Еластичність попиту. Основні властивості еластичності. Оцінка еластичності зростаючої та спадної функції. Еластичність степеневої функції. Дуговий метод розрахунку еластичності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Еластичність попиту. Основні властивості еластичності. Оцінка еластичності зростаючої та спадної функції. Еластичність степеневої функції. Дуговий метод розрахунку еластичності.Еластичність - це міра чутливості однієї змінної до зміни іншої змінної. Еластичність визначається як співвідношення процентних змін залежної і незалежної змінних. Якщо

У мікроекономіщ застосовується багато різновидів еластичності залежно від досліджуваного явища і чинників, що викликають зміну досліджуваного явища – обсягу попиту чи обсягу пропозиції.

Еластичність попиту– це здатність попиту змінюватись внаслідок зміни ціни або нецінованих факторів.

Розрізняють три види еластичності попиту:

а) Цінова еластичність попиту показує зміну величини попиту внаслідок зміни ціни товару. Коефіцієнт еластичності попиту показує відсоткову зміну обсягу попиту внаслідок зміни ціни на 1%.

Коефіцієнт цінової еластичності попиту, обрахований за такою формулою називається точковою бо вимірює еластичність в точці на кривій попиту.

Однак часто потрібно знати еластичність на деякій ділянці кривої попиту, відповідній переходу від однієї точки до іншої. У такому разі, як правило, функція попиту аналітично не задана, а є лише кілька спостережень ціни й обсягу попиту. Для аналізу еластичності на певній ділянці кривої попиту визначається так звана дугова еластичністьпопиту, яка

б). Перехресна еластичність попитупоказує відсоткову зміну обсягу попиту на один товар внаслідок зміни ціни на інший товар на 1%.

в). Еластичність попиту за доходом показує відсоткову зміну величини попиту внаслідок зміни доходу на 1 %.

Будь-яка елстичність вимірюється коефіцієнтом еластичності, який оцінюєспіввідношення відсоткових змін однієї змінної до іншої. Якщо відсоткова зміна вираховується співвідношенням приросту певної величини до початкового значення даної змінної, такий коефіцієнт елестичносту буде виражать певну чутливість в точці і називається точковою. Якщо ж відсоткова зміна вираховується співвідношенням приросту певної величини до середнього значення даної змінної, такий коефіцієнт елестичносту буде виражать певну чутливіст на відрізку і називається дуговою.

Якщо функція, якою виражається залежність між двома змінними є зростаючою, тобто зв'язок між відсотковими змінними є прямим, то коефіцієнт еластичності має додатній знак, тобто завжди більше за нуль. Якщо функція, якою виражається залежність між двома змінними є спадною, тобто зв'язок між відсотковими змінними є оберненопропорційним, то коефіцієнт еластичності має відємний знак, тобто завжди менше за нуль.

 


Еластичність попиту за чинниками впливу: еластичність попиту за власною ціною блага, еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючого блага та за ціною взаємозамінного блага (перехресна еластичність), еластичність попиту за доходом. Зв’язок між еластичністю попиту за власною ціною блага та доходом виробника.

Еластичність попиту– це здатність попиту змінюватись внаслідок зміни ціни або нецінованих факторів.

Розрізняють три види еластичності попиту:

а) Цінова еластичність попиту показує зміну величини попиту внаслідок зміни ціни товару. Коефіцієнт еластичності попиту показує відсоткову зміну обсягу попиту внаслідок зміни ціни на 1%. Коефіцієнт цінової еластичності попиту (Edp) обчислюється за формулами:

деEDPx – цінова еластичність попиту на товар Х; ΔQDx і ΔPx –зміни відповідно обсягу попиту і ціни товару Х; Qx0 і Px0 – попередній обсяг попиту і попередня ціна товару Х.

Коефіцієнт цінової еластичності попиту, обрахований за такою формулою називається точковою бо вимірює еластичність в точці на кривій попиту.

Однак часто потрібно знати еластичність на деякій ділянці кривої попиту, відповідній переходу від однієї точки до іншої. У такому разі, як правило, функція попиту аналітично не задана, а є лише кілька спостережень ціни й обсягу попиту. Для аналізу еластичності на певній ділянці кривої попиту визначається так звана дугова еластичністьпопиту, яка обчислюється у такий спосіб:

де EDPxдугова цінова еластичність попиту на товар Х; ΔQDxзміна обсягу попиту; QDx0 та QDx1 – попередній і поточний обсяги попиту; ΔPx – зміна ціни товару X; Px0 і Px1 відповідно попередня і поточна ціни; та`Q – середні значення ціни і обсягу попиту відповідно.

Якщо функція попиту задана лінійним рівнянням виду: QDX = a – b PX, то коефіцієнт еластичності попиту (Edp x) можна визначити за формулою: .

Цінова еластичність попиту завжди має знак мінус, який показує обернено пропорційну залежність між величиною попиту та ціною, і тому для аналізу цінової еластичності використовують модульні значення.

Абсолютне значення коефіцієнта еластичності попиту може змінюватися від 0 до . В залежності від модульних значеннях коефіцієнта еластичності розрізняють наступні види попиту:

- еластичний попит, тобто величина попиту змінюється швидше за зміну ціни, це характерно для значення коефіцієнта цінової еластичності більше 1.

- нееластичний попит –це коли попит змінюється повільніше за зміну ціни, тоді коефіцієнт цінової еластичності менше 1.

- одиничноеластичний попит – коли відсоткова зміна обсягу попиту і ціни однакова.

- абсолютноеластичний попит – це попит, який нескінченно змінюється внаслідок нескінченно малої зміни ціни.

- абсолютнонееластичний попит, будь яка зміна ціни не викликає зміну обсягу попиту.

На звичайній від’ємній кривій попиту завжди є відрізки еластичного попиту (верхня ліва частина кривої попиту), нееластичного попиту (права нижня частина кривої) і точка одиничної еластичності на межі між ними (рис. 2.4.).

 
 


а) б) в

Рис. 2.4. Відмінності кривих попиту залежно від його цінової

еластичності: а)– попит, зображений кривою D1 еластичніший за попит, зображений кривою D2; б) – відрізки еластичного (ЕD > 1) і нееластичного ( ED < 1) попиту та точка одиничної еластичності (ED = 1) на від’ємній кривійпопиту); в)– D1 – крива абсолютно еластичного попиту; D2 – крива абсолютно нееластичного попиту.

 

Між коефіцієнтом цінової еластичності попиту та виручкою від реалізації виробника (TR) існує стійка залежність, яку можна проілюструвати у вигляді таблиці:

 

 

Значення коефіцієнту цінової еластичності попиту   Вплив зміни ціни на виручку від реалізації виробника  
Якщо ціна збільшується Якщо ціна зменшується
|Edp|>1 Виручка зменшується Виручка зростає
|Edp|=1 Виручка є максимальною та залишається незмінною
|Edp|<1 Виручка зростає Виручка зменшується

 

Емпіричні дослідження виявили ряд факторів, що впливають на цінову еластичність попиту. Найважливішим фактором є наявність товарів-замінників. Чим більше близьких і досконалих замінників має товар, тимеластичніший попит на нього. Попит нееластичний для групи товарів як сукупності, але стає еластичним для конкретного виду товару. Товари вузькогопризначення мають багато замінників, тому попит на них більш еластичний.Наприклад, попит на хліб взагалі -нееластичний, але попит на чорний хліб"Дарницький" - еластичний. Попит на транспортні послуги взагалі - нееластичний, а попит на таксі - еластичний.. Прикладом товару, що не має досконалих замінників, може бути бензин, попит на нього нееластичний.Товари-комплементи також можуть чинити вплив на еластичність попитусполученого товару. Наприклад, мастило і запчастини до автомобіля є меншзначними комплементами бензину - більш важливого для автомобіліста товару з нееластичним попитом, тому попит на них також буде нееластичним.

Еластичність залежить також від того, яку питому вагу у видатках споживача займає той чи інший товар. Чим більшу частку займаєтовар у видатках споживача, тим більш еластичним є попит на нього, і навпаки. Так, якщо ціна на голки чи шпильки зросте навіть у декілька разів, попитна них суттєво не зміниться, оскільки на цю покупку витрачається незначначастка доходу споживача. Але підвищення цін на холодильники чи телевізори змусить багатьох споживачів відмовитись від покупки.

На еластичність впливає також фактор часу. За короткий проміжокчасу споживачі не встигають пристосуватися до змін ціни, змінити свої уподобання, тому попит буде менш еластичним, ніж у довгостроковому періоді.

Цінова еластичність попиту залежить також від важливості товарув житті людини. Нееластичним є попит на товари першої необхідності, змінаціни мало вплине на обсяги покупок цих товарів. Попит на предмети розкошіє еластичним за ціною.

б). Перехресна еластичність попитупоказує відсоткову зміну обсягу попиту на один товар внаслідок зміни ціни на інший товар на 1%. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту на товар x відносно ціни на товар y(Edp x/y) обчислюється за формулами:

;

де EDx/y – перехресна еластичність попиту; ΔQDxзміна обсягу попиту на товар Х; QDx0 – попередній обсяг попиту на товар Х; ΔPy – зміна ціни товару Y; Py0 – попередня ціна товару Y.

Якщо Edxy>0, тобто має додатне значення, це означає, що товари х та у є товарами субститутами, якщо Edxy<0, тобто має від’ємне значення, товари х та у є товарами комплементарними, а якщо Edxy=0, товари х та у – незалежні товари.

в). Еластичність попиту за доходом показує відсоткову зміну величини попиту внаслідок зміни доходу на 1 %. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом (Edi) обчислюється за формулою:

де EDI – еластичність попиту за доходом; ΔQDзміна обсягу попиту; QD0 – попередній обсяг попиту; ΔI – зміна доходу споживача; І0 – попередній дохід; Р0 – попередня ціна товару.

Якщо Edi>0, товар є повноцінним, тобто нормальної або високої якості, якщо Edi<0, товар є неповноцінним, тобто низької якості. У випадку якщо 1>Edi>0, товар є товаром першої необхідності, а якщо Edi >3, товар вважається товаром розкоші.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 226; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.007 с.)