ТОП 10:

Проблематика створення системи галузевої стандартизації спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів 

Земельне законодавство передбачає застосування процедур стандартизації та нормування у таких галузях як землеустрій, охорона та оцінка земель. Зокрема, відповідно до статей 23 та 24 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV, нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою встановлюють порядок організації, державні стандарти, норми і правила виконання робіт із землеустрою, їх склад і зміст. Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами землеустрою. Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою встановлюють комплекс якісних та кількісних показників, параметрів, що регламентують розробку і реалізацію документації із землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов.

Відповідно до статей 28 та 29 Закону України «Про охорону земель» від 19.06.2003 № 962-IV, стандартизація і нормування в галузі охорони земель полягають у забезпеченні екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом визначення вимог щодо якості земель, родючості ґрунтів і допустимого антропогенного навантаження та господарського освоєння земель. До нормативних документів із стандартизації в галузі охорони земель належать:

• терміни, поняття класифікації;

• методи, методики і засоби визначення складу та властивостей земель;

• вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації про якість земель, прогнозування зміни родючості ґрунтів;

• вимоги щодо раціонального використання та охорони земель;

• технічні умови щодо процесів та послуг у сфері охорони земель;

• метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;

• інші нормативні документи із стандартизації у галузі охорони земель.

Статтями 16-19 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV передбачено, що бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель, нормативна грошова оцінка земельних ділянок, а також експертна грошова оцінка земельних ділянок проводяться відповідно до державних стандартів, норм і правил, а також інших нормативно-правових актів.

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 № 2408-III, стандартизація – це діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву. Нормативними документами, в свою чергу, вважаються документи, які установлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття як «стандарт», «кодекс усталеної практики» та «технічні умови».

Стандарт – це документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов'язковим. Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги.

Слід також відзначити, що, відповідно до статті 14 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV, до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері землеустрою належить, серед іншого, розроблення та затвердження в установленому законодавством порядку нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою. Подібну норму містить і стаття 16 Закону України «Про охорону земель» від 19.06.2003 № 962-IV, відповідно до якої, до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів віднесено розроблення та затвердження відповідно до закону нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил у галузі охорони земель.

Таким чином, система стандартизації у сферах землеустрою, охорони та оцінки земель має розбудовуватись у формі системи галузевої стандартизації центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Це підтверджується також підпунктом 11 пункту 4 Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, що затверджене постановою Кабінету Міністрів від 19.03.2008 № 224, згідно якого Держкомзем, відповідно до покладених на нього завдань, розробляє та затверджує в установленому порядку нормативно-технічні документи, державні стандарти, норми і правила з питань землеустрою, використання та охорони земель.

Передумови для створення такої системи галузевої вже створено, адже наказом Держкомзему від 07.02.2009 № 67 затверджено та надано чинності стандарту СОУ ДКЗР-001:2009 «Правила розроблення нормативних документів, побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Основні положення». Цей стандарт, що розроблений у розвиток із урахуванням положень основоположних стандартів національної стандартизації, установлює правила розробки, приймання, зміни та скасування нормативних документів Держкомзему.

На основі узагальнення положень законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері земельних відносин А.Г. Мартином пропонується у порядку обговорення перелік нормативних документів, на основі якого може бути сформована система галузевої стандартизації центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузях землеустрою, охорони та оцінки земель:

 

Назва галузевого стандарту
ЗЕМЛЕУСТРІЙ
Документація із землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях
Землеустрій. Документація із землеустрою щодо визначення державного кордону України. Правила розроблення
Землеустрій. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України. Правила розроблення
Землеустрій. Загальнодержавні програми використання та охорони земель. Правила розроблення
Землеустрій. Регіональні програми використання та охорони земель (АР Крим, областей, міст Київ та Севастополь). Правила розроблення
Землеустрій. Схеми землеустрою районів (районів в містах). Правила розроблення
Землеустрій. Техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель сіл, селищ, міст (крім міст Київ та Севастополь). Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж АР Крим, областей, міст Київ та Севастополь. Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж районів (районів в містах). Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст (крім міст Київ та Севастополь). Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій оздоровчого призначення. Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій рекреаційного призначення. Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій історико-культурного призначення. Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон уздовж річок, морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм. Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо встановлення захисних, охоронних та інших зон з особливими умовами користування. Правила розроблення
Документація із землеустрою на місцевому рівні
Землеустрій. Проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад (за межами населених пунктів). Правила розроблення
Землеустрій. Проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів. Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань. Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо впорядкування території міст Київ та Севастополь. Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів (крім міст Київ та Севастополь). Правила розроблення
Землеустрій. Проекти землеустрою щодо консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених земель. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо відновлення та підвищення родючості ґрунтів. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою землювання малопродуктивних угідь. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо захисту земель від ерозії. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо захисту земель від підтоплення. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо захисту земель від заболочення. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо захисту земель від вторинного засолення. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо захисту земель від висушення. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо захисту земель від зсувів. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо захисту земель від ущільнення. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо захисту земель від закислення. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо захисту земель від забруднення промисловими та іншими відходами. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо захисту земель від забруднення радіоактивними та хімічними речовинами. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо покращання сільськогосподарських земель. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо підвищення родючості ґрунтів. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо створення лісонасаджень. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо культуртехнічних робіт. Правила розроблення
Землеустрій. Робочі проекти землеустрою щодо зняття і перенесення родючого шару ґрунту. Правила розроблення
Землеустрій. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Правила розроблення
Землеустрій. Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку. Правила розроблення
Землеустрій. Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання. Правила розроблення
Землеустрій. Плани земельно-господарського устрою населених пунктів. Правила розроблення
Забезпечення проведення землеустрою
Землеустрій. Інвентаризація земель при здійсненні землеустрою. Настанови з проведення
Землеустрій. Ґрунтові обстеження земель при здійсненні землеустрою. Настанови з проведення
Землеустрій. Геоботанічні обстеження земель при здійсненні землеустрою. Настанови з проведення
Землеустрій. Лісомеліоративні та лісотаксаційні обстеження земель при здійсненні землеустрою. Настанови з проведення
Землеустрій. Гідромеліоративні обстеження земель при здійсненні землеустрою. Настанови з проведення
Землеустрій. Надання консалтингових послуг з питань землеустрою. Настанови з проведення
Землеустрій. Визначення розмірів втрат сільськогосподарського виробництва. Настанови з проведення
Землеустрій. Визначення розмірів втрат лісогосподарського виробництва. Настанови з проведення
Землеустрій. Визначення розмірів втрат завданих обмеженням у землекористуванні . Настанови з проведення
Землеустрій. Визначення розмірів втрат завданих погіршенням якості земель. Настанови з проведення
Землеустрій. Визначення розмірів втрат внаслідок встановлення охоронних, санітарних та інших захисних зон. Настанови з проведення
Землеустрій. Визначення розмірів збитків власників землі та землекористувачів. Настанови з проведення
Землеустрій. Визначення розмірів шкоди заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок. Настанови з проведення
Землеустрій. Визначення розмірів шкоди заподіяної внаслідок використання земельних ділянок не за цільовим призначенням. Настанови з проведення
Землеустрій. Визначення розмірів шкоди заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу. Настанови з проведення
Землеустрій. Визначення розмірів збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель. Настанови з проведення
ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ
Оцінка земель. Технічна документація з бонітування ґрунтів. Правила розроблення
Оцінка земель. Технічна документація з економічної оцінки земель. Правила розроблення
Оцінка земель. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Правила розроблення
Оцінка земель. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. Правила розроблення
Оцінка земель. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів). Правила розроблення
Оцінка земель. Звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Правила розроблення
Оцінка земель. Звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Правила розроблення
Оцінка земель. Консалтингові послуги з оцінки земель. Настанови з проведення
ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
Терміни, поняття класифікації
Охорона земель. Терміни у сфері охорони земель.
Охорона земель. Класифікація цільового призначення земельних ділянок.
Охорона земель. Класифікація земельних угідь.
Охорона земель. Класифікація обмежень у використанні земель
Охорона земель. Класифікація обтяжень земельних ділянок
Охорона земель. Класифікація земельних сервітутів
Охорона земель. Класифікація агровиробничих груп ґрунтів
Охорона земель. Класифікація особливо цінних груп ґрунтів
Методи, методики і засоби визначення складу та властивостей земель
Охорона земель. Методи визначення складу та властивостей земель. Основні положення
Охорона земель. Визначення складу угідь земельних ділянок. Настанови з проведення інвентаризації земельних ділянок
Охорона земель. Визначення складу угідь земельних ділянок. Настанови з визначення фактичного використання земельних ділянок при проведенні контролю за використанням та охороною земель
Охорона земель. Визначення властивостей земель. Настанови з визначення забруднення, засмічення земельних ділянок
Охорона земель. Визначення властивостей земель. Настанови з визначення агрохімічних властивостей ґрунтового покриву земельних ділянок
Охорона земель. Визначення властивостей земель. Настанови з визначення родючого шару ґрунту земельних ділянок
Охорона земель. Визначення властивостей земель. Настанови з визначення особливо цінних груп ґрунтів
Охорона земель. Визначення властивостей земель. Настанови з визначення гірших земель сільськогосподарського призначення
Охорона земель. Методика економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель
Охорона земель. Методика визначення втрат сільськогосподарського виробництва
Охорона земель. Методика визначення втрат лісогосподарського виробництва
Охорона земель. Методика визначення збитків власників землі та землекористувачів
Охорона земель. Методика визначення шкоди внаслідок порушення земельного законодавства
Вимоги до збирання, обліку, обробки, збереження, аналізу інформації про якість земель, прогнозування зміни родючості ґрунтів
Охорона земель. Настанови з проведення ґрунтових обстежень земель
Охорона земель. Настанови з проведення геоботанічних обстежень земель
Охорона земель. Настанови з проведення лісомеліоративних та лісотаксаційних обстежень земель
Охорона земель. Настанови з проведення гідромеліоративних обстежень земель
Охорона земель. Настанови зі збирання інформації про якість земель
Охорона земель. Настанови з обліку якості земель
Охорона земель. Настанови з аналізу інформації про якість земель
Охорона земель. Настанови зі збереження інформації про якість земель
Охорона земель. Настанови з прогнозування зміни родючості ґрунтів
Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель для товарного сільськогосподарського виробництва
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель для нетоварного сільськогосподарського виробництва
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель для надання послуг у сільському господарстві
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель житлової забудови
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель громадської забудови
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель під об’єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель під об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель оздоровчого призначення для профілактики захворювань та лікування людей
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель оздоровчого призначення для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель рекреаційного призначення для організації відпочинку населення
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель рекреаційного призначення для організації туризму
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель рекреаційного призначення для проведення спортивних заходів
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель історико-культурного призначення з об’єктами археологічної спадщини
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель історико-культурного призначення з об’єктами історичної спадщини
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель історико-культурного призначення з об’єктами монументального мистецтва
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель історико-культурного призначення з об’єктами архітектури та містобудування
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель історико-культурного призначення з об’єктами садово-паркового мистецтва
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель історико-культурного призначення з ландшафтними об’єктами культурної спадщини
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель історико-культурного призначення з об'єктами науки і техніки
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель лісового господарства
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель для надання послуг у лісовому господарстві
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель водного фонду (водогосподарського призначення)
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель промисловості
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель транспорту
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель зв’язку
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель енергетичної системи
Охорона земель. Вимоги щодо раціонального використання та охорони земель оборони
Технічні умови щодо процесів та послуг у сфері охорони земель
Охорона земель. Технічні умови щодо державної комплексної системи спостережень
Охорона земель. Технічні умови щодо розробки загальнодержавних і регіональних (республіканських) програм використання та охорони земель
Охорона земель. Технічні умови щодо розробки документації із землеустрою в галузі охорони земель
Охорона земель. Технічні умови щодо створення екологічної мережі
Охорона земель. Технічні умови щодо здійснення природно-сільськогосподарського районування (зонування) земель
Охорона земель. Технічні умови щодо здійснення еколого-економічного районування (зонування) земель
Охорона земель. Технічні умови щодо впровадження заходів з охорони та використання земель
Охорона земель. Технічні умови щодо впровадження заходів з підвищення родючості ґрунтів;
Метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт
Охорона земель. Настанови щодо організації і здійснення метрологічного контролю і нагляду
Охорона земель. Настанови щодо розроблення методик виконання вимірювань
Охорона земель. Настанови щодо методик метрологічної атестації
Охорона земель. Настанови щодо повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки
Охорона земель. Настанови щодо організації подання на державні випробування і повірку, а також організації проведення ремонту засобів вимірювальної техніки

 

На сьогодні існує значна потреба у запровадженні системи нормативних документів галузях землеустрою, охорони та оцінки земель, що підтверджується, в тому числі, рішеннями Ради національної безпеки та оборони України. Запропоновані підходи до розбудови системи галузевої стандартизації центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів слід розглядати як одну з перших спроб визначення її структури та конкретне наповнення. Створення такої системи сприятиме:

• встановленню комплексу якісних та кількісних показників, параметрів, що регламентують розроблення і реалізацію документації із землеустрою з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов;

• забезпеченню екологічної та санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом визначення вимог щодо якості земель, родючості ґрунтів і допустимого антропогенного навантаження та господарського освоєння земель;

• встановленню порядку проведення оцінки земель, організації і виконання землеоціночних робіт, складу і змісту відповідної технічної документації та звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, вимоги до них, порядку їх виконання

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.220.31 (0.006 с.)