Україна в умовах розбудови незалежності. Сучасна аграрна реформа 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Україна в умовах розбудови незалежності. Сучасна аграрна реформаСтворення правової бази України для демократичного розвитку. Формування збройних сил, військово-морського флоту, служби безпеки, митної служби тощо. Запровадження національної грошової одиниці, інших інститутів державності. Формування багатопартійності в Україні. Концепція зовнішньої політики України. Визнання України зарубіжними державами, формування представництва у міжнародних організаціях, входження у світове співтовариство. Зниження темпів промислового і сільськогосподарського виробництва. Криза кредитно-фінансової системи. Інфляційні процеси. Прийняття Конституції. Президентські кампанії 1994, 1999, 2004-2005, 2010 рр. Виборча система України. Підсумки історичного шляху українського народу і найголовніші уроки історії його змагань за свободу, незалежність, соборність і державність. Перспективи XXI ст.

Сільськогосподарське виробництво в розбудові української держави. Економічні відносини на селі. Демографічно-трудовий потенціал аграрної сфери. Соціальна і виробнича інфраструктура українського села. Вища сільськогосподарська освіта. Гуманітаризація навчального процесу у ВНЗ аграрного профілю. Екологічні проблеми розвитку агропромислового комплексу. Роль фахівців сільського господарства в раціональному використанні ресурсів.


Розподіл навчального часу

Економічний факультет 1 курс

Спеціальність 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент»

п/п Теми і стислий зміст занять Кількість годин
лекці ї практ само ст.
  Модуль 1. Стародавня та середньовічна історія України      
1.1. Вступ до курсу «Історія України»      
1.2. Первісне суспільство й перші державні утворення на території України.      
1.3. Східні слов'яни      
1.4. Зародження української державності. Київська Русь      
1.5. Галицько-Волинська держава – спадкоємиця Київської Русі      
1.6. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав      
  Модульна контрольна робота      
  Модуль 2. Нова та новітня історія України      
2.1. Українські землі у складі Речі Посполитої      
2.2. Українська національна революція середини XVII ст. і становлення української державності      
2.3. Українські землі у другій половині XVII ст. – ХVІІІ ст.      
2.4. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії (кінець XVIII ст. – ХІХ ст.). Українське національне відродження      
2.5 Українські землі в перші десятиріччя ХХ ст.      
2.6 Економічний та соціально-політичний стан України в 1920-1930-х рр.      
2.7. Україна в роки Другої світової війни.      
2.8. Україна в роки відбудови (1945-1950 рр.)      
2.9. Україна в другій половині 1950-х – середині 1980-х рр.      
2.10 Поглиблення кризи тоталітаризму та проголошення незалежності України.      
2.11 Україна в умовах розбудови незалежності      
  Модульна контрольна робота      
  Всього:      
  Разом: 108 год.  

Модуль №1. Давня та середньовічна історія України

Семінарське заняття №1

Тема: Первісне суспільство і перші державні утворення на території України

Мета: сформувати уявлення про найдавніші часи на українських землях, від появи першої людини на території сучасної України до перших держав стародавньої доби. Розглянути особливості життя людей за палеоліту-неоліту, трипільську культуру, кочові суспільства І тис до н.е. – поч. І тис. н.е.; античні міста-держави Північного Причорномор’я.

Ключові поняття: археологія; археологічна періодизація; антропологія; первіснообщинний лад; архантропи; неандертальці; кроманьйонці; неолітична революція; привласнююча та відтворююча форма господарювання; трипільська культура; патріархально-родові відносини; перший і другий великі суспільні поділи праці; державне об'єднання; кіммерійці, скіфи, сармати; Велика грецька колонізація; поліс; хора.

План

1.Первісні люди на українських землях періоду палеоліту-неоліту.

2.Особливості розвитку енеолітичних культур. Трипільська культура.

3.Доба бронзи.

4.Кіммерійська доба на українських землях.

5.Розвиток скіфо-сарматських племен:

а) суспільно-політичні процеси;

б) соціально-економічне життя;

в) культурний розвиток;

г) особливості життя землеробського населення.

6.Античні міста-держави Північного Причорномор’я:

а) причини Великої грецької колонізації, етапи розвитку античних міст-держав Північного Причорномор’я;

б) особливості економічного життя полісів Північного Причорномор’я;

в) суспільно-політичний лад міст-держави;

г) особливості розвитку Боспорського царства.

Контрольні запитання

1. Шляхи проникнення первісних людей на територію України.

2. Особливості розвитку українських земель у добу палеоліту-енеоліту.

3. Основні заняття первісних людей.

4. Назвіть причини та наслідки винайдення луку та стріл.

5. Охарактеризуйте основу господарської діяльності первісних людей.

6. Назвіть характерні риси кочового способу життя.

7. Охарактеризуйте особливості співіснування кочового та землеробського населення у І тис. до н.е.

8. Назвіть причини Великої грецької колонізації.

9. Перерахуйте основні етапи розвитку античних міст-держав Північного-Причорномор’я.

10. Поясніть причини занепаду античних полісів.

Питання для самостійної роботи

1. Формування, розвиток і занепад первіснообщинного ладу.

2. Вплив зовнішнього середовища на життя первісних людей.

3. Археологічні сліди життя первісних людей на українській території.

4. Скіфський звіриний стиль в образотворчому мистецтві

Теми доповідей та рефератів:

1. Основні ланки антропогенезу.

2. Археологічні культури на території України.

3. Період розквіту трипільської культури.

4. Основні зміни життя давніх людей в залізному віці.

5. Військова справа скіфів (кіммерійців; сарматів).

6. Економічне життя античних міст-держав Північного Причорномор’я.

7. Культура античних міст-держав Північного Причорномор’я.

Література:

1. Археологія Української РСР: В 3-х т. – К., 1971-1975. – Т. 1-3.

2. Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1996.

3. Бунятян К.П. Давнє населення України: навч. посібник. – К., 2003.

4. Винокур І., Трубачінов С. Давня і середньовічна історії України: Навч. посіб., К., 1996

5. Відейко М. Трипільська цивілізація. – К., 2004.

6. Давня історія України: у 3 кн. / П.П. Толочко (кер. автор. колективу). – К., 1997.

7. Енциклопедія трипільської цивілізації: у 2-х т. – К., 2004.

8. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1996.

9. Залізняк Л. Первісна історія України. – К., 1999.

10. Залізняк Л. Від склавинів до української нації. – К., 2004.

11. Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. – К., 1994.

12. Храпунов И.Н. Древняя история Крыма. – Сімферополь, 2005.

13. Чмихов М.О. Археологічна та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992.

14. Яковенко Н.М. Нарис історії України: З найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. – К., 1997.


Семінарське заняття №2

Тема: Середньовічна держава Київська Русь

Мета: розглянути утворення, розвиток, основні етапи та причини розпаду середньовічної держави – Київська Русь; сформувати цілісне уявлення про суспільно-політичне, економічне, духовне життя періоду.

Ключові поняття: східні слов’яни; дружина; орне землеробство; сільські промисли; суспільний поділ праці; «гради»; язичництво; феодальна держава; «Русь»; Київ; Аскольд; феодальні відносини; Олег; Ігор Рюрикович; Ольга; Святослав Ігоревич; Володимир Святославович, Ярослав Володимирович; Володимир Мономах; віче; князь; християнство; формування української народності; політична роздробленість Русі.

План

1.Теорії походження Русі, назви «Русь», передумови виникнення держави.

2.Основні напрями зовнішньої та внутрішньої політики київських князів Кінця ІХ-Х ст.(Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав).

3.Період розквіту Київської Русі:

а) адміністративні, релігійні реформи, зовнішня політика Володимира Святославовича;

б)основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики Ярослава Володимировича.

4.Суспільно-політичний лад Русі.

5.Основні риси економічного розвитку.

6.Політична роздробленість Русі: причини, особливості суспільного життя; наслідки.

Контрольні запитання

1.Назвіть основні теорії походження Київської Русі.

2.Розкрийте суть теорій походження Київської Русі.

3.Яку роль відіграли нормани в утворенні загальноруської держави.

4.Окресліть передумови утворення давньоруської держави.

5.Поясніть особливості суспільно-політичного розвитку Русі.

6. На які основні верстви поділялося суспільство ІХ – середини ХІІ ст.?

7.Назвіть особливості розвитку господарства та торгівлі в Русі?

8.Назвіть князів Київської Русі, що прийняли християнство.

9.Чому Русь перейшла від моно- до поліцентризму?

10.Якими були причини політичної дезінтеграції Київської Русі у ХII – XIII ст.?

11.З якими кочовими народами вели боротьбу руські князі?

Питання для самостійної роботи

1. Велике переселення народів.

2. Проблема походження східних слов’ян в історичних джерелах та історіографії.

3. Східнословянські об’єднання племен на території України.

4. Відносини східних словян з іншими народами.

5. Київське князівство Аскольда.

6. Етнічні процеси в Київській Русі.

7. Причини та наслідки політичної роздробленості Русі. Утворення самостійних князівств: Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського та ін.

 

Теми доповідей та рефератів:

1.Джерела формування руського права.

2.Дружина в структурі державної влади Київської Русі.

3.Віче в структурі влади Київської Русі.

4.Міждинастійні зв’язки Рюриковичів.

5.Побут і внутрішній світ людини Русі.

6.Християнізація Русі та її наслідки.

7.Особливості взаємодії Русі із кочівниками.

Література:

1. Баран В.Д. та ін. Походження слов’ян. – К., 1991.

2. Баран В.Д. Україна крізь віки: Давні слов’яни. – Т. 3. - К., 1998.

3. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2005.

4. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

5. Власто А.П. Запровадження християнства у словян: Вступ до середньовічної історії слов’янства. – К., 2004.

6. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1996.

7. Залізняк Л. Від склавинів до української нації. – К., 2004.

8. Залізняк Л.Л. Походження українського народу. – К.,1996.

9. Ричка В. Княгиня Ольга. – К. 2005.

10. Шило Ю.А. Истоки славянской цивилизации. – К., 2004.

 


Семінарське заняття №3

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.34.28 (0.048 с.)