Тема 2. Державна влада та державне управління.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Державна влада та державне управління.1.Державна влада як складова державно-владного механізму.

2. особливості поняття «державне управління»

3. Принцип поділу влади і його роль у створенні ефективної моделі державного управління: іноземний досвід і українська практика.

3. Державна влада і місцеве самоврядування: моделі взаємодії

Тема 3. Цілі та функціональна структура державного управління.

1.Цілі державного управління їх ресурсне забезпечення.

2.Функції державного управління: поняття та види.

3. Функціональна структура державного управління

Тема 4. Організаційна структура державного управління.

1. Характеристики організаційної структури державного управління

2. Унітарна та федеративна організація державного управління

3. Основи побудови організаційної структури державного управління

Тема 5. Сутність і зміст управлінської діяльності.

1. Поняття та загальні риси управлінської діяльності.

2. Форми управлінської діяльності.

3. Методи управлінської діяльності.

4. Стадії управлінської діяльності

5. Управлінські технології

Тема 6. Підготовка та прийняття рішень в державному управлінні.

1.Поняття та суть управлінського рішення.

2.Підготовка управлінського рішення.

3.Технологія прийняття управлінського рішення.

Тема 7. Законність та відповідальність в державному управлінні.

1.Законність в державному управлінні.

2.Забезпечення законності в державному управлінні

3.Відповідальність в державному управлінні.

Тема 8. Контроль в державному управлінні.

1. Поняття та види контролю в державному управлінні.

2. Контроль, інституціолізований за гілками влади.

3. Громадський контроль.

Тема 9. Ефективність державного управління.

1. Загальна соціальна ефективність державного управління

2. Ефективність організації і функціонування суб’єктів державного управління.

3. Ефективність діяльності органів та посадових осіб

4. Економічна оцінка ефективності органу державної влади

Список використаної літератури


ПЕРЕДМОВА

 

Будуючи демократичну, правову, незалежну соціальну державу нам потрібна ефективна система державного управління, яка буде працювати в інтересах країни і громадян. Яка буде відкрита для людей, рішення якої будуть ними зрозуміли і підтримані.

Україна зробила свій вибір на користь демократичної державної влади. Саме державна влада є той організуючої силою, яка здатна приймати рішення й втілювати їх у життя. За її допомогою відбуваються зміни в економіці, гарантуються законні права суб'єктів господарювання, прискорюється соціальний і духовний розвиток, активізуються зовнішні зв'язки. Влада в рамках виконуваних функцій підтримує й відтворює сформований порядок, зафіксований в Конституції, законах й інших нормативних актах, і вимагає обов'язкового їх виконання. У суспільстві влада здійснює політичне керівництво, але саме вона несе перед суспільством конституційну й моральну відповідальність за невиконання обов'язків, зловживання правами.

Отримавши в 1991 році незалежність Україна розбудовує власну державність, але процес цей складний багато економічних і політичних завдань залишаються невирішеними через недосконалість системи державного управління. Саме з метою впровадження системних змін та модернізації моделі державного управління, яка зробить владу доступною, прозорою та ефективною, Президентом запропонована Програма економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Розпочато наприкінці 2010 року в Україні адміністративну реформу. Стартом адмінреформи послужив Указ Президента України від 9 грудня 2010 року про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади

Мета адміністративної реформи підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади, тобто побудувати сучасну ефективну систему державного управління і зрештою підвищити добробут українських громадян.

В сучасних умовах перед країною стоїть велика проблема, масштаби якої сьогодні явно не усвідомлені або принижуються, - створити інноваційну теорію й практику державного управління, сформувати керівників нової генерації, здатних мислити й діяти в умовах кризового стану суспільства, які уміють приймати нестандартні рішення, ефективно використовувати наявні ресурси. оскільки переважна більшість економічних та соціальних реформ проводиться силами державних службовців.

Держава повинна забезпечити всі сфери життєдіяльності суспільства кваліфікованими кадрами, необхідними для реалізації національних інтересів у контексті розвитку України як демократичної, соціальної держави з розвинутою ринковою економікою. Для цього підготовлено і прийнято новий Закон «Про державну службу», також прийняті нормативні документи, спрямовані на підвищення ефективності перепідготовки і підвищення кваліфікації держслужбовців.

Сьогодні від державних службовців залежить побудова в країні сильної, дієздатної влади, яка і є першою умовою успішних перетворень. Дійсно без ефективної державної влади не створити передумов економічного росту, не подолати кризу, не побудувати справжню демократію, не сформувати справжнє громадянське суспільство. Саме з державною владою населення пов'язує надії на покращення власного життя, безпеку країни її незалежність, гарантування конституційного ладу, безпеки границь, справедливості в сфері майнових відносин, свободи, достоїнства.

Суть політичного керівництва при наявності влади – управління суспільними справами, залучення до цього процесу всього суспільства, його інститутів і всіх громадян, делегуючи їм владні функції, ресурси й разом з ними розвиваючи самодіяльність, самоврядування.

Зрозуміло, що управління – це наука, що управлінню треба вчитися. Вчитися управляти – це означає опанувати наукою й мистецтвом впливу на об'єкт управління, підвищуючи творчий потенціал суспільства, сприяючи його пробудженню й розвитку. Знання основ державного управління стає обов'язковим елементом освіти державного службовця.

Всі ми живемо в системі управлінських й організаційних відносин, які стають усе більш складними, і ніякий минулий досвід окремого керівника або цілої організації не може бути адекватним тим різноманітним і неординарним управлінським ситуаціям, які вимагають влади уміння привільно й ефективно на них реагувати, уміння формулювати стратегії їх подолання й приймати єдино правильне рішення.

Для того, щоб уникнути управлінських помилок, ціна яких для суспільства дуже велика, можна тільки в тому випадку – якщо обпертися на теорію управління, загальні закони й принципи науки управління, розуміння ролі суспільних інститутів, уміння керувати суспільними справами в різних сферах: виробництві, освіті, промисловості, бізнесу, політики, дипломатії і т.п.

Величезний досвід історії, теорії науки управління, менеджменту знайшов своє відбиття в теорії державного управління. Однак треба констатувати той факт, поки що суб'єкти управління (окремі політичні лідери, суспільні інститути, керівники державних органів, державні службовці тощо) недостатньо знають загальні закони й принципи управління, не вміють користуватися ними у своїй практичній діяльності. А це як раз і є причиною багатьох соціальних потрясінь, які коштують достатньо дорого для країни і населення.

Саме управлінський ресурс ефективні кадри (менеджери) сьогодні стає визначальним на шляху суспільного розвитку, формуванню ефективного механізму державного управління на всіх рівнях .

В даному навчальному посібнику, викладається загальний, цілісний курс теорії державного управління, його базові категорії, розкриваються основні функції, обґрунтовується система державного управління як єдність всіх складових її підсистем. Висвітлюються як теоретичні питання державного управління, так і діяльність органів державної влади й державних службовців, закордонний досвід у цій сфері.

У посібнику питання теорії державного управління поєднуються з процесами які відбуваються в Україні, з сучасними тенденціями в науці державного управління. Розглядається роль органів державної влади (державних службовців) як найважливішого ресурсу сучасного соціального прогресу.

У результаті вивчення дисципліни «Державне управління» студенти повинні засвоїти механізм функціонування державної влади, уміти розбиратися в структурі системи органів державного управління на всіх рівнях, знати основні інститути, що впливають на прийняття й виконання управлінських рішень.

Ставиться також завдання сформувати у слухачів фундаментальні знання про управління, як суспільне явище, як функцію держави, як систему з притаманною їй організаційною та функціональною структурою, як складний процес, до якого залучаються державні службовці.

Державне управління в Україні відрізняється динамічністю, воно не прийняло застиглі форми й навіть у процесі роботи над посібником окремі теми доводилося переробляти й істотно доповнювати. Із цієї причини важко рекомендувати перевірені тривалим досвідом і часом форми, методи, прийоми державного управління. Це завдання наступних видань, які будуть потрібні в силу швидко мінливих умов соціального й економічного життя країни.

В навчальному посібнику “Державне управління” (Теорії державного управління. Ч.1) розглядаються теоретичні і практичні аспекти становлення інституту державного управління в Україні, його розвиток, як одна з основ конституційного устрою, як самостійний елемент політичної системи суспільства, форма народовладдя.

Навчальний посібник логічно структурований. Він дозволяє студентам не тільки отримати відповідні теоретичні знання з курсу, мати навички з основ організації державного управління і місцевого самоврядування в Україні, але й допомагає скласти уявлення про основні функції, політику держави в громадянському суспільстві, оволодіти методами державного управління та технологією управлінської діяльності, відслідковувати і оцінювати тенденції державного управління; аналізувати і впорядковувати взаємозв'язки між органами державної влади, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, пропонувати підходи до удосконалення організаційних структур управління, оцінювати результативність і ефективність функціонування системи державного управління та її органів, уміти аналізувати, прогнозувати та планувати напрями діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

З метою самостійної перевірити отриманих знань, студентам пропонуються контрольні питання, а також тестові завдання по кожної темі курсу. Робота над проблемними питаннями по кожної темі, вивчення додаткового матеріалу дозволяє студентам не тільки отримати повноцінні знання, але й розвивати творче мислення та використовувати свої знання на практиці. Цим, як раз і продиктована логіка викладу матеріалу й структура навчального посібника

Навчальний посібник “Державне управління”, призначений для керівників, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, слухачів, студентів, викладачів, що спеціалізуються в області державного управління, для всіх тих, хто цікавиться проблемами державного управління.

 

Доктор наук з державного управління, професор,

Директор Інституту державного управління

ЧДУ ім. Петра Могили В. М. Ємельянов


Все мистецтво управління

складається в мистецтві бути чесним.

Томас Джефферсон

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.033 с.)