ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Незалежний дієприкметниковий комплекс(Absolute Participle Construction)

Якщо в англійському реченні у дієприкметниковому звороті (комплексі) перед дієприкметником стоїть іменник чи займенник у називному відмінку, то такий зво­рот називається незалежним. При цьому іменник (займенник) виступає в ролі підмета, а дієприкметник – присудка. Незалежний дієприкметниковий зворот виокремлюється комами. Незалежний дієприкметниковий зворот перекладається українською мовою підрядним обставинним реченням зі сполучниками оскільки, після того, як; коли, якщо та ін. Якщо незалежний дієприкметниковий зворот стоїть у кінці речення, то українською мовою його перекладають як складносурядне речен­ня зі сполучниками при цьому, а, і, але. My friend suffering from a severe pain, I called in a doctor. – Оскільки мій приятель страждав від сильного болю, я викликав лікаря. The doctor palpated the patient's gum, the pain becoming severe. –Лікар пальпував ясна хворого, при цьому біль посилювався.

Дієприкметник може бути простим, недоконаного виду або перфектним. Від цього залежить його переклад українською мовою: The doctor having performed the operation, the patient's condition began to improve. – Після того, як лікар зробив операцію,стан хворого покращав. The operation having been performed,the patient's condition began to improve. – Після того, як було зроблено операцію, стан хворого покращав.

Дієприкметник від дієслова to be (being, having been) можна опускати: The work being done, they went home.The work done, they went home. Після того, як роботу було закінчено, вони пішли додому.

Слова there, one, if у складі незалежного дієприкметникового звороту мо­жуть виступати у ролі підмета: There being no high temperature, the patient felt better. –Оскільки не було високої температури, хворий почувався краще.

Об’єктний дієприкметниковий комплекс

(Objective Participle Construction)

Цей дієприкметниковий комплекс|дієприкметниковий||зворот,оберт| вживається після|потім| групи “підмет-присудок”, де присудок виражений|виказувати,висловлювати| дієсловом, що означає сприймання за допомогою органів чуттів: to feel – відчувати; to hear – слухати; to see – бачити; to watch – спостерігати, бачити; to want – хотіти:

Таблиця25.

NOUN (Common Case) or PRONOUN (Objective Case)   PARTICIPLE
Doctor(s)   me   Participle I (Active):
  Student(s)   him her it us you them   Ving (working, writing)   Participle I (Passive): being + V3 (being worked, being written)   Participle II (Passive): V3 (worked, written)

The Objective Participle Construction перекладається підрядним реченням зі сполучником “як”: I saw them walking along the street. – Я бачив, як вони йшли по вулиці.

 

ГЕРУНДІЙ

(GERUND)

Герундій – це безособова форма дієслова, що має властивості дієслова й іменника. У функції іменника герундій може виконувати в реченні функції підмета, додатка, означення й обставини. У функції дієслова герундій може мати в постпозиції прямий додаток і визначатися прислівником, мати перфектну форму, категорію стана, а також виражати дію як процес. Герундій утворюється від основи дієслова шляхом додавання суфікса -ing. Examining is necessary. – Огляд обов’язковий. The necessary part of the examination is listening the heart. – Необхідна частина огляду – це прослуховування серця. They support her idea of observing the stomach. – Вони підтримують її ідею щодо обстеження шлунку. After giving injection the nurse left the ward. – Зробивши ін’єкцію, медсестра вийшла з палати (Після того як ін’єкція була зроблена, медсестра вийшла з палати). It is impossible to make a diagnosis without palpating the abdominal parts. – Неможливо встановити діагноз без пальпації (не обстеживши відповідним чином) органи черевної порожнини.

Форми герундія

Форми герундія збігаються з формами Participle I, однак це різні форми дієслова, що відрізняються й за значенням, і за синтаксичними функціями.

Таблиця26.

Form Active Passive
Indefinite Ving (working, writing) being + V3 (being worked, being written)
Perfect having + V3 (having worked, having written) having + been + V3 (having been worked, having been written)

Her bad condition prevented her from attending the lecture in Pharmacology. – Її погане самопочуття завадило відвідати лекцію з фармакології. On having examined the patient the physician made the diagnosis of pneumonia. – Після того, як лікар обстежив хворого, він встановив діагноз – пневмонія. He wants being treatedat this hospital. – Він хоче, щоб його лікували в цій лікарні.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.003 с.)