Відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.2. Покупець, який придбав непродовольчі товари, що вже були в користуванні і реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, про що він був поінформований продавцем, має право пред'явити вимоги, передбачені частиною першою цієї статті, якщо придбані товари містили істотні недоліки, не застережені продавцем.

Під товаром неналежної якості в статті розуміється річ, що має недоліки. Недолік — це невідповідність проданого товару вимогам до його якості, передбаченою договором, чи іншим вимогам. Недоліки в залежності від їхнього характеру підрозділяються на явні і сховані. Явні недоліки можуть бути виявлені при огляді товару чи спеціальними методами, наприклад, шляхом підключення до електромережі. Сховані недоліки виявляються лише в процесі використання чи збереження товару.

Продавець зобов'язаний попередити покупця як про явні недоліки, так і про сховані, якщо вони йому відомі. У деяких випадках таке застереження може виявлятися з характеру продажу (продаж товарів, що були у вживанні, у спеціальних магазинах або відділах, продаж знижених у ціні товарів, шматків тканини і т.д.).

Згідно ст. 12 Закону «Про захист прав споживачів» споживачі мають право вимагати від продавця (виробника, виконавця), щоб якість придбаного ним товару відповідала вимогам

нормативних документів (ДОСТ, ТУ та ін.), умовам договору, а також інформації про товар, який пропонує продавець.

Правові наслідки, передбачені статтею, що коментується, настають, якщо покупець знайшов у придбаному товарі недоліки, про які не був попереджений продавцем. У випадку виявлення в товарі недоліків, не обговорених продавцем, покупець вправі за своїм вибором пред'явити одну з вимог, передбачених ч. 1 ст. 708 ЦК.

Вказані вимоги мають право заявляти споживачі, в яких є на товар квитанції, касові чи товарні чеки або інші письмові документи, а відносно товарів, на які встановлений гарантійний термін, — технічні паспорти або документи, що їх замінюють. Але навіть при відсутності вказаних документів споживачі мають можливість звернутися до суду за захистом своїх прав. Згідно п. 9.1. постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» утрата вказаних документів (квитанцій, товарних чи касових чеків, паспорту), неотримання їх при купівлі товару або неможливість їх відновлення не позбавляє споживача права доводити факт купівлі-продажу за допомогою свідків.

Однак якщо продавець або виробник доведуть (що може підтверджуватися актом експертизи або експертним висновком), що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування ним або його зберігання, то вимоги споживача про захист порушеного права (шляхом заміни, усунення недоліків) не задовольняються.

Вимоги споживача, вказані в даній статті, за його вибором пред'являються: продавцю за місцем покупки товару; виготовлювачу; або підприємству, яке виконує їх функції за місцем знаходження споживача (гарантійні майстерні, торговельні підприємства та філії продавця, які здійснюють продаж аналогічних придбаному споживачем товарів; представництва та філії підприємства-виробника, створені ним для зазначеної цілі, або підприємства, які виконують вказані вимоги на підставі договору з виробником (гарантійні ремонтні майстерні). При цьому продавець та виготівник під час продажу товару повинні інформувати споживача про всі підприємства, зобов'язані виконувати вимоги споживача. Це означає, що на всі товари, що мають гарантійні строки, продавець (виготівник) повинен вказати в паспорті (інструкції) на товар назви та адреси всіх підприємств (гарантійних майстерень), які зобов'язані виконувати законні вимоги споживачів в разі продажу неякісних товарів. В іншому разі продавець несе відповідальність, встановлену ст. 17 та 18 Закону України «Про захист прав споживачів».

Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків

1. Продавець або виготовлювач (чи уповноважені ними представники) зобов'язані прийняти товар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків. Доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюються продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання ними цього обов'язку або відсутності продавця чи виготовлювача в місцезнаходженні покупця повернення товару може бути здійснене покупцем за їхній рахунок.

Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару — протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк.

У разі відсутності необхідного товару вимога покупця про заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.

Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару у встановлені строки неможливо, покупець на свій вибір має право пред'явити продавцеві або виготовлювачу інші вимоги відповідно до статті 708 цього Кодексу.

3. Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом чотирнадцяти днів або, за домовленістю сторін, в інший строк. На вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий у користування аналогічний товар, незалежно від моделі, з доставкою.

У разі усунення недоліків товару шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб або складову частину обчислюється від дня видачі покупцеві товару після усунення недоліків.

За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості товару.

Співставлення положень ст. 708 ЦК та ст. 14 Закону «Про захист прав споживачів», дає можливість зробити висновок, що конкретний варіант реалізації права споживача при продажу йому товару неналежної якості обирається ним самостійно, а продавець позбавлений можливості обирати той варіант, який для нього є найбільш привабливий. Вимоги споживача в рамках реалізації цього права пред'являються за його вибором продавцеві за місцем покупки, виробнику чи підприємству, яке виконує їх функції за місцем знаходження споживача. Продавець зобов'язаний прийняти товар неналежної якості від споживача та задовольнити його вимоги.

Дана стаття визначає терміни заміни товару продавцем. Так, за наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості — протягом 14 днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності товару вимога споживача про заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з часу відповідної заяви. Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) перерахунок вартості провадиться виходячи з цін, що діяли на час обміну. При цьому за кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений термін (14 днів) продавець зобов'язаний виплатити споживачеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості товару.

Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару у встановлений строк неможливо, споживач вправі за своїм вибором пред'явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги, передбачені ч. 1 статті 708 ЦК. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на якісні товари або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо вказані недоліки виявлені у межах терміну придатності.

При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час гарантійного ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього виробник разом з продавцем зобов'язані на договірній основі передбачати обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначено «Порядком гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів», затв. постановою КМУ від 17 квітня 2002 р. При цьому доставка здійснюється продавцем (виробником) самостійно чи за його рахунок.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Споживач має право пред'явити виробнику вимогу про безоплатне усунення недоліків то-

вару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено — протягом 10 років, якщо в товарі були виявлені істотні недоліки, допущені з вини виробника. Якщо ця вимога не задоволена у терміни, передбачені частиною 5 цієї статті, споживач має право за своїм вибором пред'явити виробнику інші вимоги, відповідно до ст.708 ЦК.

Вимога відшкодувати витрати на усунення недоліків пред'являється, коли покупець усуває їх сам (наприклад, купує нову деталь і заміняє нею несправну) або доручає усунення третій особі, користуючись правом, що передбачене ст.708 ЦК, ч.2 ст.709. Розмір витрат, що відшкодовуються, повинен порівнюватися з необхідною для усунення недоліків роботою і ціною товару. Витрати, що перевищують ціну товару, відшкодовуватися не повинні.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 182; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)