XIV. DE HEREDIBVSINSTITVENDISМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

XIV. DE HEREDIBVSINSTITVENDISHeredes instituere permissum est tam liberos homines quam seruos tam proprios quam alienos. proprios autem olim quidem secundum plurium sententias поп aliter quam cum libertate recte instituere licebat. hodie uero. etiam sine libertate ex nostra constitutione heredes eos instituere permissum est. quod поп per innouationem induximus, sed quoniam et aequius erat et Atilicino placuisse Paulus suis libhs, quos tam ad Massurium Sabinum quam ad Plautium scripsit, refert. proprius autem seruus etiam is intellegitur, in quo nudam proprietatem testator habet, alio usum fructum habente. est autem casus, in quo пес cum libertate utiliter seruus a domina heres instituitur, ut constitutione diuorum Seueri et Antonini cauetur, cuius uerba haec sunt: seruum adulterio maculatum поп iure testamento manumissum ante sententiam ab ea muliere uideri, quae rea fuerat eiusdem criminis postulata, rationis est: quare sequitur, ut in eundem а domina collata institutio nullius momenti habeatur. alienus seruus etiam is intellegitur, in quo usum fructum testator habet.

1. Seruus autem a domino suo heres institutus, si quidem in eadem causa manserit, fit ex testamento liber heresque necessahus.


КНИГА ВТОРАЯдети, то его молчание по постановлениям императоров принимается как поименное исключение из числа наследников.

7. Мать и дед со стороны матери не должны ни назначать своих детей наследниками, ни исключать их из числа наследников, но мо­гут умолчать о них: молчание матери, деда и прочих восходящих родственников со стороны матери имеет такое же значение, какое имеет исключение из числа наследников, сделанное отцом. Мать и дед со стороны матери не обязаны исключать из числа наследников, во-первых — сына и дочь, во-вторых — внука и внучку со стороны дочери, если они не пожелали назначить их наследниками. Так оно и будет, решаем ли мы вопрос по цивильному праву или по эдикту претора, который обещает детям, обойденным молчанием, владение имуществом вопреки завещанию. Но последним оказывается иная помощь, которая вам выяснится несколько ниже.

ТИТУЛ XIV. О НАЗНАЧЕНИИ НАСЛЕДНИКОВ

Назначить наследниками можно и людей свободного состояния, и рабов, как своих, так и чужих. Своих рабов некогда можно было, согласно мнению большинства, назначать наследниками только в том случае, когда вместе с назначением в наследники им давалась свобода. В настоящее, однако время нашим императорским поста­новлением разрешено назначать рабов наследниками без предостав­ления им в завещании свободы. Это мы установили не вследствие стремления к новшествам, но потому, что так было бы и справедли­вее, и потому, что так решил и Атилицин, как о том повествует Па­вел в сочинениях к Масурию Сабину и Плавцию. Своим рабом счи­тается и тот, на которого завещатель имеет одно только голое право собственности, между тем как другое лицо имеет в нем узуфрукт. Бывает, однако, случай, когда раб бесполезно назначается госпожой в наследники, несмотря на то, что ему, вместе с тем, дана свобода. Такой случай предусмотрен постановлением императоров Севера и Антонина; оно гласит: "Разум требует, чтобы раб, обвиняемый в прелюбодеянии, считался до постановления судебного решения не правильно отпущенным на волю завещанием той женщины, которая привлечена к ответственности по обвинению в том же преступлении. Следовательно, назначение такого раба наследником со стороны его госпожи признается недействительным во всех решительно отноше­ниях". Чужим рабом считается и тот, в ком завещатель имеет узу­фрукт.

1. Раб, назначенный господином в наследники, делается необхо­димым наследником и свободным по завещанию, если он не получил свободы от господина. Но раб, отпущенный на волю завещателем при жизни, может принять наследство по своему усмотрению, так


140 ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

si uero а uiuo testatore manumissus fuerit, suo arbitrio adire
hereditatem potest, quia non flt necessarius, cum utrumque ex

domini testamento non consequitur. quodsi alienatus fuerit, iussu
noui domini adire hereditatem debet et ea ratione per eum dominus
fit heres: nam ipse alienatus neque liber neque heres esse potest,
Ctiamsi cum libertate hercs institutus fucrit: destitissc etenim а
libertatis datione uidetur dominus qui eum alienauit. alienus

quoque seruus heres institutus si in eadem causa durauerit, iussu
domini adire hereditatem debet. si uero alienatus ab eo fuerit aut

uiuo testatore aut post mortem eius antequam adeat, debet iussu

noui domini adire. at si manumissus est uiuo testatore, uel mortuo

antequam adeat, suo arbitrio adire hereditatem potest.

2. Seruus alienus post domini mortem recte heres instituitur,

quia et cum hereditariis seruis est testamenti factio: nondum enim adita hereditas personae uicem sustinet, non heredis futuri, sed defuncti, cum et eius, qui in utero est, seruus recte heres instituitur.

3. Seruus plurium, cum quibus testamenti factio est, ab extraneo
institutus heres unicuique dominorum, cuius iussu adierit, pro portione
dominii adquirit hereditatem.

4. Et unum hominem et plures in infinitum, quot quis uelit,
heredes facere licet.

5. Hereditas plerumque diuiditur in duodecim uncias, quae assis
appellatione continentur. habent autem et hae partes propria nomina ab
uncia usque ad assem, ut puta haec: sextans, quadrans, triens, quincunx,
semis, septunx, bes, dodrans, dextans, deunx, as. non autem utique
duodecim uncias esse oportet. nam tot unciac assem efflciunt, quot testator
uoluerit, et si unum tantum quis ex semisse uerbi gratia heredem scripseht,
totus as in semisse erit: neque enim idetn ex parte testatus et ex parte
intestatus decedere potest, nisi sit miles, cuius sola uoluntas in testando
spectatur. et e contrario potest quis in quantascumque uoluerit plurimas
uncias suam hereditatem diuidere.

6. Si plures instituantur, ita demum partium distributio necessaria
est, si nolit testator eos ex aequis partibus heredes esse: satis enim constat


КНИГА ВТОРАЯ 141

как он — не необходимый наследник: и свобода, и наследство не приобретены им с необходимостью по завещанию господина. По­этому отчужденный раб должен принять наследство по приказу но­вого господина, и на этом основании господин делается благодаря рабу, наследником. В качестве отчужденного, раб не делается ни свободным, ни наследником, хотя бы его назначили наследником вместе с предоставлением ему свободы. Господин, отчудивший раба, по-видимому, отказался от предоставления ему свободы. Равным образом, чужой раб, назначенный наследником и оставленный в рабском положении, должен принять наследство по приказу госпо­дина. А если раб отчужден или при жизни завещателя, или после его смерти, до принятия наследства, то он должен принять таковое уже по приказу нового господина. Но раб, отпущенный на волю при жизни завещателя или после его смерти, до принятия наследства, может таковое принять по своему собственному усмотрению.

2. Чужой раб правильно назначается наследником после смерти
своего господина, так как можно делать завещания в пользу рабов
наследства. Наследство, еще не принятое, представляет лицо не бу­
дущего наследника, а лицо умершее; правильно назначается раб
наследником также и того лица, которое еще в утробе матери.

3. Раб, принадлежащий нескольким лицам, в пользу которых мож­
но сделать завещание, став наследником постороннего лица, приобре­
тает каждому из господ, по приказу которых он принял наследство,
пропорционально их доли собственности.

4. Можно сделать наследниками и одно лицо, и до бесконеч­
ности многих, сколько кто пожелает.

5. В большинстве случаев наследство делится на двенадцать унций,
которые содержатся в названии асса. Эти части также имеют свои соб­
ственные названия, начиная от унции и кончая ассом, как-то: унция,
секстант, квадрант, триент, квинквент, семисс, септент, бес, додрант,
декстант, деункс, асе. Однако деление наследства на двенадцать частей
вовсе необязательно; от желания завещателя зависит, чтобы наследство
содержало то или другое количество унций. Если, например, завещатель
назначит кого-либо наследником в размере семисса, то все наследство
будет содержаться в семиссе. Если наследодатель не солдат, воля кото­
рого определяется единственно завещанием, то он не может оставить
завещательное распоряжение относительно только одной части своего
имущества, а относительно другой части умолчать. С другой стороны,
наследодатель в праве делить наследство на столько унций, на сколько
он пожелает.

6. Если назначается несколько наследников, то определение
частей необходимо в том только случае, когда завещатель пожелает,
чтобы наследники получили неравные части. Хорошо известно, что
если части наследства точно не определены, то наследники наследу-


142 ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

nullis partibus nominatis aequis ex partibus eos heredes esse. partibus autem in quorundam personis expressis, si quis alius sine parte nominatus erit, si quidem aliqua pars assi deerit, ex ea parte hcres fit: et si plures sine parte scripti sunt, omncs in eadem parte concurrent. si uero totus as completus sit, in partem dimidiam uocatur et illc uel illi omnes in alteram dimidiam. nec interest, primus an medius an nouissimus sine parte scriptus sit: ea enim pars data intellegitur quae uacat.

7. Videamus, si pars aliqua uacet nec tamen quisquam sine parte
heres institutus sit, quid iuris sit? Veluti si tres ex quartis partibus
heredes scripti sunt. et constat uacantem partem singulis tacite pro
hereditaha parte accedere et perinde haberi, ac si ex tertiis partibus
heredes scripti essent: et ex diuerso si plus in portionibus sit, tacite
singulis decrescere, ut, si uerbi gratia quattuor ex tertiis partibus
heredes scripti sint, perinde habeantur, ac si unusquisque ex quarta
parte scriptus fuisset.

8. Et si plures unciae quam duodecim distributae sunt, is, qui sine
parte institutus est, quod dipondio deest habebit: idemque erit, si
dipondius expletus sit. quae omnes partes ad assem postea reuocantur,
quamuis sint plurium unciarum.

9. Heres et pure et sub condicione institui potest, ex certo
tempore aut ad certum tempus non potest, ueluti post
quinquennium quam moriar uel ex kalendis illis aut usque ad
kalendas illas heres esto: diemque adiectum pro superuacuo
haberi placet et perinde esse, ac si pure heres institutus esset.

10. Impossibilis condicio in institutionibus et legatis nec
non in fideicommissis et libertatibus pro non scripto habetur.

11. Si plures condiciones institutioni adscriptae sunt, si quidem
coniunctim, ut puta si illud et illud factum erit, omnibus parendum est:
si separatim, ueluti si illud aut illud factum erit, cuilibet obtemperare
satis est.


КНИГА ВТОРАЯ 143

ют в равных частях. Если части некоторых наследников точно обо­значены, а один из числа наследующих назван по имени без указа­ния его части, то он и наследует в том только случае, когда останет­ся какая-либо свободная часть наследства; если же назначены на­следниками на эту свободную часть несколько лиц, то все они полу­чат равные доли в этой части. Если же все наследство распределено между несколькими из назначенных наследниками, то они призы­ваются к наследованию одной половины, а второй или вторые — к наследованию другой половины. Безразлично при этом, назначен ли без указания частей первый наследник, или средний, или последний: назначенной считается часть, остающаяся свободной.

7. Рассмотрим, какое действует правило, если остается свобод­
ной какая-либо часть наследства и между тем нет наследника, кото­
рому не указана его часть? Назначено, например, трое наследников,
а наследство состоит из четырех частей. Ясно, что свободная часть
достается всем в отдельности в размере, пропорциональном наслед­
ственной части, и предполагается, что наследники назначены на
третьи доли наследства. С другой стороны, если имеется наследни­
ков больше, чем есть долей в наследстве, то само собою разумеется,
от каждого наследника в отдельности отходит соответственная
часть. Таким образом, если, например, есть четыре наследника, а
долей в наследстве всего три, то предполагается, что каждый на­
следник назначен на четвертую часть наследства.

8. Если наследство разделено больше, чем на двенадцать унций,
то наследник, назначенный без указания части, получит то, что не
хватает до дипондия. То же самое будет, если распределен весь ди-
пондий. Все эти части образуют впоследствии один асе, хотя бы они
заключали большее число унций.

9. Наследник может быть назначен как под условием, так и без
условия. Однако назначить его с определенного времени или на
определенное время — нельзя; нельзя, например, назначить следую­
щим образом: "спустя пять лет после моей смерти", или "пусть будет
наследником до таких -то календ". Решено, что прибавление срока
считается излишним, и предполагается, что наследник назначен без
условия.

 

10. Неосуществимое условие при назначении наследника, при
легатах, фидеикоммиссах и даровании свободы считается неосу­
ществимым.

11. Если при назначении наследника поставлено несколько
условий, притом нераздельно, например, в такой форме: "если слу­
чится то-то и то-то", то необходимо выполнить все условия; если
условия приведены раздельно, например, в такой форме: "если слу­
чится это или то", то достаточно выполнить одно из этих условий.


144 ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

12. Hi, quos numquam testator uidit, heredes institui possunt. ueluti si fratris filios peregri natos ignorans qui essent heredes instituerit: ignorantia enim testantis inutilem institutionem non facit.

XV. DE VVLGARISVBSTITVTIONE

Potest autem quis in testamento SUO plurcs gradus heredum facere, ut puta si ille heres non erit, ille heres esto: et deinceps in quantum uelit testator substituere potest et nouissimo loco in subsidium uel seruum necessarium heredem instituere.

1. Et plures in unius locum possunt substitui, uel unus in plurium,
uel singuli singulis, uel inuicem ipsi qui heredes instituti sunt.

2. Et si ex disparibus partibus heredes scriptos inuicem
substituerit et nullam mentionem in substitutione habuerit partium,
eas uidetur partes in substitutione dedisse, quas in institutione
expressit: et ita diuus Pius rescripsit.

3. Sed si instituto heredi et coheredi suo substituto dato alius
substitutus fuerit, diui Seuerus et Antoninus sine distinctione
rescripserunt ad utramque partem substitutum admitti.

4. Si seruum alienum quis patrem Familias arbitratus heredem
scripserit et, si heres non esset, Maeuium ei substituerit isque seraus iussu
domini adierit hereditatem, Maeuius in partem admittitur. illa enim uerba
si heres non erit in eo quidem, quem alieno iuri subiectum esse testator scit,
sic accipiuntur: si neque ipse heres erit neque alium heredem effecerit: in eo
uero, quem patrem familias esse arbitratur, illud significant: si hereditatem
sibi eiue, CUiUS iuri postea subiectus esse coeperit, non adquisierit. idque
Tiberius Caesar in persona Parthenii serui sui constituit.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 85; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.012 с.)