Тема: Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших державМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав 

Мета: сформувати цілісне уявлення про процес інкорпорації українських земель Великим князівством Литовським, зміни, що відбувалися в економічній, державно-політичній, релігійній сфері, соціальній структурі населення.

Ключові поняття: Велике князівство Литовське; інкорпорація; експансія; Кревська унія 1385 р.; Вітовт; Городельська унія; Люблінська унія; Річ Посполита; удільні князівства; панщинно-фільваркове господарство; Магдебурзьке право.

План

1.Інкорпорація українських земель у ХІV ст. Литвою, Польщею та Угорщиною.

2.Особливості існування українських земель у складі Великого князівства Литовського.

3.Соціальна структура населення України у ХІV – першій половині ХVІ ст.

4.Економічний розвиток українських земель у ХІV – першій половині ХVІ ст.

Контрольні питання

1.Охарактеризуйте політику Великого князівства Литовського щодо українських земель.

2.Поясніть чому Литовському князівству вдалося порівняно легко захопити українські землі.

3.Назвіть риси розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства.

4. Проаналізуйте причини зближення литовських князів із Польщею.

5. Проаналізуйте литовсько-польські унії кінця ХІV – початку ХV ст. та зробіть висновок про їх наслідки для українського народу.

6. Проаналізуйте зміни в соціальній структурі населення українських земель ХІV – ХVІ ст. Поясніть причини цих змін.

7. Перерахуйте основні чинники, що зумовлювали економічний розвиток населення українських земель.

8. Вкажіть основні особливості релігійного життя в українських землях ХІV – ХVІ ст.

Питання для самостійної роботи

1. Економічне та політичне зростання Галицького і Волинського князівств.

2. Галицько-Волинська держава Романа і Данила.

3. Соціально-економічний і політичний розвиток Галицько-Волинської держави за наступників Данила Романовича.

4. Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського.

5. Політика князя Вітовта щодо українських земель. Ліквідація удільних князівств.

6. Українські землі у складі Молдовського князівства.

7. Українські землі у складі Московської держави.

8. Українські землі у складі Угорщини.

9. Українські землі у складі Османської імперії.

 

Теми доповідей та рефератів:

1.Правовий статус селянина в Литовських статутах 1526, 1566, 1588 рр.

2.«Уходництво» як складова господарського життя.

3.Матеріальне життя і побут різних соціальних верств.

4.«Литовський статут» як кодекс середньовічного права.

5.Причини і наслідки повстання князя М.Глинського.

6.Розвиток української культури у ХІV – ХVІ ст.

7.Політика Великого князівства Московського щодо українських земель у у ХІV – ХVІ ст.

 

Література:

1. Історія України: Литовсько-польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко, О. Русіна. – К., 1997.

2. Кром М.М. Православные князья в Великом княжестве Литовском в начале ХVІ века (К вопросу о социальной базе восстания Глинских) // Отечественная история. – 1992. – № 4. – С. 145-154.

3. Мовчанівський Т. Литовсько-польський період. – К., 2001.

4. Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України: неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. – Х.: ВД Школа, 2008.

5. Русіна О.В. Про князівську традицію на Київщині у ХІІІ – ХV ст. // Київська старовина. – 1997. – № 314.

6. Русіна О.В. Українські землі у московській внутрішній та зовнішній політиці кінця ХV – початку ХVІІ ст. // УІЖ. – 1996. – № 4. – С. 62-74.

7. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К., 1996.

8. Яковенко Н.М. Нарис історії України: З найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. – К., 1997.


Модуль 2. Нова та новітня історія України

Семінарське заняття №4

 

Тема: Українські землі у складі Речі Посполитої

Мета: розглянути процес переходу українських земель до складу Речі Посполитої; з’ясувати яких зазнало змін зазнало життя населення українських земель в новоутвореній державі у суспільно-політичній, економічній та релігійній сферах; охарактеризувати діяльність братств та козацтва на даному етапі.

Ключові поняття, терміни, імена: Річ Посполитої; Люблінська унія; фільварок; братство; Берестейська церковна унія; козацтво; реєстрове козацтво; П.Конашевич-Сагайдачний; Хотинська війна; К.Косинський, С.Наливайко; опришки; М.Жмайло, Т.Федорович, І.Сулима, П.Бут, Я.Острянин, Д.Гуня; Запорізька Січ.

 

План

1.Люблінська унія: причини укладення, зміст та наслідки.

2.Суспільно-політичний лад та економічний розвиток України наприкінці ХVI – першій половині ХVІІ ст.

3.Брестейська церковна унія 1569 р. та релігійне життя наприкінці ХVI – першій половині ХVІІ ст. Діяльність та значення братств.

4.Українське козацтво та Запорізька Січ. Селянсько-козацькі повстання кінця ХVI – 20-30-х рр. ХVІІ ст.

 

Контрольні питання

1.Назвіть основні причини укладення Люблінської унії.

2.Якими були наслідки утворення Речі Посполитої для українців?

3.Проаналізуйте основні зміни, що сталися в житті населення українських земель після укладення Люблінської унії.

4.Розкрийте основні причини утворення фільваркових господарств.

5.Назвіть мотиви укладення Берестейської унії та головні наслідки цієї події.

6.Проаналізуйте становище православної церкви після укладення Берестейської унії.

7.Охарактеризуйте діяльність православних братств.

8.Назвіть причини утворення українського козацтва.

9.Військова та культурна діяльність П.Конашевича-Сагайдачного.

10.Поясніть причини козацько-селянських повстань кінця ХVI – 20-30-х рр. ХVП ст.

Питання для самостійної роботи

1. Формування української народності, мови, етнічної культури, побуту і звичаїв народу.

2. Формування і поширення фільварково-панщинної системи.

3. Причини, джерела поповнення, час виникнення та версії походження козацтва.

4. Боротьба з турецько-татарською небезпекою. Морські походи.

5. Хотинська війна.

6. Розвиток землеробства і скотарства у Запорозькій Січі.

7. Основні напрями зовнішньої політики Запорозької Січі.

 

Теми доповідей та рефератів:

1.Життя та діяльність П.Конашевича-Сагайдачного.

2.Реєстрове козацтво як спроба роз’єднання українських козаків.

3.Клейноди Війська Запорозького (з підборкою ілюстративного матеріалу).

4.Вплив українських козаків на Хотинську війну.

5.Аграрна реформа кінця ХVI в українських землях.

6.Діяльність К.В.Острозького.

7. митрополита Й.-В.Рутського.

8.Демографічні та етнокультурні процеси у ХІV – першій половині ХVI ст.

Література:

1. Апанович О. Розповіді про запорозьків козаків. – К., 1991.

2. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1996.

3. Історія релігії в Україні / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К., 1999.

4. Історія України: Нове бачення: В 2-х т. – К., 1996.

5. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

6. Історія українського козацтва. – Т.1. – К., 2005.

7. Станіславський В. Запорозька Січ і Річ Посполита: 1686-1699. – К.: 2004.

8. Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. – К, 2000.

9. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст.. – К., 1993.


Семінарське заняття №5

 

Тема: Українська національна революція середини XVII ст. і

Становлення української державності

Мета: розглянути причини, передумови, мету, характер, основні етапи та події української національної революції; процес формування української козацької держави; основні наслідки української національної революції.

Ключові поняття, терміни, імена: Українська національна революція; Національно-визвольна війна; Б.Хмельницький; битви під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями, Зборовим; Зборівська угода 1649 р.; поразка під Берестечком; Білоцерківський договір; битва Батогом, Монастирищем, Жванцем; Жванецька угода; Переяславська Рада 1654 р.; Березневі статті; державне будівництва; зміни в системі землеволодіння; Вільненське перемир'я; І.Виговський; Гадяцька угода 1658 р.; Ю.Хмельницького; Переяславські статті 1659 р. Слободищенський трактат 1660 р. П.Тетеря; І.Брюховецький; «Руїна»; П.Дорошенко; Андрусівське перемир'я 1667 р. Д.Многогрішний; І.Самойлович; Вічний мир 1686 р.; Гетьманщина.

 

План

1.Причини, характер та рушійні сили революції.

2.Періодизація та головні події української національної революції.

3.Формування самостійної української державності (Гетьманщина).

4.Період «Руїни» та закріплення територіального розколу України.

5.Наслідки української національної революції: соціальні, економічні, національні та ін.

 

Контрольні питання

1.Назвіть основні причини української національної революції? Порівняйте їх із причинами повстань 20-30-х рр. XVII ст.

2.Проаналізуйте характер та особливості української національної революції.

3.Складіть хронологічну таблицю головних етапів та подій революції.

4.Охарактеризуйте новоутворену Українську козацьку державу – Гетьманщину.

5.Політичний устрій Війська Запорозького в середині XVII ст.

6.Адміністративно-територіальний устрій Війська Запорозького в середині XVII ст.

7.Поясніть основні наслідки української національної революції.

 

Питання для самостійної роботи

1. Формування державницької ідеї в ході військових дій і початок створення нової Української держави.

2. Українсько-російські зв'язки в роки війни.

3. Програма Б.Хмельницького щодо побудови Козацької держави на основі ідеї української соборності.

4. Демократичні республіканські традиції української козацької держави, її роль у становленні української нації.

5. Україна у політичних планах Росії, Польщі та Туреччини.

6. Українська національна революція в контексті європейського революційного руху ХVІ-ХVІІ ст.

 

Теми доповідей та рефератів:

1.Життя та діяльність Богдана Хмельницького.

2.Дипломатична діяльність Богдана Хмельницького.

3.Воєнне мистецтво Б.Хмельницького та його сподвижників.

4.Молдавські походи Б.Хмельницького та Т.Хмельницького.

5.Зовнішньополітичні пріоритети Української держави Б. Хмельницького.

6.Європейський контекст боротьби українського народу за соціальне і національне визволення (XVII ст.).

7.Оцінка Переяславської ради і Березневих статей в історіографії.

8.Українські гетьмани доби Руїни.

9.Державотворча діяльність Д.Дорошенка.

 

Література:

Апанович О. М. Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та його сподвижників // Укр. істор. журнал. – 1995. - № 4.

Апанович О. М. Українсько-російський договір 1654 р.: міфи і реальність. – К., 1994.

Апанович О. Розповіді про запорозьків козаків. – К., 1991.

Батюк В. С. Українська державність напередодні та в роки Визвольної війни 1648-1654 рр. у працях дослідників із західної діаспори // Укр. істор. журнал. – 1993. - № 1.

Борисенко В. Міждержавне зближення Запорозької Січі з Кримським ханством // Історія України. – 1998. - № 11.

Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1996.

Горобець В. Гадяцька угода 1658 року: (до 430-ліття підписання угоди) // Історія України. – 1998. - № 38, 39.

Горобець В. М. Московська політика Богдана Хмельницького: дипломатична риторика та політична практика // Укр. істор. журнал. – 1995. - № 4.

Історія релігії в Україні / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К., 1999.

Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

Козаченко А. Про державну владу Б. Хмельницького: окремі питання // Право України. – 1998. - № 2.

Матях В. Психологічний аспект Визвольної війни в Україні середини XVII ст. // Історія України. – 1998. - № 35.

Яковлєва Т. Г. Гетьманщина у другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни. – 1998.


Семінарське заняття №6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.015 с.)