Тема7. Конкурентна ринкова система: попит, пропозиція та ринкова рівновагаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема7. Конкурентна ринкова система: попит, пропозиція та ринкова рівновагаПитання для обговорення:

1. Попит, фактори формування попиту, закон попиту.

2. Нецінові фактори зміни попиту.

3.Пропозиція, фактори формування пропозиції, закон пропозиції. Нецінові фактори зміни пропозиції.

4. Попит і пропозиція: ринкова рівновага. Зміна попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і кількість продукції.

Методичні поради.Розглядаючи перше питання, слід звернути увагу на те, що попит показує кількість продукту, яку споживачі бажають і спроможні купити за кожну ціну із низки можливих цін за деякий проміжок часу. Графічне зображення схеми попиту називають кривою попиту. Закон попиту: на будь - якому ринку за незмінних всіх інших чинників зниження ціни збільшує величину попиту. Цей закон пояснюється наступним: по-перше, оскільки споживання підпадає під дію принципу спадної граничної корисності, за яким споживання наступних одиниць певного продукту приносить щораз менше задоволення, то споживачі купуватимуть додаткові одиниці продукту лише тоді, якщо ціна його зменшується; по-друге, ефект доходу вказує на те, що за нижчу ціну можна дозволити собі купити більше деякого продукту, не відмовляючись від інших товарів, і зниження ціни продукту збільшуватиме купівельну силу грошового доходу споживача, що дає йому змогу купувати більше певного продукту, ніж раніше; по-третє, ефект заміщення виражаєтьсяу тому, що при нижчій ціні у споживача виникає стимул придбати дешевший товар замість аналогічних товарів, які дорожче. Отже, Основним фактором, який визначає величину попиту є ціна. Між ринковою ціною товару і величиною попиту на цей товар існує зворотна залежність: чим вище ціна товару, тим менша величина попиту, і навпаки.

Переходячи до другого питання, з’ясуємо, що крім ціни на купівлю продукту можуть впливати нецінові фактори зміни попиту, серед яких: смаки і уподобання споживачів, кількість споживачів на ринку, грошові доходи споживачів, ціни на суміжні товари, сподівання споживачів щодо майбутніх цін і доходів. Зміна попиту виражається переміщенням всієї кривої попиту або праворуч (збільшення попиту) або ліворуч (зменшення попиту).

Вивчаючи третє питання, зазначимо, що пропозиція – це кількість продукту, яку виробник бажає виробляти і постачати для продажу на ринку за кожну ціну із низки можливих цін за деякий проміжок часу. Між величиною пропозиції і ціною існує пряма залежність. Виробники вироблятимуть і пропонуватимуть для продажу більшу кількість свого продукту за високу ціну, ніж за низьку. Таку залежність називають законом пропозиції. Графічне зображення прямої залежності між величиною пропозиції і ціною називають кривою пропозиції. Пропозиція будь-якого продукту залежить від нецінових факторів: ціни на ресурси, технології виро виробництва, податків і субсидій, ціни інших товарів, сподівань зміни цін, кількості продуктів на ринку. Зміна будь-якого з цих факторів спричиняє зсув кривої пропозиції, її переміщення праворуч означає збільшення пропозиції, а переміщення ліворуч - зменшення пропозиції. «Зміну пропозиції» не можна плутати зі «зміною величини пропозиції». «Зміна пропозиції» відбувається внаслідок зміни нецінових факторів і виражається у переміщенні кривої пропозиції, а «зміна величини пропозиції» означає переміщення з однієї точки до іншої на постійній кривій пропозиції внаслідок зміни ціни на продукт.

Розглядаючи четверте питання, зазначимо, що на конкурентному ринку сили попиту і пропозиції вступають у взаємодію для встановлення рівноважної ціни, або ринкової рівноваги. Рівноважною є ціна, за якою величина попиту і величина пропозиції врівноважуються. За ціни, вищої від рівноважної, на ринку виникає надлишок товарів, оскільки виробники бажають постачати більшу кількість товарів, ніж покупці купувати. Це спричиняє падіння цін до рівноважної. Ціна, що нижча від рівноважної, призводить до дефіциту товарів. Ціна підвищується, доки не досягне рівноважної. Зміна будь якого нецінового фактора, що викликає зсув кривої попиту або пропозиції, призводить до зміни рівноважної ціни і рівноважної кількості на ринку.

Нові терміни та поняття

Взаємодоповнюваний товар (або комплімент) – це товар, що використовується у поєднанні з іншим товаром.

Ефект доходу вказує на те, що за нижчу ціну можна дозволити собі купити більше деякого продукту, не відмовляючись від інших товарів.

Ефект заміщення виражається у тому, що при нижчій ціні у споживача виникає стимул придбати дешевий товар замість аналогічних товарів, які дорожчі.

Закон попиту – зворотна залежність між ціною і величиною попиту на товар протягом певного періоду.

Замінник (або субститут) – це товар, який можна використовувати замість іншого товару.

Крива попиту – крива, яка показує кількість товару або послуги, яку хочуть придбати покупці за різними цінами протягом певного проміжку часу.

Товари вищого ґатунку, або нормальні товари – це товари, попит на які перебуває у прямій залежності від зміни грошового доходу.

Товари нижчої споживної цінності – це товари, попит на які змінюється у протилежному напрямі від зміни грошового доходу, тобто попит збільшується при зниженні грошового доходу.

Попит – бажання і здатність людей купувати товари або послуги.

Закон пропозиції – пряма залежність між ціною і величиною пропозиції товару протягом певного періоду.

Закон спадної віддачі – передбачає, що додатковий обсяг виробництва від послідовного збільшення одного фактора виробництва зменшується, коли інші фактори залишаються без змін.

Крива пропозиції – крива, яка показує кількість товару або послуги, яку продавці пропонують за різними цінами протягом певного проміжку часу.

Пропозиція – бажання і здатність продавців постачати на ринок товари або послуги для продажу.

Дефіцит ( або нестача) – кількість, на яку величина попиту продукту перевищує величину пропозиції за певної ціни, що є нижчою від рівноважної.

Надлишок – кількість, на яку величина пропозиції продукту перевищує величину попиту за певної ціни, що є вищою від рівноважної.

Рівноважна кількість – обсяг попиту і пропозиції за рівноважної ціни на ринку товарів або послуг.

Рівноважна ціна – ціна на конкурентному ринку, за якої величина попиту і величина пропозиції врівноважується. За такої ціни на ринку немає ні надлишку, ні дефіциту товарів або послуг.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

1. Сформулюйте і поясніть закон попиту.

2. Поясніть різницю між індивідуальним і ринковим попитом.

3. У чому полягає різниця між зміною величини попиту і зміною попиту?

4. Сформулюйте і поясніть закон пропозиції.

5. Перерахуйте фактори зміни ринкової пропозиції.

6. Що відбувається з кривою пропозиції, якщо будь-який з цих факторів змінюється?

7. У чому полягає різниця між зміною величини пропозиції і зміною величини пропозиції?

8. Якщо ринкова ціна товару вища від точки перетини кривих попиту і пропозиції, то що буде характерним для цього ринку: надлишок чи дефіцит?

9. Поясніть, як зміняться рівноважні ціна і кількість при зміні попиту.

10. Поясніть, як зміняться рівноважні ціна і кількість при зміні пропозиції.

Теми рефератів

1.Принципи формування і зміни попиту.

2. Корисність як фактор формування ринкового попиту.

3. Фактори формування ринкового попиту.

4. Принципи формування і зміни пропозиції.

5. Фактори формування ринкової пропозиції.

6. Закон попиту і пропозиції та його роль в економічному житті.

7. Ринкова рівновага ринкового попиту і пропозиції: поняття і типи.

Основна література:

1. Введение в рыночную экономику: Учебное пособие для экономических вузов /А. Лившиц, И. Никулина и др. – М.: Высшая школа, 1994. – С.61-64, 202-208.

2. Макконелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Ч. 1. Макроекономіка. – Львів: Просвіта, 1997. – С. 54-76.

3. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібн. /За ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. – К.: Вид. дім Альтернатива, 2001. – С. 86-91.

4. Самуельсон П. Економіка: Підручник. – Львів: Світ, 1993. – С. 61-76, 294-305.

 

Допоміжна література:

1.Долан Дж., Линдсей Д. Рынок: Микроэкономическая модель. – СПб, 1992. – С. 31-38, 49-56.

2.Семюельсон П. Нордгауз В. Мікроекономіка. – Київ: Основи, 1995. – С. 88-105.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.013 с.)