ТОП 10:

Тема 9. Технічна регламентації у галузі охорони земель9.1. Сучасний стан нормування у галузі охорони земель в Україні.

9.2. Проблематика створення системи галузевої стандартизації спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

9.3. Перспективи технічної регламентації у сфері земельних відносин.

9.4. Визначення нормативів граничних параметрів деградованих земель.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЮ

(послідовність проведення занять та погодинне їх розбиття)

 

Найменування тем модуля Кількість годин
Всього лекц. семін. практ. сам.
Реалізація земельної політики щодо використання та охорони земель    
Наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування    
Прогнозування, планування і організація раціонального використання та охорони земель на національному, державному та локальному рівнях    
Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель    
Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення    
Удосконалення структури і розміщення земельних угідь, посівних площ, систем сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін    
Розробка та здійснення заходів для збереження природних ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивація порушених земель і землювання малопродуктивних земель    
Класифікація обмежень і обтяжень у використанні та охороні земель, а також порядок їх встановлення    
Технічна регламентації у галузі охорони земель    
  Всього

 


ОПИС СЕМІНАРСЬКОЇ, ПРАКТИЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

В рамках навчального модуля не передбачається індивідуальної роботи.

Семінарські заняття плануються після тем 1, 2 та 9, практичні заняття плануються після тем 4, 5, 6 та 7, на самостійну роботу відводиться час після вивчення тем 3 та 8.

 

Семінарські заняття

Тема 1. (2 години) Передумови раціонального використання земель різного призначення.

Тема 2. (2 години) Теоретико-методологічні підходи до зонування земель.

Тема 9. (1 година). Галузева стандартизація у галузі охорони земель.

 

Практичні заняття

Тема 4. (1 година) Визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земельної ділянки.

Тема 5. (1 година) Визначення складу протиерозійних заходів та контурна організація території.

Тема 6. (2 години) Проектування оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозміні.

Тема 7. (2 години) Методичні засади проектування екомережі.

 

Самостійна робота

Тема 3. (2 години). Прогнозування використання земель на національному та регіональному рівнях.

Тема 8. (2 години). Класифікація обмежень і обтяжень у використанні земель.

 


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

Контроль знань в рамках навчального модуля буде проводитися усним опитуванням за переліком питань, наведених нижче.

1. Що означає раціональне землекористування?

2. Що таке охорона земельних угідь?

3. Які основні заходи передбачають раціональне використання і охорона земель?

4. Що являє собою земля як природний ресурс і засіб виробництва в сільському господарстві?

5. Що включає єдиний земельний фонд країни?

6. Як розподіляються земельні фонди України за користувачами і за видами господарського користування?

7. Як впливають природні умови зон України на склад сільськогосподарських угідь?

8. Як розподіляються в Україні сільськогосподарські угіддя за родючістю і видами грунтів?

9. Які є основні причини деградації грунтів?

10. Які є основні фактори забруднення земельних угідь у сільському

господарстві?

11. Які є масштаби розвитку меліорації в Україні?

12. Які є небажані побічні наслідки меліорації в сільському господарстві?

13. Як практично позначається на сільському господарстві ерозія грунтів?

14. Як позначається на сільському господарстві забруднення грунтів

промисловими відходами і викидами?

15. Що відноситься до заходів по поліпшенню використання та охорони земельних угідь у сільському господарстві?

16. Що таке рекультивація земель і з яких етапів вона складається?

17. Якими е основні напрями використання порушених земель після проведення рекультиваційних робіт?

18. Що включає народногосподарський результат рекультивації порушених земель?

19. Чим визначається середньозахисний результат рекультивації земель?

20. Що включають виробничий та соціально-економічний результати рекультивації земель?

21. Які дві групи питань передбачають раціональне використання і охорону земельних ресурсів?

22. Що таке грунт?

23. Що таке трансформація земельних фондів?

24. Які є відмінності в структурі сільськогосподарських угідь природно-економічних зон України?

25. Як розподіляється посівна площа щодо використання продукції за продовольчим і фуражним напрямом?

26. Як впливає на забрудненість сільськогосподарських угідь застосування різних видів отрутохімікатів?

27. Які є біологічні способи боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин і тварин?

28. Які є побічні наслідки застосування пестицидів у сільському господарстві?

29. Шо таке транспортне забруднення грунту?

30. Назвіть економічно доцільні протиерозійні заходи?

31. Що стримує поширення передових методів рекультивації порушених земель?

 

ЛІТЕРАТУРА

1 Аграрне право України: Підручник / за ред.. О.О. Погрібного. – Істина, 2007. – 448с.

2 Агролесомелиорация и плодородие почв / Е.С. Павловский, Ю.И. Васильєв, К.И. Зайченко и др. – М.: Агропромиздат, 1991 – 288 с.

3 адаптація до європейських вимог // Землеустрій і кадастр. – 2010. – № 3. – С.3-9.

4 Актуальные вопросы эрозиоведения / Под ред. А.Н. Каштанова, М.Н. Заславского – М.: Колос, 1984. – 224с.

5 Аналітична база даних грунтів Європи // www.un.org.

6 Барвінський А.В. Захист орних земель від деградації // Землеустрій і кадастр. – 2006. – № 1. – С. 50 - 57.

7 Броудж Д., Лоренс P, Г Фрейзера, Райнер Д. - 2004. - Улучшенные входы для предсказания потенциала эрозии почвы регионального масштаба для Квинсленда // Слушания 13-ая Международная Конференция Организации Сохранения Почвы // http://europa.eu

8 Булигін С.Ю. Стан і перспективи протиерозійного захисту ґрунтового покриву України //Агрохімія і ґрунтознавство. –1998. Спеціальний випуск. – Ч. 3. – С. З – 5.

9 Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів. – К.: Урожай, 2005. – 300с.

10 Булигін С.Ю., Барвінський А.В., А.О. Ачасова, А.Б. Ачасов Оцінка і прогноз якості земель: Навч.посібник/Харк.нац.аграр.ун–т. – Х., 2008. – 237с.

11 Булигін С.Ю., Бураков В.І., Котова М.М., Новак Б.І., Ачасова А.Б., Барвінський А.В. Проектування ґрунтозахисних та меліоративних заходів в агроландшафтах. – К.: Національний аграрний університет, 2004. – 114с.

12 Булыгин С.Ю. Агроландшафты и почвенно–зрозионное районирование Украины // Почвоведение. – 1998. – № 4. –С. 474–482.

13 Бюджетний кодекс України від 21.06.2001р.

14 Ванин Д. Е. и др. Экономические основы оценки эффективности почвозащитных мер / Всесоюз. акад. с.–х. наук им. В. И. Ленина. – М.: Аграпромиздат, 1987. – 152 с.;

15 Веклич О.О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні. – К.: Український інститут дослідження навколишнього середовища і ресурсів, 2003. – 88с.

16 Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: Перун, 2001. – 1426с.

17 Вергунова І.М. Математичні моделі поверхневого забруднення у грунтах: Навчальний посібник. – К.:ННЦ «ІАЕ», 2008. – 148 с.

18 Водний кодекс України від 06.06.1995р

19 Действия Европейского союза. Резюме законодательства // http://europa.eu

20 Державна земельна політика в Україні: (робочі матеріали) Круглий стіл "Стан і стратегія сучасної земельної політики в країні" / Центр Разумкова. – К.: 21 травня 2009р.

21 Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: навчальний посібник, – К.Профі, 2007. – 624с;

22 Джос А.М., Мілехін П.О. Еколого–ландшафтне обґрунтування раціонального скорочення ріллі в агроландшафтах // Землевпорядний вісник. – 2000. – С. 21–23.

23 Директива Европейского парламента от 21.04.2004 по экологической ответственности относительно предотвращения и исправления экологического повреждения // www.eulis.org

24 Добряк Д.С., Бамбіндра Д.І. Еколого–економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах. – К.: Урожай, 2006. – 334с. (стор. 38–39)

25 Добряк Д.С., Вітвіцька В.М.Концептуальні засади розвитку меодології ресурсної грошової оцінки земельних ділянок як важливої складової чинників удосконалення ринкових земельних відносин на регіональному рівні // Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 1. – С. 41 -51.

26 Добряк Д.С., Мартин А.Г. Напрями вдосконалення нормативно-правової бази регулювання земельних відносин // Землеустрій і кадастр. - № 4. – 2009. – С. 5-10.

27 Добряк Д.С., Мартин А.Г., Вітвицька В.М. Концептуальні засади формування та функціонування ринкових земельних відносин у сільському господарстві // Землеустрій і кадастр. - № 1. – 2008. С. 5-15.

28 Добряк Д.С., Мартин А.Г., Євсюков Т.О. Управління земельними ресурсами:

29 Добряк Д.С., Мартин А.Г.,Методичні засади економічної оцінки сільськогосподарських угідь // Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 3. – С. 3 - 8.

30 Добряк Д.С., Черпіцький О.З., Мартин А.Г. Теоретико-методологічні засади формування обмежень і обтяжень у сільськогосподарському землекористуванні // Землеустрій і кадастр. - № 1. – 2009. – С. 5-12.

31 Ерозія грунтів Європи. Оцінка ризиків // www.pesera.jrc.it.

32 Євсюков Т.О., Мартин А.Г. Концептуальні засади безпечного землекористування // Землеустрій і кадастр. - № 1. – 2010. – С. 26-29.

33 Загальні критерії визначення області ризику ерозії грунтів в Європі // www.europa.eu.int

34 Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19.06.2003 № 963–IV // офіційний сайт ВРУ

35 Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003 № 858–IV // офіційний сайт ВРУ

36 Закон України "Про оренду землі" вiд 17.11.1998р. № 46 // оф веб-сайт ВРУ

37 Закон України "Про охорону земель" від 19.06.2003 № 962–IV // офіційний сайт ВРУ

38 Закон України "Про охорону навколишнього середовища" від 21.06.1991 №1264-ХІІ // офіційний сайт ВРУ

39 Закон України "Про оцінку земель" від 11.12.2003 № 1378–IV // офіційний сайт ВРУ

40 Закон України "Про плату за землю" від 19.09.1996 № 2535-ХІІ // офіційний сайт ВРУ

41 Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 № 2456-ХІІ

42 Заславский М.Н. Эрозиоведение. – М.: Высшая школа, 1983. – 320 с.

43 Заславский М.Н. Эрозия почв. – М.: Мысль, 1979. – 245 с.

44 Захист ґрунтів від ерозії / В.А. Джамаль, М.М. Шелякін та ін. – К.; Урожай 1986. – 240 с.

45 Земельне право / Семчик В., Андрейцев В., Кулинич П., Шемшученко Ю. та ін. – Київ, 2001.

46 Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768–ІІІ // офіційний сайт ВРУ

47 Казьмір П.Г. Протиерозійна організація території сівозмін: Навч. посібник.- Львів: ЛДАУ, 2006. - 141 с.

48 Канаш О.П. Екологічні погляди на певні економічні проблеми землекористування // Землеустрій і кадастр. – 2006. – №2. – С.15–17.

49 Канаш О.П. Принципи класифікації земель як основи раціонального використання земельних ресурсів // Вісник аграрної науки, 2002, № 3. – С. 63-66.

50 Канаш О.П., Мартин А.Г. Принципові аспекти визначення оптимальних співвідношень земельних угідь // Землеустрій і кадастр. - № 1. – 2009. – С. 18-25.

51 Канаш О.П., Мартин А.Г. Щодо питання про підготовку фахівців у галузі охорони земель // Землеустрій і кадастр. - № 2. – 2009. – С. 69-72.

52 Канаш О.П., Осипчук СО., Кривов В.М. Про нові підходи до ерозійного районування України // Шляхи раціонального використання земельних ресурсів України. – Чабани: Інститут землеробства УААН, 1995.–С. 55.

53 Каштанов А.Н., Заславський М.Н. Почвоохранные земледелие. – М.: Россельхозиздат, 1984. – 464с.

54 Кілочко В.М. Земельна реформа і необхідність консолідації земель у сільському господарстві // Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 2. – С. 18 - 21.

55 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.2001р.

56 Кожушко Л.Ф. Швець Д.Ф. Удосконалення протиерозійних систем: Монографія. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 127с.

57 Козменко А.С. Основы противоэрозионной мелиорации. – М.: Сельхозгиз, 1954.–422 с.

58 Конституція України від 28 червня 2006 № 254/96-ВР // офіційний сайт ВРУ

59 Концепція охорони грунтів від ерозії в Україні // Українська Академія Аграрних Наук // Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”. – Харків 2008 // http://issar.kharkov.ua;

60 Копистянський М.М. Протиерозійні гідротехнічні споруди. К.: Урожай, 1983. – 136с.

61 Корчинська О.А. Родючість грунтів: соціально-економічна та екологічна сутність: монографія / Корчинська О.А. - К.: ННЦ ІАЕ 2008. - 238с.

62 Краев В.Ф., Осипчук С.А. Об условиях развития зрозионньїх процессов на Украине в четвертичном периоде // Физическая география и геоморфология. – 1989.–Вып. 36.– С. 94–97.

63 Кривов В.М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів. – К.: Урожай, 2006. – 304 с.

64 Кривов В.М. Проблеми управління земельними ресурсами та шляхи його удосконалення // Матеріали круглого столу на тему «Управління земельними ресурсами в контексті стратегії сталого розвитку». – К. – 2005. – 338 с.

65 Кривов В.М., Мартин А.Г. Сучасні організаційно – правові проблеми охорони земель і ґрунтів України // Землеустрій і кадастр. – 2007. – №3. – С. 44–48.

66 Кривов В.М., Тихенко Р.В. Еколого–економічні аспекти оптимізації структури земельних угідь сучасних агроландшафтів та формування екологічної мережі в ринкових умовах // Матеріали круглого столу на тему «Управління земельними ресурсами в контексті стратегії сталого розвитку». – К. – 2005. – 338 с.

67 Кузнецов М.С. Противоэрозионная стойкость почв. М., 1981, 135 с.

68 Кузнецов М.С., Глазунов Г.Н. Эрозия и охрана почв: Учебник. – М.: Изд–во МГУ, 1996. – 335.

69 Кузнєцов М.С., Григорьев В.Я., Хан К.Ю. Ирригационная эрозия почв и ее предупреждение при поливах дождеванием. М., 1990,64 с.

70 Кулініч В.В. Земельні ресурси України: необхідність еколого-економічної оптимізації використання // Землеустрій і кадастр. – 2005. – № 3. – С. 20 - 22.

71 Леонець В.О. Екологічні наслідки сучасної деградації природних і антропогенних ландшафтів та основні напрямки їх охорони // Землевпорядний вісник. – 1998. – № 3. – С. 37 - 41.

72 Леонець В.О. Методичні особливості розробки проектів землеустрою щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель // Землеустрій і кадастр. – 2007. – № 2. – С. 27 - 31.

73 Леонець В.О. Сучасні проблеми землевпорядкування та охорони земель // Землевпорядний вісник. – 2001. – № 1. – С. 41 - 45.

74 Лист Держкрмзему України із земельних ресурсів від 9 січня 2009 року № 14–22–6/87

75 Лісівництво та захист лісорозведення. Під ред. С.С. П’ятницького. – К.: Урожай 1971. – 296 с.

76 Лісовий кодекс України від 21.01.1994р.

77 Максаковский В.П. Пути решения глобальной продовольственной проблемы. Очерк из готовящегося нового издания книги "Географическая картина мира". Интернет версия // www.lib.ru.

78 Мартин А. Економічне регулювання земельних відносин: як виправити недоліки? // Землевпорядний вісник. - № 6 – 2009. – С. 22-29 (0,73 д.а.).

79 Мартин А. Перспективи технічної регламентації у сфері земельних відносин // Землевпорядний вісник. - № 10 – 2009. – С. 18-23.

80 Мартин А. Управління земельними ресурсами: пріоритетні завдання на сучасному етапі реформ // Землевпорядний вісник. - № 2. – 2008. – С. 30-36.

81 Мартин А. Ціноутворення у галузі землеустрою та оцінки земель: проблеми та способи їх вирішення // Землевпорядний вісник. - № 6. – 2008. – С. 38-43.

82 Мартин А., Дорош Й., Флекей З. Зміст вищої освіти у галузі землеустрою: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення // Землевпорядний вісник. - № 5 – 2009. – С. 32-36.

83 Мартин А., Кошель А. Страхування земельних ділянок як спосіб захисту майнових інтересів власників землі // Землевпорядний вісник. - № 2. – 2009. – С. 27-31.

84 Мартин А., Краснолуцький О., Кошель А. Визначення збитків унаслідок непроведення рекультивації земель // Землевпорядний вісник. - № 4. – 2008. – С. 46-50.

85 Мартин А., Чумаченко О. Оцінка впливу деградаційних процесів на вартість орних земель // Землевпорядний вісник. - № 1 – 2010. – С. 4-7.

86 Мартин А.Г. Актуальні задачі управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20 травня 2008р.:у 3 ч. / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України — К. : РВПС України НАН України, 2008. – C. 35-37.

87 Мартин А.Г. Деякі підходи до еколого-економічного удосконалення структури земельних угідь // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2003. – Вип. 68. – С. 230-233.

88 Мартин А.Г. До питання про оцінку втрат внаслідок використання деградованих та малопродуктивних земель // Землевпорядкування. – 2003. – № 3 (11). – С. 45-51.

89 Мартин А.Г. Євсюков Т.О. Стан земельних відносин як стримуючий фактор розвитку продуктивних сил України // Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Київ, 20 березня 2009 р.: У 3-х частинах / РВПС України НАН України. - К.: РВПС України НАН України, 2009. Ч.3 – С. 289-292.

90 Мартин А.Г. Земельний аукціон як механізм відчуження земельних ділянок // Землеустрій і кадастр. - № 1. – 2010. – С. 43-47.

91 Мартин А.Г. Оптимальність землекористування: сучасне розуміння та шляхи досягнення // Землевпорядна освіта, наука та виробництво: сьогодення та перспективи очима молодих вчених: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 лютого 2003 р.) – К.: ТОВ "ЦЗРУ", 2003. – С. 85-92

92 Мартин А.Г. Основні підходи до застосування інформаційних технологій при оптимізації використання земель // Теорія і методи оцінювання, оптимізації використання та відтворення земельних ресурсів: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 11-14 листопада 2002 р.). НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Дорогунцов С.І. (відповідальний редактор), Бистряков І.К., Новоторов О.С. та ін. – Київ: РВПС України НАН України, 2002. – Ч.2. – С. 52-56.

93 Мартин А.Г. Правове регулювання ринку земель в України: проблеми та шляхи їх розв’язання // Землеустрій і кадастр. - № 4. – 2008. - С. 42-48. (0,43 д.а.)

94 Мартин А.Г. Принципи еколого-економічної оптимізації структури землекористування на основі методів математичного моделювання // Стан земельних ресурсів в Україні: проблеми та шляхи вирішення. Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. – С. 101-103.

95 Мартин А.Г. Сучасна класифікація земельних ділянок за цільовим призначенням // Землеустрій і кадастр. - № 2. – 2008. - С. 12-36.

96 Мартин А.Г. Управління земельними ресурсами: пріоритетні завдання на сучасному етапі реформ // Земельне право України. - № 11/09. – 2009. – С. 9-16.

97 Мартин А.Г., Євсюков Т.О. Науково-методичні засади організації територій земель історико-культурного призначення // Землеустрій і кадастр. - № 3. – 2009. – С. 45-52.

98 Мартин А.Г., Євсюков Т.О. Особливо цінні землі: сучасні проблеми визначення та охорони // Землеустрій і кадастр. - № 2. – 2009. – С. 39-43.

99 Мартин А.Г., Євсюков Т.О. Сучасний стан та пропозиції щодо нормування у галузі охорони земель в Україні // Землеустрій і кадастр. - № 1. – 2008. - С. 21-27.

100 Мартин А.Г., Канаш О.П., Євсюков Т.О. Підходи до визначення нормативів граничних параметрів деградованих земель // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 3. – С. 65-72.

101 Мартин А.Г., Канаш О.П., Покидько І.В. Проблеми землевпорядного забезпечення формування водоохоронних зон // Землеустрій і кадастр. - № 3. – 2009. – С. 17-28.

102 Мартин А.Г., Канаш О.П., Покидько І.В. Проблеми землевпорядного забезпечення формування водоохоронних зон // Землеустрій і кадастр. – № 3. – 2009. – С. 17-28.

103 Мартин А.Г., Колесник В.І. Проблеми створення галузевої системи стандартизації у сферах землеустрою, охорони та оцінки земель // Землеустрій і кадастр. - № 4. – 2009. – С. 12-22.

104 Мартин А.Г., Краснолуцький О.В. Консолідація земель сільськогосподарського призначення в Україні: механізм здійснення // Землевпорядний вісник. − 2011. 5. - С. 30-35.

105 Мартин А.Г., Шиянов О.Ю. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при погіршенні якості земель сільськогосподарського призначення // Землеустрій і кадастр. - № 4. – 2009. – С. 82-89.

106 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "управління використанням та охороною земельних ресурсів на засадах сталого землекористування та євроінтеграційних процесів України" ( 30-31 жовтня 2008 р.; м.Київ) / Національний аграрний ун-т / – К.: Знання, 2008.

107 Матеріали науково-практичної конференції "Земельна реформа в Україні. Сучасний стан та перспективи подальшого удосконалення земельних відносин" (10-13 квітня 2001 р.; м.Київ) / УААН; Інститут землеустрою УААН; Національний аграрний ун-т / А.С. Даниленко (ред.). – К.: Знання, 2001. – 110 с.

108 Методика упорядкування водоохоронних зон річок України / Державний комітет України по водному господарству ; Український НДІ водогосподарсько-екологічних проблем (УНДІВЕП) / А.В. Яцик (розроб.). – К.: Оріяни, 2004. – 125 с.

109 Методические рекомендации по определению ущерба //Эколого–экономическая оценка ущерба от эрозии почв. // ВАСХНИЛ. – В.: Агропромиздат, 1984. – 110 с.;

110 Методические рекомендации по организации стационарных иследований почвозищитных систем контурно – мелиоративного земледелия. А.Н. Каштанов, Г.И. Швебс и др.М.: ВАСХНИЛ, 1985, 28с.

111 Методические рекомендации по разработке почвозащитной системы земледелия с контурно – мелиоративной организацией територии /контурно – мелиоративное земледелие/ А.Г. Тарарико, Л.Я. Новаковський, Д.С. Добряк и др. К.: ВАСХНИЛ, 1989, 239с.

112 Микієвич М., Андрусевич Н., Будякова Т.Європейське право навколишнього середовища, с.231. Микієвич М., Андрусевич Н., Будякова Т. Європейське право навколишнього середовища. – Навчальний посібник, Львів, 2004, с.12, 52.;

113 Мольчак Я.О., Мельнійчук М.М., Андрощук І.В., Заремба В.М. Деградація грунтів та шляхи підвищення їх родючості. – Л.: 1998. – 392с.

114 Наказ Держкомзему України “Про Порядок консервації земель”: Наказ від 17.10.2002 № 175 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 8. – Ст. 323.

115 Наказ Держкомзему України "Про Методичні рекомендації щодо здійснення ерозійного районування (зонування) земель" від 28.12.2004.

116 Наказ Держкомзему України “Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів” від 06.10.2003 № 245 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 45. – Ст. 2369.

117 Наказ Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук "Про внесення доповненьмдо Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів", від 27 листопада 1995р. №76/230/325/150

118 Охорона ґрунтів: Підручник: М.К.Шикула, О.Ф.Ігнатенко, Л.Р.Петренко, М.В.Капштик. – 2–ге видання., випр. – К.: Знання, 2004, – 398с.

119 Пабат І.А. Ґрунтозахисна система землеробства. – К.: Урожай, 1992. – 157с.

120 Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

121 Покидько І.В. Формування пляжної зони при проектуванні водоохоронних обмежень у використанні земель // Землевпорядний вісник: Науково-виробничий журнал. - 2011. - № 5. - С. 36-40

122 Пономарь В.С., Колот З.И. и др. Инженерно–геологические условия УССР (в 6–ти томах). –1972. (Український територіальний геологічний фонд).

123 Противоэрозионная организация територии / Л.Я. Новаковський, Д.С.Добряк, А.И. Сизоненко и др.; Под ред. Л.Я. Новаковского. – К.: Урожай, 1990. – 128с.

124 Районирование территории СССР по основньїм факторам эрозии / Под. ред. Д.Л.Арманда. –М.: Наука, 1965.–234 с.

125 Розробка загальнодержавної програми використання та охорони земель: Звіт про науково–дослідну роботу(заключний) / Інститут землеустрою УААН. – К., 2004 р. –106с.

126 Розробка територіально-інформаційної бази для оптимізації структури сільськогосподарських угідь як одного з основних чинників переходу від затратного до ресурсо- та енергозберігаючого господарювання: Звіт про НДР (заключний) / Інститут землеустрою УААН. – № ДР 0197U016540. – К., 1999. – 96 с.

127 Розумний І.А. Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських угідь та проблеми організації екологобезпечного землекористування: Дис... д-ра екон. наук: 08.08.02 / УААН; Інститут землеустрою. – К., 1996. – 294 с.

128 Сазонов И.Н., Штофель М.А., Пилипенко А.И. Система мероприятий против эрозии почв. – К.: Вища школа. Головное изд – во, 1984. – 248с.

129 Світличний О.О., Чорний С.Г. Основи ерозієзнавства: Підручник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. – 266 с.

130 СоболевС.С. Развитие эрозионных процессов на территории Европейской части СССР и борьба с ними. –М–Л.: Изд–во АН СССР 1948. – Т. 1. – 307 с.

131 Схема природно-сельськохозяйственного районирования УССР м-ба 1:1500000. – К.: Укрземпроект, 1985.

132 Тарарико А.Г. Агроекологические основы почвозащитного земледелия. – К.: Урожай , 1990. – 184с.

133 Тарарико А.Г., Вергунов В.А. Почвозащитная контурно – мелиоративная система земледелия. – К.: УкрИНИТЭИ, 1992. – 72с.

134 Третяк А.М. Землевпорядне проектування. Теоретичні основи і територіальний землеустрій. Навчальний посібник. – К.: Вища освіта, 2006, – 528с. (стор. 3);

135 Холупяк К.Л. Эродированные почвы в Украинской ССР и пути повышения их плодородия // Пути повышения плодородия почв. – К.: Урожай, 1969. –С 21 –27

136 Чепков Б.М., Канаш А.П., Носко Б.С. и др. Природно-сельскохозяйственное районирование Украинской ССР // Сб. Агрохимия и почвоведение. – К.: “Урожай”. – 1985. – Вып. 48. – С. 51-58.

137 Эрозия почв / Перевод с англ. и предисловие М.Ф. Пушкарева. М.: Колос, 1984, 417 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.59.154 (0.025 с.)