Методи управлінської діяльності.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи управлінської діяльності.Поняття "метод" (походить від грецького methodos) означає "шлях до чого-небудь". Методи – конкретні способи реалізації функцій. Цілі визначають завдання, завдання визначають функції, функції визначають методи управління.

Метод управлінської діяльності – це є спосіб й прийоми владного-керуючого впливу, на об'єкти управління, на керовані системи в процесі реалізації повноважень держави по впорядкуванню суспільних відносин.

Методи управлінської діяльності – це способи й методи досягнення поставлених цілей, способи і прийоми аналізу та оцінювання управлінських ситуацій, використання правових і організаційних форм, впливу на свідомість і поведінку людей у керованих суспільних процесах, відносинах і зв'язках, рішення виникаючих завдань.

Методи управлінської діяльності застосовуються у процесах управління за дорученням держави, тобто офіційно, а також у встановленому порядку і мають відповідати певним вимогам:

- володіти здатністю формувати і забезпечувати реалізацію управлінських впливів;

- бути різноманітними і пристосованими для використання в управлінні;

- бути реальними і гнучкими.

Методи управлінської діяльності зазвичай класифікують за двома основними групами:

1) методи функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування;

2) методи забезпечення реалізації цілей і функцій державного управління

Методи державного управління показують, як, яким образом держава вирішує варті перед ним завдання в області державного управління і як, яким образом реалізуються її функції. У цілому ж методи управління – це способи підпорядкування волі підвладних волі керуючого суб'єкта. Але оскільки саме соціальне управління – це скоріше взаємодія, отже, методи – це способи взаємодії, взаємин суб'єкта управління й об'єкта управління.

Для успішного управління державні органи й органи місцевого самоврядування повинні бути організовані певним чином. Звідси методи управління – це методи організації й методи діяльності органів.

 

Так, під час підготовки управлінських рішень використовуються такі способи і прийоми дій:

вивчення конкретних управлінських ситуацій на місцях, у керованих об'єктах;

ознайомлення з досвідом вирішення подібного управлінського завдання;

складання інформаційних записок;

аналіз статистичних матеріалів;

обґрунтування різних альтернатив вирішення проблеми в умовах обмеженості ресурсів.

Так у державному управлінні застосовують такі методи підготовки управлінських рішень:

системний і функціональний аналіз;

методи прогнозування;

методи теорії ігор і статистичної теорії прийняття рішень;

статистичні методи,

математичне програмування;

економіко-статистичне моделювання;

теорії масового обслуговування та ін.

 

Методи функціонування органів державної влади й органів місцевого самоврядування охоплюють способи, прийоми, дії (у тому числі посадових осіб, залучених у процеси державного управління), які пов'язані з підготовкою і реалізацією управлінських рішень, а також здійсненням правової й організаційної державно-управлінської діяльності. Вони забезпечують узгодженість, зумовленість, обґрунтованість і ефективність всіх управлінських функцій, організаційних структур, форм, методів і стадій управлінської діяльності.

Велика група методів функціонування органів державної влади пов'язана з правовою й організаційною державно-управлінською діяльністю. Це методи роботи з інформацією, методи правотворчої, оперативно-виконавчої і правоохоронної діяльності, методи підготовки і проведення організаційних заходів, методи відбору управлінських кадрів, методи виконання і контролю.

 

Методи забезпечення реалізації цілей і функцій державного управління – це прийоми, способи, операції стимулювання, активізації і спрямування діяльності людини з боку органів державної влади чи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

 

До методів управлінської діяльності належать організаційні, адміністративні, економічні, соціально-психологічні та інші методи [92, с. 244]. Точніше за аспектами впливу на інтереси і мотиви поведінки людини і, відповідно, за змістом, методи забезпечення реалізації цілей і функцій державного управління можна розділитина економічні, соціально-політичні, адміністративні та морально-етичні.

Економічні методи зумовлені роллю економічних інтересів у житті людей і, відповідно, в управлінських процесах. Можливості придбання і розширення особистої власності, свобода підприємництва, діючі в суспільстві матеріальні стимули, характер і рівень оплати праці, інші економічні явища завжди привертають увагу людей, оперуючи ними. Враховуючи це, органи державної влади можуть багато чого домогтись у реалізації цілей і функцій державного управління.

Економічні методи – методи досягнення цілей на основі реалізації вимог економічних законів. Це сукупність способів впливу шляхом створення економічних умов, що спонукають працівників діяти у потрібному напрямі. Іншими словами, це методи, що ґрунтуються на економічних розрахунках, свідомому використанні всієї системи економічних законів та категорій ринкової економіки, таких як планування, фінансування, ціноутворення, господарський розрахунок, економічне стимулювання. Наслідки невиконання полягають у матеріальних збитках і, як наслідок, санкціях [92, с. 244].

Соціально-політичні методи пов'язані з умовами праці, побуту, дозвілля людей, наданням їм соціальних послуг, залученням у процес владовідносин, розвитком громадської і політичної активності. Вони впливають на соціально-політичні інтереси людей, їх статус у суспільстві, можливості вільної самореалізації. Поглиблення демократизму держави об'єктивно веде до зростання ролі цієї групи методів.

Адміністративні методи ґрунтуються на авторитеті верховенства органу або керівника, який є організатором діяльності керованих [56, с. 50]. Адміністративні методи – це способи впливу на діяльність установ, організацій, на поводження трудових колективів, посадових осіб і громадян з боку органів державного управління, шляхом прямого встановлення їхніх обов'язків, шляхом наказу, що опирається на гласне повноваження й систему підпорядкованості. При використанні адміністративних методів посадова особа прямо пропонує керованому, що і як він повинен робити.

Адміністративні методи – це способи і прийоми, дії прямого і обов'язкового визначення поведінки і діяльності людей з боку відповідних керівних компонентів держави незалежно від конкретної області громадського життя. Це методи владної мотивації, контролю й примуса. Перелік такого роду методів досить широкий. Це методи:

а) прямий вплив державного органу або посадової особи на волю виконавців шляхом встановлення їх обов'язків, норм поведінки і видання конкретних вказівок;

б) односторонній вибір способу вирішення існуючого наявного, варіанта поведінки, однозначне розв'язання ситуації, яке підлягає обов'язковому виконанню;

в) безумовна обов'язковість розпоряджень і вказівок, невиконання яких може потягти за собою різні види юридичної відповідальності (видачі приписань, введення заборон, проведення процедур банкрутства, накладення штрафів, адміністративного арешту, виселення іноземців за межі країни й т.д).

Рис. 5.4. Організаційно-розпорядчі методи управління

 

Адміністративні методи зумовлені необхідністю регулювати розвиток небезпечних технологій і видів діяльності з погляду інтересів людей, суспільства і природи. До адміністративних методів варто також віднести методи контролю. Контроль організується у всіляких формах, у тому числі за допомогою запиту різного роду звітів й інформації, проведення фронтальних і вибіркових перевірок, документальних і фактичних ревізій. Добре налагоджений контроль дозволяє перетворити управління в позитивну високоефективну діяльність.

Морально-етичні методи займають одне з чільних місць і ґрунтуються на зверненнях до гідності, честі та совісті людини. Вони включають заходи виховання, роз'яснення і популяризації цілей та змісту управління, засоби морального заохочення і стягнення, врахування психологічних особливостей характеру і орієнтації людини. їх зміст полягає в тому, щоб виробити і підтримати певні переконання, духовні цінності, моральні позиції, психологічні установки щодо управління і тих дій, які необхідні для його здійснення.

Важливо не протиставляти методи управлінської діяльності, а застосовувати їх комплексно, вибірково, відповідно до обставин, характеру ситуацій і рівня поведінки людей. Кожен метод має свої певні межі й у цих межах має залучатись у державне управління.

Таким чином, підводячи підсумки існує багато варіантів класифікацій методів управлінської діяльності внаслідок того, що вибір критерію класифікації суттєво залежить від мети і завдань, які стоять перед дослідником. Крім того, форми й методи управлінської діяльності застосовуються в певній послідовності, циклічності, що обумовлена інтересами й цілями підготовки, прийняття й виконання управлінських рішень, проведення організаційних заходів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.008 с.)