ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вказівні займенники (Demonstrative Pronouns)Таблиця 6.

Однина Множина
this – цей, ця, це that – той, та, те these – ці those – ті

До вказівних займенників також належать suchі so.

У загальному випадку займенник thisуказує на більшу набли­женість відповідного предмета до мовця, ніж займенник that,щовідповідає смисловому розходженню між словами “цей” і“той”. Take this book and I'll take that one. – Візьміть цю книгу, а я візьму ту. Займенник that вказує на особу, поняття, подію, предмет віддалені в часі або в просторі. Займенник thatможе використовуватися як слово-замінник, щоб уникнути повторення того самого іменника (з означеним артиклем): The climate here is like that of France. – Цей клімат схожий та клімат Франції. Do not be one of those who can do anything. – Не будьте одним з тих, хто вміє робити все.

Питальні займенники (Interrogative Pronouns)

До питальних займенників належать: who, whom – хто, кого, кому; whose – чий; which – який, котрий; what – що, який; when – коли; where – де, куди; why – чому; how – як.

Займенник whoвиступає у функції іменника, займенник whom – це об'єктна форма займенника who, що використовується переваж­но в письмовому мовленні. У сучасній англійській мові спостері­гається тенденція до вживання єдиної форми займенника who у будь-якій позиції.

Займенники what, whichі whoseуживаються як у ролі іменни­ка, так і в ролі прикметника й займенника. Займенники when, where, whyі howвикористовуються як прислівники. Якщо займенник who або what є підметом, то він узгоджується з дієсловом в однині: What is it? – Що це? What is he? – Хто він за професією? Who has just came? – Хто щойно прийшов? But what are they? – Але що вони за люди?

Якщо займенник who або what ставить запитання до додатка, то дієслово має форму однини або множини залежно від числа підмета: Who were his friends? – Mark and John. – Хто були його друзями? – Марк і Джон. What responsibilities and obligations do you suggest during the first year? – За що я відповідатиму та які обов’язки матиму протягом першого року роботи?

Як питальні займенники-прикметники уживаються which і what. Займеннику whichнадається перевага, якщо мовець припус­кає вибір з обмеженої кількості можливостей, займенник whatвжи­вається в ситуації необмеженого вибору: I’m nearly out of petrol. – Which grade do you need? – Бензин у мене майже закінчився. – Який бензин вам потрібен? What/which measures are effective to prevent the development of infectious diseases? – Які заходи є ефективними для попередження інфекційних хвороб?

 

Відносні займенники (Relative Pronouns).

Відносні займенники вводять означальні підрядні речення. Як відносні займенники в англійській мові використовуються питальні займенники, а також займенник that.

До відносних займенників належать: who– хто, що; whose– чий; which– який, котрий; what– що, який, котрий; when– коли; where– де, куди; why– чому; how– як.

Відносний займенник whoможе стосуватися тільки людей, зай­менник which– тільки неживих об'єктів і тварин. Займенник thatможе стосуватися як тих, так й інших. Займенник which,на відміну від інших відносних займенників, може стосуватися не одного іменника, а цілого речення.

 

ПРИКМЕТНИК

(ADJECTIVE)

Прикметник – це повнозначна частина мови, що позначає оз­наку предмета. За значенням прикметники бувають якісними (large – великий, small – маленький, heavy – важкий, brave – хоробрий) і віднос ними (wooden – дерев'яний, central – центральний) тощо.

В англійській мові, як і в українській, прикметники утворюють два ступені порівняння: вищий (deeper – глибший, more interest­ing – цікавіший) і найвищий (the biggest – найбільший, the most interesting – найцікавіший). При цьому необхідно пам'ятати, що відносні прикметники не мають ступенів порівняння й не сполучаються із прислівником very (дуже).

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.10 (0.007 с.)