Тема: Українські землі у другій половині XVII – ХVIIІ ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Українські землі у другій половині XVII – ХVIIІ ст.Мета:розглянутиособливості розвитку українських земель XVII – ХVIIІ ст. в умовах існування у складі Російської імперії й Польщі (територіально-політичний устрій); проаналізувати зміни соціального, національного складу населення, у сільському господарстві, системі землеволодіння тощо та причини тих змін; охарактеризувати основні етапи колоніальної політики Російської імперії, спрямованої на ліквідацію автономії Гетьманщини, полково-сотенного устрою, гетьманства, Запорозької Січи .

 

Ключові поняття: територіально-політичний устрій Гетьманщини, автономія, І.Мазепа, Коломацькі статті 1687 р., Північна війна, конституція П.Орлика, колоніальна політика; І Малоросійська колегія; П.Полуботок; Д.Апостол; К.Розумовський; ІІ Малоросійська колегія; полково-сотенний устрій; інкорпорація; Бахчисарайський мир 1681 р.; гайдамацький рух; опришківський рух; Коліївщина; поділи Польщі.

 

План

1.Українські землі наприкінці XVII – ХVIIІ ст.: загальна характеристика.

2.Особливості колоніальної політики Російської імперії щодо України.

3.Правобережна Україна у XVII – ХVIIІ ст.

4.Соціально-економічний розвиток українських земель у XVII – ХVIIІ ст.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте соціально-економічний розвиток українських земель у XVII – ХVIIІ ст.

2. Проаналізуйте причини утворення Першої Малоросійської колегії та Другої І Малоросійської колегії.

3. Назвіть особливості політики російської та польської влади в українських земель.

4. Проаналізуйте причини, особливості та значення гайдамацького руху; опришківського руху; коліївщини.

5. Поясніть які наслідки для України мали три поділи Польщі.

 

Питання для самостійної роботи

1. Участь України у Північній війні 1700-1721 років.

2. Гетьман в екзилі П.Орлик та його Конституція.

3. Остаточна інкорпорація України в державну структуру Російської імперії.

4. Приєднання до Росії південних регіонів України та Криму.

5. Політичні й економічні наслідки остаточної втрати державної автономії України.

6. Культура України другої половини XVII ст. - XVIII ст.

7. Політична ситуація на Правобережжі після Карловицького миру 1699 року.

8. Три поділи Польщі та. їх вплив на долю українських земель.

Теми доповідей та рефератів:

1.Визвольні рухи. Гайдамаччина. Коліївщина. Опришківський рух.

2. Українська державність та її роль у розвитку самобутніх рис національної культури.

3. Особливості розвитку культури на українських землях за часів Гетьманщини.

4. Розвиток українських освітніх традицій за часів Гетьманщини.

5. Наукові знання і книгодрукування в період Гетьманщини.

6. Політична діяльність Іван Мазепа.

7. Діяльність відомих вчених, громадських діячів і педагогів Л.Барановича, І.Галятовського, І.Гізеля, С.Яворського.

8. Історичні твори. Літопис Самовидця, київський «Синопсис», літописи Григорія Грабянки і Самійла Величка.

9. Діяльність філософа та письменника Г.С.Сковороди.

10. Реакційна політика царизму щодо української культури у ХVІІІ ст.

11. Музичне мистецтво у ХVIII ст. Максим Березовський, Артем Ведель, Дмитро Бортнянський.

Література:

Бульвінський А.Г. Дипломатичні зносини України в період гетьманства Івана Виговського / серпень 1657 – серпень 1659 рр./ // УІК. – 2005. № 1. – С. 125-138.

Бойко А. Історія України. - Київ.: Академія, 2002.- С. 157- 185.

Гончарук П.С. Історія України. З найдавніших часів до поч.. ХХ ст..- Курс лекцій. - К.: Центр навч. літератури, 2005.- С. 181 – 186; 234- 240.

Грибовський В. Кошовий отаман Петро Калнишевський. – Дніпропетровськ; Пороги, 2004. – 128 с.

Запорізька старовина (про П. Калнишевського)/. – К., Ін-т історії України НАН України, 2003. – 435 с. № 19-20. – С. 1-6.

Король В.Ю. Історія України. - К.: Академія, 2005.- С. 118- 132.

Смолій В. А. Історія України / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань та ін. / Під ред. В.А.Смолія.- К.: Альтернативи,- 1997.- С. 114-125.

Ступак Ф.Я. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи // УІК. – 2005 № 1. – С. 138-148.

Чухліб Т.В. Особливості зовнішньої політики І. Самойловича та проблеми міжнародного становища Українського гетьманату в 1672-1686 рр. // УІК. – 2005. - № 2. – С. 48-67.

 


Семінарське заняття №7

Тема: Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії

(кінець XVIII ст. – ХІХ ст.)

Мета:сформувати цілісне уявлення про розвиток українських земель, що знаходились у складі двох імперських організмів; з’ясувати основні особливості розвитку українських земель даного періоду; розглянути процес промислової революції, національного відродження, реформування різних сфер життя.

 

Ключові поняття: феодальна система; промисловий переворот; модернізація; У.Кармелюк; «Київська козаччина»; декабристський рух; «Південне товариство»; «Товариство об'єднаних слов'ян»; Українське національне відродження; Кирило-Мефодіївське товариство; Українська національна ідея; «Руська трійця»; альманах «Русалка Дністрова»; головна руська рада; кріпосне право; селянська реформа 1861 р.; судова, земська, міського самоврядування, військова, шкільна, фінансова, цензурна реформи; «цукрова революція»; товарне хліборобство; польське визвольне повстання 1863 р.; циркуляр Валуєва 1863 р.; Ємський указ 1876 р.; хлопомани; народники; В.Антонович; М.Драгоманов; москвофіли; громадівство; народовці; українські політичні товариства й партії; українська нація; робітничий рух; робітнича організація; соціалістичні ідеї.

План

1.Суспільно-політичне життя України та ідея національно-духовного відродження.

2.Демократичні реформи 1840-х рр. на українських землях у складі Австро-Угорської та 1860-1880-х рр. на українських землях у складі Російської імперії.

3.Особливості аграрного розвитку:

а)розвиток сільського господарства та впровадження аграрних реформ 1840-1860-х рр. в Україні;

б)сільське господарство наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

в)особливості столипінської аграрної реформи на українських землях та її наслідки.

4.Початок промислової революції та модернізаційні процеси на українських землях.

Контрольні питання

1. Проаналізуйте соціально-економічний розвиток українських земель у першій половині ХІХ ст.

2. Назвіть причини проведення земельних реформ.

3. Назвіть особливості проведення земельних реформ в українських земель у складі Російської та Австрійської імперій.

4. Проаналізуйте значення демократичних реформ 1860-1960-х рр. в Україні.

5. Охарактеризуйте процес національного відродження в Україні.

Питання для самостійної роботи

1. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі іноземних держав у ХІХ ст.

2. Антикріпосницька боротьба народних мас. У.Кармелюк. «Київська козаччина».

3. Декабристський рух в Україні.

4. Вплив польського повстання 1830-1831 рр. на Україну.

5. Т.Г.Шевченко - ідейний натхненник українського відродження.

6. Український національний рух у Західній Україні під час революції 1848-1949 рр. в Австро-Угорщині.

7. Польське визвольне повстання 1863 року та його поширення в українських землях.

8. Перші робітничі організації, їх ідеологія і програми.

9. Суспільно-політичний та національний рух в Україні на початку XX ст.

10. Революція 1905-1907 рр. в Україні.

11. Утворення українських національних партій.

Теми доповідей та рефератів:

1. Повстання в Україні: Гайдамаччина. Коліївщина. Опришківський рух.

2. «Енеїда» Івана Котляревського – український ментальний світ на рубежі XVIII та XIX т..

3. «Малоросійське дворянство» в обороні національних і станових інтересів.

4. Тенденції розвитку сільського господарства в Західній Європі та Україні.

5. Особливості формування української інтелігенції.

6. Промисловий розвиток Півдня України наприкінці XVIII ст. – ХІХ ст.

масонство

Література:

1. Вовк І. Українське селянство наприкінці XIX – на початку XX т.. // Історія України. – 1999. – № 34.

2. Волковинський В.М. Організація великоросійських шовіністів в Україні на початку ХХ ст. // УІЖ. – 1999. – № 3. – С. 63-74.

3. Волковинський В.М. Революційний тероризм у Російській імперії у ХІХ ст. і Україна // Історія України. – 2001. – № 19, 20.

4. Гончарук П.С. Історичні погляди кирило-мефодіївців: навч. посібник. – К., 2002.

5. Гуз А. Роль земських діячів та земств у процесі національно-культурного відродження України (друга половина ХІХ – початок ХХ т..) // Історія в школі. – 2001. – № 7. – С. 17-19.

6. Гусєв В. Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець XIX – 1921 р.) // Історія України. – 2000. – № 20, 21.

7. Дорощук Н. Культурницька діяльність українства перед двома революціями (1907-1917 рр.) // Київська старовина. – 2000. – № 2.

8. Ігнатова Л. Ринкові відносини в Україні в період столипінської реформи на початку XX т.. // Історія України. – 2000. – № 34.

9. Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII – початок XX т..): Навч. Посібник. – К., 2000.

10. Реєнт О.П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ т..). – К., 2003.


Семінарське заняття №8Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.01 с.)