VIII. QVIBVS ALIENARE LICET VEL NONМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VIII. QVIBVS ALIENARE LICET VEL NONAccidit aliquando, ut qui dominus sit alienare non possit et contra qui dominus non sit alienandae rei potestatem habeat. nam dotale praedium maritus inuita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare, quamuis ipsiuS sit dotis causa ei datum, quod nos legem Iuliam corrigentes in meliorem statum deduximus. cum enim lex in soli tantummodo rebus locum habebat, quae Italicae fuerant, et alienationes inhibebat, quae inuita muliere fiebant, hypothecas autem earum etiam uolente: utrisque remedium imposuimus, ut etiam in eas res, quae in prouinciali solo positae sunt, interdicta flat alienatio uel obligatio et neutrum eorum neque consentientibus mulieribus procedat, ne sexus muliebris fragiu'tas in perniciem substantiae earum conuerteretur.

1. Contra autem creditor pignus ex pactione, quamuis eius ea res
non sit, alienare potest. sed hoc forsitan ideo uidetur fieri, quod
uoluntate debitoris intellegitur pignus alienare, qui ab initio contractus
pactus est, ut liceret creditori pignus uendere, si pecunia non soluatur.
sed ne creditores ius suum persequi impedirentur neque debitores
temere suarum rerum dominium amittere uideantur, nostra
constitutione consultum est et certus modus impositus est, per quern
pignorum distractio possit procedere, cuius tenore utrique parti
creditorum et debitorum satis abundeque prouisum est.

2. Nunc admonendi sumus neque pupillum neque pupillam ullam
rem sine tutoris auctoritate alienare posse, ideoque si mutuam
pecuniam alicui sine tutoris auctoritate dederit, non contrahit
obligationem, quia pecuniam non facit accipientis. ideoque uindicare


КНИГА ВТОРАЯ И5

получает цену раба, нами определенную в размере его хозяйской доли.

ТИТУЛ УШ. О ТОМ, КОМУ РАЗРЕШЕНО ОТЧУЖДАТЬ И КОМУ СИЕ НЕ РАЗРЕШЕНО

Иногда бывает, что хозяин не в праве отчуждать, и наоборот, не хозяин имеет право отчуждения. Так, например, супругу запре­щается, по закону Юлия, отчуждать без согласия жены имущество из приданого, хотя имущество это ему принадлежит, так как оно дано в качестве приданого. Исправляя закон Юлия, мы привели это в более удовлетворительное состояние. Так как закон этот, имея место по отношению к недвижимым вещам, которые находились на ита­лийской земле, запрещал отчуждения, совершавшиеся без согласия жены, а ипотеки в этих вещах даже по ее желанию, то мы исправили и то, и другое, постановив, что запрещается отчуждение и обремене­ние обязательством также и тех вещей, которые находятся на про­винциальной земле. Ни то, ни другое не может происходить даже с согласия жен, дабы легкомыслие лиц женского пола не причинило ущерба их имуществу.

1. С другой стороны, кредитор может согласно уговору отчуж­
дать залог, хотя залоговая вещь не есть его собственность. Но это,
вероятно, происходит потому, что залог, надо полагать, отчуждает­
ся по воле должника, который в начале договора условился, чтобы
кредитор в праве был продать залог, если он, должник, не уплатит
долга. Но дабы кредиторы не терпели помехи в осуществлении свое­
го права и дабы должники, по-видимому, не теряли понапрасну соб­
ственности в вещах, нашим постановлением предусмотрен и устано­
влен определенный порядок, при соблюдении которого можно про­
дать залог. Этим постановлением вполне достаточно обеспечены обе
стороны, как кредиторы, так и должники.

2. Теперь мы должны напомнить, что сироты, будет ли то муж­
чина или женщина, не могут ничего отчуждать без участия и согла­
сия опекуна. Поэтому, если сирота дает кому взаймы деньги без
участия и согласия опекуна, то он не заключает обязательства, так
как не делает деньги принадлежащими акципиенту, поэтому сирота
может виндицировать деньги, где бы они не оказались. Но если
деньги, которые несовершеннолетний дал взаймы, добросовестно
взяты тем, кто их получил, то они могут быть кондицированы, а
если недобросовестно, то можно вчинить иск об отнятии этих денег.
С другой, однако, стороны, сироте могут быть правильно, даны все
вещи без участия и согласия опекуна. Поэтому, если должник будет
платить сироте, то должнику необходимо участие и согласие опеку­
на; в противном случае должник не будет свободен. Это также уста-


ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

nummos possunt, sicubi extent: sed si nummi, quos mutuos dedit, ab eo qui accepit bona fide consumpti sunt, condici possunt, si mala fide, ad exhibendum de bis agi potest. at ex contrario omnes res pupillo et pupillae sine tutons auctontate rccte dan possunt. ideoque si debitor pupillo soluat, necessaria est tutoris auctoritas: alioquin non liberabitur. sed etiam hoc euidentissima ratione statutum est in constttutione, quam ad Caesareenses aduocatos ex suggestione Triboniani uiri eminentissimi quaestoris sacri palatii nostri promulgauimus, qua dispositum est ita licere tutori uel curatori debitorem pupillarem soluere, ut prius sententia iudicialis sine omni damno celebrata hoc permittat. quo subsecuto, si et iudex pronuntiauerit et debitor soluerit, sequitur huiusmodi solutionem plenissima securitas. sin autem aliter quam disposuimus solutio facta fuerit et pecuniam saluam habeat pupiUus aut ex ea locupletior sit et adhuc eandem summam pecuniae petat, per exceptionem doli mali summoueri potent: quodsi aut male consumpserit aut furto amiserit, riihil proderit debitori doli mali execptio, sed nihilo minus damnabitur, quia temere sine tutoris auctontate et non secundum nostram dispositionem soluerit. sed ex diuerso pupilli uel pupillae soluere sine tutore auctore non possunt, quia id quod soluunt non fit accipientis, cum scilicet nullius rei alienatio eis sine tutoris auctontate concessa est.

IX. PER QVAS PERSONAS NOBIS ADQVIRITVR

Adquiritur nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eos quos in potestate habemus: item per eos seruos, in quibus usum fructum habemus: item per homines liberos et seruos alienos quos bona fide possidemus. de quibus singulis diligentius dispiciamus.

1. Igitur liberi uestri utriusque sexus, quos in potestate habetis, olim quidem, quidquid ad eos peruenerat (exceptis uidelicet castrensibus peculiis), hoc parentibus suis adquirebant sine ulla distinctione: et hoc ita parentum fiebat, ut esset eis Hcentia, quod per unum uel unam eorum adquisitum est, alii uel extraneo donare uel uendere uel quocumque modo uoluerant applicare. quod nobis inhumanum uisum est et generali constitutione emissa et liberis pepercimus et patribus debitum reseruauimus. sancitum etenim a nobis


КНИГА ВТОРАЯ П7

новлено самым очевидным образом в постановлении, которое мы издали в ответ на вопрос со стороны кесаревских адвокатов, по мысли славнейшего мужа Трибониана, квестора нашего император­ского дворца. В этом постановлении определено: опекун или попечи­тель могут освободить должника сироты при соблюдении условия, что сие позволяет состоявшееся предварительно, без всякого ущерба для сироты, судебное решение. По воспоследовании сего, т. е. если судья произнесет свое решение и должник уплатит, то должник вполне обес­печен от вторичного платежа. Если же уплата будет совершена не в указанном нами порядке, то сирота, который сохранит деньги в целости или еще обогатится ими и к тому еще будет требовать той же суммы денег, может быть устранен посредством возражения на суде. Поэтому, если сирота сделает из денег плохое употребление или утратит их вследствие кражи, то должнику никакой решительно пользы не прине­сет возражение на суде: должника, несмотря на произведенный платеж, присудят к уплате долга, так как он напрасно платил без участия и со­гласия опекуна и не в порядке, нами указанном. С другой стороны, си­роты обоего пола не могут платить без участия и согласия опекуна, так как то, что они уплачивают, не делается принадлежностью акципиента: понятно, сиротам не предоставлено отчуждение чего бы то ни было без участия и согласия опекуна.

ТИТУЛ IX. О ЛИЦАХ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫХ МЫ МОЖЕМ ПРИ­ОБРЕТАТЬ

Мы приобретаем для себя не только лично, но и через тех, кого имеем в нашей власти; затем через рабов, в которых имеем узуфрукт, через свободных людей и чужих рабов, которыми добросовестно владе­ем. Мы тщательно рассмотрим эти лица, каждое в отдельности.

1. Итак, ваши дети обоего пода, которых вы имеете в вашей роди­тельской власти, некогда приобретали для своих родителей все то, что поступило к ним, без всякого различия (за исключением, разумеется, имущества, называемого воинским пекулием). Приобретенное сыном или дочерью, делалось, таким образом, собственностью родителей в такой степени, что они могли таковое подарить, продать или каким угодно способом отчудить в пользу другого сьша или даже посторонне­го лица. Это нам показалось бесчеловечным, и, издав всеобщее поста­новление, мы пощадили детей и родителям воздали должный почет. Мы постановили следующее: если сын или дочь получили что-либо из иму­щества отца, то приобретенное ими, согласно древнему закону, всецело поступает в пользу родителя (может ли возбудить ненависть то, что к отцу возвращается, полученное благодаря его помощи?) Отцу при­обретается только узуфрукт в том, что сын семейства приобрел себе благодаря каким-либо другим источникам. Право собственности в


ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

est, ut, si quid ex re patris ei obueniat, hoc secundum antiquam obseruationem totum parenti adquirat (quae enim inuidia est, quod ex patris occasione profectum est, hoc ad eum reuerti?): Quod autem ex alia causa sibi fflius families adquisiuit, huius usum fructum quidem path adquiret, dominium autem apud eum remaneat, ne, quod ei suis laboribus uel prospcra fortuna acccssit, hoc in alium perucniens luctuosum ei procedat.

2. Hocque a nobis dispositum est et in ea specie, ubi parens
emancipando liberum ex rebus quae adquisitionem effugiunt sibi partem
tertiam retinere si uoluerat licentiam ex anterioribus constitutionibus
habebat quasi pro pretio quodammodo emancipationis et inhumanum
quid accidebat, ut filius rerum suarum ex пае emancipatione dominio pro
parte defraudetur et, quod honoris ei ex emancipatione additum est, quod
sui iuris effectus est, hoc per rerum deminutionem decrescat. ideoque
statuimus, ut parens pro tertia bonoram parte dominii, quam retinere
poterat, dimidiam поп dominii rerum, sed usus fructus retineat: ita etenim
et res intactae apud filium remanebunt et pater ampliore summa fruetur
pro tertia dimidia potiturus.

3. Item uobis adquiritur, quod serui uestri ex traditione nanciscuntur
siue quid stipulentur uel ex qualibet alia causa adquirunt. hoc enim uobis
et ignorantibus et inuitis obuenit. ipse enim seruus qui in potestate alterius
est nihil suum habere potest. sed si heres institutus sit, поп alias nisi iussu
uestro hereditatem adire potest: et si iubentibus uobis adierit, uobis
hereditas adquiritur, perinde ac si uos ipsi heredes instituti essetis. et
conuenienter scilicet legatum per eos uobis adquiritur. поп solum autem
proprietas per eos quos in potestate habetis adquiritur uobis, sed etiam
possessio: cuiuscumque eninrrei possessionem adepti fuerint, id uos
possidcrc uidemini. undc ctiam per eos usucapio uel longi temporis
possessio uobis accedit.

4. De his autem seruis, in quibus tantum usum fructum habetis,
ita placuit, ut, quidquid ex re uestra uel ex operibus suis adquiranf, id

uobis adiciatur, quod uero extra eas causes persecuti sunt, id ad
dominum proprietatis pertineat. itaque si is seruus heres institutus sit
legatumue quid ei aut donatum fuerit, поп usufructuario, sed domino
proprietatis adquiritur. idem placet et de eo, qui a uobis bona fide
possidetur, siue is liber sit siue alienus seruus: quod enim placuit de


КНИГА ВТОРАЯ

этом имуществе остается у сына, дабы приобретенное его собствен­ными трудами и успехами не причиняло ему горя, если таковое иму­щество перейдет к другому.

2. Мы также упорядочили случай эманципации. Согласно
древним постановлениям, родитель, эманципируя сына, мог, в слу­
чае желания, удержать третью часть того имущества, которое избе­
гает его приобретения, в качестве, так сказать, вознаграждения за
эманципацию; но было бы несправедливым, чтобы сын вследствие
этой эманципации лишался собственности в третьей части своего
имущества и чтобы почет эманципации, выпавший на его долю (он
стал самостоятельным), пропал вследствие уменьшения имущества.
Посему мы постановили, чтобы родитель, вместо третьей части соб­
ственности имущества, которую мог удержать, удерживал половину,
но не собственности в вещах, а узуфрукта. Таким образом, вещи
останутся у сына неприкосновенными, и отец будет пользоваться
гораздо большим, владея половиной вместо третьей части.

3. Далее. Для вас приобретается то, чего достигают ваши рабы
посредством передачи, будь то приобретено вследствие стипуляции
или по какому-либо другому основанию. Все это поступает к вам
даже без вашего ведома и помимо вашего желания. Сам раб, нахо­
дящийся во власти другого лица, ничего своего иметь не может. Но
если он назначен наследником, то может принять наследство только
с вашего позволения; и если он, согласно вашему приказу, примет
наследство, то оно приобретается для вас, как если бы вы сами были
назначены наследниками. Последовательным, конечно, является и
то, что через, рабов для вас приобретается легат. Через тех, кого вы
имеете в вашей власти, вы приобретаете не только право собствен­
ности, но и владение. В какой бы вещи эти лица ни приобрели вла­
дение, ею, по-видимому, вы владеете; вот почему через них вы полу­
чаете и право собственности по давности и давностное владение.

4. Относительно тех рабов, в которых вы имеете только узу­
фрукт, решено следующее: все, что они приобретут посредством ва­
шей вещи или своими собственными трудами, поступает в вашу
пользу; а все, что они приобрели помимо этих средств, поступает в
пользу хозяина собственности. Поэтому, если раб будет назначен
наследником или если ему будет оставлен легат, или что-либо пода­
рено, то это приобретается не узуфруктарию, а хозяину собствен­
ности. То же самое решено и о том, кем мы добросовестно владеем,
все равно, будет ли это свободный или чужой раб. Все, что решено
об узуфруктарии, принято за правило и относительно добросо­
вестного владельца. Поэтому все, что это лицо приобретает помимо
указанных двух источников, принадлежит или ему самому, если он
свободный, или хозяину, если он раб. Но если добросовестный вла­
делец приобретет раба в собственность по давности, то он во всех


120 ИНСТИТУЦИИ ЮСТИНИАНА

usufructuario, idem placet et de bonae fidei possessore. itaque quod extra duas istas causas adquihtur, id uel ad ipsum pertinet, si liber est, uel ad dominum, si serous est. sed bonae fidei possessor cum usuceperit seruum, quia eo modo dominus fit, ex omnibus causis per eum sibi adquirere potest: fructuarius uero usucapere non potest, primum quia non possidet, sed habet ius utendi fruendi, deinde quia scit seruum alienum esse. non solum autem proprietas per eos seruos, in quibus usum fructum habetis uel quos bona fide possidetis, uel per liberam personam, quae bona fide uobis serait, adquihtur uobis, sed etiam possessio: loquimur autem in utriusque persona secundum definitionem, quam proxime cxposuimus, id est si quam possessionem ex re uestra uel ex operibus suis adepti fuerint.

5. Ex his itaque apparet per liberos homines, quos neque iuri uestro
subiectos habetis neque bona fide possidetis, item per alienos seruos, in
quibus neque usum fructum habetis neque iustam possessionem, nulla ex
causa uobis adquiri posse, et hoc est, quod dicitur per extraneam personam
nihil adquiri posse: excepto eo, quod per liberam personam ueluti per
procuratorem placet non solum scientibus, sed etiam ignorantibus uobis
adquiri possessionem secundum diui Seueri constitutionem et per hanc
possessionem etiam dominium, si dominus fuit qui tradidit, uel
usucapionem aut longi temporis praescriptionem, si dominus non sit.

6. Hactenus tantisper admonuisse sufficiat, quemadmodum singulae
res adquiruntur: nam legatorum ius, quo et ipso singulae res uobis
adquiruntur, item fideicommissorum, ubi singulae res uobis relinquuntur,
opportunius inferiori loco referemus. uideamus itaque nunc, quibus modis
per uniuersitatem res uobis adquiruntur. si cui ergo heredes facti sitis siue
cuius bonorum possessionem petieritis uel si quern adrogaueritis uel si

.cuius bona libertatum conseruandarum causa uobis addicta fuerint, eius res omnes ad uos transeunt. ac prius de hereditatibus dispiciamus. quarum duplex condicio est: nam uel ex testamento uel ab intestato ad uos pertinent, et prius est, ut de his dispiciamus, quae uobis ex testamento obueniunt. qua in re necessarium est initio de ordinandis testamentis exponere.

X. DE TESTAMENTIS ORDINANDIS

Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est. 1. Sed ut nihil antiquitatis penitus ignoretur, sciendum est olim quidem duo genera testamentorum in usu fuisse, quorum altero in


КНИГА ВТОРАЯ 121

случаях может себе приобретать через него, так как таким образом добросовестный владелец делается хозяином. Узуфруктарий, однако, не может приобрести чужого раба в собственность по давности, во-первых, потому что он им не владеет, а имеет только право пользо­вания и получения доходов; во-вторых, потому что знает, что раб — чужой. Через тех лиц, в которых вы имеете узуфрукт или которыми добросовестно владеете, или через свободное лицо, которое вам доб­росовестно служит, вы приобретаете не только право собственности, но также и владение. Мы говорим относительно того и другого ли­ца, согласно определению, которое только что изложили, т. е. если они приобретут что-либо благодаря вашей вещи или собственным трудом.

5. Из сказанного явствует, что вы ни на каком основании не
можете приобретать через свободных людей, которые не подчинены
вашей власти и которыми вы добросовестно не владеете; затем не
можете приобретать через чужих рабов, в которых вы не имеете ни
узуфрукта, ни законного владения. Это и есть то, что вообще гово­
рят: "Через постороннее лицо ничто не может быть приобретено".
Исключение составляет то, что, согласно постановлению боже­
ственного Севера, вам предоставлено приобрести владение через
свободное лицо, например, через прокуратора, не только с вашего
ведома, но и заведомо; посредством этого владения вам предостав­
лено приобрести право собственности, если тот, кто передал владе­
ние, был хозяином, или узукапировать, если передавший владение не
был хозяином.

6. В этом месте достаточно было напомнить о том, каким обра­
зом приобретаются вами отдельные вещи. Право легатов, посред­
ством которого приобретаются вами также и отдельные вещи, рав­
ным образом, право фидеикомиссов, посредством которых оставля­
ются вам также отдельные вещи, мы удобнее изложим ниже. Поэто­
му теперь рассмотрим, каким образом приобретаются вещи во всей
их совокупности. Если вы сделались чьими-либо наследниками или
если вы сами потребовали наследство или усыновили, или если вам
присуждено чье-либо имущество за доставление свободы, то все их
вещи переходят к вам. Сперва мы рассмотрим наследства, которые
распадаются на два вида: наследование по завещанию и по закону.
Сперва нам следует рассмотреть наследование по завещанию; в
этом случае необходимо начать с изложения порядка доставления
завещания.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 105; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.008 с.)