VI. DE VSVCAPIONIBVS ET LONGITEMPORIS POSSESSIONIBVS 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VI. DE VSVCAPIONIBVS ET LONGITEMPORIS POSSESSIONIBVSlure ciuili constitutum fuerat, ut, qui bona fide ab eo, qui dominus non erat, cum crediderit eum dominum esse, rem emerit uel ex donatione aliaue qua iusta causa acceperit, is earn rem, si mobilis erat, anno ubique, si immobilis, biennio tantutn in Italico solo usucapiat, ne rerum dominia in incerto essent. et cum hoc placitum erat, putantibus antiquioribus dominis sufTlcere ad inquirendas res suas praefata tempora, nobis melior sententia resedit, ne domini maturius suis rebus defraudentur neque certo loco beneficium hoc concludatur. et ideo constitutionem super hoc promulgauimus, qua cautum est, ut res quidem mobiles per triennium usucapiantur, immobiles uero per longi temporis possessionem, id est inter praesentes decennio, inter absentes uiginti annis usucapiantur et his modis non solum in Italia, sed in omni terra, quae nostro imperio gubernatur, dominium rerum iusta causa possessions praecedente adquiratur.

1. Sed aliquando etiamsi maxime quis bona fide rem possederit, non
tamen illi usucapio ullo tempore procedit, ueluti si quis liberum hominem
uel rem sacram uel religiosam uel seruum fugitiuum possideat.

2. Furtiuae quoque res et quae ui possessae sunt, nee si praedicto
longo tempore bona fide possessae fuerint, usucapi possunt: nam


КНИГА ВТОРАЯмнению Марцелла, не только самим пользоваться строением, но и другим отдавать его внаймы.

6. Да будет сказанного достаточно о сервитутах, узуфрукте, праве пользования и праве пользования строением. О праве насле­дования и об обязательствах мы поговорим в своем месте. Мы в общих чертах изложили, каким образом приобретаются вещи по законам общенародного права. Теперь рассмотрим, каким образом приобретаются вещи по строго цивильному праву.

ТИТУЛ VI. О ПРИОБРЕТЕНИИ СОБСТВЕННОСТИ ПОСРЕД­СТВОМ ДАВНОСТНОГО ВЛАДЕНИЯ

Цивильным правом было установлено, чтобы лицо, добросо­вестно купившее или получившее в подарок, или каким-либо другим законным образом приобретшее вещь от того, кто не был хозяином, но которого оно считало хозяином, приобретало на италийской земле вещь в собственность посредством владения в течение года, если она — движимая, и в течение двух лет, если вещь недвижимая, дабы права собственности на вещь не оставались в неизвестности. Так оно было решено согласно мнению древних юристов, которые полагали, что для хозяев достаточно вышеупомянутого времени для отыскания своих вещей; нам, однако, представилась лучшая мысль для того, чтобы хозяева не так скоро теряли имущество и чтобы эта льгота не ограничивалась какою-либо отдельной местностью. По­тому-то мы и обнародовали относительно этого вопроса наше по­становление, которым повелевается, чтобы вещи движимые приоб­ретались в собственность давностным владением в течение трех лет, а недвижимые посредством владения в течение более долгого време­ни, т. е. между присутствующими в течение десяти лет, между отсут­ствующими — в течение двадцати лет; таким образом приобретается право собственности в вещах, если тому предшествует законное основание владения, не только в Италии, но и во всякой земле, управляемой нашею властью.

1. Хотя бы иногда кто-либо владел вещью в высшей степени
добросовестно, однако давность не наступит для него, сколько бы
времени ни прошло; последнее имеет место, если, например, кто вла­
деет свободным человеком, вещью сакральной или религиозной, или
беглым рабом.

2. Равным образом, краденые вещи и вещи, насильственно за­
хваченные, не могут приобретаться посредством давностного владе­
ния, даже если ими владели добросовестно в течение вышеуказанно­
го продолжительного срока: закон XII таблиц и закон Атиния за­
прещает давностное владение крадеными вещами, вещами же, на-


ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

furtiuarum rerum lex duodecim tabularum et lex Atinia inhibet usucapionem, ui possessarum lex Iulia et Plautia.

3. Quod autem dictum est furtiuarum et ui possessarum rerum
usucapionem per legem prohibitam esse, non со pertinet, ut ne ipse fur
quiue per uim possidet usucapere possit: nam his alia ratione usucapio
non competit, quia scilicet mala fide possident: sed ne ullus alius,
quamuis ab eis bona fide emerit uel ex alia causa acceperit, usucapiendi

ius habeat. unde in rebus mobilibus non facile procedit, ut bonae fidei
possessori usucapio competat. nam qui alienam rem uendidit uel ex
alia causa tradidit, furtum eius committit.

4. Sed tamen id aliquando aliter se habet. nam si heres rem defuncto
commodatam aut locatam uel apud eum depositam existimans
hereditariam esse bona fide accipienti uendiderit aut donauerit aut dotis
nomine dederit, quin is qui acceperit usucapere possit, dubium non est,
quippe ea res in furti uitium non ceciderit, cum utique heres, qui bona fide

tamquam suam alienauerit, furtum non committit.

5. Item si is, ad quern ancillae usus fructus pertinet, partum suum
esse credens uendiderit aut donauerit, furtum non committit: furtum
enim sine affectu furandi non committitur.

6. Aliis quoque modis accidere potest, ut quis sine uitio furti rem
alienam ad aliquem transferat et efficiat, ut a possessore usucapiatur.

7. Quod autem ad eas res, quae solo continentur, expeditius
procedit, ut quis loci uacantis possessionem propter absentiam aut
neglegentiam domini, aut quia sine successore decesserit, sine ui
nanciscatur. qui quamuis ipse mala fide possidet, quia intellegit se
alienum fundum occupasse, tamen, si alii bona fide accipienti
tradiderit, poterit ei longa possessione res adquiri, quia neque
furtiuum neque ui possessum accepit. abolita est enim quorundam
ueterum sententia existimantium etiam fundi lociue furtum fieri et
eorum, qui res soli possident, principalibus constitutionibus
prospicitur, ne cui longa et indubitata possessio auferri debeat.


КНИГА ВТОРАЯ Ю7

сильственно захваченными, запрещает давностное владение закон Юлия и Плавция.

3. Если мы сказали, что закон запрещает давностное владение
крадеными и насильственно захваченными вещами, то это не для
того, чтобы сам вор или насильственно захвативший вещь не могли
приобретать посредством давностного владения (этим последним не
представляется приобретение посредством давностного владения по
другому основанию, так как они владеют недобросовестно); но для
того, чтобы никто другой не имел права приобретать посредством
давности, хотя бы он купил вещь вполне добросовестно или при­
обрел ее по какому-либо другому законному основанию. Вот почему
не легко дается добросовестному владельцу давностное владение в
вещах движимых: всякий, кто продал чужую вещь или передал ее по
какому-либо другому основанию, совершит кражу этой вещи.

4. Но иногда это бывает несколько иначе. Именно, если наслед­
ник продаст вещь добросовестному акципиенту или отдаст ее в ка­
честве приданого, думая, что вещь, безвозмездно ссуженная усоп­
шему или отданная ему внаем, или оставленная подвидом поклажи,
входит в состав наследства, то нет сомнения, что тот, кто ее полу­
чил, может приобрести ее в собственность посредством давностного
владения, так как эта вещь не есть краденая: наследник, добросо­
вестно отчудивший ее как свою, не совершает кражи.

5. Равным образом, если тот, кому принадлежит узуфрукт в ра­
быне, продаст или подарит ее дитя, считая его своею вещью, то он
не совершает кражи: кража не совершается без намерения украсть.

6. Иногда может случиться и так, что кто-нибудь передаст дру­
гому чужую вещь, неопороченную кражей, и даст возможность вла­
дельцу приобрести в ней собственность посредством давностного
владения. ч

7. Однако легче дается собственность в вещах, органически свя­
занных с землей. Это бывает, например, тогда, когда кто без наси­
лия достигнет владения в земле пустующей, вследствие ли отсутствия
или нерадения хозяина, или вследствие того, что хозяин умер без
преемника. Хотя этот будет владеть недобросовестно, так как пони­
мает, что завладел чужой землей, однако, если он продает ее добро­
совестному акципиенту, то последний может приобрести в ней соб­
ственность посредством давностного владения, так как получил
вещь не краденую и не насильственно захваченную. Отвергнуто
мнение некоторых древних юристов, полагавших, что кража может
быть учинена и относительно поместья или места, а интераивх,
которые владеют вещами, органически связанными с землей, обо­
значены императорскими постановлениями, чтобы не надо было
уничтожать продолжительное и бесспорное владение.


108 ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

8. Aliquando etiam furtiua uel ui possessa res usucapi potest:
ueluti si in domini potestatem reuersa fuerit. tune enim uitio rei
purgato procedit eius usucapio.

9. Res fisci nostri usucapi non potest. sed Papinianus scribit bonis
uacantibus fisco nondum nuntiatis bona fide emptorem sibi traditam
rem ex his bonis usucapere posse: et ita diuus Pius et diuus Seuerus et
Antoninus rescripserunt.

10. Nouissime sciendum est rem talem esse debere, ut in se non
habeat uitium, ut a bona fide emptore usucapi possit uel qui ex alia
iusta causa possidet.

11. Error autem falsae causae usucapionem non parit. ueluti si
quis, cum non emerit, emisse se existimans possideat: uel cum ei
donatum non fuerat, quasi ex donatione possideat.

12. Diutina possessio, quae prodesse coeperat defuncto, et heredi
et bonorum possessori continuatur, licet ipse sciat praedium alienum:
quodsi ille initium iustum non habuit, heredi et bonorum possessori
licet ignoranti possessio non prodest. quod nostra constitutio similiter
et in usucapionibus obseruari constituit, ut tempora continuentur.

 

13. Inter uenditorem quoque et emptorem coniungi tempora
diuus Seuerus et Antoninus rescripserunt.

14. Edicto diui Marci cauetur eum, qui a fisco rem alienam
emit, si post uenditionem quinquennium praeterierit, posse
dominum rei per exceptionem repellere. constitutio autem diuae
memoriae Zenonis bene prospexit his, qui a fisco per uenditionem
uel donationem uel alium titulum aliquid accipiunt, ut ipsi quidem
securi statim fiant et uictores existant, siue conueniantur siue
experiantur: aduersus sacratissimum autem aerarium usque ad
quadriennium liceat intendere his, qui pro dominio uel hypotheca
earum rerum, quae alienatae sunt, putauerint sibi quasdam
competere actiones. nostra autem diuina constitutio, quam nuper
promulgauimus, etiam de his, qui a nostra uel uenerabilis Augustae


КНИГА ВТОРАЯ Ю9

8. Иногда можно посредством давностного владения приобрес­
ти вещь украденную или насильственно, захваченную, если, напри­
мер, она была возвращена под власть хозяина; в этом случае, с пре­
кращением недостатка, наступает право давностного владения.

9. Вещи, принадлежащие императорской казне, не могут приоб­
ретаться посредством давностного владения. Но Папиниан заявил,
что можно приобрести право в вещи, переданной добросовестному
покупщику из бесхозного имущества, еще не объявленого иму­
ществом императорской казны. В таком же смысле высказались бо­
жественный Пий, и божественные Север и Антонин.

10. Главным образом следует знать, что вещь для ее приобрете­
ния добросовестным покупщиком или лицом, владеющим ею на
каком-либо другом законном основании посредством давности, не
должна быть ничем опороченной.

11. Ошибка вследствие ложного основания не создает права
давности, что, например, бывает, если кто думает, что владеет
вещью вследствие купли, хотя и не купил ее, или если владеет как бы
на основании дарения, хотя ему не было подарено. •

12. Долговременное владение, начавшее приносить усопшему
пользу, продолжает приносить таковую и ближайшему, и претор-
скому наследнику, хотя бы усопший знал, что имение — чужое; по­
этому, если усопший не имел законного основания, то владение не
приносит пользы ни ближайшему, ни преторскому.наследнику, хотя
бы они и не знали, что имение — чужое. Одно из наших постановле­
ний определило, чтобы владение продолжалось подобно тому, как
оно продолжается при давности.

13. Божественные (императоры) Север и Антонин предписали,
чтобы между продавцом и покупщиком определялись сроки.

14. Эдиктом божественного (императора) Марка постановляет­
ся: тот, кто купил у фиска чужую вещь, может устранить хозяина
посредством возражения на суде, если только после продажи прошло
пять лет. Постановление блаженной памяти (императора) Зенона
прекрасно охранило интересы тех лиц, которые приобретают что-
либо от фиска посредством ли продажи, дарения или другого како­
го-либо титула; согласно этому постановлению, они тотчас же обес­
печены и выигрывают процесс, все равно, будут ли они истцами или
ответчиками. Против государственной же казны разрешается вчи­
нить иск до истечения четырехлетнего срока тем лицам, которые
полагали, что они имеют в отчужденных вещах некоторые иски по
праву собственности или ипотеки. Правило, введенное вышеупомя­
нутым постановлением (императора) Зенона, относительно фи­
скальных отчуждений, принято и нашим недавно обнародованным
постановлением относительно тех лиц, которые получили что-либо
ич нашей казны или казны императрицы.


110 ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

domo aliquid acceperint, haec statuit, quae in fiscalibus ahenationibus praefatae Zenonianae constitution! continentur.

VII. DE DONATIONIBVS

Est etiam aliud genus adquisitionis donatio. donationum autem duo genera sunt: mortis causa et non mortis causa.

1. Mortis causa donatio est, quae propter mortis fit suspicionem,
cum quis ita donat, ut, si quid humanitus ei contigisset, haberet is qui
accepit: sin autem superuixisset qui donauit, reciperet, uel si eum
donationis paenituisset aut prior decesserit is cui donatum sit. hae mortis
causa donationes ad exemplum legatorum redactae sunt per omnia. nam
cum prudentibus ambiguum fuerat, utrum donationis an legati instar earn
optinere oporteret, et utriusque causae quaedam habebat insignia et alii ad
aliud genus earn retrahebant: a nobis constitutum est, ut per omnia fere
legatis connumeretur et sic procedat, quemadmodum earn nostra formauit
constitutio. et in summa mortis causa donatio est, cum magis se quis uelit
habere, quam eum cui donatur, magisque eum cui donat, quam heredem
suum. sic et apud Homerum Telemachus donat Piraeo.

IMpai (oi) ydp t' I8|iev, бтгш? tcrrai Td8e ipyaY ET Kev k\ik \ivT)crri)pes 6.yf\vopes kv [leyApoiai Ad9pxi KTetvavTe?, театрала irdvTa Sdawvrai, Axrrbv ?xovTd o? ЭоиХоц.' £iraupep.ev, fj Tiva El 8£ к' ky<h toutoictl <f>6vov Kal icf^pa Д-Г) тбте |j.oi xa^Povn <^peiv ттрб? бшц

2. Aliae autem donationes sunt, quae sine ulla mortis cogitatione
fiunt, quas inter uiuos appellamus. quae omnino non comparantur
legatis: quae si fuerint perfectae, temere reuocari non possunt.
perflciuntur autem, cum donator suam uoluntatem scriptis aut sine
scriptis manifestauerit: et ad exemplum uenditionis nostra constitutio
eas etiam in se habere necessitatem traditionis uoluit, ut, et si non
tradantur, habeant plenissimum et perfectum robur et traditionis
necessitas incumbat donatori. et cum retro principum dispositiones
insinuari eas actis interuenientibus uolebant, si maiores ducentorum


КНИГА ВТОРАЯ

ТИТУЛ УП. О ДАРЕНИИ

Есть еще другой род приобретения — дарение. Существует два вида дарения: на случай смерти и не на случай смерти.

1. На случай смерти будет то дарение, котррое совершается в
ожидании смерти, когда дарение совершается под условием: если
даритель умрет, то пусть имеет тот, кто получил; или пусть даритель
обратно получит, если он останется жив или раскается в подарке,
или если одаренный умрет раньше дарителя. Все эти виды дарения
на случай смерти установлены вообще по образцу легатов. Когда у
юристов возникло сомнение, отнести ли этот случай к дарению или
к легату, и когда оказались основания в пользу того и другого и
одни юристы склонялись в пользу одного мнения, другие — в пользу
другого, то мы постановили, чтобы этот случай во всех почти отно­
шениях приравнивался к легатам, и да будет впредь так, как мы
решили в нашем постановлении. Дарение на случай смерти имеет
место главным образом тогда, когда кто-либо предпочитает иметь
сам вместо того, кому делается дар, или предпочтительно желает,
чтобы имел тот, кому он дарит, а не наследник. Так и у Гомера Те­
лемах дарит Пирею:

Нам не известно, мой верный Пирей, чем кончится дело?

Если в жилище моем женихами надменными тайно

Буду убит я, они все имущество наше разделят.

Лучше тогда, чтоб твоим, а не их те подарки наследством

Были; но если на них обратится губящая Кера —

Все мне веселому, сам веселящийся, в дом принесешь ты.

2. Другой вид представляют те дарения, которые совершаются
без всякой мысли о смерти и которые мы называем дарением между
живыми. Эти последние вообще не приравниваются к легатам, и
если они будут совершены, то нельзя необдуманно их отнимать. Они
почитаются оконченными с момента заявления дарителем своей
воли письменно или хотя бы не письменно. По примеру продажи
наше постановление определило, что дарения имеют необходимость
в акте передачи. Таким образом, хотя бы предметы дарения и не
были переданы, однако оно будет иметь полную юридическую силу,
и на дарителе лежит обязанность передачи. Постановления прежних
императоров требовали, чтобы дарения вносились в публичные ак­
ты, если они превышают сумму двухсот солидов; мы увеличили на­
шим постановлением размеры этого вида дарения до пятисот соли­
дов, каковую стоимость мы установили даже без занесения в пу­
бличные акты. Вместе с тем мы нашли, что некоторые дарения менее
всего требуют публичного заявления в актах; что, напротив, они
сами по себе имеют полное значение. Сверх того мы нашли многое
другое для более плодотворного решения вопроса о дарениях. Все


112 ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

fuerant solidorum, nostra constitutio et quantitatem usque ad quingentos solidos ampliauit, quam stare et sine insinuatione statuit, et quasdam donationes inuenit, quae penitus insinuationem fieri minime desiderant, sed in se plenissimam habcnt firmitatem. alia insuper multa ad uberiorem exitum donationum inuenimus, quae omnia ex nostris constitutionibus, quas super his posuimus, colligenda sunt. sciendum tamen est, quod, etsi plenissimae sint donationes, tamen si ingrati existant homines, in quos beneficium collatum est, donatoribus per nostram constitutionem liccntiam praestauimus ccrtis ex causis eas reuocare, ne, qui suas res in alios contulerunt, ab his quandam patiantur iniuriam uel iacturam, secundum enumeratos in nostra constitutione modos.

3. Est et aliud genus inter uiuos donationum, quod ueteribus quidem
prudentibus penitus erat incognitum, postea autem a iunioribus diuis
principibus introductum est, quod ante nuptias uocabatur et tacitam in se
condicionem habebat, ut tune ratum esset, cum matrimonium fuerit
insecutum: ideoque ante nuptias appellabatur, quod ante matrimonium
efficiebatur et nusquam post nuptias celebratas tab's donatio procedebat.
sed primus quidem diuus Iustinus pater noster, cum augeri dotes et post
nuptias fuerat permissum, si quid tale euenit, etiam ante nuptias
donationem augeri et constante matrimonio sua constitutione permisit: sed
tamen nomen inconueniens remanebat, cum ante nuptias quidem
uocabatur, post nuptias autem tale accipiebat incrementum. sed nos
plenissimo fini tradcrc sanctiones cupientes et consequentia nomina rebus
esse studentes constituimus, ut tales donationes non augeantur tantum, sed
et constante matrimonio initium accipiant et non ante nuptias, sed propter
nuptias uocentur et dotibus in hoc exaequentur, ut, quemadmodum dotes
et constante matrimonio non solum augentur, sed etiam fiunt, ita et istae
donationes, quae propter nuptias introductae sunt, non solum antecedant
matrimonium, sed etiam eo contracto et augeantur et constituantur.

4. Erat olim et alius modus ciuilis adquisitionis per ius adcrescendi,
quod est tale: si communem seruum habens aliquis cum Titio solus
libertatem ei imposuit uel uindicta uel testamento, eo casu pars eius
amittebatur et socio adcrescebat. sed cum pessimo fuerat exemplo et
libertate seruum defraudari et ex ea humanioribus quidem dominis


КНИГА ВТОРАЯ ИЗ

это можно найти в наших постановлениях, изданных по этому пово­ду; однако следует знать, что если люди, на которых направлено было благодеяние, окажутся неблагодарными, то мы представляем посредством нашего постановления дарителям, в некоторых из­вестных случаях, отнять подаренное, хотя бы дарения имели полную юридическую силу. Это мы постановили с той целью, чтобы лица, подарившие свои вещи другим, не терпели от них обид или ущерба, согласно исчисленным в нашем постановлении случаям.

3. Существует другой род дарений между живыми, совершенно
не известный древним юристам и введенный впоследствии поздней­
шими императорами. Этот род дарений назывался предбрачным и
предполагал невыраженное условие, а именно, что дарение будет
выполнено тогда, когда будет совершен брак; это дарение называ­
лось предбрачным, потому что совершалось до брака и никогда не
имело места после свадьбы. Но император Юстин, наш родитель,
впервые позволил своим постановлением увеличить размеры пред-
брачного дарения во время брака, после того как разрешено было
увеличить приданое после свадьбы. Но неточное название так и
осталось за этим видом дарения, т. е. это дарение называлось пред­
брачным несмотря на то, что оно получало приращение после
свадьбы. Однако мы, стремясь давать вполне законченные определе­
ния и называть вещи их именами, постановили, что такие дарения и
увеличиваются и получают свое начало в момент брака, приказав
называть их не предбрачными, а брачными и приравняв их к прида­
ному. Подобно тому как приданое не толькЬ увеличивается, но и
дается во время брака, так и дарения, введенные по причине свадь­
бы, не только не предшествуют браку» но и увеличиваются, и уста­
навливаются, когда брак уже заключен.^

4. Некогда существовал и другой способ цивильного приобре­
тения посредством права приращения, которое заключается в сле­
дующем. Если кто, имея сообща с Тицием раба, даст последнему
свободу посредством виндикты иди завещания, то в этом случае
часть отпустившего теряется и переходит к товарищу. Но так как
это послужило дурным примером для обмана раба относительно
свободы и для причинения вреда более гуманным господам и к обо­
гащению более строгих, то мы, как бы из ненависти к сему, сочли
необходимым исправить этот закон благочестивым путем посред­
ством нашего постановления; мы нашли путь, благодаря которому и
манумиссор, и его товарищ, и получивший свободу воспользуются
нашим благодеянием: раб — свободой (в интересах которой, как
хорошо известно, и древние законодатели установили многое, несо­
гласное с общими законоположениями) и отпустивший на волю —
твердостью свободы, и товарищ — свободой от убытков, так как он


114 ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

damnum inferri, seueriQribus autem lucrum adcrescere. hoc quasi inuidiae plenum pio remedio per nostram constitutionem mederi necessarium duximus et inuenimus uiam, per quam et manumissor et socius eius et qui libertatcm accepit nostro fruantur bcneficio, libertate cum effectu procedente (cuius fauore et antiquos legislatores multa et contra communes regulas statuisse manifestissimum est) et eo qui earn imposuit suae liberalitatis stabilitate gaudente et socio indemni conseruato pretiumque serui secundum partem dominii, quod nos definiuimus, accipiente.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.012 с.)