Тема: Україна в роки Другої світової війниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Україна в роки Другої світової війни 

Мета:розглянути основні події Другої світової війни на українських землях; охарактеризувати окупаційний режим, Рух Опору, бойові операції в Україні; з’ясувати наслідки війни для України.

Ключові поняття: Друга світова війна; радянсько-німецький пакт про ненапад від 23 08 1939 р.; радянсько-німецький договір про дружбу і кордони вересень 1939 р.; Велика Вітчизняна війна; евакуація; оборона Києва, Одеси, Севастополя; бої за Донбас; німецько-фашистський окупаційний режим; план «Ост»; радянське підпілля; партизанський рух; колабораціонізм; «другого фронт»; ОУН-УПА.

План

1.Українські землі в планах Гітлера та Сталіна та наслідки втілення цих планів у 1939-1914 рр. Початок Другої світової війни. Радянізація західноукраїнських земель.

2.Захоплення українських земель фашистськими військами та окупаційний режим.

3.Рух Опору: ОУН-УПА, діяльність партизан та радянського підпілля.

4.Визволення України.

5.Наслідки війни для України.

 

Контрольні питання

1.Територіальний поділ Польщі й подальша доля західноукраїнських земель.

2.Радянізація західноукраїнських земель.

3. Складіть таблицю: основні битви 1941-1942 рр.

4. Евакуаційні заходи в Україні.

5. Окупаційний режим в Україні. План «Ост» та його реалізація.

6. Основні течії Руху Опору в Україні.

7. Колабораціонізм в Україні.

8. Операції зі звільнення України.

9. Наслідки Другої світової війни для України.

 

Питання для самостійної роботи

1. Приєднання Північної Буковини та Південної Бессарабії до складу УРСР.

2. Радянсько-німецький договір про дружбу і кордони (вересень 1939 року).

3. Бойові дії на південно-західному та південному напрямках. Оборона Києва, Одеси, Севастополя. Бої за Донбас.

4. Битва за Лівобережну Україну і Донбас.

5. Бої на Правобережжі і в західних областях.

6. Об'єднання Закарпатської України з УРСР.

7. Міжнародна діяльність України, участь у створенні в роботі ООН.

 

 

Теми доповідей та рефератів:

1.Радянсько-німецький договір про ненапад від 1939 р.

2.ОУН-УПА – невід’ємна частина руху Опору в Україні.

3.Херсонщина в роки війни.

Література:

1. Веселова О. Українське суспільство в 1945-1953 рр.: ідеологізація по-сталінськи // Історичний журнал. - 2005. - № 1.

2. Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (.1941-1944). - К., 2005.

3. Ковалюк В.Р. Західна Україна на початку другої світової війни // УІЖ. -1991.

4. Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам'ять // УІЖ. - 2000. -№3, 4.

5. Коваль М.В. ОУН-УПА: між «третім рейхом» і сталінським тоталітаризмом // УІЖ.-1994.-№2-3.

6. Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.).-К., 1999.

7. Коваль М.В. Українська РСР у період відбудови і розвитку народного господарства (1945-1955) // УІЖ. - 1990. -№ 4.

8. Кучер В. Друга світова війна і Україна: короткий історіографічний огляд // Історичний журнал. - 2005. - № 2.

9. Лисенко О.Є. Друга світова війна як предмет наукових досліджень та феномен історичної пам'яті // УІЖ. – 2004. - №5.-С.З-16.


Семінарське заняття №11

 

Тема: Україна в другій половині 1950-х - середині 1980-х років

Мета:розглянути суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині 1950-х – середині 1980-х рр.; сформувати уявлення про добу «відлиги», «застою» (з’ясувати чому з’явилися саме такі назви); дисидентський рух.

Ключові поняття:Хрущовська «відлига»; реабілітація; лібералізація політичного режиму; дисидентство; «шістдесятники»; «неперспективні» села; П.Ю.Шелест; В.В.Щербицький; русифікаторська політика; нігілістичне ставлення; правозахисний і дисидентський рух; «застій».

План

1.Суспільно-політичне життя в умовах «відлиги».

2.Економічні реформи та соціальні програми М.С.Хрущова (1953-1954).

3.Криза радянської моделі суспільно-політичного розвитку. Л.І.Брежнев (1964-1982). Ю.В.Андропов (1982-1984). К.У.Черненко (1984-1985).

4.Кризові явища в економіці та соціальній сфері.

5.Дисидентський рух.

Контрольні питання

1. Назвіть основні складові «відлиги» в Україні.

2. Реабілітаційні процеси в Україні.

3. Охарактеризуйте хрущовські над програми в Україні.

4. Назвіть представників шістдесятників.

5. Проаналізуйте складові структурної кризи радянської системи.

6. Поясніть особливості дисидентського руху в Україні, основні течії та методи.

Питання для самостійної роботи

1. Відбудова народного господарства і особливості соціальної політики.

2. Труднощі відбудови сільського господарства. Голод 1946-1947 рр.

3. Соціально-економічні та культурні перетворення в західних областях України після Другої світової війни.

4. Особливості, здобутки і трагічні наслідки соціальних перетворень та національної політики у західних областях.

5. Церковний собор 1946 р. та його негативні наслідки.

6. Масові депортації та репресії в західних областях України після Другої світової війни.

7. Участь України в освоєнні східних регіонів СРСР і цілинних земель.

8. Екстенсивний розвиток сільського господарства, шкідливість кампанії щодо ліквідації «неперспективних» сіл.

9. Звільнення П.Ю.Шелеста й обмеження прав України.

10. Репресії 1960-х-1970-х рр.

Теми доповідей та рефератів:

1. Правозахисні організації в контексті дисидентського руху.

2. ХХ з’їзд КПРС та його наслідки.

3. Політика П.Шелеста (В.Щербицького) в Україні.

Література:

1. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі Опору 1960-1980-х років. - К., 1995.

2. Костюк Г.О. Сталінізм на Україні (ґенеза та наслідки). – К., 1995.

3. Кульчицький С. Йосип Сталін в нашій історії // Історія України.-1998.-№9.

4. Кульчицький С. Петро Шелест: слід в історії // Історія України.-1998. - №29.

5. Кульчицький С.В. Спроби реформ (1956-1964) // УІЖ. - 1998. - № 2, 3, 4.

6. Курносов Ю.О. Інакомислення в Україні (60-ті - перша половина 80-х рр. XX ст.).-К.. 1994.


Семінарське заняття №12

Тема: Україна напередодні та в роки розбудови незалежної держави

Мета:сформувати цілісне уявлення про процес здобуття незалежності в Україні; розглянути основні складові державотворчого процесу в Україні.

Ключові поняття: «перебудова», гласність, реформа; Чорнобильська катастрофа; Народний рух України; демократизація; багатопартійність; політична партія; Декларація про державний суверенітет України; серпневий (1991 р.) путч у Москві; Акт проголошення незалежності України; референдум 1 грудня 1991 р.; СНД; кризові явища; інфляція; Конституція України; вибори Президента України; Л.Кравчук; Л.Кучма; В.Ющенко, В.Янукович; «помаранчева революція»; економічна криза; світове співтовариство; без'ядерний статус.

 

План

1.Перебудова в Україні.

2.Розпад СРСР й проголошення незалежності України.

3.Державотворчі процеси. Формування правової системи та конституційний процес.

4.Особливості економічного розвитку.

5.Особливості національного, духовного та культурного життя.

6.Зовнішня політика та міжнародні відносини незалежної України.

 

Контрольні питання

1.Україна в сучасних геополітичних перетвореннях. Етапи розвитку зовнішньополітичних стосунків України з Росією та США.

2.Основні етапи та напрямки розбудови незалежної Української держави в другій половині 90-х рр. ХХ ст.

3.Історичний вимір конституційного процесу в Україні та його роль у політичному реформуванні держави на рубежі ХХ – ХХІ ст.

4.Основні тенденції співробітництва України з міжнародними організаціями в кінці ХХ - на початку ХХІ ст.

 

Питання для самостійної роботи

1. Відновлення критики сталінізму у другій половині 1980-х рр.

2. Викриття злочинів тоталітарного режиму та реабілітація політичних в'язнів.

3. Реформа виборничої системи.

4. Спроба серпневого (1991 р.) перевороту у Москві та його наслідки для України.

5. Участь інтелігенції, студентської молоді, засобів масової інформації в демократизації суспільства, відродженні національних традицій, розширенні сфери вжитку української мови.

6. Набуття Україною без'ядерного статусу.

7. Підсумки історичного шляху українського народу і найголовніші уроки історії його змагань за свободу, незалежність, соборність і державність.

 

Теми доповідей та рефератів:

1.Помаранчева революція осені 2004 р.: причини, характер, наслідки.

2.Етнополітична ситуація в Україні.

3.Україна і європейський інтеграційний процес.

4.Основні тенденції розвитку науково-технічних знань на зламі тисячоліть.

 

Література:

1. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991р. // Відомості Верховної Ради України.-К., 1993.

2. Віднянський С.В.. Маргинов А.Ю. Зовнішня політика України як предмет історичного аналізу: концептуальні підходи та перспективи // УІЖ. - 2001. −№4.

3. Грач Л.І. Україна після Кучми. − К., 2005.

4. Конституція України. – К., 1996.

5. Кулик В. Конституційний договір і проблема подолання тяглости // Сучасність.-1995.-№9.

6. Кульчицький С. Еволюція державного устрою в Україні: від тоталітаризму до демократії // Віче. - 1997. - №1.

7. Кульчицький С.В. Державотворчий процес в Україні (підсумки першого п'ятиріччя) // УІЖ. - 1996. - № 6.

8. Кульчицький С.В. Утвердження незалежної України: перше десятиліття II УІЖ. -2001. -№2,3,4.

9. Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України (90-ті рр.). Роздуми істориків // Укр. істор.журнал.-1994.-№1,2-3.

10. Марочко В.І. Нова Україна; суспільство - економіка - політика (1991-2001). − К.,2002.

11. Угода про створення Співдружності Незалежних держав // Голос України.-1991.-10 грудня. (інші видання).


Питання підсумкового контролю знань

1. Предмет, мета, особливості вивчення історії України.

2. Основні концептуальні підходи та актуальні проблеми вивчення історії України.

3. Предмет вивчення та періодизація історії України.

4. Первісні люди та їх спосіб життя на території України доби палеоліту-мезоліту.

5. Основні зміни періоду неолітичної революції.

6. Особливості розвитку людського суспільства в добу енеоліту в українських землях. Трипільська культура.

7. Кочові племена І тис. до н.е. – початку І тис н.е. на території українських земель: особливості господарства та суспільно-політичної організації.

8. Античні міста-держави Північного Причорномор’я: суспільно-політичний лад та господарська діяльність.

9. Походження й розселення східних слов’ян, їх господарство.

10. Суспільно-політичний розвиток слов’янських племен у VІ – ІХ ст.

11. Передумови утворення та теорії походження Русі.

12. Соціально-економічний розвиток Київської Русі наприкінці Х – першій половині ХІ ст.

13. Політичний устрій та соціальна структура Київської Русі (ІХ – ХІ ст.).

14. Період роздробленості Русі: основні причини та наслідки.

15. Особливості розвитку Русі в умовах татаро-монгольської навали.

16. Галицько-Волинське князівство та його роль в історії України.

17. Українські землі в умовах польського панування (XIV – перша половина XVI ст.).

18. Особливості існування українських земель у складі Великого князівства Литовського.

19. Соціальний устрій та господарське життя в українських землях в ХІV-ХV ст.

20. Розвиток сільського господарства та формування панщинно-фільваркового господарства у ХVІ ст. Зростання залежності селян від магнатів і шляхти.

21. Духовне та культурне життя у ХІV-ХVІ ст.

22. Причини укладення Люблінської унії та її наслідки.

23. Становище української православної церкви наприкінці ХVІ ст. та Берестейська церковна унія 1596 р.

24. Передумови та причини виникнення українського козацтва, його соціальна база.

25. Роль козацтва у боротьбі проти турецько-татарських загарбників. Морські походи козаків.

26. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ – першої третини XVII ст.

27. Адміністративний та суспільно-політичний устрій Запорізької Січі.

28. Причини, рушійні сили та основні етапи Національно-визвольної революції українського народу середини ХVІІ ст.

29. Визволення України від польської шляхти в ході Національно-визвольної революції та формування козацької держави.

30. Входження України під протекторат Московської держави. Переяславська рада та «Березневі статті» 1654 р.

31. Період «Руїни» в історії українських земель.

32. Причини ліквідації Гетьманщини і знищення української державності. Зруйнування Запорізької Січі.

33. Гетьманщина у складі Російської держави. Наступ царизму на автономію України.

34. Політика Російської імперії щодо українських земель у ХVІІІ ст.

35. Правобережні та західноукраїнські землі під владою Польщі в другій половині XVII ст. - ХVШ ст.

36. Соціально-економічний розвиток українських земель у ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

37. Суспільні рухи в українських землях ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

38. Національні рухи в українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст.

39. Буржуазні реформи 60-х рр. ХІХ ст. в українських землях у складі Російської імперії.

40. Національних рух в Україні на початку ХХ ст. та утворення перших політичних партій.

41. Україна в ході революції 1905-1907 рр.

42. Україна в роки Першої Світової війни.

43. Особливості національно-визвольного руху в західноукраїнських землях у 1917 – 1918 рр.

44. Українська національно-демократична революція 1917 р. Утворення Центральної Ради, її соціальна база та програма.

45. Проголошення радянської влади в Україні у 1917 р. й боротьба за владу.

46. Утворення Української Народної республіки та проголошення її самостійності.

47. Українська держава гетьмана П.Скоропадського. Політика гетьманського уряду.

48. Директорія Української Народної республіки. Причини поразки Директорії.

49. Політика «воєнного комунізму» в Україні.

50. Україна в період реформ нової економічної політики 1921-1925 рр.: основні напрямки та соціально-політичні наслідки.

51. Посилення тоталітарного режиму в Україні, політичні репресії 1920-1930-х рр.

52. Політика коренізації: причини, основні складові. Українське національно-культурне відродження 1920-х рр.

53. Політика форсованої індустріалізації та її наслідки для України.

54. Примусова колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 рр.

55. Західноукраїнські землі в 1920-30-х рр.

56. Західноукраїнські землі в системі радянсько-німецьких договорів 1939 року. Українське питання в європейській політиці напередодні Другої світової війни.

57. Початок Великої Вітчизняної війни, причини невдач Червоної Армії. Україна в планах гітлерівської Німеччини.

58. Антифашистський Рух Опору на українських землях.

59. Визволення України та основні наслідки Другої світової війни для українського суспільства.

60. Післявоєнна відбудова України. Радянізація західноукраїнських земель.

61. Соціально-економічний розвиток України в 1953-1964 рр.

62. УРСР в умовах «відлиги». ХХ з’їзд КПРС.

63. Дисидентський рух в Україні.

64. Тенденції розвитку економіки та соціальної сфери у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр.

65. Посилення ідеологічного диктату у 1960-х – 1970-х рр.

66. Перебудовчий процес в Україні: причини, зміст та наслідки.

67. Причини розпаду СРСР та проголошення незалежної України.

68. Економічний розвиток України у 1990-х – на початку ХХІ ст.

69. Міжнародна політика України у 1990-х – на початку ХХІ ст.

70. Українське суспільство на сучасному етапі.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Баран В. Д. Походження слов’ян [Текст] / В. Д. Баран, Д. Н. Козак, Р. В. Терпиловський. – К., 1991.

Бойко О. Д. Історія України: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2005.

Борисенко В. Й. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. для студ. / В. Й. Борисенко. – К., 1996.

Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі [Текст] / М. Ю. Брайчевський. – К., 1989.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. [Текст] / М.Ю. Брайчевський. – К., 1998.

Британ В.Т., Висоцький О.Ю., Михайлюк О.В., Н.Г.Мосюкова, Підлісна Л.С. Історія України з давнини до початку XXI століття: Навчальний посібник - Дніпропетровськ, 2007.

Василенко Г. К. Руси [Текст] / Г.К. Василенко. – К., 1990.

Введение христианства на Руси [Текст]. – М., 1987.

Верстюк В., Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення [Текст]: хронологічний довідник / В. Верстюк, О. Дзюба. – К., 1995.

Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

Воронянський О. В. Історія України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Воронянський. – Харків, 2005.

Гончарук П. С. Історія України: курс лекцій з найдавніших часів до початку ХХ ст. – К., 2005.

Горський А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі [Текст] / А. Горський // Укр. іст. журн. – № 1. – 1994.

Греков В. Д. Киевская Русь [Текст] / В. Д. Греков. – М., 1966.

Греченко В.А. Історія України. Модульний курс [Текст]: навч. Посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Греченко. – Х.: Торсінг плюс, 2009.

Грушевський М. С. Історія України-Руси [Текст] : в 11-ти т. – 12 кн. / М. С. Грушевський. – К., 1991-2000.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990.

Губарєв В. К. Історія України [Текст] : довідник школяра і студента / В. К. Губарєв. – Донецьк, 2004.

Гусєв В. І. Історія України [Текст]: навч. посібник / В. І. Гусєв, Ю. О. Калінцев, С. В. Кульчицький. – К., 2003.

Дорошенко Д. Нарис історії України. – К., 1991.

Енциклопедія історії України [Текст] : в 5-ти т. – Т. 1 : А-В. – К., 2005.

Енциклопедія історії України [Текст] : в 5-ти т. – Т. 2 : Г-Д. – К., 2004.

Енциклопедія історії України [Текст] : в 5-ти т. – Т. 3 : Е-Й. – К., 2004.

Енциклопедія українознавства. - Львів, 1993-2000. – Т. 1-10.

Енциклопедія українознавства: загальна частина [Текст] / за ред. В. Кубійовича, З. Кузелі. – К., 1994.

Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персоналії [Текст]. – К., 1993.

Іванченко Р. Київська Русь: початки української держави [Текст] / Р. Іванченко. – К., 1995.

Історія України / За заг. ред. В. Смолія – К., 2000.

Історія України : хрестоматія [Текст] : у 2-х ч. / упоряд. С. Клапчук. – К., 1996.

Історія України [Текст]: короткий термінологічний словник / упоряд. П. Юхименко, Б. Кошкін, О. Коломієць. – К., 2000.

Історія України [Текст]: курс лекцій : у 2-х т. : навч. посібник для вузів / за ред Л. Мельника. – К., 1991-1993.

Історія України в особах: Давньоруська держава [Текст]. – К., 2001.

Історія України в особах: ІХ-ХVІІІ ст. [Текст] / кер. Замлинський. – К., 1993.

Історія України. Навчальний посібник / За ред. Б. Н. Лановика. – К., 1999.

Історія України: документи, матеріали. Посібник / Уклад. Король В. Ю. – К.: Академія, 2001.

Історія України: Нове бачення [Текст] : у 2-х т. / за ред. В. А. Смолія. – К., 1995.

Історія українського війська. – Львів: Світ, 1992.

Кормич Л. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття [Текст] : навч. посібник / Л. Кормич, В. Багацький. – Харків, 2001.

Король І.Ю. Історія України: Навч. посібник. – К., 2005.

Костомаров Н. И. История Украины в жизнеописаниях выдающихся ее деятелей [Текст] / Н. И. Костомаров. – К., 1991.

Котляр М. Довідник з історії України [Текст] / М. Котляр, С. Кульчицький. – К., 1993.

Котляр М. Ф. Запровадження християнства у Давньоруській державі [Текст] / М. Ф. Котляр // Укр. іст. журн. – 1988. – № 6. – С. 14-25.

Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ІХ-ХІІ вв. [Текст] / Н. Ф. Котляр. – К., 1985.

Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство [Текст] / І. П. Крип’якевич. – К., 1984.

Крип'якевич І. Історія України. – Львів: Світ, 1990.

Кульчицький С. В. Історія України [Текст]: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – К., 2007.

Лановик Б. Історія України [Текст] : навч. посібник для студ. / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич. – К., 2000.

Лозко Г. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігійний аспект. – 2-ге вид. – К., 2004.

Лозко Г. Українське народознавство. – К., 2004.

Малий словник історії України [Текст] / за ред. В. Смолія. – К., 1997.

Мирончук В. Д. Історія України [Текст] / В. Д. Мирончук, Г. С. Ігошкін. – К., МАУП, 2001.

Моця О. Давньоруська народність [Текст] / О. Моця // Укр. іст. журн. – № 7. – 1990.

Новий довідник: історія України [Текст] / упоряд. С. Крупчак, Т. Крупчак, О. Скопненко, О. Іванюк. – К., 2006.

Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – К.: Фенікс, 1994.

Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України: неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. – Х.: ВД Школа, 2008.

Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. В 3-х тт. – К.: Генеза, 1993-1999.

Політична історія України [Текст] : посібник / за ред. В. Танцюри. – К., 2002.

Полонська-Василенко Н. Д. Історія України [Текст]: в 2-х т. / Н. Д. Полонська-Василенко. – К., 1995.

Рибалка І. К. Історія України [Текст]: підручник для вузів : у 2-х ч. / І. К. Рибалка. – Харків, 1995-1997.

Савченко М. Н. Історія України: модульний курс [Текст] : навч. посібник / М. Н. Савченко, М. К. Подольський. – К., 2006.

Світлична В. В. Історія України [Текст] : навч. посібник. – 4-те вид. / В. В. Світлична. – К., 2006.

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів. – Т. 1, 2. – К., 2005.

Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московія [Текст] : в 2-х т. – Т. 1 : А-М. – М., 2005.

Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московія [Текст] : в 2-х т. – Т. 2 : Н-Я. – М., 2005.

Смолій В. Становлення української феодальної державності [Текст] / В. Смолій, О. Гуржій // Укр. іст. журн. – 1990. – № 10. – С. 10-20.

Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. [Текст] : навч. посібник для вищ. закл. / Ю. І. Терещенко. – К., 1996.

Толочко П. Київська Русь – К., 1996.

Толочко П. П. Древняя Русь: очерки социально-политической истории [Текст] / П. П. Толочко. – К., 1987.

Толочко П. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология [Текст] / П. П. Толочко. – К., 1992.

Україна крізь віки. Серія з 15-ти томів. – К.: Альтернативи, 1997-2000.

Черкащина Н. К. Історія України від давніх часів до сьогодення. – К., 2005.

Чмихов О., Кравченко Н., Черняков І. Археологія та Стародавня історія Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. - К.: Генеза, 1997.

Шевчук В. Історія української державності [Текст] : курс лекцій / В. Шевчук, М. Тараненко. – К., 1999.

Шип Н.Дискуссия о термине “Русь” [Текст] / Н.Шип // Укр. іст. журн. – 2002. – № 6. – С. 92-108.

 

http://history.org.ua (сайт “Українського історичного журналу”).

http://www.cossackdom.com (література про українське козацтво).

http://www.history.univ.kiev.ua (сайт історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка).

http://www.uahistory.cjb.net (література з історії України).

 

 

 

Видруковано редакційно-видавничим відділом «Колос»

Херсонського державного аграрного університету

73006, м.Херсон, вул. Р. Люксембург, 23

Тел 41-44-32


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.061 с.)