У відповідях, під якими номерами правильно зазначені суб'єкти права власності в Україні? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені суб'єкти права власності в Україні?1. Юридичні особи;

2. Держава;

3. Народ України;

4. Виконком міської ради.

37. Суб'єктами права приватної власності є:

1. Тільки громадяни;

2. Юридичні особи;

3. Фізичні особи;

4. Держава.

38. Яке слово (словосполучення) пропущено в приведеному нормативному положенні «__________ має право користуватися природними об'єктами права власності Українського народу відповідно до закону»:

1. Кожний;

2. Кожен громадянин;

3. Будь-яка фізична особа;

4. Тільки громадяни.

39. Примусове відчуження майна з метою суспільної необхідності у випадку стихійного лиха, аварії, епідемії і при інших надзвичайних обставинах, за умови попереднього відшкодування його вартості, називається:

1. Експропріацією;

2. Націоналізацією;

3. Реквізицією;

4. Конфіскацією.

40. Суб'єктами права загальної часткової власності можуть бути:

1. Фізичні особи;

2. Юридичні особи;

3. Держава;

4. Територіальні громади.

41. Суб'єктами права інтелектуальної власності є:

1. Держава;

2. Автор;

3. Винахідник;

4. Виконавець.

42. Об'єктами права інтелектуальної власності є:

1. Комерційна таємниця;

2. Телевізійні передачі;

3. Грошові знаки;

4. Географічні найменування.

У відповідях, під якими номерами правильно зазначені підстави визнання договору недійсним?

1. Не відповідає вимоги закону;

2. Укладання договору недієздатною особою;

3. Укладання договору особою у віці старше 80 років;

4. Договір укладений під впливом погрози.

Роздягнув IV. Сімейне законодавство

Рівень

1. Шлюбом є сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований у:

А. Державної адміністрації;

Б. Державному органі реєстрації актів цивільного стану;

В. Суді;

М. Органах місцевого самоврядування;

Д. Державній нотаріальній конторі.

2. Шлюбний вік в Україні для жінки встановлюється в:

A. 18 років;

Б. 17 років;

B. 16 років;

Р. 20 років;

Д. 15 років.

3. Право на шлюб мають особи, що:

A. Досягли 14 років і одержали дозвіл державного органа

Б. Досягли 16 років і одержали дозвіл батьків;

B. Досягли шлюбного віку;

М. Досягли 17 років і мають самостійний заробіток;

Д. Одержали повне загальне середнє утворення.

 

 

4. За заявою особи, що достигли 14 років, йому може бути надане право на шлюб за рішенням:

A. Державного органа РАГС;
Б. Суду;

B. Виконавчого комітету місцевої ради;

М. Комісії зі справ неповнолітніх;

Д. Державного органа РАГС за згодою батьків.

5. У шлюбі між собою можуть складатися:

A. Особи, що є родичами прямої лінії споріднення;

Б. Рідні (полнородные, неполнородные) брат і сестра;

B. Двоюрідні брат і сестра;

М. Рідна дитина усиновителя й усиновлений їм дитина при наявності рішення суду про надання права на шлюб;

Д. Усиновитель і усиновлений їм дитина.

6. Заява про реєстрації шлюбу подається жінкою і чоловіком у державний орган РАГС:

А. За місцем проживання осіб, що вступають у шлюб;

Б. У будь-який державний орган РАГС по їхньому виборі;

В. За місцем проживання батьків липнув, що вступають у шлюб;

М. Тільки за місцем проживання майбутнього чоловіка;

Д. Тільки за місцем проживання майбутньої дружини.

7. Шлюб реєструється після закінчення__________ із дня подачі особами заяви про реєстрації шлюбу:

A. 2 місяців;

Б. 3 місяців;

B. 1 місяця;

Р. 6 місяців;

Д. 2 тижнів.

8. Перешкодою для реєстрації шлюбу є:

A. Відсутність згоди батьків на висновок шлюбу;

Б. Відсутність житла;

B. Визнання судом особи, що вступає в шлюб, недієздатним;

М. Визнання судом особи, що вступає до шлюб, обмежено дієздатним;

Д. Різне громадянство осіб, що вступають у шлюб.

9. Обличчя, що подали заяву про реєстрації шлюбу:

A. Проходять обов'язковий медичний огляд;

Б. Повинні повідомити один одному про стан свого здоров'я;

B. Не зобов'язані повідомляти один одному про стан свого здоров'я;

М. Надають медичну довідку з установленій формі;

Д. Проходять психологічне тестування.

10. Не допускається реєстрація шлюбу:

A. З особами, що не мають самостійного заробітку;

Б. Раніш установленого законом терміну після подачі заяви про реєстрації шлюбу;

B. Через представника нареченого і (або) нареченої;

М. Без згоди батьків осіб, що вступають у шлюб;

Д. Без попереднього висновку шлюбного договору.

11. Шлюб, зареєстрований під час відсутності нареченої і (або) нареченого, вважається:

A. Недійсним;

Б. Неукладеним;

B. Дійсним, якщо повноваження представника засвідчені нотаріально;

М. Дійсним;

Д. Дійсним, якщо попередньо особи, що вступають у шлюб, звернулися в орган РАГС із відповідною заявою.

 

12. Зарученими вважаються особи, що:

A. Уклали шлюбний договір;

Б. Подали заява про реєстрації шлюбу;

B. Купили обручки;

М. Здійснили обряд сватания нареченої;

Д. Здійснили релігійний обряд шлюбу.

13. У випадку розірвання шлюбу судом шлюб припиняється:

A. З моменту подачі позовної заяви про розірвання шлюбу;

Б. З моменту реєстрації розірвання шлюбу в державному органі РАГС;

B. Після закінчення 10 днів з моменту винесення судом рішення про розірвання шлюбу;

Г. У день вступу в силу рішення суду про розірвання шлюбу;

Д. З моменту одержання свідчення про розірвання шлюбу.

14. Шлюб розривається державним органом РАГС за заявою одного з чоловіка і жінки, якщо:

A. Іншої з чоловіка і жінки є непрацездатним;

Б. Іншої з чоловіка і жінки визнаний безвісно відсутнім;

B. Іншої з чоловіка і жінки оголошений померлої;

М. Між чоловіками відсутній суперечка про майно;

Д. Один з чоловіка і жінки виїжджає на постійне місце проживання за кордон.

15. При розгляді справи про розірвання шлюбу суд:

A. Зобов'язаний ужити заходів до примирення чоловіка і жінки;

Б. Уживає заходів до примирення чоловіка і жінки, якщо це не суперечить моральним основам суспільства;

B. Зобов'язаний ужити заходів до примирення чоловіка і жінки, якщо вони мають неповнолітніх дітей;

М. Може вжити заходів до примирення чоловіка і жінки, якщо рахує це необхідним;

Д. Не з'ясовує фактичні взаємини чоловіка і жінки.

16. Недійсним є шлюб, зареєстрований:

A. Не за місцем проживання осіб, що вступають у шлюб;

Б. Між особами, що є родичами прямої лінії споріднення;

B. Між особами, з яких хоча б одне не досягло повноліття;

Г. З непрацездатною особою;

Д. З іноземцем.

17. У передбачених законом випадках шлюб є недійсним із дня:

A. Вступу в силу рішення суду про визнання шлюбу недійсним;

Б. Його державної реєстрації;

B. Реєстрації судового рішення в державному органі РАГС;

М. Винесення відповідної постанови державним органом РАГС;

Д. Здійснення актового запису про недійсність шлюбу.

19. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований:

А. З особою, що досягла пенсійного віку;

Б. Без вільної згоди жінки або чоловіка;

В. З особою, визнаною обмежено дієздатним;

М. Без згоди батьків на висновок шлюбу;

Д. З особою без громадянства.

20. Шлюбний договір може бути укладений:

A. Тільки після реєстрації шлюбу;

Б. Тільки до реєстрації шлюбу;

B. Як до, так і після реєстрації шлюбу;

Г. Не пізніше 3-х років після реєстрації шлюбу;

Д. Тільки в день реєстрації шлюбу.

 

 

21. Шлюбний договір, укладений чоловіками, набирає сили:

A. У день його нотаріального посвідчення;

Б. Через 10 днів з моменту його висновку;

B. У день його висновку;

Г. У день його посвідчення в державному органі РАГС;

Д. У день, зазначений у самому договорі.

22. На висновок шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, необхідно засвідчене нотаріусом письмова згода:

A. Державного органа РАГС;

Б. Виконавчого комітету місцевої ради;

B. Батьків;

М. Комісії зі справ неповнолітніх;

Д. Суду.

23. У шлюбному договорі може бути встановлений:

А. Загальний термін його дії;

Б. Терміни тривалості окремих прав і обов'язків;

В. Дія окремих умов договору після припинення шлюбу;

М. Дія договору після припинення шлюбу;

Д. Усі відповіді вірні.

24. До особистих немайнових прав чоловіка і жінки НЕ відноситься:

A. Право на материнство і батьківство;

Б. Право на особисту волю;

B. Право на повагу до своєї індивідуальності;

М. Право на розпорядження майном, що є об'єктом права загальної спільної власності чоловіка і жінки;

Д. Право на фізичний і духовний розвиток.

25. Майно, придбане чоловіками за час шлюбу, є:

A. Загальною частковою власністю чоловіка і жінки;

Б. Колективною власністю чоловіка і жінки;

B. Загальною спільною власністю чоловіка і жінки;

М. Особистою приватною власністю чоловіка і жінки;

Д. Роздільним майном чоловіка і жінки.

26. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є:

A. Заробітна плата;

Б. Пенсія;

B. Речі для професійних занять, придбані за час шлюбу для одного з чоловіка і жінки;

М. Майно, придбане за час шлюбу в порядку спадкування;

Д. Усі відповіді вірні.

27. Речі індивідуального користування, у тому числі цінності, придбані за рахунок загальних кошт чоловіка і жінки, є:

A. Загальною спільною власністю чоловіка і жінки;

Б. Загальною частковою власністю чоловіка і жінки;

B. Особистою приватною власністю кожного з чоловіка і жінки;

М. Роздільним майном чоловіка і жінки;

Д. Колективною власністю чоловіка і жінки.

28. У випадку роздягнула майна, що є об'єктом права загальної спільної власності чоловіка і жінки:

A. Їхня частки є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором;

Б. Жінки мають переважне право на одержання більшої частки;

B. Велику частку одержує той з чоловіка і жінки, з ким залишаються діти;

М. Чоловіка мають переважне право на одержання більшої частки;

Д. Розмір частки в майні залежить від особистого внеску кожного з чоловіка і жінки.

 

29. Роздягнув майна, що є загальною спільною власністю чоловіка і жінки, може бути зроблений:

A. Тільки після розірвання шлюбу;

Б. Тільки під час шлюбу;

B. 11езависимо від розірвання шлюбу;

Г. Не пізніше I року після розірвання шлюбу;

Д. Не пізніше 2 років після розірвання шлюбу.

30. Яке слово пропущене в приведеному нормативному положенні: „Жена, чоловік___________ матеріально підтримувати друг друга„

A. Можуть;

Б. Не зобов'язані;

B. Повинні;

М. Мають право;

Д. Не зобов'язані, але можуть.

31. Право одного з чоловіка і жінки на зміст НЕ припиняється у випадку:

A. Відновлення його працездатності; Б. Реєстрації з ним повторного шлюбу;

B. Розірвання шлюбу;

М. Укладання договору про припинення права на зміст замість придбання права власності на житловий будинок, квартиру;

Д. Винесення судового рішення про позбавлення його права на зміст.

32. Батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини в державному органі РАГС не пізніше:

A. 10 днів із дня народження дитини;

Б. 1 місяця з дня народження дитини;

B. 3 місяців із дня народження дитини;

Р. 7 днів із дня народження дитини;

Д. 2 місяців із дня народження дитини.

33. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини визначається їм самим, якщо він досяг:

A. 7 років;

Б. 10 років;

B. 12 років;

Р. 14 років;

Д. 16 років.

34. Правовий статус дитини має особа до досягнення їм:

А. 14 років;

Б. 15 років;

В. 16 років;

Р. 18 років;

Д. 21 року.

35. Малолітнім вважається дитина до досягнення їм;

A. 7 років;

Б. 10 років;

B. 12 років;

Р. 14 років;

Д. 16 років.

36. Якщо мати, батько, що проживають окремо, не прийшли до згоди щодо того, з ким з них буде проживати малолітня дитина:

A. Дитина передається органам опіки і піклування;

Б. Дитина залишається проживати з матір'ю;

B. Суперечка дозволяється органом опіки і піклування;

М. Суперечка дозволяється судом;

Д. Дитина визначає місце проживання по своєму бажанню.

 

37. До особистих немайнових обов'язків батьків НЕ відноситься:

A. Обов'язок виховувати дитини;

Б. Обов'язок піклуватися про здоров'я дитини, його фізичному, духовному і моральному розвитку;

B. Обов'язок містити дитини до досягнення їм повноліття;

М. Обов'язок поважати дитини;

Д. Обов'язок забезпечити одержання дитиною повного загального середнього утворення.

38. Майно, придбане родителями і дітьми за рахунок їхньої спільної праці або загальних кошт, належить їм на праві:

A. Загальної часткової власності;

Б. Загальної спільної власності;

B. Особистої приватної власності;

М. Колективної власності;

Д. Роздільної власності.

39. Розмір аліментів на одну дитину НЕ може бути менше:

A. Мінімальної заробітної плати;

Б. Неоподатковуваного податком мінімуму доходів 1раждан;

B. Прожиткового мінімуму;

Р. 25 % заробітку (доходу) того з батьків, хто виплачує аліменти;

Д. 5 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

40. Рішення про позбавлення батьківських прав приймає:

A. Орган опіки і піклування;

Б. Комісія зі справ неповнолітніх;

B. Суд;

М. Прокурор;

Д. Міліція.

41. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських вдача, якщо вони:

A. Розірвали свій шлюб;

Б. Утратили працездатність;

B. Виїхали на постійне місце проживання за межі України;

М. Прибігають до будь-яких видів експлуатації дитини;

Д. Не мають навичок у вихованні дітей.

42. Опіка встановлюється над дитиною, що НЕ досяг:

A.12 років;

Б.14 років;

B 15 років;

Р.16 років;

Д. 18 років.

43. Обов'язку по опіці і піклуванню у відношенні дитини виконуються:

A. За плату в розмірі мінімальної заробітної плати;

Е. За плату, встановлену органом опіки і піклування;

B. За плату в розмірі 1 неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян;

М. Безоплатно;

Д. За плату, розмір якої визначається за домовленістю з органом опіки і піклування.

44. За договором про патронат дитина передається на виховання в родину іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення:

A. 14 років; за плату;

Б. 16 років; без оплати;

B. 16 років; за плату;

Р. 18 років; без оплати;

Д. 18 років; за плату.

 

45. На передачу дитини в родину патронатного вихователя згода дитини:

A. Необхідно, якщо він досяг 10 років;

Б. Не потрібно;

B. Необхідно, якщо він досяг 14 років,

М. Необхідно, якщо він досяг такого віку, з якого може його виразити;

Д. Не потрібно, але орган опіки і піклування враховує бажання дитини.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.180 (0.006 с.)