.

17. Нормальна тривалість робочого часу працівників НЕ може перевищувати _____ годин на тиждень.

1. 41;

2. 42;

3. 40;

4. 36.

18. Понаднормові роботи НЕ повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і ______годин у рік.

1. 60;

2. 100;

3. 90;

4. 120.

У відповідях, під якими номерами правильно названі підстави припинення трудового договору?

1. угода сторін;

2. закінчення терміну, крім випадків, коли трудові відносини фактично продовжуються і жодна зі сторін не зажадала їхнього припинення;

3. переклад працівника з його згоди на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

4. вимоги правоохоронних органів.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого їм органа?

1. прогул або відсутність на робочому місці більш 3-х годин без поважних причин;

2. поновлення на роботі працівника, що раніше виконував цю роботу;

3. негативне відношення трудового колективу до працівника;

4. поява на роботі в нетверезому стані.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначено, хто з перерахованих працівників має переважне право на залишення на роботі при рівних умовах продуктивності і кваліфікації у випадку скорочення чисельності або штатів працівників?

1. сімейні - при наявності двох і більш утриманців;

2. учасники бойових дій, інвалідам війни й особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їхнього соціального захисту»;

3. особи предпенсионного віку;

4. автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.

У відповідях, під яким номером Неправильно зазначені державні гарантії забезпечення прав громадян на працю, що постійно проживають на території України?

1. вільний вибір видів діяльності;

2. вибір форми трудового договору;

3. безоплатне навчання безробітних новим професіям, перепідготовка в навчальних закладах державної служби зайнятості;

4. правовий захист від необґрунтованого відмовлення в прийнятті на роботу.

У відповідях, під якими номерами Неправильно зазначені підстави розірвання трудового договору?

1. напрямок працівника по постанові суду в лікувально-трудовий профілакторій;

2. переклад працівника без його згоди на інше підприємство;

3. розірвання трудового договору в зв'язку з залученням працівника до матеріальної відповідальності;

4. угода сторін.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначено, у яких виняткових випадках допускається залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні?

1. запобігання суспільного або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їхніх наслідків;

2. запобігання нещасних випадків, загибелі або псування державного і суспільного майна;

3. виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання простою рухливого складу;

4. виконання робіт з перепрофілювання підприємства.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені особи, при прийнятті на роботу яких НЕ встановлюється іспитовий термін?

1. особи, моложе 18 років;

2. особи, звільнені в запас з військової або альтернативної (невоєнної) служби;

3. інваліди, спрямовані на роботу органами медико-соціальної експертизи;

4. вагітні жінки.

26. Укажіть суму чисел, що пропущена в приведеному законодавчому положенні:

" Іспитовий термін при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлене законодавством України, НЕ може перевищувати _____ місяців, а в окремих випадках, за узгодженням з відповідним комітетом профспілки, ______ місяців.

1. 10;

2. 9;

3. 5;

4. 8.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого їм органа з окремими категоріями працівників?

1. скорочення чисельності штату працівників;

2. здійснення працівником, що виконує виховні функції, аморального провини, не спільного з продовженням даної роботи;

3. винні дії працівника, що обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого їм органа;

4. однократне грубе порушення трудових обов'язків керівником підприємства або керівниками підрозділів.

У відповідях, під яким номером Неправильно зазначено, що складає зміст колективного договору?

1. зміни в організації виробництва і праці;

2. умови прийняття на роботу;

3. забезпечення продуктивної зайнятості;

4. установлення гарантій, компенсацій, пільг.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені задачі Кодексу законів про працю України?

1. сприяння підвищенню продуктивності праці;

2. підвищення ефективності суспільного виробництва;

3. зміцнення трудової дисципліни;

4. поліпшення життя громадян.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені категорії працівників, яких заборонено залучати до роботи в нічний час?

1. вагітних жінок;

2. осіб, моложе 18 років;

3. інвалідів і жінок, що мають дітей у віці до 3 років;

4. молодих фахівців.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)