Міністерство освіти, науки, молоді та спорту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство освіти, науки, молоді та спортуМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

А.І. Ткачук

ЗБІРНИК ПЛАНІВ

ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З навчальної дисципліни

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

для студентів економічного факультету

Галузь знань 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030601 «Менеджмент»

Херсон - 2012


УДК:94(477): 371.214.114

ББК:633(2 Укр.) я

 

 

Збірник планів проведення семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни історія України для студентів економічного факультету спеціальностей: 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент».

 

 

Укладач к.і.н., доцент кафедри історії і права А.І. Ткачук.

Розглянуто та рекомендовано до видання на засіданні кафедри історії і права Херсонського державного аграрного університету (протокол № 6 від грудня 2011 року).

 

Рецензент: канд. юрид. наук, доцент В.В. Зубенко, завідувач кафедри історії і права ХГАУ.

 

 

Ткачук А.І. Збірник планів проведення семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни історія України для студентів економічного факультету. – Херсон: РВВ «Колос» ХДАУ, 2012 – 41 с.

 

Збірник планів проведення семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни історія України для студентів економічного факультету підготовлені відповідно до навчальної програми дисципліни «Історія України», містять типову навчальну програму курсу «Історія України», погодинний розподіл аудиторних занять, плани семінарських занять, питання для самостійної роботи, теми рефератів та повідомлень, контрольні питання та питання підсумкового контролю знань, рекомендовану літературу.

Для студентів першого курсу економічного факультету.


ЗМІСТ

Вступ..........................................................................................................................4

Навчальна програма дисципліни « Історія України ».............................................5

Навчально-тематичний план дисципліни « Історія України »..............................11

 

Модуль 1. Стародавня та середньовічна історія України

Семінарське заняття №1.

Первісне суспільство і перші державні утворення

на території України........................................................................................12

Семінарське заняття №2.

Середньовічна держава Київська Русь..........................................................14

Семінарське заняття №3.

Українські землі у складі

Великого князівства Литовського та інших держав………………….……16

Модуль 2. Нова та новітня історія України

Семінарське заняття №4.

Українські землі у складі Речі Посполитої………………………………...18

Семінарське заняття №5.

Українська національна революція середини XVII ст. і

становлення української державності……………………………………...24

Семінарське заняття №6.

Українські землі у другій половині XVII – ХVIIІ ст………………………22

Семінарське заняття №7.

Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії

(кінець XVIII ст. – ХІХ ст.)………………………………………………….24

Семінарське заняття №8.

Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр………...26

Семінарське заняття №9

Українські землі у 20-30-х рр. ХХ ст……………………………………….28

Семінарське заняття №10

Україна в роки Другої світової війни………………………………………30

Семінарське заняття №11

Україна в другій половині 1950-х - середині 1980-х років………………..32

Семінарське заняття №12

Україна напередодні та в роки розбудови незалежної держави………….34

 

Питання підсумкового контролю знань................................................................36

 

Список рекомендованої літератури.......................................................................39

 


ВСТУП

Завдання побудови в Україні демократичного громадянського суспільства вимагає формування відповідної суспільної свідомості, цьому сприяє багато факторів, у тому числі знання української історії. Історичний досвід відіграє велику роль у процесі національного відродження українського народу. Навчальна дисципліна «Історія України» є однією з головних складових гуманітарної загальноосвітньої підготовки фахівців з вищою освітою. Вона сприяє розвиткові особистості, формуванню її політичної відповідальності та творчого підходу до вирішення суспільних проблем. Вивчення історії України допомагає студентам усвідомити історичні корені свого народу, етапи його формування, цілісність та тяглість його історії, особливості розвитку українського суспільства в контексті світової цивілізації.

Предметом курсу «Історія України» є розвиток українського суспільства від найдавніших часів, тобто появи людей на території України до сьогодення. Мета курсу полягає в розкритті характерних рис та особливостей економічного, соціального, політичного та культурного розвитку українського суспільства кожного періоду історії України, взаємовідносин з іншими народами та державами.

Завданнями навчального курсу «Історія України» є ознайомлення з науковою періодизацією історії України, характерними рисами та особливостями різних періодів української історії, визначальними подіями та явищами в кожному з них; узагальнення досвіду національного державотворення; розкриття змісту соціально-економічних та суспільно-політичних процесів, основних етапів українського національно-визвольного руху, визначення ролі й місця видатних історичних осіб; висвітлення змісту й особливостей розвитку матеріальної та духовної культури, її взаємозв’язку зі світовою культурою; розгляд найважливіших подій та явищ української історії в контексті світової історії, роль України в системі міжнародних відносин.

У результаті вивчення курсу студент повинен: знати основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем програми, основні явища та процеси в суспільно-політичному та культурному житті України у зв'язку із світовою цивілізацією, тенденції економічного розвитку України, агропромислового комплексу; особливості становлення та розвитку українського народу; формування української національної ідеї; боротьби за національно-державну незалежність; видатних діячів, їх роль та значення в історії України; та вміти: самостійно вивчати й аналізувати документи та матеріали щодо минулого і сучасного України; узагальнювати, аналізувати історичні факти, події, проводити історичні паралелі, застосовувати здобуті знання й навики при аналізі сучасного історичного етапу і визначенні перспектив розвитку історичного процесу.

Навчальний процес організований за кредитно-модульною системою і спрямований на демократизацію освітнього процесу, створення умов для перетворення студента з об’єкта навчання у відповідального суб’єкта.

Навчальний матеріал дисципліни “Історія України” структурований за модульним принципом і складається з двох модулів. Вивчення модулів завершується написанням модульних контрольних робіт. Дисципліна вивчається один семестр, в кінці якого студенти складають екзамен.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

Модуль 1. Стародавня та середньовічна історія України

Вступ до курсу «Історія України»

Історія України як складова світової історії. Предмет, завдання, джерела вивчення та концептуальні засади історії України. Наукова періодизація історії України. Міжпредметні зв'язки у вивченні історії України.

Стародавня історія України

Первісне суспільство й перші державні утворення на території України

Поява найдавніших людей на території України. Формування, розвиток і занепад первіснообщинного ладу. Первісні люди та їх спосіб життя.

Трипільська культура. Патріархально-родові відносини, їх розклад. Розвиток землеробства і скотарства. Перший і другий великі суспільні поділи праці.

Державні об'єднання кіммерійців, таврів, скіфів, сарматів. Античні міста-держави Північного Причорномор'я: суспільний лад, господарство, побут, релігія.

Східні слов'яни

Найдавніші писемні та археологічні джерела про слов’ян. Велике переселення народів. Проблема походження слов'ян в історіографії. Розселення східних слов’ян. Розвиток землеробства, скотарства, ремесел. Суспільний устрій, побут, звичаї, вірування східних слов’ян. Державне об’єднання антів. Східнослов’янські об’єднання племен на території України. Суспільний устрій. Територіальна община та поява приватної власності. Відносини східних слов'ян із сусідніми народами.

Середньовічна історія Україна

Українські землі у складі Великого князівства Литовського

Та інших держав

Зростання політичної могутності Великого князівства Литовського. Боротьба за Галицько-Волинські землі. Входження Волині, Чернігово-Сіверщини, Поділля, Київщини та Переяславщини до складу Литви. Політика литовських князів на українських землях. Суспільно-політичний устрій держави.

Кревська унія 1385 р. Литовський князь Вітовт, його політика. Зміна політичного курсу Литви. Ліквідація удільних князівств. Українські землі у складі Молдовського князівства, Угорщини, Московської держави та Османської імперії.

Соціальний устрій та господарське життя в Україні в ХІV-ХV ст. Розвиток сільського господарства. Аграрна реформа 1557 р. Формування панщинно-фільваркового господарства. Розвиток ремесла, промислів, торгівлі. Духовне життя. Зростання міст, магдебурзьке право.

 

Новітня історія України

 

Новітня історія України

 

Розподіл навчального часу

Економічний факультет 1 курс

Спеціальність 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент»

п/п Теми і стислий зміст занять Кількість годин
лекці ї практ само ст.
  Модуль 1. Стародавня та середньовічна історія України      
1.1. Вступ до курсу «Історія України»      
1.2. Первісне суспільство й перші державні утворення на території України.      
1.3. Східні слов'яни      
1.4. Зародження української державності. Київська Русь      
1.5. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі      
1.6. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав      
  Модульна контрольна робота      
  Модуль 2. Нова та новітня історія України      
2.1. Українські землі у складі Речі Посполитої      
2.2. Українська національна революція середини XVII ст. і становлення української державності      
2.3. Українські землі у другій половині XVII ст. – ХVІІІ ст.      
2.4. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії (кінець XVIII ст. – ХІХ ст.). Українське національне відродження      
2.5 Українські землі в перші десятиріччя ХХ ст.      
2.6 Економічний та соціально-політичний стан України в 1920-1930-х рр.      
2.7. Україна в роки Другої світової війни.      
2.8. Україна в роки відбудови (1945-1950 рр.)      
2.9. Україна в другій половині 1950-х – середині 1980-х рр.      
2.10 Поглиблення кризи тоталітаризму та проголошення незалежності України.      
2.11 Україна в умовах розбудови незалежності      
  Модульна контрольна робота      
  Всього:      
  Разом: 108 год.  

Семінарське заняття №1

План

1.Первісні люди на українських землях періоду палеоліту-неоліту.

2.Особливості розвитку енеолітичних культур. Трипільська культура.

3.Доба бронзи.

4.Кіммерійська доба на українських землях.

5.Розвиток скіфо-сарматських племен:

а) суспільно-політичні процеси;

б) соціально-економічне життя;

в) культурний розвиток;

г) особливості життя землеробського населення.

6.Античні міста-держави Північного Причорномор’я:

а) причини Великої грецької колонізації, етапи розвитку античних міст-держав Північного Причорномор’я;

б) особливості економічного життя полісів Північного Причорномор’я;

в) суспільно-політичний лад міст-держави;

г) особливості розвитку Боспорського царства.

Контрольні запитання

1. Шляхи проникнення первісних людей на територію України.

2. Особливості розвитку українських земель у добу палеоліту-енеоліту.

3. Основні заняття первісних людей.

4. Назвіть причини та наслідки винайдення луку та стріл.

5. Охарактеризуйте основу господарської діяльності первісних людей.

6. Назвіть характерні риси кочового способу життя.

7. Охарактеризуйте особливості співіснування кочового та землеробського населення у І тис. до н.е.

8. Назвіть причини Великої грецької колонізації.

9. Перерахуйте основні етапи розвитку античних міст-держав Північного-Причорномор’я.

10. Поясніть причини занепаду античних полісів.

Питання для самостійної роботи

1. Формування, розвиток і занепад первіснообщинного ладу.

2. Вплив зовнішнього середовища на життя первісних людей.

3. Археологічні сліди життя первісних людей на українській території.

4. Скіфський звіриний стиль в образотворчому мистецтві

Теми доповідей та рефератів:

1. Основні ланки антропогенезу.

2. Археологічні культури на території України.

3. Період розквіту трипільської культури.

4. Основні зміни життя давніх людей в залізному віці.

5. Військова справа скіфів (кіммерійців; сарматів).

6. Економічне життя античних міст-держав Північного Причорномор’я.

7. Культура античних міст-держав Північного Причорномор’я.

Література:

1. Археологія Української РСР: В 3-х т. – К., 1971-1975. – Т. 1-3.

2. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1996.

3. Бунятян К.П. Давнє населення України: навч. посібник. – К., 2003.

4. Винокур І., Трубачінов С. Давня і середньовічна історії України: Навч. посіб., К., 1996

5. Відейко М. Трипільська цивілізація. – К., 2004.

6. Давня історія України: у 3 кн. / П.П. Толочко (кер. автор. колективу). – К., 1997.

7. Енциклопедія трипільської цивілізації: у 2-х т. – К., 2004.

8. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1996.

9. Залізняк Л. Первісна історія України. – К., 1999.

10. Залізняк Л. Від склавинів до української нації. – К., 2004.

11. Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. – К., 1994.

12. Храпунов И.Н. Древняя история Крыма. – Сімферополь, 2005.

13. Чмихов М.О. Археологічна та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992.

14. Яковенко Н.М. Нарис історії України: З найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. – К., 1997.


Семінарське заняття №2

План

1.Теорії походження Русі, назви «Русь», передумови виникнення держави.

2.Основні напрями зовнішньої та внутрішньої політики київських князів Кінця ІХ-Х ст.(Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав).

3.Період розквіту Київської Русі:

а) адміністративні, релігійні реформи, зовнішня політика Володимира Святославовича;

б)основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики Ярослава Володимировича.

4.Суспільно-політичний лад Русі.

5.Основні риси економічного розвитку.

6.Політична роздробленість Русі: причини, особливості суспільного життя; наслідки.

Контрольні запитання

1.Назвіть основні теорії походження Київської Русі.

2.Розкрийте суть теорій походження Київської Русі.

3.Яку роль відіграли нормани в утворенні загальноруської держави.

4.Окресліть передумови утворення давньоруської держави.

5.Поясніть особливості суспільно-політичного розвитку Русі.

6. На які основні верстви поділялося суспільство ІХ – середини ХІІ ст.?

7.Назвіть особливості розвитку господарства та торгівлі в Русі?

8.Назвіть князів Київської Русі, що прийняли християнство.

9.Чому Русь перейшла від моно- до поліцентризму?

10.Якими були причини політичної дезінтеграції Київської Русі у ХII – XIII ст.?

11.З якими кочовими народами вели боротьбу руські князі?

Питання для самостійної роботи

1. Велике переселення народів.

2. Проблема походження східних слов’ян в історичних джерелах та історіографії.

3. Східнословянські об’єднання племен на території України.

4. Відносини східних словян з іншими народами.

5. Київське князівство Аскольда.

6. Етнічні процеси в Київській Русі.

7. Причини та наслідки політичної роздробленості Русі. Утворення самостійних князівств: Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського та ін.

 

Теми доповідей та рефератів:

1.Джерела формування руського права.

2.Дружина в структурі державної влади Київської Русі.

3.Віче в структурі влади Київської Русі.

4.Міждинастійні зв’язки Рюриковичів.

5.Побут і внутрішній світ людини Русі.

6.Християнізація Русі та її наслідки.

7.Особливості взаємодії Русі із кочівниками.

Література:

1. Баран В.Д. та ін. Походження слов’ян. – К., 1991.

2. Баран В.Д. Україна крізь віки: Давні слов’яни. – Т. 3. - К., 1998.

3. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2005.

4. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

5. Власто А.П. Запровадження християнства у словян: Вступ до середньовічної історії слов’янства. – К., 2004.

6. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1996.

7. Залізняк Л. Від склавинів до української нації. – К., 2004.

8. Залізняк Л.Л. Походження українського народу. – К.,1996.

9. Ричка В. Княгиня Ольга. – К. 2005.

10. Шило Ю.А. Истоки славянской цивилизации. – К., 2004.

 


Семінарське заняття №3

 

План

1.Інкорпорація українських земель у ХІV ст. Литвою, Польщею та Угорщиною.

2.Особливості існування українських земель у складі Великого князівства Литовського.

3.Соціальна структура населення України у ХІV – першій половині ХVІ ст.

4.Економічний розвиток українських земель у ХІV – першій половині ХVІ ст.

Контрольні питання

1.Охарактеризуйте політику Великого князівства Литовського щодо українських земель.

2.Поясніть чому Литовському князівству вдалося порівняно легко захопити українські землі.

3.Назвіть риси розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства.

4. Проаналізуйте причини зближення литовських князів із Польщею.

5. Проаналізуйте литовсько-польські унії кінця ХІV – початку ХV ст. та зробіть висновок про їх наслідки для українського народу.

6. Проаналізуйте зміни в соціальній структурі населення українських земель ХІV – ХVІ ст. Поясніть причини цих змін.

7. Перерахуйте основні чинники, що зумовлювали економічний розвиток населення українських земель.

8. Вкажіть основні особливості релігійного життя в українських землях ХІV – ХVІ ст.

Питання для самостійної роботи

1. Економічне та політичне зростання Галицького і Волинського князівств.

2. Галицько-Волинська держава Романа і Данила.

3. Соціально-економічний і політичний розвиток Галицько-Волинської держави за наступників Данила Романовича.

4. Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського.

5. Політика князя Вітовта щодо українських земель. Ліквідація удільних князівств.

6. Українські землі у складі Молдовського князівства.

7. Українські землі у складі Московської держави.

8. Українські землі у складі Угорщини.

9. Українські землі у складі Османської імперії.

 

Теми доповідей та рефератів:

1.Правовий статус селянина в Литовських статутах 1526, 1566, 1588 рр.

2.«Уходництво» як складова господарського життя.

3.Матеріальне життя і побут різних соціальних верств.

4.«Литовський статут» як кодекс середньовічного права.

5.Причини і наслідки повстання князя М.Глинського.

6.Розвиток української культури у ХІV – ХVІ ст.

7.Політика Великого князівства Московського щодо українських земель у у ХІV – ХVІ ст.

 

Література:

1. Історія України: Литовсько-польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко, О. Русіна. – К., 1997.

2. Кром М.М. Православные князья в Великом княжестве Литовском в начале ХVІ века (К вопросу о социальной базе восстания Глинских) // Отечественная история. – 1992. – № 4. – С. 145-154.

3. Мовчанівський Т. Литовсько-польський період. – К., 2001.

4. Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України: неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. – Х.: ВД Школа, 2008.

5. Русіна О.В. Про князівську традицію на Київщині у ХІІІ – ХV ст. // Київська старовина. – 1997. – № 314.

6. Русіна О.В. Українські землі у московській внутрішній та зовнішній політиці кінця ХV – початку ХVІІ ст. // УІЖ. – 1996. – № 4. – С. 62-74.

7. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К., 1996.

8. Яковенко Н.М. Нарис історії України: З найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. – К., 1997.


Семінарське заняття №4

 

План

1.Люблінська унія: причини укладення, зміст та наслідки.

2.Суспільно-політичний лад та економічний розвиток України наприкінці ХVI – першій половині ХVІІ ст.

3.Брестейська церковна унія 1569 р. та релігійне життя наприкінці ХVI – першій половині ХVІІ ст. Діяльність та значення братств.

4.Українське козацтво та Запорізька Січ. Селянсько-козацькі повстання кінця ХVI – 20-30-х рр. ХVІІ ст.

 

Контрольні питання

1.Назвіть основні причини укладення Люблінської унії.

2.Якими були наслідки утворення Речі Посполитої для українців?

3.Проаналізуйте основні зміни, що сталися в житті населення українських земель після укладення Люблінської унії.

4.Розкрийте основні причини утворення фільваркових господарств.

5.Назвіть мотиви укладення Берестейської унії та головні наслідки цієї події.

6.Проаналізуйте становище православної церкви після укладення Берестейської унії.

7.Охарактеризуйте діяльність православних братств.

8.Назвіть причини утворення українського козацтва.

9.Військова та культурна діяльність П.Конашевича-Сагайдачного.

10.Поясніть причини козацько-селянських повстань кінця ХVI – 20-30-х рр. ХVП ст.

Питання для самостійної роботи

1. Формування української народності, мови, етнічної культури, побуту і звичаїв народу.

2. Формування і поширення фільварково-панщинної системи.

3. Причини, джерела поповнення, час виникнення та версії походження козацтва.

4. Боротьба з турецько-татарською небезпекою. Морські походи.

5. Хотинська війна.

6. Розвиток землеробства і скотарства у Запорозькій Січі.

7. Основні напрями зовнішньої політики Запорозької Січі.

 

Теми доповідей та рефератів:

1.Життя та діяльність П.Конашевича-Сагайдачного.

2.Реєстрове козацтво як спроба роз’єднання українських козаків.

3.Клейноди Війська Запорозького (з підборкою ілюстративного матеріалу).

4.Вплив українських козаків на Хотинську війну.

5.Аграрна реформа кінця ХVI в українських землях.

6.Діяльність К.В.Острозького.

7. митрополита Й.-В.Рутського.

8.Демографічні та етнокультурні процеси у ХІV – першій половині ХVI ст.

Література:

1. Апанович О. Розповіді про запорозьків козаків. – К., 1991.

2. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1996.

3. Історія релігії в Україні / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К., 1999.

4. Історія України: Нове бачення: В 2-х т. – К., 1996.

5. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

6. Історія українського козацтва. – Т.1. – К., 2005.

7. Станіславський В. Запорозька Січ і Річ Посполита: 1686-1699. – К.: 2004.

8. Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. – К, 2000.

9. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст.. – К., 1993.


Семінарське заняття №5

 

План

1.Причини, характер та рушійні сили революції.

2.Періодизація та головні події української національної революції.

3.Формування самостійної української державності (Гетьманщина).

4.Період «Руїни» та закріплення територіального розколу України.

5.Наслідки української національної революції: соціальні, економічні, національні та ін.

 

Контрольні питання

1.Назвіть основні причини української національної революції? Порівняйте їх із причинами повстань 20-30-х рр. XVII ст.

2.Проаналізуйте характер та особливості української національної революції.

3.Складіть хронологічну таблицю головних етапів та подій революції.

4.Охарактеризуйте новоутворену Українську козацьку державу – Гетьманщину.

5.Політичний устрій Війська Запорозького в середині XVII ст.

6.Адміністративно-територіальний устрій Війська Запорозького в середині XVII ст.

7.Поясніть основні наслідки української національної революції.

 

Питання для самостійної роботи

1. Формування державницької ідеї в ході військових дій і початок створення нової Української держави.

2. Українсько-російські зв'язки в роки війни.

3. Програма Б.Хмельницького щодо побудови Козацької держави на основі ідеї української соборності.

4. Демократичні республіканські традиції української козацької держави, її роль у становленні української нації.

5. Україна у політичних планах Росії, Польщі та Туреччини.

6. Українська національна революція в контексті європейського революційного руху ХVІ-ХVІІ ст.

 

Теми доповідей та рефератів:

1.Життя та діяльність Богдана Хмельницького.

2.Дипломатична діяльність Богдана Хмельницького.

3.Воєнне мистецтво Б.Хмельницького та його сподвижників.

4.Молдавські походи Б.Хмельницького та Т.Хмельницького.

5.Зовнішньополітичні пріоритети Української держави Б. Хмельницького.

6.Європейський контекст боротьби українського народу за соціальне і національне визволення (XVII ст.).

7.Оцінка Переяславської ради і Березневих статей в історіографії.

8.Українські гетьмани доби Руїни.

9.Державотворча діяльність Д.Дорошенка.

 

Література:

Апанович О. М. Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та його сподвижників // Укр. істор. журнал. – 1995. - № 4.

Апанович О. М. Українсько-російський договір 1654 р.: міфи і реальність. – К., 1994.

Апанович О. Розповіді про запорозьків козаків. – К., 1991.

Батюк В. С. Українська державність напередодні та в роки Визвольної війни 1648-1654 рр. у працях дослідників із західної діаспори // Укр. істор. журнал. – 1993. - № 1.

Борисенко В. Міждержавне зближення Запорозької Січі з Кримським ханством // Історія України. – 1998. - № 11.

Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1996.

Горобець В. Гадяцька угода 1658 року: (до 430-ліття підписання угоди) // Історія України. – 1998. - № 38, 39.

Горобець В. М. Московська політика Богдана Хмельницького: дипломатична риторика та політична практика // Укр. істор. журнал. – 1995. - № 4.

Історія релігії в Україні / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К., 1999.

Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

Козаченко А. Про державну владу Б. Хмельницького: окремі питання // Право України. – 1998. - № 2.

Матях В. Психологічний аспект Визвольної війни в Україні середини XVII ст. // Історія України. – 1998. - № 35.

Яковлєва Т. Г. Гетьманщина у другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни. – 1998.


Семінарське заняття №6

План

1.Українські землі наприкінці XVII – ХVIIІ ст.: загальна характеристика.

2.Особливості колоніальної політики Російської імперії щодо України.

3.Правобережна Україна у XVII – ХVIIІ ст.

4.Соціально-економічний розвиток українських земель у XVII – ХVIIІ ст.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте соціально-економічний розвиток українських земель у XVII – ХVIIІ ст.

2. Проаналізуйте причини утворення Першої Малоросійської колегії та Другої І Малоросійської колегії.

3. Назвіть особливості політики російської та польської влади в українських земель.

4. Проаналізуйте причини, особливості та значення гайдамацького руху; опришківського руху; коліївщини.

5. Поясніть які наслідки для України мали три поділи Польщі.

 

Питання для самостійної роботи

1. Участь України у Північній війні 1700-1721 років.

2. Гетьман в екзилі П.Орлик та його Конституція.

3. Остаточна інкорпорація України в державну структуру Російської імперії.

4. Приєднання до Росії південних регіонів України та Криму.

5. Політичні й економічні наслідки остаточної втрати державної автономії України.

6. Культура України другої половини XVII ст. - XVIII ст.

7. Політична ситуація на Правобережжі після Карловицького миру 1699 року.

8. Три поділи Польщі та. їх вплив на долю українських земель.

Теми доповідей та рефератів:

1.Визвольні рухи. Гайдамаччина. Коліївщина. Опришківський рух.

2. Українська державність та її роль у розвитку самобутніх рис національної культури.

3. Особливості розвитку культури на українських землях за часів Гетьманщини.

4. Розвиток українських освітніх традицій за часів Гетьманщини.

5. Наукові знання і книгодрукування в період Гетьманщини.

6. Політична діяльність Іван Мазепа.

7. Діяльність відомих вчених, громадських діячів і педагогів Л.Барановича, І.Галятовського, І.Гізеля, С.Яворського.

8. Історичні твори. Літопис Самовидця, київський «Синопсис», літописи Григорія Грабянки і Самійла Величка.

9. Діяльність філософа та письменника Г.С.Сковороди.

10. Реакційна політика царизму щодо української культури у ХVІІІ ст.

11. Музичне мистецтво у ХVIII ст. Максим Березовський, Артем Ведель, Дмитро Бортнянський.

Література:

Бульвінський А.Г. Дипломатичні зносини України в період гетьманства Івана Виговського / серпень 1657 – серпень 1659 рр./ // УІК. – 2005. № 1. – С. 125-138.

Бойко А. Історія України. - Київ.: Академія, 2002.- С. 157- 185.

Гончарук П.С. Історія України. З найдавніших часів до поч.. ХХ ст..- Курс лекцій. - К.: Центр навч. літератури, 2005.- С. 181 – 186; 234- 240.

Грибовський В. Кошовий отаман Петро Калнишевський. – Дніпропетровськ; Пороги, 2004. – 128 с.

Запорізька старовина (про П. Калнишевського)/. – К., Ін-т історії України НАН України, 2003. – 435 с. № 19-20. – С. 1-6.

Король В.Ю. Історія України. - К.: Академія, 2005.- С. 118- 132.

Смолій В. А. Історія України / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань та ін. / Під ред. В.А.Смолія.- К.: Альтернативи,- 1997.- С. 114-125.

Ступак Ф.Я. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи // УІК. – 2005 № 1. – С. 138-148.

Чухліб Т.В. Особливості зовнішньої політики І. Самойловича та проблеми міжнародного становища Українського гетьманату в 1672-1686 рр. // УІК. – 2005. - № 2. – С. 48-67.

 


Семінарське заняття №7

План

1.Суспільно-політичне життя України та ідея національно-духовного відродження.

2.Демократичні реформи 1840-х рр. на українських землях у складі Австро-Угорської та 1860-1880-х рр. на українських землях у складі Російської імперії.

3.Особливості аграрного розвитку:

а)розвиток сільського господарства та впровадження аграрних реформ 1840-1860-х рр. в Україні;

б)сільське господарство наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

в)особливості столипінської аграрної реформи на українських землях та її наслідки.

4.Початок промислової революції та модернізаційні процеси на українських землях.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині ХІХ ст.

2. Назвіть причини проведення земельних реформ.

3. Назвіть особливості проведення земельних реформ в українських земель у складі Російської та Австрійської імперій.

4. Проаналізуйте значення демократичних реформ 1860-1960-х рр. в Україні.

5. Охарактеризуйте процес національного відродження в Україні.

Питання для самостійної роботи

1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі іноземних держав у ХІХ ст.

2. Антикріпосницька боротьба народних мас. У.Кармелюк. «Київська козаччина».

3. Декабристський рух в Україні.

4. Вплив польського повстання 1830-1831 рр. на Україну.

5. Т.Г.Шевченко - ідейний натхненник українського відродження.

6. Український національний рух у Західній Україні під час революції 1848-1949 рр. в Австро-Угорщині.

7. Польське визвольне повстання 1863 року та його поширення в українських землях.

8. Перші робітничі організації, їх ідеологія і програми.

9. Суспільно-політичний та національний рух в Україні на початку XX ст.

10. Революція 1905-1907 рр. в Україні.

11. Утворення українських національних партій.

Теми доповідей та рефератів:

1. Повстання в Україні: Гайдамаччина. Коліївщина. Опришківський рух.

2. «Енеїда» Івана Котляревського – український ментальний світ на рубежі XVIII та XIX т..

3. «Малоросійське дворянство» в обороні національних і станових інтересів.

4. Тенденції розвитку сільського господарства в Західній Європі та Україні.

5. Особливості формування української інтелігенції.

6. Промисловий розвиток Півдня України наприкінці XVIII ст. – ХІХ ст.

масонство

Література:

1. Вовк І. Українське селянство наприкінці XIX – на початку XX т.. // Історія України. – 1999. – № 34.

2. Волковинський В.М. Організація великоросійських шовіністів в Україні на початку ХХ ст. // УІЖ. – 1999. – № 3. – С. 63-74.

3. Волковинський В.М. Революційний тероризм у Російській імперії у ХІХ ст. і Україна // Історія України. – 2001. – № 19, 20.

4. Гончарук П.С. Історичні погляди кирило-мефодіївців: навч. посібник. – К., 2002.

5. Гуз А. Роль земських діячів та земств у процесі національно-культурного відродження України (друга половина ХІХ – початок ХХ т..) // Історія в школі. – 2001. – № 7. – С. 17-19.

6. Гусєв В. Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець XIX – 1921 р.) // Історія України. – 2000. – № 20, 21.

7. Дорощук Н. Культурницька діяльність українства перед двома революціями (1907-1917 рр.) // Київська старовина. – 2000. – № 2.

8. Ігнатова Л. Ринкові відносини в Україні в період столипінської реформи на початку XX т.. // Історія України. – 2000. – № 34.

9. Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII – початок XX т..): Навч. Посібник. – К., 2000.

10. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ т..). – К., 2003.


Семінарське заняття №8

План

1.Передумови, початок та основні етапи Української національно-демократичної революції.

2.Утворення та державотворча діяльність Центральної ради (березень-жовтень 1917 р.). Українська Народна Республіка та її політика (листопад 1917 – квітень 1918р.).

3.Українська держава гетьмана П.П. Скоропадського.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.175.223 (0.306 с.)