Похідний попит. Взаємозв’язок ринку продукту та ринків факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Похідний попит. Взаємозв’язок ринку продукту та ринків факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит.Ринки факторів виробництва – це специфічні ринки, де, на відміну від ринків продукції, з боку попиту виступають фірми, які споживають виробничі фактори, а з боку пропозиції – власники факторів – домогосподарства. На ринках факторів визначаються ціни та обсяги використання факторів. Ринки факторів виробництва вважаються вторинними (похідними) по відношенню до ринків готової продукції, тому що стан перших (ціни і обсяги факторів) визначаються станом других (обсягами продукції). Ринки ресурсів, як і всі інші ринки, регулюються силами попиту і пропозиції. Побіжні спостереження показують, що відносно попиту на ресурси тут діють ті ж закономірності, що і для попиту на готову продукцію. Він виступає як спадна функція від ціни ресурсу. Закон попиту твердить, що між ціною і обсягом попиту на товар або послугу існує обернена залежність. Цей закон справедливий також і для ринку факторів виробництва: чим вищою є ціна ресурсу, тим меншим за інших рівних умов буде обсяг попиту на нього. Порівняльну характеристику ринку ресурсів і продуктів наведено в табл. 1.

Показник Ринок продуктів Ринок ресурсів  
Суб'єкти, що пред'являють попит Домогосподарства Підприємства  
Суб'єкти, що пропонують ресурси Підприємства Домогосподарства  
Індивідуальний попит пов'язаний 3 максимізацією корисності 3 максимізацією прибутку  
Індивідуальна пропозиція пов'язана 3 максимізацією прибутку 3 максимізацією корисності  
Попит Є первинним Є вторинним, похідним від попиту на продукти  
Об'єкт купівлі — продажу є Коротко- та середньострокового використання Довгострокового використання  
  Форма відчуження об'єкта купівлі — продажу Соціальна Функціональна і соціальна
  Кількість цін на об'єкт купівлі —продажу Одна: поточна ринкова Дві: орендна (прокатна) і капітальна
             

Особливості ринку ресурсів: 1.Витрати, які фірма здійснює при закупівлі ресурсів або послуг, що надаються ними, виступають як первинні доходи власників цих ресурсів.2. Попит на ресурси похідний від попиту на продукти, що виробляються з цих ресурсів. Наприклад, попит на викладачів економічних дисциплін залежить від попиту на фахівців з економіки. 3. Для здійснення виробничого процесу потрібні всі ресурси. Жоден із них не є самодостатнім для виробництва нових економічних благ. Усі економічні процеси здійснюються на землі й потребують використання праці та капіталу. 4.Обсяги ресурсів, які будуть використані для виробництва нових економічних благ, залежать від цін на ресурси. 5. Ціни на ресурси є визначальним чинником, що розподіляє ресурси між галузями та підприємствами.

П опит на будь-який ресурс – грошова оцінка граничного продукту кожної додаткової одиниці ресурсів, який залучається у виробництво. Проте формування попиту на ресурси виробництва зазнає впливу багатьох специфічних факторів, порівнянно із попитом на товар, пов'язаних з похідним характером попиту. Можна виділити три такі особливості.

По-перше, похідний характер попиту на фактори виробництва означає, що він фактично породжується попитом на товари і послуги. Якщо продукція фірми користується стійким попитом, то і попит фірми на відповідні ресурси буде стійким. І навпаки, зі зміною попиту на товар зазнає певних змін і попит фірми на фактори виробництва. Фірма не купить навіть дешевих і ефективних ресурсів, якщо виготовлений за їх участю товар не користується попитом, бо вона купує ресурси лише для виробництва продукції, яка задовольняє попит споживачів і максимізує прибуток. По-друге, кількість різних видів ресурсів, які купує фірма, залежить від технології, яку фірма вибирає для виробництва продукції. Кожен технологічно ефективний спосіб виробництва вимагає певної комбінації ресурсів, яка дозволяє досягти максимального обсягу випуску продукції. По-третє, обсяг попиту на кожен з факторів виробництва залежить від співвідношення його продуктивності і ціни. Як ми знаємо, існує взаємозамінність основних факторів виробництва. Прагнучи мінімізувати витрати виробництва заданого обсягу продукції, фірма може змінювати комбінацію ресурсів, замінюючи дорогий ресурс відносно дешевшим або більш продуктив-ним.

Все це впливає на формування кривої попиту на фактори виробництва не тільки фірми, але й галузі, а також економіки в цілому.

На попит на ресурс впливають наступні детермінанти: > зміна попиту на готову продукцію; > зміна продуктивності ресурсу; > зміна цін інших ресурсів.

Розглянемо наслідки дії цих детермінант.

Зміна попиту на готову продукцію передусім впливає на ціну продукту,який виробляє фірма. А оскільки MRP даного ресурсу прямо залежить від продуктивності ресурсу і ціни готової продукції (MRP = МР x Р), то зміна споживчого попиту призведе до зміни MRP і зміщення кривої попиту на ресурс в тому ж напрямку. Наприклад, зростання попиту на продукцію матиме наслідком підвищення її ціни. Тоді гранична доходність ресурсу також підвищиться, в результаті фірмі вигідно буде за незмінної ціни ресурсу (w0) збільшити попит на даний ресурс, розширити виробництво. Крива попиту D 1 зміститься праворуч в положення D2 (рис. 14.3). І навпаки, якщо попит на готову продукцію фірми впаде, її ціна також впаде, відповідно знизиться гранична доходність вхідного ресурсу, фірма скоротить виробництво і попит на ресурс. Крива попиту на ресурс зміститься ліворуч.

Зміна продуктивності ресурсу дає подібні наслідки. Якби, наприклад, продуктивність праці подвоїлась, то це збільшило б граничну доходність ресурсу, фірма збільшила б попит на працю, крива попиту змістилася б праворуч. Зміна продуктивності ресурсу може відбуватись у зв'язку з підвищенням якості змін-ного ресурсу. Наприклад, підвищення кваліфікації робітників робить працю більш продуктивною. Технологічні вдосконалення та зростання фондоозброєності праці також підвищують її продуктивність. За незмінного рівня заробітної плати вигідність додаткового робітника для фірми значно зросте. Більш за те, заробітна плата може зростати тими ж темпами, що і продуктивність праці, все одно чистий ефект зростає, тому що ставку заробітної плати визначає рівень продуктивності останнього з найнятих, граничного робітника, який має найнижчу продуктивність. Всі попередні робітники подвоять свою значно вищу граничну продуктивність. Зрозуміло, що фірмі вигідно збільшити кількість найнятих робітників.

Зміна цін інших ресурсів має різні наслідки в залежності від того, чи будуть відповідні ресурси взаємозамінними, чи взаємо доповнюваними. Якщо ресурси взаємозамінні, як праця і капітал, то зміна ціни одного з ресурсів викликає два ефекти: ефект заміни і ефект обсягу випуску. Сукупна дія цих ефектів і визначить кінцевий вплив на зміну в попиті фірми, напрямок зміщення кривої попиту на відповідний ресурс.

Розрізняють досконалий на недосконалоконкурентний ринки факторів виробництва.

Досконалоконкурентний ринок – це ринок на якому кількість покупців і продавців настільки велика, що кожен з них не здатний впливати на ціну ресурсів.При купівля ресурсів покупець повинен врахувати дохід, який приносить продаж продукції виробленої кожною одиницею фактору виробництва – граничний факторний дохід (МRР). Крива попиту на ресурс в умовах досконалої конкуренції співпадає з кривою граничного факторного доходу, що показує зміну обсягу фактору виробництва при зміні цін на них. Крива граничного факторного доходу збігається з попитом на ресурс, має спадний характер, знижується плавно, оскільки збільшення використання факторів виробництва тягне за собою спадну віддачу при незмінній ціні.

Недосконалоконкурентний ринок факторів виробництва – це ринок, де або покупці, або продавці мають монопольну владу. Якщо підприємство діє на такому ринку фактору виробництва, на якому ціна продукції змінюється залежно від зміни обсягів виробництва, за умов спадного попиту на ресурс, то граничний дохід з одиниці продукції буде менший за ціну, а граничний факторний дохід – менше вартості граничного продукту. Це означає, що по мірі збільшення використання фактору виробництва при спадних цінах, дохід, який він приносить буде скорочуватися швидше ніж скорочуватиметься граничний продукт в фізичному виразі, і на якомусь етапі може мати від’ємне значення.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 497; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.011 с.)