Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення України з 1913 року 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення України з 1913 рокуРік Кількість народжених Кількість померлих Природній приріст населення
44,1 25,2 18,9
27,3 14,3 13,0
20,5 6,9 13,6
15,2 8,8 6,4
14,8 11,3 3,5
16,6 12,1 0,5
7,8 15,4 -7,6
8,5 16,0 -7,5
9,0 16,0 -7,0

Найбільш адекватною узагальнюючою характеристикою сучасного рівня смертності в усіх вікових групах є показник очікуваної трива­лості життя. Він має значні відмінності в окремих країнах світу і навіть в окремих районах однієї країни, серед чоловіків і жінок.

Загальна тенденція полягає в тому, що тривалість життя чоловіків менша, ніж жінок. Найбільш висока тривалість життя спостерігається в Японії, Швеції, Норвегії, деяких інших країнах світу. Найменша тривалість життя характерна для населення Африки, а також деяких інших країн світу, наступна таблиця дає конкретну інформацію щодо показника тривалості життя в окремих країнах світу.

Очікувана тривалість життя в окремих країнах світу (за роками народження)

Країна Рік народження, за яким обчислено показник Середня три-валість життя населення даної країни, (років) Серед них
чоло-віків жінок
Японія
Швеція
Швейцарія 1988/1989
Нідерланди
Норвегія
Угорщина
Румунія 1987/1989
Китай
Індія
Україна

Очікувана тривалість життя при народженні (за роками народження) в Україні[9]

    В тому числі
Роки Всього чоловіки жінки
1965-1966 71,6 67,7 74,5
1995-1998 67,5 62,1 73,1
1999-2000 67,9 62,4 73,6
2000-2001 68,3 62,8 74,1
2001-2004 68,2 62,6 74,1

 

При аналізі даних статистики соціолога, на відміну від демографа, насамперед цікавлять такі проблеми: які соціальні причини впливають на народжуваність, смертність, тривалість життя; формування та зміну установок людей при вирішенні питання про народження дитини, потребу мати дитину в загальній системі людських потреб; роль суспільства і держави в регулюванні соціально-демографічних процесів тощо.

Вікова структура населення

Середній вік населення України складає 38,3 роки (чоловіки − 35.6, жінки − 40,6 років). Найбільш „молоді” області − Закарпатська, Рівненська (34-35 років); найбільш „старі” − Чернігівська, Полтавська, Вінницька (41-39 років). Середня очікувана тривалість життя під час народження − 67,9 років[10].

При вивченні вікової структури суспільства соціологи виділяють кілька соціальних груп населення. Демографи виділяють три вікові групи, що розрізняються за своєю працездатністю, – особи, молодші від працездатного віку, особи працездатного віку, особи, старші за працездатний вік.

 

Із загальної кількості населення України %
Усього міста села
у віці, молодшому за працездатний 16,3 15,1 18,6
працездатному 59,9 63,0 53,6
старшому за працездатний 23,8 21,9 27,8

 

У демографічних словниках[11] можна зустріти й іншу типологію, яка також може бути використана соціологами, зокрема: перша соціальна група – діти (від народження до 14 років); друга – молодь (населення від 15 до 29 років); третя – люди середнього віку (від 30 до 49 років); четверта – люди похилого віку (від 50 років і старші). Важливою характеристикою такої структури є показ­ник співвідношення різних вікових груп. Чи є прогресивною вікова структура українсько­го суспільства? Проаналізуймо наведену нижче таблицю розподілу населення України за віком[12].

Розподіл населення України за віком (на 01.01.05)(Всього 47100462 осіб)

У віці, років Осіб %
Усього міста села
  Перша вікова група
до 1 р. 0,9 0,9 0,9
1-4 3,3 3,1 3,7
5-9 4,6 4,1 5,3
10-14 6,1 5,7 6,9
  Друга вікова група
15-19 7,9 8,1 7,3
20-24 8,0 8,8 6,3
25-29 7,2 7,6 6,4
  Третя вікова група
30-34 7,0 7,3 6,6
35-39      
40-44 7,7 8,0 7,1
45-49 7,6 8,0 6,8
  Четверта вікова група
50-54 7,0 7,4 6,0
55-59 5,4 5,7 4,8
60-64 4,8 4,5 5,4
65-69 6,2 5,8 7,0
70 і ст. 9,7 8,3 12,8

 

Співвідношення першої та четвертої вікових груп − показник прогресивності або регресивності вікової структури Вікова структура суспільства, у якій частка осіб, молодших за 15 років, більша від частки осіб віком 50 років і старших, називається прогресивною. Прогресивна вікова структура існує в країнах з досить високим рівнем народжуваності і є позитивною характеристикою структури суспільства, тому що означає наявність у даному суспільстві „молодого” населення, а не такого, яке старіє. Це сприятлива для держави тенденція.

Дані таблиці показують, що вікова структура українського сус­пільства не носить прогресивного характеру, оскільки кількість дітей (перша вікова група) є меншою від кількості осіб похилого віку (четверта група). Тобто ми маємо населення, яке поступово старіє. Поки діє така тенденція, з кожним роком середній вік громадянина України буде все більшим. До речі, за даними перепису 1970 року, ми мали прогресивну соціально-демографічну структуру.

З точки зору прогресивності вікової структури виділяють кілька основних типів соціальної структури: перший тип – вікова структура, яка має молоде населення (населення, що росте); другий тип – це вікова структура, де переважає населення старшого віку (постаріле населення), але співвідношення вікових груп протягом багатьох років залишається незмінним. І, нарешті, третій тип – це вікова структура з дуже старим населенням, яке поступово зменшується. Останній тип найменш сприятливий для суспільства і породжує багато соціальних проблем.

Характеризуючи соціально-демографічний розвиток країни, можна виділити кілька негативних тенденцій.

· Падіння рівня народжуваності, яке склало в 1999 році 7,8 особи на 1000 чоловік населення, що майже на 30% нижче зареєстрованого на початку 90-х років. Динаміка показника сумарної плідності, або кількості дітей, яку народжує жінка за своє життя (сьогодні − 1,1 дитини на одну жінку) свідчить про те, що рівень народжуваності вже давно став недостатнім для заміщення старих поколінь новими (для чого потрібно 2,2-2,3 дитини на одну жінку). У результаті чисельність дитячого населення скоротилася з 1990 до 1999 року майже на 800 тис. чоловік.

· Інтенсифікація смертності населення − з 1990 по 1999 рік рівень смертності зріс на 36% і складає зараз 14,8 чоловік на 1000 населення. Має місце зростання смертності населення від інфекційних та паразитарних хвороб, стала реальною загроза епідемії туберкульозу – більш як 600 тис. громадян України хворіють сьогодні на цю хворобу.

· В Україні спостерігаються найвищі в Європі темпи поширення ВІЛ/СНІДу. Особливу тривогу викликає те, що найбільшу частину інфікованих складає молодь, серед якої 15% − діти та підлітки. ВІЛ уже поширюється за межі груп ризику. Національні та міжнародні експерти вважають, що більш як 550 тис. жителів України на сьогодні вже є ВІЛ-інфікованими. Розраховано, що якщо не вжити запобіжних заходів, то до 2010 року ВІЛ буде інфіковано близько 1,5 млн. українців, а його розповсюдження стане практично неконтрольованим.

· Зростання масштабів соціально небезпечних хвороб − в Україні нараховується 1,2 млн. психічно хворих осіб, 720 тис. хворих на алкоголізм та 56 тис. наркоманів, 740 тис. онкологічних хворих.

· Старіння населення − частка осіб похилого віку у 1999 році склала в цілому по Україні понад 20%, а в селах − навіть 1/3 всього населення. (Для порівняння, аналогічні показники для Російської федерації – 17,6%, для Білорусі – 18,0%, для Прибалтійських країн – 17,4 – 19,0 %. За міжнародною шкалою “дуже високий рівень демографічної старості” країни починається з 18,0%) Відповідно до вказаної ситуації демографічне навантаження на 1 тис. чоловік працездатного віку непрацездатними особами пенсійного віку складає в середньому по Україні – 409 осіб, у сільській місцевості – 578, а в містах – 342 чоловік. Подальше старіння населення неминуче призведе до виникнення додаткових економічних та соціальних проблем по утриманню зазначеної групи населення.

· Невпинне скорочення середньої тривалості життя населення – за даними 1999 року вона склала 68 років для всього населення та, відповідно, 63 і 74 років для чоловіків та жінок, що на 2,5 роки нижче рівня 1990 року − 70,5 років.

· У результаті перевищення кількості померлих над кількістю народжених з 1991 року в Україні спостерігається депопуляція, яка на сьогодні обчислюється втратами в чисельності населення країни більш як на 2,8 млн. чоловік. На час отримання незалежності в 1991 році Україна мала майже 52 мільйонне населення і за цим показником входила в шістку найбільших країн Європи. На сьогодні населення країни складає близько 49,2 млн. чоловік.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 596; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.005 с.)