ТЕМА 4-5. Попит, пропозиція та їх взаємодія.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4-5. Попит, пропозиція та їх взаємодія. 

Уподобання певного споживача на ринку товарів визначають його бажання придбати товар, а бюджетні можливості в порівнянні з цінами – можливість придбання. Процес виявлення бажання та можливостей завжди відбувається в певний проміжок часу за інших незмінних умов. Такими є основні контури моделі в теорії попиту і пропозиції.

 

 
 
  Попит і закон попиту. Еластичність попиту

 

 


Функція попиту
QD = f(P),

 

Графічним зображенням функції попиту є крива попиту (рис.4.1)

 

 
 
Обсяг (величина) попиту


Þ та кількість товару, яку бажає і може придбати споживач

(споживачі) у певний проміжок часу за деякою ціною (з діапазону можливих цін) за інших

незмінних умов.

Якщо зменшується ціна товару, то спостерігається зміщення вздовж лінії попиту (a→b), що відображає зростання обсягу попиту на цей товар, і навпаки. Дослідження цієї залежності між ціною та обсягом попиту на деякий товар дозволяє сформулювати закон попиту.

Þ
Закон попиту
Зростання ціни за інших незмінних умов призводить до зменшення обсягу попиту, і навпаки.

Нецінові детермінанти попиту:

· ціна даного товару;

· ціни товарів-замінників;

· ціни доповнюючих товарів;

· дохід споживачів;

· уподобання споживачів;

· очікування щодо змін на ринку;

· природні (зовнішні) умови споживання тощо.

Внаслідок впливу нецінових чинників попиту змінюється попит у цілому (або умови попиту). Не за кожним з них можна визначити кількісно міру впливу, але напрям змін – напевне. Графічно зміна попиту (умов попиту) зображується перенесенням кривої попиту праворуч (з D1 в D2 – в разі збільшення попиту) або ліворуч (з D2 в D1 – в разі його зменшення) (рис.4.2).

Передбачення напряму і величини коливань попиту відбувається за допомогою спеціального показника – еластичності як міри реагування.

Þ
Еластичність попиту
ступінь реакції споживачів на коливання однієї з детермінант попиту, найчастіше кількісно визначеної: ринкової ціни товару, доходу споживача, ціни на взаємопов’язаний товар тощо.

Þ
Коефіцієнт еластичності попиту за ціною (ЕDP)
показує, як зміниться обсяг попиту при зміні ціни товару на 1% і в загальному вигляді розраховується за формулою:

Оскільки обсяг попиту знаходиться в оберненій залежності від ціни, то коефіцієнт цінової еластичності – величина від’ємна. Як правило, увага звертається на абсолютне значення коефіцієнта. Розрізняють попит нееластичний (ЕDP<1), одиничної еластичності, (ЕDP=1) та еластичний DP>1). У разі абсолютної нееластичночті (ЕDP=0) лінія попиту розміщена паралельно осі ординат, у разі абсолютної еластичності вона паралельна осі абсцис.

Формула для обчислення ЕDP така:

Якщо процентні зміни обсягу попиту та ціни досить великі, тобто такі, що ведуть до істотного просування вздовж кривої попиту, наприклад від а до b (рис.4.1), то коефіцієнт ЕDP обчислюється за формулою дугової еластичності:

Цінова еластичність попиту впливає на обсяг загального виторгу від реалізації товару.

Сукупний виторг у будь-якій точці кривої попиту, наприклад, у т.А (рис4.3), можна визначити у вигляді площі прямокутника, утвореного перпендикулярами від даної точки до обох осей.

За умов різної еластичності попиту зміна ціни викликає відповідну реакцію покупців на зміну обсягу покупок і сукупного виторгу. Так, при зниженні ціни за еластичного попиту обсяг покупок різко зростає, зростає і сукупний виторг (рис.4.3а). При зниженні ціни за нееластичного попиту, обсяг покупок зростає дуже повільно, а сукупний виторг скорочується (рис.4.3в). за одиничної еластичності площі прямокутників однакові, оскільки зміни висот і основ компенсують одна одну (рис.4.3б).

!
Якщо попит нееластичний, то сукупний виторг продавця змінюється в тому ж напряму, що й ціна. За еластичного попиту напрями зміни цих величин протилежні.

Þ
Коефіцієнт перехресної еластичності попиту (EDXY)
Характеризує міру реакції обсягу попиту на один товар (Х) на зміну ціни іншого товару (Y). EDXY показує на скільки відсотків зміниться обсяг попиту на товар Х за зміни ціни товару Y на 1%.

Для незалежних товарів EDXY = 0, для замінників EDXY>0, для взаємодоповнюючих товарів EDXY <0.

Þ
Коефіцієнт еластичності попиту за доходом (ЕDІ)
Характеризує міру реакції обсягу попиту на товар за зміни величини доходу споживача. ЕDІ показує на скільки відсотків зміниться попит на товар за зміни доходу споживача на 1%.

Якщо ЕDІ > 0, товар вважається повноцінним; якщо ЕDІ < 0, товар вважається неповноцінним. Серед повноцінних товарів розрізняють товари першої необхідності (0 < ЕDІ < 1) та предмети розкоші (ЕDІ > 1).

 
 
  Пропозиція і закон пропозиції. Еластичність пропозиції

 

 

 
 
Пропозиція


Þ Кількість товару, яку виробник бажає та може запропонувати на продаж в деякий проміжок часу за певних умов.

 
 
Функція пропозиції

QS = f(P),

 

Графічним зображенням функції пропозиції є крива пропозиції (рис.4.4)

 

Þ
Обсяг пропозиції
Кількість товару, яку виробник пропонує

на продаж за кожним рівнем ціни в одиницю часу за певних умов.

Якщо збільшується ціна товару, то спостерігається зміщення вздовж лінії попиту (a→b), що відображає зростання обсягу пропозиції цього товару, і навпаки. Дослідження цієї залежності між ціною та обсягом пропозиції деякого товар дозволяє сформулювати закон попиту.

Þ
Закон пропозиції
Зростання ціни за інших незмінних умов призводить до збільшення обсягу пропозиції, і навпаки.

Нецінові детермінанти пропозиції:

· ціна альтернативних товарів (товарів, що можуть

вироблятися з тих самих ресурсів);

· ціна ресурсів;

· технологія виробництва товару;

· податки та дотації;

· стабільність законодавства та визначеність правового поля;

· кліматичні умови;

· очікування майбутніх економічних умов;

· психологічна мотивація тощо.

Внаслідок впливу нецінових чинників пропозиції змінюється пропозиція в цілому (або умови пропозиції). Графічно зміна пропозиції (умов пропозиції) зображується перенесенням кривої пропозиції праворуч (з S1 в S2 – в разі збільшення пропозиції) або ліворуч (з S2 в S1 – в разі її зменшення) (рис.4.5).

 

 

Þ
Еластичність пропозиції
ступінь реакції виробників на коливання однієї з детермінант пропозиції, найчастіше кількісно визначеної: ринкової ціни товару, цін на ресурси, умов виробництва та реалізації тощо.

 
 
Коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною


Þ показує, як зміниться обсяг пропозиції при зміні ціни товару на 1% і в загальному вигляді розраховується за формулою:

Розрізняють попит нееластичний (ЕSP<1), одиничної еластичності, (ЕSP =1) та еластичний SP>1). У разі абсолютної нееластичночті (ЕSP=0) лінія пропозиції розміщена паралельно осі ординат, у разі абсолютної еластичності вона паралельна осі абсцис.

Формула для обчислення ЕSP така:

 

Фактори, що впливають на пропозицію:

· мобільність товаровиробника, гнучкість і рівень

завантаженості виробничої потужності підприємства;

· характер технології, що застосовується;

· фактор часу. Пропозиція реагує на зміну ціни зазвичай з певним часовим лагом. Тому пропозиція тим еластичніша, чим більше часу має виробник для зміни обсягу виробництва.

Перехід від індивідуальної о галузевої (або ринкової) пропозиції може відбуватися шляхом горизонтального додавання (рис4.5) або через множення обсягу пропозиції товару найбільш типового продавця на загальну кількість продавців на ринку (табл.4.1)

0 q1 q2 q3 Q Q = q1 + q2 + q3 Рис.4.5 Індивідуальна та ринкова пропозиція

 

 

Таблиця 4.1

РИНКОВА ПРОПОЗИЦІЯ 100 ПРОДАВЦІВ

Ціна за одиницю, г.о. Обсяг індивідуальної пропозиції, шт Число продавців на ринку Обсяг ринкової пропозиції, шт.

Крива ринкової пропозиції характеризується більш високою еластичністю порівняно з індивідуальними функціями пропозиції.

 

 
 
Взаємодія попиту та пропозиції:ринкова рівновага.  


Взаємодія попиту і пропозиції визначає ринкову рівновагу. Ринкова рівновага– це стан ринку, за якого обсяги попиту та пропозиції збігаються. Криві попиту і пропозиції в точці кількісно-цінової рівноваги перетинаються (рис. 2.6).

Ціна рівноваги – це ринкова ціна (P*), за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування. Це ціна, яка задовольняє і продавців, і покупців, за цією ціною їхні інтереси співпадають. У точці рівноваги відсутні як дефіцит, так і надлишок товарів, отже, зникають чинники, які спричиняють зміну ціни.

Рівновага окремого ринку певного товару, називається частковою рівновагою. Її умовою є: QD=QS.

Ринок не завжди перебуває в стані рівноваги, але завжди існує тенденція до вирівнювання обсягів попиту і пропонування. Якщо ціна відхиляється вгору від рівноважної, з’являється надлишок товарів у продавців, загострення конкуренції змушує їх знижувати рівень ціни до рівноважного, а якщо ціна опустилась нижче за рівноважну, то виникає дефіцит товарів і, користуючись конкуренцією серед покупців, продавці піднімають ціну (рис. 2.7). Отже, зміна ціни повертає ринок до попередньої рівноваги. Точка рівноваги є стійкою, а коливання ціни відіграє роль механізму саморегулювання ринкової системи.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.012 с.)