ТОП 10:

Трансформації структуралізмуПошук структур філософією здійснюється в найрізноманітніших галузях культури мові, літературі, різних соціальних установках, в історії ідей, мис­тецтві, явищах масової культури, міфології тощо. Взагалі виявлення структур властиве всім галузям знання, оскільки наука, розкриваючи зв'язки та відно­шення, завжди має справу з певним системно-структурним утворенням, але в структуралізмі цей прийом виведений в основний метод. Наприклад, К. Леві-Стросс переконаний, що бінарність є принципом організації культури як такої, оскільки саме людське буття споконвіку суперечливе.

Філософ вважає, що первісні суспільства, на відміну від сучасних, збе­регли спосіб гармонійного поєднання суперечностей, які він називає над-раціоналізмом. Це, властиве міфу, поєднання раціонального та чуттєвого начал, за якого відбувається опосередкування суперечностей. Наприклад, об'єднуюча ланка між живим і мертвим постає в образі ворона — живої


Розділ 14 • Структуралізм

істоти, яка харчується мертвечиною. Несвідомі структури розуму, дані при­родою, бінарні Сучасній людині слід зрозуміти поверховість та обмеженість її раціоналізму, зрозуміти свою природу та відтворити втрачену гармонію протилежностей. Важливим підсумком його досліджень стало тлумачення міфу та мови як фундаментальних основ колективної свідомості, яка, на його думку, робить стійкими всі соціальні структури.

______________________________________________________________

Французький психоаналітик і філософ Ж. Лакан стверджує, що несві­доме належить науковому вивченню, а його хворобливі вияви — психоте­рапії, тому що «несвідоме структуроване як мова» та безпосередньо пов'язане з мовним виразом. Власне, в межах мови, яка утворює сферу символічного, зазвичай проходить життя людини. Поза нею — «реальне», до якого в людини немає безпосереднього виходу, й «уявне» — сфера нестійких суб'єктивних утворень.

Структуралізм як конкретний метод дослідження звертається до про­цесів діяльності, які опосередковуються спілкуванням їх учасників за до­помогою знакових систем, насамперед мови, а також первісними соціаль­ними та культурними структурами.

__________________________________________________________

Філософія структуралізму розвивається в руслі позитивізму, є його мод­ною модифікацією, в ній поставлено та вирішується низка цікавих проблем: виникнення та розвиток мови, міфолога, релігії, культури та їх впливи на со­ціальні структури; взаємозв'язки психічного та соціального, структури особис­тості та її самосвідомості, соціальної дії тощо.

Філософський структуралізм заявив про себе в конкретно-наукових дослідженнях. Він став, власне, науковим методом, який продуктивно засто­совують у лінгвістиці та деяких інших гуманітарних науках. За допомогою цього методу були досліджені системи родинних відношень, тотемізм, ритуали, міфи та інші явища життя первісних племен. Нові результати були одержані в літературознавстві, історії культури та інших галузях. Структу­ралізм розглядає важливе питання ментальних структур, які втілюють колективне, несвідоме та виявляють єдність мислення первісної та сучасної лю­дини. Це дуже важливо нині для пошуку широких узагальнень, універсалій і загальних схем розумової діяльності на основі виявлення глибинних струк­тур сучасної філософської думки, в якій спостерігається очевидний акцент на розгляді визначального впливу людського фактора.


ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

 

навчальний тренінг

Основні терміни і поняття

Структуралізм, лінгвістика, структурний аналіз, структурна антрополо-гія, надраціоналізм, бінарний, психотерапія, знакова система, редукціо-нізм, постструктуралізм.

Контрольні запитання і завдання

1. До якого напряму у філософії відноситься структуралізм?

2. У чому полягають основні принципи структуралізму?

3. Які головні причини виникнення філософії структуралізму?

4. У чому полягає специфіка та відмінність структуралізму від екзистенціа­лізму та персоналізму?

5. Яке місце займає мова в дослідженнях структуралістів?

6. Охарактеризуйте співвідношення структуралізму та культури в дослідженні соціальних взаємостосунків.

7. Визначте роль несвідомого в методології структуралістських підходів.

8. Що таке «знакова система» та яке її значення у вивченні соціальних і культурних структур ?

9. Визначте основні параметри, відмінності та тотожності між філософським і науково-конкретним структуралізмом.

10. Які перспективи розвитку філософського структуралізму?

Першоджерела

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — М., 1989.

2. Деррида Ж. О грамматологии. — М., 1997.

3. Леви-Стросс К. Структуральная антропология. — М., 1998.

4. Соссюр Ф. Заметки об общей лингвистике. — М., 1990.

5. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. — СПб., 2003.

 

 


Розділ 14. Структуралізм

Рекомендована література

1. Грецкий М.Н. Французький структурализм. — М., 1971.

2. Ленк Х. Интерпретация реальности. — СПб., 1998.

3. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. — М., 1994.

4. Структурализм: «за» и «против». — М., 1975.

 

 


ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

 

Розділ 15.

Філософія Росії

15.1. Філософські ідеї у світогляді «слов'янофілів» і «західників».

15.2. Російська релігійна філософія.

15.3. Філософія російського інтуїтивізму.

 

 


Розділ 15 • Філософія Росії

«Я зовсім не прибічник безумовної свободи, але вважаю, що між такою свободою та безумовним понево­ленням має бути щось проміжне, саме свобода, обумовлена щирим підкоренням тому, що святе та за­конне».

В. СоловйовПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.248.103 (0.004 с.)