Тема 5. Виробнича система: трансформація змінних ресурсів в продукти Виробнича функція.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Виробнича система: трансформація змінних ресурсів в продукти Виробнича функція.Питання для обговорення:

1.Неповне використання економічних ресурсів.

2.Економічне зростання.

1.Вибір положення на кривій виробничих можливостей як фактор економічного зростання.

2.Виробнича функція.

Методичні поради.Розглядаючи перше питання, слід звернути увагу на те, що за умов неповного використання ресурсів та виробничої неефективності економіка переміщується всередину кривої виробничих можливостей. Виробництво обох продуктів зменшується. Зростання кількості ресурсів, технологічний прогрес збільшують потенційний обсяг виробництва одного або двох продуктів. Графічно крива виробничих можливостей переміщується праворуч.

Переходячи до другого питання, з’ясуємо, що здатність економіки виробляти більший обсяг продукції внаслідок зростання пропозиції ресурсів, поліпшення їх якості і технічного прогресу, називають економічним зростанням.

Вивчаючи третє питання, зазначимо, що вибір положення на кривій виробничих можливостей сьогодні визначає положення кривої у майбутньому. Обмежуючи поточне споживання і виробляючи більше інвестиційних товарів, економіка країни здатна розвиватися швидше.

Розглядаючи четверте питання, зазначимо, що для моделювання розвитку виробничих систем широко використовується апарат виробничих функцій. Виробничі функції дозволяють визначити вклад різних факторів у приріст виробництва, визначити домінуючий тип економічного зростання. Динамічні варіанти виробничої функції мають велике значення в економіці, а також для планування і прогнозування економічного розвитку. Виробнича функція відображає взаємозв’язок кінцевого продукту з витратами виробничих ресурсів на його виготовлення.

Нові терміни та поняття

Виробнича функція відображає взаємозв’язок кінцевого продукту з витратами виробничих ресурсів на його виготовлення.

Детенсивне економічне зростання – це розширення виробництва, що базується на кількісному збільшенні економічних ресурсів, які залучаються у виробництво, при одночасному зниженні ефективності виробництва.

Економічне зростання це здатність економіки виробляти більший обсяг продукції внаслідок збільшення пропозиції ресурсів, поліпшення їх якості і техніко-технологічного прогресу.

Екстенсивне економічне зростання – це розширення виробництва, що базується на кількісному збільшенні економічних ресурсів, які залучаються у виробництво, за незмінної ефективності виробництва.

Інтенсивне економічне зростання – це розширення виробництва, що базується на якісному вдосконаленні та ефективному використанні економічних ресурсів на основі техніко-технологічного прогресу.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

1. Що відбувається з кривою виробничих можливостей, коли припущення, на яких ґрунтується ця крива, міняються?

2. Що таке економічне зростання?

3. Які види економічного зростання ви знаєте?

4. Яким чином вибір положення на кривій виробничих можливостей впливає на майбутнє економіки?

5. Що таке виробнича функція? Для чого вона використовується?

Теми рефератів

1.Практичне використання кривої виробничих можливостей.

2. Економічне зростання: поняття, види, методи виміру.

3. Стабілізація та економічне зростання в перехідній економіці України.

4. Виробничі функції: поняття, види,

Основна література:

1.Башнянин Г., Бойчук І., Дубовий Б., Роміх А. Виробничі системи в перехідних економіках. – Львів: Коопосвіта, 1999. – С. 7-50.

2.Введение в рыночную экономику: Учебное пособие для экономических специальностей ВУЗов /А. Я. Лившиц, И. Н. Никулина и др. – М.: Высшая школа, 1994. – С. 383-392.

3. Макконелл К., Брю С. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів: Просвіта, 1997. – С. 31-53.

4. Семюелсон П.А., Нордгауз В. Д. Макроекономіка. – Київ: Основи, 1995. – С. 43-64.

Допоміжна література:

1.Черников Д. А. Типы и пропорции экономического роста. – М.: Экономика, 1982. – 224с.

2.Мэнкью Н. Г. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 141-198.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Конкурентна ринкова система

Тема 6. Конкурентна ринкова система: поняття, принципи, функції, ефективність

Питання для обговорення:

1.Поняття та принципи функціонування конкурентної ринкової системи.

2.Економічні та організаційні функції конкурентної ринкової системи.

3.Схема кругообігу ресурсів, продуктів і доходів в конкурентній економічній ринковій системі.

4.Ефективність функціонування ринку чистої конкуренції.

Методичні поради.Розглядаючи перше питання, слід звернути увагу на те, що конкуренція за загальним визначенням – це суперництво взагалі на будь-якому терені, а в економічній діяльності – боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найвищого прибутку. ЇЇ основна роль полягає у сприянні встановленню на ринку певного порядку, який гарантує виробництво з обмежених ресурсів достатньої кількості якісних благ за рівноважною ціною для задоволення зростаючих потреб. Для функціонування механізму конкурентної боротьби необхідно три основні передумови: рівність економічних агентів, яка багато в чому залежить від кількості виробників і споживачів; характер продукту, що пропонується на продаж; свобода вступу до ринку та виходу з нього, зумовлена відсутністю перепон для входження у вигляді організаційних об’єднань і структур. Залежно від конкурентного середовища розрізняють чотири види конкуренції, або форми ринкових структур: чистої (досконалої) конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції та олігополії.

Переходячи до другого питання, з’ясуємо, що конкурентна ринкова система виконує ряд організаційних функцій: ціноутворюючу, регулюючу, сануючу; та економічних функцій: посередницьку та інформаційну. Таким чином, через свої функції конкурентна ринкова система намагається дати відповідь на три ключових питання: що, як і для кого виробляти.

Вивчаючи третє питання, зазначимо, що схема кругообігу ресурсів, продуктів і доходів дає уяву про функціонування конкурентної економічної ринкової системи. Ця схема фіксує ринки ресурсів та продуктів і демонструє два важливих потоки ринкової економіки: «доходи-витрати» та «ресурси-продукція».

Розглядаючи четверте питання, зазначимо, що виробнича ефективність чисто конкурентної фірми у довгостроковому періоді обумовлена формуванням ціни на рівні мінімального значення середніх валових витрат. Для її забезпечення виробництво повинно здійснюватися з мінімальними витратами щоб споживач одержав потрібні товари за найнижчими з усіх можливих цін при існуючих технологіях виробництва. Ефективність розподілу ресурсів в умовах чистої конкуренції досягається за умов, при яких фірма, мета якої є максимізація прибутку, виробляє продукцію в обсязі, при якому ціна дорівнює граничним витратам. Рівність ціни і граничних витрат вказує на ефективність розподілу з позиції суспільства, тому що в цьому випадку ринкові ціни зрівноважують граничні витрати виробника з граничною корисністю продукту для споживача, і таким чином досягається сукупна корисність. Будь-яке відхилення від граничних витрат означає втрату вигоди для однієї зі сторін.

Нові терміни та поняття

Валовий дохід – загальна виручка від реалізації продукції.

Граничний дохід – приріст валового доходу від реалізації кожної додаткової одиниці продукції.

Граничні витрати - додаткові витрати, пов’язані з виробництвом додаткової продукції.

Економічна ефективність – отримання максимуму благ при повному використанні обмежених ресурсів.

Економічний кругообіг – різниця між валовою виручкою і усіма витратами фірми.

Економічний прибуток – модель взаємопов’язаного руху ресурсів, продуктів і доходу в масштабі країни як єдиного народногосподарського циклу.

Еластичність попиту – показник відсоткової зміни обсягу попиту при зміні на 1% ціни товару.

Конкуренція – суперництво між учасниками ринку за кращі умови виробництва і реалізації продукції.

Нормальний прибуток – прибуток, рівний зобов’язаним витратам, які покладені у виробництво власником фірми.

Перехідна економіка – економіка, в якій взаємодія елементів старої та нової систем призводить до витискування перших і утвердження останніх в якості пануючих.

Середні валові витрати – витрати виробництва одиниці продукції.

Середній дохід – дохід у розрахунку на одиницю продукції.

Цінова дискримінація – практика встановлення різних груп покупців.

Чиста (досконала) конкуренція – тип ринку, який характеризується наявністю безлічі продавців, товар стандартизований, впливу на ціну якого індивідуальний продавець не має; вступ на ринок вільний.

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

1.Які основні ознаки моделей ринку продукту?

2. Які ознаки і умови існування конкурентного ринку?

3. Що визначає ринковий попит за умов досконалої конкуренції?

4. Яка рухомість ринкового попиту і пропозиції ринку досконалої конкуренції?

5. Які умови тривалої рівноваги фірми, галузі, ринку та механізм підтримки?

6. Які основні недоліки (дефекти) чистої конкуренції?

7. Які основні ефекти чистої конкуренції?

Теми рефератів

1. Ринок і конкуренція.

2. Максимізація прибутку в короткостроковому періоді в умовах чистої конкуренції.

3. Максимізація прибутку в довгостроковому періоді в умовах чистої конкуренції.

4. Чиста конкуренція та ефективність.

5. Ринковий попит на продукцію фірм за умов досконалої конкуренції.

6. Конкурентний сектор національних макроекономічних систем перехідних економік в Україні.

7. Ефективність конкурентного сектору перехідних мікроекономічних систем в Україні.

Основна література:

1. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 18 лютого 1992 р. //Голос України, 29 квітня 1992р.

2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. – К.: Ніка-Центр-Ельга, 2000. С. 204-220.

3. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – К., ХаГар, 1998. – С. 450-476.

4. Экономика. Учебник./Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2000. С. 98-108.

Допоміжна література:

1.Основи економічних знань: Навч. посібн. /А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І Палькін. – К.: Вища школа, 2002. С. 216-229.

2.Самуельсон П. Економіка:Підручник. – Львів, Світ, 1993. Розд. 20,21,22.

3.Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: «Дело ЛТД», 1993, Гл. 9-12,14.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.029 с.)